ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.
Νόμος ούτος θεόθεν βροτοίς, η άμεμπτος αύθις φησί, Ξυνού εξ έρωτος τόκον προέρχεσθαι. Ουκ οίδα συζύγου παντελώς ηδονήν. Πως ουν λέγεις ότι τέξομαι; Φοβούμαι μη απάτη λαλής· αλλ΄ όμως, ίδε, βοάς· Ευλογείτε, πάντα τα έργα Κυρίου τον Κύριον.

Ερμηνεία.

Πάλιν δια του Τροπαρίου τούτου απορούσα η άμεμπτος Θεοτόκος εισάγεται και λέγουσα προς τον Άγγελον· ούτος ο φυσικός νόμος εδόθη, ω Άγγελε, εις τους ανθρώπους από τον Θεόν μετά την παράβασιν, το να προέρχεται δηλαδή τόκος: ήτοι το να γεννάται παιδίον από τον ξυνόν έρωτα, ταυτόν ειπείν από την κοινήν επιθυμίαν και μίξιν του ανδρός ομού και της γυναικός· εγώ όμως δεν ηξεύρω παντελώς ηδονήν ανδρός, ουδέ κατά διάνοιαν ψιλήν ενθύμησιν. Δια τούτο είπε το «Παντελώς» δια να φανερώση με την λέξιν αυτήν το νόημα τούτο, ότι και αυτής της των σαρκικών λογισμών προσβολής ανωτέρα υπάρχει. πως λοιπόν εσύ λέγεις ότι θέλω γεννήσει Υιόν; Εγώ φοβούμαι μήπως λαλής εις εμέ με καμμίαν απάτην και δολιότητα· αλλ΄ όμως πάλιν στοχαζομένη εις τα λόγια σου μίαν θεϊκήν δύναμιν, ιδού βοώ· «Ευλογείτε» και τα εξής.

Μία ημέρα με τον Άγιο Γέροντα Ιερώνυμο Αιγίνης.

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=69&t=10111


Byzantine chant - Monks of Monastery Simonopetras - Athos


O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Ιλαρίωνος του μεγαλομάρτυρος, Σωκράτους, Χριστοδούλου.

Λίγα χιλιόμετρα πιὸ πάνω ἀπὸ τὴ δαντελωτὴ ἀκρογιαλιὰ τῆς Κερύνειας καὶ σὲ ὕψος δυὸ χιλιάδες περίπου πόδια ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας ὀρθώνεται ἕνα γιγαντιαῖο ὕψωμα ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη ὀροσειρὰ τοῦ Πενταδάκτυλου. Στὴν κορυφὴ τοῦ ὑψώματος αὐτοῦ μὲ τὴν πανοραμικὴ θέα εἶναι κτισμένο ἀπὸ χρόνια ἕνα φρούριο, τὸ γνωστὸ φρούριο τοῦ Ἁγίου Ἰλαρίωνα.

Γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ φρουρίου στοὺς ἀγῶνες τοῦ νησιοῦ γιὰ ἐλευθερία καὶ τὶς παραδόσεις καὶ τοὺς θρύλους ποὺ ἔχουν δημιουργηθεῖ γύρω ἀπ’ αὐτό, πολλὰ εἰπώθηκαν καὶ γράφηκαν μέχρι σήμερα. Γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰλαρίωνα ὅμως τὸν μεγάλο ἐρημίτη καὶ ἀσκητή, ποὺ μὲ τὸ ὄνομά του, τὸ ὕψωμα τοῦτο μπῆκε στὴν ἱστορία, πολὺ λίγα ἔχουν γραφεῖ καὶ σὲ πολὺ πιὸ λίγους εἶναι γνωστά.

Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ:

Οἱ τελευταῖες συναντήσεις (=ψευδοδιάλογοι), μὲ τὸ ἀμετανόητο καὶ ἀδίστακτο Βατικανό, ἀπέδειξαν ὅτι τελικὰ ὁ Πάπας «συνεχίζει τὸ βιολί του», προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλλει τὶς ψυχοκτόνες αἱρέσεις του, ὅπως τοῦτο τὸ προσπαθεῖ ἀπὸ τὸ 1054 καὶ μετά, καὶ ὡς ἐκ τούτου ὑποβόσκουν σατανικὲς ὑπόγειες καὶ ὑποχθόνιες διαδρομές σὲ βάρος τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ μάλιστα αὐτὴ τὴ φορά, δυστυχῶς, καὶ ἐκ τῶν ἔνδον, ἀπὸ Ταγούς, καὶ ὄχι μόνον, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γεγονὸς ποὺ σημαίνει, ὅτι «τὸ μυστήριον ἤδη τῆς ἀνομίας ἐνεργεῖται... ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται...»

Οικουμενισμός


Κανένας λαός δεν υπέστη τόσας θλίψεις δια τας αμαρτίας του, όπως το Γένος ημών. Και όμως το λησμονούμεν!

Ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκον· έχει πολλαχώς εξαναγγείλει, ότι κολάζει πάσαν παράβασιν και παρακοήν, ότι δεν υπάρχουν μικραί και μεγάλαι παραβάσεις, αλλά παραβάσεις των θειοτάτων εντολών και νόμων της Εκκλησίας Του, δια τας οποίας εν καιρώ έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας.  Οφείλομεν να το γνωρίζωμεν αυτό καλώς και προ παντός οι πρίγκηπες της Εκκλησίας, οι άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι όταν χειροτονούνται έχουν κατά κεφαλής το Άγιον Ευαγγέλιον, αλληγορούν την εις τούτο υποταγήν των. Σήμερον υφιστάμεθα, βεβαίως, πολλά δεινά, ως Έθνος και Εκκλησία. Αύριον περισσότερα, διότι παροργίζομεν τον Θεόν δια της κακής ζωής μας. Δεν αισθανόμεθα, φαίνεται, τι σημαίνει το «φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος». Ούτε ανελογίσθημεν ότι μία παράβασις, ένας λογισμός «ψιλός» έρριψεν εξ ουρανού πλήθος καθαρών πνευμάτων—«…ει γαρ ο Θεός αγγέλων αμαρτησάντων ουκ εφείσατο, αλλά σειραίς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εις κρίσιν τηρουμένους…». Εκ ποίας αιτίας κατελύθη η Βυζαντινή αυτοκρατορία και μάλιστα κατά τον πλέον τραγικόν τρόπον; Ουχί δια τας αμαρτίας του λαού, των αρχόντων, δια τας παραβάσεις υπό της Εκκλησίας; Ματαίως προέλεγε τα ερχόμενα δεινά ο μέγας θεολόγος Μοναχός Ιωσήφ ο Βρυέννιος. Δι’ ημάς τους Έλληνας είναι λίαν ωφέλιμος η μελέτη του «Χρονικού» του Γεωργίου Φραντζή. Κανένας λαός δεν υπέστη τόσας θλίψεις δια τας αμαρτίας του, όπως το Γένος ημών. Και όμως το λησμονούμεν!

"Oρθόδοξος Τύπος" : Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ κυριωτέρα ἰσοπεδωτική «μπουλντόζα» τῆς παγκοσμιοποιήσεως εἰς τόν χῶρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Σήμερον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἄνευ Πανορθοδόξου Συνόδου ἤ Οἰκουμενικῆς ἀποφάσεως, ἀναγνωρίζει τούς Κόπτας ὡς Ὀρθοδόξους, ἀκυρώνων οὐσιαστικῶς τήν  Δ´ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἡ ὁποία τούς ἐκήρυξεν αἱρετικούς Χριστιανούς. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον εἶναι ἡ κυριωτέρα ἰσοπεδωτική «μπουλντόζα» τῆς παγκοσμιοποιήσεως εἰς τόν χῶρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Δι᾽ αὐτό τό Σύμβολον τῆς Πίστεως, τό ὁποῖον κηρύσσει τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία ὡς Μίαν καί πραγματικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγ. Πατέρων, δέν ἔχει οὐδεμίαν  ἀξίαν. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τάς Οἰκουμενικάς Συνόδους, εἰς τάς ὁποίας οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔδιδον μάχας ὑπέρ τῆς πίστεώς μας. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ περί αὐτόν Οἰκουμενισταί Ἀρχιερεῖς δέν σέβονται τίποτε. 

Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός (συνέχεια) :

Ένα επίκαιρο ερώτημα είναι: Η μέλλουσα να συνέλθει πανορθόδοξος Σύνοδος τι θα κάνει; Ετοιμάζεται αυτή η Σύνοδος, για να μας οδηγήσει, όπως διαβάζουμε και όπως βλέπουμε, στην αποδοχή του παπισμού και του Προτεσταντισμού ως αυθεντικών χριστιανισμών. Αυτό είναι το τραγικό. Εύχομαι να μη γίνει ποτέ. Αλλά εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Εάν, λοιπόν, συνέλθει η Πανορθόδοξος Σύνοδος, που θα έχει τον χαρακτήρα για μας Οικουμενικής Συνόδου, εάν συνέλθει και δεν δεχθεί μεταξύ των Οικουμενικών Συνόδων την 8η και την 9η, θα είναι ψευδοσύνοδος. Όπως η Σύνοδος Φεράρας-Φλωρεντίας. Και τότε επεβλήθη από κάποιους δεσποτάδες Ανατολικούς και Δυτικούς, επεβλήθη η Σύνοδος Φεράρας-Φλωρεντίας, αλλά ήταν αρκετή η αντίσταση εν Αγίω Πνεύματι κάποιων κορυφών της παραδόσεώς μας, όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ώστε τελικά να χαρακτηριστεί ψευδοσύνοδος. Αιρετική Σύνοδος, αποτυχημένη Σύνοδος, η Σύνοδος Φεράρας-Φλωρεντίας. Η μέλλουσα να συνέλθει, λοιπόν, Πανορθόδοξος Σύνοδος θα κριθεί σ’ αυτό το σημείο. Εάν παρακάμψει αυτές τις δύο Συνόδους που τοποθετούν την Ορθοδοξία απέναντι στον Δυτικό χριστιανισμό. Εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα. Αυτοί θέλουν να παρουσιάσουν την ενότητα, ότι ο Δυτικός Χριστιανισμός είναι παράλληλη μορφή της Ορθοδοξίας των Αγίων Πατέρων. Εκεί κάποιοι εργάζονται, προς τα εκεί κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν. Ο Θεός όμως είναι πάνω από όλους μας.


