Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς: Ὁ κυµατοθραύστης τῶν δυτικῶν πλανῶν

Η δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωµένη σὲ µία µεγάλη προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας µας, στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαµᾶ (1296-1359). Ἡ Θεία Πρόνοια ἀνάδειξε τὸν µεγάλο αὐτὸ ἄνδρα, σὲ µία κρίσιµη ἱστορικὴ συγκυρία, ὅπου κινδύνευε νὰ νοθευτεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη µας ἀπὸ τὸν νοθευµένο καὶ παραφθαρµένο Χριστιανισµὸ τῆς Δύσεως. Ὅταν ἄρχισε νὰ εἰσβάλλει στὸν ἁγιασµένο χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ σχολαστικισµὸς τοῦ αἱρετικοῦ παπισµοῦ, µέσῳ τῆς φιλοσοφίας. Ὅταν ἦρθε στὴν Ἀνατολὴ ἡ στείρα νοησιαρχία νὰ ἐκτοπίσει τὴν ἐµπειρία τῆς θεοπτίας, ἡ ὁποία ἐκφράζονταν µέσῳ τοῦ ἁγιασµένου ἡσυχασµοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἁγιασµένος καὶ θεόπτης ὁ ἴδιος, στάθηκε ὁ ἰσχυρὸς κυµατοθραύστης τῆς δυτικῆς πλάνης.

Με ευλογίαν του Πατριάρχου τζαμί εις Καστοριάν;


Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας επιβεβαιώνει ότι συνεζήτησαν με τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, αλλά δια μεντρεσέ και όχι τζαμί, δια τον οποίον φέρεται να έδωσεν ευλογίαν! Δεν υπάρχει Διοικούσα Εκκλησία εις την Ελλάδα να διαμηνύση προς πάσαν κατεύθυνσιν ποίος ποιμαίνει την Μακεδονίαν; Δι’ αυτό συνέβη και ο,τι συνέβη με το σκοπιανόν. Ως επληροφορήθημεν από την ιστοσελίδα tilestwra.com της 15ης Φεβρουαρίου 2019:
«Η Έφη Καραγιαννίδου, η οποία ήταν διευθύντρια της ΕΑΣ, δήλωσε στο διαδίκτυο ότι είναι μουσουλμάνα από την Ελλάδα, αλλά πάντα θα υποστηρίζει τους Τούρκους και σε ο,τι χρειαστούν θα είναι στο πλευρό τους.

Ἡ προσφορὰ τῶν Βλαχοφώνων εἰς τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Γ. Τρίτου, Καθηγητοῦ Α.Π.Θ., Πρώην Κοσµήτορος Θεολογικῆς Σχολῆς

Οἱ Βλαχόφωνοι Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν σὲ ὅλους τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀπουσιάσουν ἀπὸ τὴν προετοιµασία καὶ διεξαγωγὴ τοῦ µεγάλου ἀγώνα τῆς ἐθνικῆς µας παλιγγενεσίας. Ἡ συµβολή τους στὴ θετικὴ ἔκβαση τῆς ἐπαναστάσεως 1821 ὑπῆρξε πολύπλευρη καὶ πολυδιάστατη. Σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ὁ Βλαχόφωνος Ἑλληνισµὸς ἔδωσε ἐθνικοὺς ἀγωνιστές, διδασκάλους τοῦ Γένους, ἐθνικοὺς εὐεργέτες καὶ νεοµάρτυρες ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας µας, οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἔλθει τὸ "ποθούµενον". Προεπαναστατικά, τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν κλεφταρµατωλῶν ἦσαν Βλαχόφωνοι. Ἀπὸ τὴν ἀντίσταση τῶν Βλαχοφώνων κατὰ τοῦ Τούρκου κατακτητῆ ἀναφέρουµε τὶς ἐπαναστατικὲς πρωτοβουλίες τοῦ Καραµιχάλη στὸν Ὄλυµπο τὸ 1489, τῶν βορειοηπειρωτῶν τὸ 1752 µὲ τὸν Ματθαῖο Παπαγιάννη καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος Ἰωακεὶµ καὶ τὴν ἐξέγερση τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης Διονυσίου τοῦ Φιλοσόφου, στὴν ὁποία πῆραν µέρος οἱ βλαχόφωνοι τῆς Πίνδου.

