ΕΝ ΕΤΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ… -- Αθωνικά άνθη

Ο Θεός είναι ο Ων. Ο Υπάρχων. Τίποτε πέραν τούτου μεγαλύτερον, τίποτε αληθέστερον… Απεκαλύφθη εις τον εκλεκτόν Του λαόν Ισραήλ και ήνοιξε μετ’ αυτού διάλογον. Και ο διάλογος ούτος εκωδικοποιήθη εις την Παλαιάν Διαθήκην… Εις τα «Εθνη» «ωμίλησε» δια του «σπερματικού λόγου», δια της φυσικής οδού. Και «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», «επ’ εσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υιώ»… Και έκτοτε, έκλεισεν ο διάλογος, ο «δια γνόφου και νεφέλης» με τον Ισραήλ και ήνοιξεν ένας άλλος διάλογος, «τοσούτω κρείττων γενόμενος των αγγέλων, όσω διαφορώτερον παρ’ αυτούς κεκληρονόμηκεν όνομα». Ο διάλογος με τα Έθνη, με ολόκληρον τον κόσμον… Και ο διάλογος ούτος συνεπυκνώθη εις την Καινήν Διαθήκην. Η Καινή Διαθήκη είναι κήρυγμα, εξαγγελία του θελήματος του Θεού, είναι το Ευαγγέλιον. Ως κήρυγμα αποτελεί μονόλογον. Ως πρόσκλησις προς τα λογικά όντα, προς έτερον λόγον, μεταβάλλεται εις διάλογον. Κατά βάθος, βεβαίως, ο Θεός λαλεί προς τους ανθρώπους, δεν διαλέγεται.

Πανηγύρεις καὶ «φιγουρομανία»!... -- Τοῦ Ἀρχιμ. Δανιὴλ Γ. Ἀεράκη, ἱεροκήρυκος

Μιλάμε γιὰ παράδοσι. Καὶ ζοῦμε τὸ παράδοξο! Μιλᾶμε γιὰ Ἐκκλησία. Καὶ ζοῦμε πανηγύρια φρικτῆς φιγούρας, τεράστιας σπατάλης, προκλητικοῦ θρησκευτικοῦ «χαβαλέ»! Μιλᾶμε γιὰ τιμὴ μαρτύρων, καὶ ζοῦμε τὴ λάμψι τῆς πολυτέλειας ἀκόμα καὶ στὶς λάρνακες τῶν πάσης φύσεως καὶ προελεύσεως λειψάνων. Δὲν χρειάζεται νὰ δυσκολευθῆτε ψάχνοντας. Οἱ ἱστοσελίδες ἐκεῖνες, ποὺ ἔχουν ἀποκλειστικὰ καὶ ἐργολαβικὰ ἀναλάβει νὰ καλύπτουν τὰ λεγόμενα «πολυαρχιερατικὰ συλλείτουργα», ἐνημερώνουν ἀνὰ μία περίπου ὥρα γιὰ τὸν πλοῦτο τῆς κενοδοξίας καὶ φιγουρομανίας μέσα στὸν ἅγιο χῶρο τοῦ θυσιαστηρίου. • Μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε τὸν Ἐσταυρωμένο τοῦ Γολγοθᾶ, τὸν Ἰησοῦ, τὸν Κύριο τῆς δόξης, νὰ δορυφορῆται τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἀπὸ τριάντα (30) δεσποτάδες, φανταχτερὰ καὶ χρυσοστόλιστα ντυμένους καὶ στεφανωμένους μὲ περίλαμπρες μίτρες;

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (10) μέρος


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Τη ΚΓ΄ (23η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ  Επισκόπου Ικονίου.                                                                                                                      

