Μέγας Βασίλειος:

 «Οίτινες τήν υγιά ορθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ομολογείν,
κοινωνούσι δέ τοις ετεροφρόσι, τούς τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μή αποστώσιν, μή μόνον ακοινωνήτους έχειν,
αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν».

Είπε ο αββάς Αντώνιος

 Θα΄ρθει εποχή, πού οι άνθρωποι θα φέρονται όπως οι παράφρονες.
Και όταν θα βλέπουν κάποιον πού δεν θα συμπεριφέρεται ως παράφρων,
θα τα βάζουν μαζί του και θα του λένε:
“Εσύ είσαι τρελός”, επειδή δεν είναι όμοιος μ΄αυτούς.