Τοποθετήσεις νομικών, συνταγματολόγων και πολιτειακών παραγόντων που οδηγούν σε εκτροπή

 Με ενδιαφέρον παρατηρώ επιφανείς νομικούς και συνταγματολόγους (μέχρι και τον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα της χώρας, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας – δυστυχώς) να καταφεύγουν σε επίκληση συγκεκριμένων Συνταγματικών άρθρων και σε ερμηνείες του Συντάγματος, σε μια προσπάθεια να «δικαιολογήσουν» την άμεση υποχρεωτικότητα ή τους εκβιασμούς σχετικά με τον εμβολιασμό.

Δυστυχώς όλοι αυτοί οι αξιόλογοι επιστήμονες και νομικοί πέφτουν σε μια «θανάσιμη» (για την αξιοπιστία τους) παγίδα αυθαίρετων παραδοχών σε θέμα που δεν αποτελεί εξειδίκευσή τους, που αυτόματα τους οδηγεί σε αυθαίρετες νομικές και Συνταγματικές ερμηνείες.
Αυθαιρετούν λοιπόν. Αδυνατούν να καταλάβουν ότι η επίκληση του «επιχειρήματος» της προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος για την άμεση ή εκβιαζόμενη υποχρεωτικότητα είναι ΑΚΥΡΗ για 3 λόγους:

Το γε νυν έχον, Νυν εν παντί και πάντοτε και υπέρ πάντων ο αγών! -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η Νέα τάξη πραγμάτων, επιτίθεται με τα έμμισθα εγχώρια, εν Ελλάδι, φερέφωνα πολλαχώς με σκοπό την εξυπηρέτηση αλλότριων αντι-εθνικών και αντιλαϊκών συμφερόντων.

Είναι λοιπόν πρόδηλο, ότι η κατάσταση την οποία βιώνουμε και καθίσταται λίαν ανθυγιεινή διότι, το μείζον πρόβλημα, πέραν της πτωχοποιήσεως και εν γένει της εφαρμοσμένης πολιτικής εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας, υπό των δοτών πολιτικών ανδρών, δημιουργεί μία αλγεινή και ασφυκτική κατάσταση.

Σήμερον, όμως οι συνθήκες έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα, καθότι, η εγκαθιδρυθησομενη παγκοσμιοποίηση της παγκόσμιας ελίτ, επιδιώκει ξύλοις και ροπάλοις, να επέμβει εις την ψυχή μας, εις το σώμα μας και να μας καταναγκάσει προς έναν βιασμό συνείδησης και σκέψεως.

Απολυτίκιον Αγίας Οσιομάρτυρος Παρασκευής


 

Τη ΚΣΤ΄ (26η) Ιουλίου, μνήμη της Αγίας ενδόξου και πανευφήμου Οσιομάρτυρος του Χριστού ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Παρασκευή η πανεύφημος Οσιομάρτυς του Χριστού εγεννήθη εν ταις ημέραις του βασιλέως Αδριανού· πατήρ αυτής ήτο ευσεβής τις Ορθόδοξος Χριστιανός, πλούσιος κατά πολλά, Αγάθων λεγόμενος, έχων γυναίκα και αυτήν Χριστιανήν, Πολιτείαν καλουμένην· διέμενον δε εις τι προάστιον της μεγαλοπόλεως Ρώμης. Πλην παρ’ όλας τας καλωσύνας και ελεημοσύνας, τας οποίας είχον, δεν είχον τέκνον, ούτε άρσεν, ούτε θήλυ, και δια τούτο ήσαν πάντοτε λυπημένοι, όπως κάλλιστα γνωρίζουν όσοι έχουν τοιαύτην λύπην. Παρεκάλουν όθεν και οι δύο τον Θεόν να τους δώση τέκνον, ουχί μόνον δια την κληρονομίαν του πολλού πλούτου, τον οποίον είχον, αλλά μάλλον δια την διαδοχήν του γένους αυτών. Ο δε Πανάγαθος Θεός, όστις ποιεί το θέλημα των φοβουμένων αυτών και της δεήσεως αυτών εισακούει, ως λέγει και ο Προφήτης Δαβίδ, επήκουσε της δεήσεως αυτών. Όθεν μετ’ ολίγας ημέρας συλλαβούσα η Πολιτεία εγέννησε την Αγίαν ταύτην εν τη έκτη ημέρα της εβδομάδος· δια τούτο και όταν εβάπτισαν αυτήν, εκάλεσαν το όναμά της Παρασκευήν.