Αμφιλόχιος ο ιερός ανήρ και τω Θεώ καθηγιασμένος εγεννήθη από γονείς ευγενείς και επιφανείς εις την χώραν των Καππαδοκών και εμάνθανε τα γράμματα ομού με τον Μέγαν Βασίλειον και τον θείον Γρηγόριον, οίτινες ήσαν συμπατριώται του και έλαμψαν εις την φιλοσοφίαν και την αρετήν, ως και ο ίδιος ο Αμφιλόχιος γράφει σαφέστατα εις τας επιστολάς, όπου έστειλεν δια εκκλησιαστικά τινά ζητήματα προς τον Μέγαν Βασίλειον, όστις του απέστειλε τας λύσεις επί των ερωτήσεων, ας οι ευσεβείς φυλάττουν ως Κανόνα έως την σήμερον. Αφού λοιπόν ο Άγιος ούτος ηύξησε κατά την ηλικίαν, ως γνωστικός και θεοφοβούμενος εμίσησεν όλα τα εγκόσμια, προτιμήσας τον Χριστόν.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, αποκάλεσε την Αλβανία ένα «ένδοξο έθνος» με «αρχαία ιστορία».

Μόνο ο Πάπας είδε την «ειρηνική συνύπαρξη των πολιτών που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες«. Είναι δυνατόν να εξυμνεί ο Πάπας την Αλβανία για ειρηνική συνύπαρξη μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του Κωνσταντίνου Κατσίφα.!!!. Ο τρόπος πού αντιλαμβάνεται ο Πάπας και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας κ. Έντι Ράμα την ειρηνική συνύπαρξη ταυτίζονται, διότι είναι κοινές οι επιδιώξεις τους, η εκδίωξη του Ελληνισμού από την Βόρειο Ήπειρο.
Συγκεκριμένα, επεσήμανε το «κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης» μεταξύ Καθολικών, Ορθοδόξων και Μουσουλμάνων.

Ἐλευθερία ἀπὸ τὴν δουλεία καὶ δουλικὴ ἐλευθερία -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ

«Ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, δουλωθέντες δὲ τῷ Θεῷ» (Ρωμ. 6, 22). Ἡ ἀναφορὰ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου στὴν ἐλευθερία ἔχει γίνει πληθωρική. ∆ιότι ὑπάρχουν σ᾽ ὅλο τὸν κόσµο εὔλογες ἀφορµές γι᾽ αὐτό. Ἡ ἐξάπλωση τυραννικῶν καθεστώτων, ἡ συχνὴ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, ἡ κοινωνικὴ καταπίεση καὶ ἀδικία προκαλοῦν ἀντιδράσεις, ἀπελευθερωτικὰ κινήµατα, διακηρύξεις, ἀγῶνες καὶ θυσίες γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ὁ Ἀπ. Παῦλος µᾶς βοηθεῖ νὰ προσεγγίσουµε (Ρωµ. 6, 18-22) µὲ τὸν «νοῦν» τοῦ Χριστοῦ τὸ νόηµα τῆς ἐλευθερίας.

Ἡ κατὰ Χριστὸν ἐλευθερία                                                                                                
Πῶς νοεῖ ὁ Χριστιανισµός, ὡς Ὀρθοδοξία τὴν ἐλευθερία; Πῶς ζεῖ ὁ πιστὸς στὸν Χριστὸ ἄνθρωπος τὴν ἐλευθερία; Ὁ Θεὸς τίµησε τὸν ἄνθρωπο µὲ τὸ «αὐτεξούσιο», µὲ δυνατότητα δηλαδὴ «αὐτοδιαθέσεως», ποὺ συνίσταται στὴν δυνατότητα ἐκλογῆς. Ἡ ἐλευθερία µας ὅµως δὲν εἶναι ἀπόλυτη αὐτονοµία, ἀσυδοσία.