Οικουμενισμός το μυστήριο της ανομίας 5ον


Σήμερα στην παπική αίρεση πέρα από όλα τα παπικά πιστεύω για την "ιερή" και την "άσπιλη" καρδιά -- Γράφει ο αδελφός μας Αλέξανδρος

Απέναντι από αυτό τον μεγάλο σταυρό στέκονται οι μουσουλμάνοι...οι μουσουλμάνοι που τόσο τείνουν να μοιάσουν με τους παπικούς...Ας δούμε ενδεικτικά:
Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση που διδάσκονται οι μουσουλμάνοι, κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του "προφήτη" Μωάμεθ, ο Θεός έστειλε δύο αγγέλους οι οποίοι άνοιξαν το στήθος του "προφήτη" Μωάμεθ, έβγαλαν έξω την καρδιά του και αφαίρεσαν ένα θρόμβο αίματος. Κατόπιν έπλυναν την καρδιά του με "καθαγιασμένο" νερό από το "ιερό" πηγάδι Ζαμζαμ της Μέκκα(20μ από την Κάαμπα). Έτσι κατά αυτό τον τρόπο ο Θεός σύμφωνα με τους μουσουλμάνους καθαγίασε τον "προφήτη" του και τον προστάτεψε από κάθε αμαρτία "φυτεύοντας" μέσα στην καρδιά του το ιερό κοράνι....
Σήμερα στην παπική αίρεση πέρα από όλα τα παπικά πιστεύω για την "ιερή" και την "άσπιλη" καρδιά έχουν κατά παρόμοιο τρόπο με τον Μωάμεθ βγάλει και τιμούν και προσκυνούν ξεχωριστά από το υπόλοιπο άφθαρτο σώμα την καρδιά του Πίου της Πιετρελτσίνα που κατά τους παπικούς έφερε τα στίγματα και έφτασε μέχρι και νεκρούς να αναστήσει...
Και μία αποκαλυπτική φωτογραφία. Νερό από την πηγή Ζαμζαμ φιγουράρει στην wikipedia σε μπουκαλάκι γεμάτο με σύμβολα-"καρδούλες"....σαν να βλέπεις "αγίασμα" των παπικών από πηγή κοντά σε ναό αφιερωμένο στην ιερή ή άσπιλη καρδιά....διαφορά καμία...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Zamzam_water_in_plastic_bottle.jpg
 Αλέξανδρος   --  18 Μαρτίου 2019 - 5:35 μ.μ

Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ


Τη ΙΘ΄ (19η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Τορναρά μαρτυρήσαντος εν έτει αφξδ΄ (1564) ξίφει τελειωθέντος.

O Συναξαριστής της ημέρας
Τρίτη, 19  Μαρτίου 2019                                                     

Δημήτριος ο του Χριστού Αθλητής και Νεομάρτυς συνανεστρέφετο συχνάκις με τους Τούρκους και συνομιλών μετ’ αυτών, ήλεγχε την πίστιν των. Ημέραν δε τινά υπό του φθόνου εκείνοι κινηθέντες τον εβίασαν να γίνη Τούρκος. Επειδή δε αυτός δεν ηθέλησε, τον έφεραν εις τον κριτήν και εμαρτύρησαν ψευδώς ότι δήθεν  ύβρισε την πίστιν των. Ο δε κριτής ώρισε να τον δείρουν και να τον βασανίσουν ανηλεώς, έως ότου γίνη Τούρκος. Οι Τούρκοι τότε τον εβασάνισαν με μεγάλην σκληρότητα, αλλ’ ιδόντες το αμετάθετον της γνώμης του, δια προστάγματος του κριτού τον απεκεφάλισαν και έλαβεν ο μακάριος τον του Μαρτυρίου αμάραντον στέφανον. Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Η διαιώνιση στην εξουσία μιας ελίτ, που εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα και γδέρνει τον λαό με κοινωνική αναλγησία