Χρέος ὅλων ἡ ἀξιοποίησις τῆς μηνύσεως τοῦ Δικηγόρου κ. Ν. Ἀντωνιάδου -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἡ προσέγγισις τοῦ Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Ν. Ἀντωνιάδου (ἐφεξῆς Ν.Α.) στό θέμα τῆς «πανδημίας», δηλαδή ἡ πλήρης καί ἄκρως τεκμηριωμένη ἀποδόμησις τοῦ ψευδοῦς ἀφηγήματος τῶν κυβερνητικῶν παπαγάλων, ἔχει ἀποδειχθῆ ἡ μόνη ὀρθή. Γράφει ὁ κ. Ν.Α. ὅτι δέν εἶναι ἁπλῶς κατά τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ «ἐμβολίου», ἀλλά ἐναντίον αὐτοῦ τούτου τοῦ «ἐμβολίου»! Προφανῶς, ἡ τοποθέτησις αὐτή μπορεῖ νά ὑποστηριχθῇ μόνον μέ τήν ἀποδόμησιν τῆς ἀπάτης, κάτι πού ἔχει ἤδη πράξει πληθωρικῶς ὁ κ. Ν.Α. καί εἶναι ὁ μόνος πού τό ἔχει κάνει, ἀλλά, δυστυχῶς, τό ἔργον του περιέργως ἀποσιωπᾶται, ἀκόμη καί ἀπό τούς πατριώτας. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐπικαλοῦνται τό Σύνταγμα, τήν Σύμβασιν τοῦ Ὀβιέδο κ.λπ. γιά νά καταλήξουν ἐναντίον τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ «ἐμβολίου», ἀφήνοντας ἔτσι τόν κόσμον πού θά ἐξαπατηθῇ ἀπό τούς ὡς ἄνω παπαγάλους καί θά «ἐμβολιασθῇ» νά ὑποστῇ τούς κινδύνους.

 

Ἀκόμη καί ὁ ἐντιμώτατος καί ἐκλεκτός Ἕλλην καί Ἐπιστήμων τῆς Νομικῆς κ. Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, εἰς πρόσφατον συνέντευξίν του στόν ἐκλεκτόν Δημοσιογράφον κ. Στέφανον Δαμιανίδην, εἶπε τό ἑξῆς φοβερόν: «Ἄς ἔβαζαν πρόστιμον σέ ὅσους δέν δέχονται νά ἐμβολιασθοῦν, ὄχι ὅμως νά τούς στερήσουν τόν μισθόν!» (ἀπό μνήμης τό γράφω).  Ὁ κ. Δαμιανίδης παρενέβη καί τόν διώρθωσεν, ὅτι «καί αὐτό βεβαίως δέν θά ἦτο ἀποδεκτόν», ἀλλά, δυστυχῶς, ὁ κ. Βαθιώτης δέν ἄδραξε τήν εὐκαιρίαν νά πῇ ὅτι «βεβαίως καί αὐτό δέν θά ἦτο ἀποδεκτόν, καθότι πρόκειται διά μίαν πελωρίων διαστάσεων ἀπάτην πού στοχεύει στήν ἐξολόθρευσιν μέρους τοῦ πληθυσμοῦ καί ἄρα ὅσοι ἀρνούμεθα νά συμπλεύσουμε μέ αὐτήν τήν ἀπάτην δέν πρέπει νά τιμωρούμεθα μέ πρόστιμα κ.λπ.». Γενικῶς, ἡ συνέντευξίς του ἦτο πολύ καλή, ἀλλά δέν εἶπε ἀπολύτως τίποτε γιά τήν ΑΠΑΤΗΝ καί γιά τά ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ τῆς «Ἐγκληματικῆς Ὀργανώσεως Μητσοτάκη» στά δημόσια Νοσοκομεῖα, παρά τό γεγονός ὅτι θά μποροῦσε νά τό πράξῃ μέ μίαν ἁπλῆν ἀναφοράν στήν μήνυσιν τοῦ κ. Ν.Α. Ἔτσι, ὅμως,, ἄθελά του, καλλιεργεῖ τό κλῖμα ὅτι ὄντως ὑφίσταται ζήτημα ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀνεμβολιάστων, ἀλλά δέν ἀντιμετωπίζεται ὀρθῶς, καθότι δέν μπορεῖ αὐτός νά εἶναι ὑποχρεωτικός. Γιά μένα, αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα συμβιβασμόν μέ τό σύστημα, κάτι πού διέφυγε τῆς προσοχῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ καί ἀκεραίου αὐτοῦ ἀνθρώπου καί Ἐπιστήμονος.

Πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν!

 


Ἀκατανόητον θαῦμα, ἀνερμήνευτον ἄκουσμα, μυστηρίου θείου ἀποκεκρυμμένου φανέρωσις, ἀκαταμάχητος προστασία, ἀντίληψις κραταιά, ζωοδόχε πηγή, πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν, ὕψος τῶν ἐπουρανίων καὶ ἀσωμάτων Δυνάμεων καὶ τῶν Σεραφεὶμ ὑψηλοτέρα, βάθος τῶν ἀποκρύφων νοημάτων τὸ ἀνεξερεύνητον, ἡ κοινὴ φιλοτιμία τῆς φύσεως, ἁπάντων τῶν καλῶν χορηγία, ἡ μετὰ τὴν Τριάδα πάντων τῶν ποιημάτων Δέσποινα, ἡ μετὰ τὸν Παράκλητον ἄλλος Παράκλητος, καὶ μετὰ τὸν μεσίτην Χριστὸν μεσίτρια τοῦ κόσμου παντός, τὸ ὄχημα ἡλίου τοῦ νοητοῦ, τὸ δοχεῖον τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ φωτίζοντος πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, ἡ φέρουσα ἐν ἀγκάλαις Τὸν τῷ ῥήματι τὰ πάντα φέροντα·

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Του Αγίου Νείλου του ασκητού:

Αν στην προσευχή σου χύνεις πηγές δακρύων, μην υπερηφανεύεσαι ότι τάχα είσαι ανώτερος από τούς πολλούς. Δεν είναι δικό σου κατόρθωμα αυτό, αλλά βοήθεια για την προσευχή σου από τον Κύριο, για να μπορέσεις να εξομολογηθείς με προθυμία τις αμαρτίες σου σ΄ Αυτόν και να τον εξευμενίσεις με τα δάκρυά σου. Μη λοιπόν μετατρέψεις σε πάθος το βοήθημά σου κατά των παθών, για να μην παροργίσεις περισσότερο τον Κύριο πού σου έδωσε αυτή τη χάρη.

Νίκος Αντωνιάδης : ΠΑΡΑΚΑΛΩ , ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Α , ΔΙΑΒΑΣΤΕ !!

ΑΥΤΟ είναι το εισαγωγικό μέρος της ΜΗΝΥΣΗΣ κατά της ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.

Όπως ΟΛΑ τα κείμενά μου, έτσι και αυτό της ΜΗΝΥΣΗΣ για τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού έθνους, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΑΥΤΟΥΣΙΟ.

Σε δεύτερη φάση θα δημοσιεύσω το ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ της ΜΗΝΥΣΗΣ, χωρίς τις φωτογραφίες της φρίκης που το συνοδεύουν. Αυτές, μαζί με το σύνολο του βασικού μέρους της ΜΗΝΥΣΗΣ των 4.311 σελίδων ΚΑΙ τα ενσωματωμένα στη ΜΗΝΥΣΗ στοιχεία, θα δημοσιευτούν στο πεδίο του site του συνδρομητικού καναλιού, και τα στοιχεία, έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό – κόλαφο για την ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, σε σειρά δημοσιεύσεων.