Φώτης Κόντογλου για τον Άγιο Νικολαο

Τη θυμωμένη θάλασσα δεν τη δαμάζει πια με την τρίαινα ο άγριος Ποσειδώνας, που τον έπλασε η μυθολογία, αλλά ο πιο ήμερος και ο πιο γλυκύτερος γέροντας, ο άγιος Νικόλαος, που δεν κρατά καμάκια και κοντάρια, αλλά που βλογά τα μελανιασμένα κύματα δίχως να τα φοβερίζει και κείνα ησυχάζουνε και μαλακώνουνε, σα να τους ρίχνει κάποιο λάδι ουράνιο. 

Η φυσιογνωμία του διατηρήθηκε από εικόνα σε εικόνα ίσαμε σήμερα στην τέχνη της εκκλησίας μας, γλυκειά, ταπεινή, πονετικιά, παραηγορητικιά, όλο πραότητα, όλο αγάπη, ειρηνική, απλή, αληθινή "εικόνα πραότητητος", όμοια με του Χριστού, που είπε "μάθετε απ' εμού ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία". Το κεφάλι του είνε φαλακρό με άσπρα τσουλούφια, με μικρό πρόσωπο, με ήμερα μάτια και κόκκινα μάγουλα, με σεμνό μουστάκι και με κοντά στρογγυλά γένεια, "γέρων στρογγυλογένης", με χαμηλούς ώμους, με ταπεινό σχήμα, σαν να παρακαλεί εμάς εκείνος κι΄ όχι να τον πρακαλούμε εμείς.

Ὁ πόλεµος τῶν δαιµόνων

Γνωρίζουμε μὲ πόσο μῖσος πολεμᾶ ὁ σατανᾶς τὸν ἄνθρωπο; Γνωρίζουμε μὲ πόσους τρόπους τὸν πολεμᾶ; Μᾶς λέγει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὅτι τρεῖς εἶναι οἱ ἐχθροὶ τῶν ἀνθρώπων: ἡ σάρκα, ὁ κόσμος καὶ ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται δράκοντας γιὰ τὴν βία ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ ὄφις γιὰ τὴν πανουργία, μὲ τὴν ὁποίαν ἔρχεται ἐναντίον μας. Ὅπως λέγουν οἱ θεῖοι πατέρες, οἱ καλούμενοι νηπτικοί, ἔχει ἑπτὰ τρόπους πολέμου. • Δὲν μᾶς πειράζει γιὰ λίγο χρόνο, μὲ σκοπὸ νὰ νομίζη ὁ ἄνθρωπος ὅτι εἶναι σὲ ἀσφάλεια, ποὺ εἶναι καὶ ἡ μητέρα τῆς ἀμέλειας. • Πειράζει ὁ διάβολος ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἄλλαξε ζωή καὶ γλύτωσε ἀπὸ τὰ χέρια του, πιὸ δυνατὰ καὶ πιὸ συχνά. • Ἀρχίζει ἀπὸ τὸ λίγο γιὰ νὰ μπορέση νὰ πάρη τὸ πολύ. Ἔλεγε ἕνας ὅσιος ὅτι ὁ διάβολος ζητεῖ μερικὲς φορὲς μία μόνη τρίχα. Ἀλλὰ ἀλλοίμονο σὲ σένα, ἐὰν τὴν δώσης. Διότι ἀμέσως πλέκει μὲ αὐτὴν ἕνα δυνατὸ σχοινὶ, γιὰ νὰ σὲ δέση.