Από τον Αλκιβιάδη Κ. Κεφαλά

Προσφάτως, για ακόμη μία φορά, γίναμε οι απαθείς μάρτυρες πρωτοφανούς πολιτικής ασέβειας και κοινωνικής παρακμής με πρωταγωνιστές και πάλι πολιτικούς, καθώς και υποψήφιους ευρωβουλευτές, οι οποίοι δήλωσαν με στόμφο στον λαό ότι «κανένας δεν σκοτώθηκε από τις εμπρηστικές βόμβες μολότοφ», καθώς και ότι «οι δολοφονηθέντες της πολιτικής τρομοκρατίας θα πρέπει να σηκωθούν από τους τάφους τους για να ζητήσουν συγγνώμη από τα θύματά τους». 
Αν παραβλέψουμε το γεγονός της πολιτικής ψυχιατρικής συνιστώσας των δηλώσεων, το μοναδικό φαινόμενο της καθολικής απάθειας των Ελλήνων στη χυδαιότητα και στον βιολογικό εξανδραποδισμό τους μπορεί να κατανοηθεί από την κοινωνική παρακμή και τη σήψη, όπως αναδεικνύονται μέσα από τα υψηλά δημοσκοπικά εκλογικά ποσοστά των κομμάτων εξουσίας. Επειδή ένας αξιοπρεπής άνθρωπος δεν θα έπρεπε να τους διαιωνίζει στην εξουσία, αλλά να τους αντιμετωπίζει ως κοινωνικούς παρίες και εχθρούς του λαού. Το φαινόμενο της καθολικής απάθειας σε κάθε είδους πολιτική και κοινωνική ασέλγεια έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και ανάγονται στην επί δύο χιλιετίες μακροχρόνια δουλεία του ελληνικού έθνους, όπου ο ραγιαδισμός και η απουσία κοινωνικής αντίδρασης στον βούρδουλα, με εξαίρεση την Κλεφτουριά και την Εθνική Αντίσταση, έχουν μάλλον καταγραφεί στο κοινωνικό DNA.

Εις τον Θείον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θετόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ.

«Ιδού συλλήψη εν γαστρί, και τέξη υιόν» (Λουκ. 1: 31).

Προβαίνει από την λαμπράν πύλην της ωραιοτάτης ανατολής εκείνη η λευκόμορφος μηνύτρια του Ηλίου, η ροδοδάκτυλος και φωσφόρος αυγή. Και ευθύς, όταν αρχίση εις το αργυροχρυσοσύνθετον πρόσωπον του ουρανού να ζωγραφίζεται η έλευσις του παμφαούς φωστήρος της ημέρας, τότε ο πολύμορφος χορός των αστέρων βιάζεται να φύγη το ταχύτερον, μετ΄ αυτών δε ολοσχερώς αφανίζεται το ζοφερώτατον σκότος της σκοτεινής νυκτός. Εναρμόνιος μουσική, με τα μελωδικά όργανα των πτηνών συντεθειμένη, αντηχεί εις τα χρυσοπράσινα δάση· οι άνθρωποι, βυθισμένοι εις βαθύτατον ύπνον, εγείρονται δια τας ποικίλας των ασχολίας. Και ήδη, ως χαριέστατος μηνυτής, εις όλον τον απέραντον Κόσμον ευαγγελίζεται· «Ιδού ημέρα ήγγικεν, ιδού εξέλαμψεν».