Το site του διαδικτυακού καναλιού αναβαθμίζεται διαρκώς, το μεγάλο άλμα όμως θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση και των κινήσεων που γίνονται αυτές τις ώρες.

Σημειώνω ότι η ΜΗΝΥΣΗ των 4.311 σελίδων (το πρώτο μέρος της δηλαδή, με τα πρωτόκολλα του θανάτου και της απάτης, πριν τη συμπλήρωσή της με το πρωτόκολλο του μαζικού εμβολιασμού -οι 2.544 σελίδες αφορούν στο πρωτόκολλο του θανάτου) θα συμπληρωθεί, αφενός, με ιστορίες φρίκης και τρόμου που έχω στα χέρια μου και τις άφησα για τη συνέχεια και τις ανακρίσεις, αφετέρου, με όλες τις νεότερες, που, πιστέψτε με, από την ώρα της κατάθεσης της ΜΗΝΥΣΗΣ, έρχονται κατά ριπάς, και είναι η μία φριχτότερη από την άλλη (με το κολαστήριο του ΑΤΤΙΚΟΝ, του Σωτήρη Τσιόδρα, να βρίσκεται στην κορυφή…).

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Συγχαρητήρια, κ. Ἀντωνιάδη! Ἡ πρᾶξις σας αὐτή εἶναι ἡ μόνη ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ» ΠΕΡΙ ΔΗΘΕΝ «ΦΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ», οὕτως ὥστε νά ἐξολοθρεύσῃ τούς Ἕλληνας μέ τά «ἐμβόλια». Ὅλοι οἱ ἄλλοι πού ἐπίσης ἀγωνίζονται διά τήν ἀποτροπήν αὐτοῦ τοῦ πελωρίων διαστάσεων Ἐγκλήματος ὁμιλοῦν μόνον κατά τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ «ἐμβολίου», ἀλλ' ἀφήνουν τόν κόσμον ἐκτεθειμένον στήν ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ ΑΠΑΤΗΝ, ὁπότε πολλοί ἐξαπατῶνται καί «ἐμβολιάζονται». Τό ὑλικόν πού ἔχετε καταθέσει ἐσεῖς ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΔΟΛΟΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ καί διά τοῦτο ὁ κόσμος πρέπει νά ἐνημερωθῇ, διά νά μήν «ἐμβολιασθῇ». Ἡ Θεία Δικαιοσύνη ὑπάρχει καί θ' ἀπονεμηθῇ σέ ὅλους μας ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Κριτηρίου. Ἐάν ὑπάρχῃ ἀκόμη καί ἀνθρωπίνη δικαιοσύνη, τώρα θά φανῇ. Εἴθε ὁ Παντοκράτωρ Κύριος καί ἡ Παναγία Μητέρα Του νά προστατεύουν καί νά καθοδηγοῦν ἐσᾶς καί τήν οἰκογένειάν σας. Ἀμήν. Γένοιτο.

Του κ. Στέλιου Παπαθεμελή:

Ο ισλαμικός λαθροεποικισμός και δι’ αυτού η αντικατάσταση των Ελλήνων από αλλοεθνείς, αλλόγλωσσους και αλλοθρήσκους είναι σε καλπάζουσα έξαρση. Ορδές λαθροεποίκων εξακολουθούν να κατακλύζουν τα νησιά μας και το μόνο που κάνει το επίσημο κράτος είναι να αναζητεί σαστισμένο να βρει τρόπους και μέσα, να τους στεγάσει, να τους ταΐσει, να τους παράσχει ιατρική περίθαλψη και διαρκές επίδομα, αγαθά τα οποία όμως δεν τα διασφαλίζει για τους Έλληνες.

Κόρινθος: "Το παιδί μου έκανε το εμβόλιο της Pfizer και πέθανε" - Σοκάρει ο πατέρας 35χρονου - video


 

«Βόμβα» από Άρτα: Λήγουν τα εμβόλια και θέλουν να «εξαντλήσουν το απόθεμα» – Μηνύσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού

 Να μας πει το Κράτος αν όλα αυτά ισχύουν!!! Αυξάνονται οι κινητοποιήσεις υγειονομικών.