«Ὅσοι πεθαίνουν παλληκαρίσια, δὲν πεθαίνουν», Κωνσταντίνος Κατσίφας

(28-10-2018),
του Παναγιώτη Τσαγκάρη, Θεολόγου
«Είναι πανάρχαια εμπειρία: Όποιος θέλει να προσφέρει κάτι στο βωμό της αγάπης προς τον άνθρωπο, θά πρέπει να είναι αποφασισμένος να θυσιάσει και τον εαυτό του. Η μεγάλη αγάπη απαιτεί και μεγάλη θυσία… Όσοι προσφέρουν αληθινή αγάπη, αγάπη δηλαδή μαζί με αλήθεια, θα πρέπει να ξέρουν πως ζουν επικίνδυνα... Ο επαναστάτης πρέπει να περιμένει την εκτέλεσή του, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όχι την ευγνωμοσύνη του όχλου... Ο σωτήρας, αυτός δηλαδή που αλλάζει πραγματικά τον κόσμο, δε μπορεί παρά να είναι και σταυρωμένος. Ο ήρωας θα πεθάνει μόνος. Το μνημείο για τον ευεργέτη θα χτιστεί πολύ αργότερα, πολλές φορές με τις πέτρες, που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως για το λιθοβολισμό του.»(1) Φιλοσοφημένα λόγια φιλόσοφου νου, που στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Κατσίφα, το μνημόσυνο του οποίου τελούμε, βρίσκουν την πλήρη δικαίωσή τους, διότι ο Κωνσταντίνος έτρεφε απεριόριστη αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη σκλαβωμένη Βόρειο Ήπειρο, την μάνα Ελλάδα, τη σημαία της πατρίδας του και την πίστη του και γι΄ αυτά θυσίασε ηρωικά την ίδια του τη ζωή. Όμως, λέει ο άγιος Γέροντας Παίσιος, «Ὅσοι πεθαίνουν παλληκαρίσια, δὲν πεθαίνουν. Ἂν δὲν ὑπάρχει ἡρωισμός, δὲ γίνεται τίποτε. Καὶ νὰ ξέρετε, ὁ πραγματικά πιστὸς εἶναι καὶ γενναῖος...»(2).

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας ὡµίλησε διὰ 40.000.000 ἀµβλώσεις

«Ἔκκληση ἀπεύθυνε πρὸς πᾶσα κατεύθυνση ὁ Προκαθήµενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, σχετικὰ µὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη ἐξάπλωση τῶν φαρµάκων µὲ στόχο τὴν ἄµβλωση. Ὁ Πατριάρχης µιλώντας στὸ Συµβούλιο τῆς Ὁµοσπονδίας, σηµείωσε ὅτι ὁ ἀριθµὸς τῶν ἐκτρώσεων τὸ 2015 ἔχει αὐξηθεῖ, τονίζοντας παράλληλα τὴν ἀνάγκη νὰ γίνει σχετικὴ ἐνηµέρωση στὸ σύστηµα ὑγείας.«Τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει αὔξηση τῶν ἀµβλώσεων µέσω εἰδικῶν φαρµάκων, τὰ ὁποῖα βλάπτουν σοβαρὰ τὴν γυναίκα καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ περιοριστεῖ ἤ νὰ σταµατήσει» ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ Πατριάρχης. Σὲ ἄλλο σηµεῖο ὁ κ. Κύριλλος ὑπογράµµισε πὼς ἡ ρωσικὴ ὁµοσπονδία πρέπει νὰ µὴ εἶναι τόσο φιλελεύθερη στὸ θέµα τῶν ἀµβλώσεων, διότι µὲ τὴν ἔκτρωση παραβιάζεται ὁ νόµος τοῦ Θεοῦ.

Θράσος: Αλλαγές στα ελληνικά σχολικά βιβλία ζητούν οι Σκοπιανοί

Το θάρρος που έδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών αποθρασύνει τους Σκοπιανούς

Ζητούν αλλαγές στα ελληνικά σχολικά βιβλία για θέματα που έχουν να κάνουν με την Ιστορία, με στόχο να προωθήσουν τον αλυτρωτισμό και να επιδιώξουν συνθήκες βάσιμων αιτιάσεων κατά της Ελλάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα σκοπιανής ιστοσελίδας, η Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί για τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία έχει διακόψει τις εργασίες της, καθώς από πλευράς των Σκοπίων έχουν εγερθεί αξιώσεις για αλλαγές στην ελληνική ιστοριογραφία.