100 χρόνια από τη Γενοκτονία -- Ο Κεμάλ και οι ομοϊδεάτες του ήταν μια συμμορία, μια ομάδα δολοφόνων, που έπαιρναν δύναμη από τα εγκλήματά τους

Από τον Σάββα Καλεντερίδη

Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τότε που ο Μουσταφά Κεμάλ, με βίζα που πήρε για τον εαυτό του και για τους συντρόφους του αξιωματικούς από τον Αγγλο στρατιωτικό επίτροπο που ήταν εγκατεστημένος στην Κωνσταντινούπολη, απέπλευσε με πλοιάριο από τη Βασιλεύουσα, για να αποβιβαστεί τις 19 Μαΐου στη μαρτυρική Αμισό και να αρχίσει από εκεί η τελευταία και πιο άγρια φάση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Και την ονομάζουμε «μαρτυρική», γιατί η Αμισός και η περιφέρειά της αποτέλεσαν το επίκεντρο των σφαγών των Ελλήνων από τους Τούρκους ατάκτους και από τους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς των Νεοτούρκων ήδη από το 1914.

Που είναι αυτό το καθήκι η Ρεπούση και η αναφορά της περί συνωστισμού στην παραλία της Σμύρνης;

O Τούρκος Ερντογάν: 

Σμύρνη! Εσένα που ο Μουσταφά Κεμάλ στις 9 Σεπτεμβρίου με τον στρατό του σε απελευθέρωσε  για άλλη μια φορά. Σμύρνη, εσύ που έριξες τους γκιαούρηδες στη θάλασσα…..

Ηχηρό μήνυμα στη σκιά του σταυρού

Απάντηση στις προκλήσεις από τους Μυτιληνιούς με τον αγιασμό του συμβόλου της Ορθοδοξίας στην Απελλή
Ηχηρό μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση έστειλαν οι κάτοικοι του νησιού της Λέσβου ανήμερα της Κυριακής της Ορθοδοξίας με τον αγιασμό του μεγαλοπρεπούς σταυρού που τοποθετήθηκε στην παραλία της Απελλή στην πόλη της Μυτιλήνης. «Δεν είναι κίνηση μίσους, εχθρότητας και ρατσισμού. Είναι κίνηση αγανάκτησης. Δεν φοβόμαστε, αγαπούμε, δεν φοβόμαστε και δεν φοβίζουμε» είπε χαρακτηριστικά ο ιερέας απευθυνόμενος στους παρισταμένους. 

Εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο ψάλλοντας το «Τη Υπερμάχω» στην τελετή του αγιασμού του σταυρού και του εικονοστασίου που στήθηκε με πρωτοβουλία κατοίκων.

Τη ΙΗ΄ (18η) Μαρτίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΤΡΟΦΙΜΟΥ και ΕΥΚΑΡΠΙΩΝΟΣ των εν Νικομηδεία μαρτυρησάντων.

Τρόφιμος και Ευκαρπίων οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν εις την Νικομήδειαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπστ΄ - τε΄ (286 – 305), ότε ήναπτεν ο κατά των Χριστιανών διωγμός. Κατά τους χρόνους εκείνους οι Χριστιανοί εκρατούντο και ερρίπτοντο εις τας φυλακάς, κατόπιν δε ανακρινόμενοι με πολλήν επιμονήν και βασανιστήρια, όσοι έμενον μέχρι τέλους εις την ομολογίαν της Πίστεως του Χριστού εθανατώνοντο.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476, Email: impireos@hotmail.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 18 Μαρτίου 2019

 

Κυβερνητική ἐπίθεση στή θρησκευτική εἰρήνη

καί ἄφρων προτροπή στούς φονταμενταλιστές

σέ θρησκευτική αὐτοδικία.


Ἡ Κυβέρνηση δέν διδάσκεται ἀπό τίς ὁμολογηθεῖσες αὐταπάτες καί τίς ἰδεοληψίες πού τήν κατατρύχουν. Τέθηκε σέ διαβούλευση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τό Nομοσχέδιο γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα, τόν ὁποῖον εἰσηγεῖται ἡ Νομοπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τήν ὁποία συνέστησε ὁ τέως Ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Νικ. Παρασκευόπουλος.