Μετά την Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία, στην ΄Ήπειρο, ο παιδίατρος του Γ.Ν. Άρτας, Γιάννης Πασιάς, μαζί με άλλους εργαζόμενους του Γ.Ν. Άρτας ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών για να κινηθούν νομικά, μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των υγειονομικών.

Ο κ. Πασιάς μίλησε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης για την πρωτοβουλία αυτή, κεντρικό σύνθημα της οποίας αποτελεί η φράση “οι υγειονομικοί που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν δεν είναι ούτε αρνητές ούτε ψεκασμένοι, αλλά ελεύθεροι Έλληνες κι όχι υποταγμένοι!” 

ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ (Α΄ Βασ. 15, 22) -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Εἶναι μιά ἱστορία σκληρή ὅσο και ἀποκαλυπτική: Ὁ Κύριος μήνυσε μέ τόν προφήτη του Σαμουήλ στον βασιλιά Σαούλ νά πάει νά πατάξει τούς ἐχθρούς Ἀμαληκῖτες καί νά ἐξολοθρεύσει τούς πάντες καί τά πάντα τῆς χώρας τους. Τίποτε να μή κρατήσει καί κανέναν νά μή λυπηθεῖ, ἀπό ἄνδρα μέχρι γυναῖκα και ἀπό νήπιο μέχρι βρέφος καί ἀπό μοσχάρι μέχρι πρόβατο καί ἀπό καμήλα μέχρι ὄνο (Α΄ Βασ. 15,3). Ὁ Σαούλ ὅμως θέλησε νά φανεῖ σπλαγχνικώτερος ἀπό τόν Γιαχβέ καί καλύτερος ἀπό ὅ,τι ἐκεῖνος ἤθελε. Ἔτσι, εἰδοποίησε τούς συμμάχους του Κιναίους, πού ζοῦσαν ἀνάμεσα στούς Ἀμαληκῖτες, και τούς ἀπομάκρυνε ἀπό τήν σφαγή· συνέλαβε τόν βασιλιά Ἀγάγ ζωντανό, γιά νά στολίσει τόν θρίαμβό του, καί φύλαξε τά ἐκλεκτότερα ἀγαθά τῆς χώρας, ζῶα καί καρπούς, γιά νά τά προσφέρει θυσία στόν Θεό. Ἀλλά τότε σάν κεραυνός ἔπεσε πάνω του τό ρῆμα Κυρίου καί τον κατέκαψε καί τόν ξεγύμνωσε και τόν πέταξε ἔξω ἀπό τό σχέδιο και τήν ὑπόθεσή του. «Καί εἶπε Σαμουήλ· εἰ θελητόν τῷ Κυρίῳ ὁλοκαυτώματα καί θυσίας ὡς το ἀκοῦσαι φωνῆς Κυρίου; Ἰδού ἀκοή ὑπέρ θυσίαν ἀγαθήν καί ἡ ἐπακρόασις ὑπέρ στέαρ κριῶν» (Α΄ Βασ. 15,22). Νομίζεις ὅτι ὁ Κύριος προτιμᾶ ὁλοκαυτώματα καί θυσίες ἀπό τό νά ὑπακούσεις στήν φωνή του; Ὄχι, ἡ ὑπακοή εἶναι ἀνώτερη ἀπό κάθε ἐκλεκτή θυσία καί ἡ ὑποταγή ἀπό τό λίπος τῶν κριαριῶν.

Dormition of St. Anna, mother of the Theotokos

According to tradition, Anna, the ancestor of God, lived for sixty-nine years, and her spouse Joachim, for eighty; according to one account, Saint Joachim died two years before Saint Anna. The Theotokos had been orphaned of both her parents already when she was eleven years of age, when she was living in the Temple (see Sept. 8 and Nov. 21). Saint Anna is invoked for conceiving children, and for help in difficult childbirth.