Σχόλιο του αδελφού μας ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ :

Η Μέλλουσα " Πανορθόδοξος Σύνοδος " θα είναι σε μεγάλο βαθμό μία απάντηση της σύγχρονης εκκοσμικευμένης " Ορθοδοξίας" στην αντίστοιχη Β΄ Βατικάνειο Ψευδοσύνοδο των Παπικών. Εκείνη ανάμεσα στα άλλα νομιμοποίησε τον Παπικό Οικουμενισμό και το Παπικό άνοιγμα στην Πανθρησκεία. Τούτη εδώ, η Μέλλουσα, ανάμεσα στα άλλα προβλέπεται να νομιμοποιήσει και μάλιστα "Πανορθόδοξα" την αντίστοιχη συμμετοχή των " Ορθοδόξων " στην Οικουμενική Κίνηση, στους διαλόγους που εξυπηρετούν τελικά την σταδιακή Ψευδοένωση με τους Αιρετικούς, καθώς και το αντίστοιχο άνοιγμα στην Πανθρησκεία. Μία τέτοια όμως νομιμοποίηση και μάλιστα σε ανώτατο βαθμό ουσιαστικά καταργεί την Ορθοδοξία των Πατέρων και διακηρύσσει επισήμως μία νέα " Ορθοδοξία " φίλη του Κόσμου και αντίπαλο Του Θεού. Μήπως αδελφοί έφθασε ο καιρός να επαληθευθούν οι λόγοι του Οσιομάρτυρος Κοσμά του Φλαμιάτου στις ημέρες μας;


Ο αδελφός μας Γεώργιος Γιαννόπουλος άφησε ένα σχόλιο: 

Αδελφέ Ιωάννη στην Εκκλησιαστική ιστορία που μελετώ δεν έχω δει ποτέ μου αποτειχισμένους επισκόπους να χειροτονούν πολλούς  καινούργιους επισκόπους και αυτοί με την σειρά τους να δημιουργούν καινούργια σύνοδο δίπλα σε αυτή που υπήρχε της κανονικής τοπικής εκκλησίας. Έχεις δει πουθενά εσύ κάτι τέτοιο ?   Δηλαδή : υπήρξε ποτέ στο παρελθόν σε μια τοπική Ορθόδοξη εκκλησία πατριαρχείου η αρχιεπισκοπής να έχουμε δεύτερη ιεραρχία και σύνοδο ?  κτισμένη από αποτειχισμένους επισκόπους ?
διότι οι κανόνες μας δείχνουν τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε από την στιγμή που θα αποτειχιστούμε μέχρι να συνέλθει η Ορθόδοξη Σύνοδος που θα αποτελείται μόνο από αποτειχισμένους πατέρες που θα ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας και θα ξαναεπιβάλουν την νόμιμη τάξη στην Εκκλησία. Δεν έχω δει
  ποτέ στην ιστορία της Εκκλησίας  οι αποτειχισμένοι επίσκοποι από τους αιρετικούς σε  μια τοπική Ορθόδοξη εκκλησία  να χειροτονούν άλλους τόσους επισκόπους όσοι είναι και  οι αιρετικοί, και αφού δημιουργήσουν καινούργια δεύτερη  σύνοδο δίπλα στην παλιά την κανονική, να καταδικάσουν μετά την πρώτη σύνοδο με τους αιρετικούς.
Δεν υπάρχει αυτή η παράνομη
  και αντικανονική πράξη στην ιστορία της Εκκλησίας διότι έτσι ακυρώνεται και καταστρέφεται η έννοια και ο θεσμός της αποτειχίσεως.
Δεν λένε οι Ιεροί Κανόνες πουθενά εάν ο επίσκοπος κηρύττει αίρεση δημόσια στην Εκκλησία χειροτονήστε καινούργιο επίσκοπο και αφήστε τον αιρετικό στην ησυχία του. Δεν γράφει τέτοια πράγματα στο Πηδάλιο. Μόνο για ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ γράφει στο Πηδάλιο ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΜΗΣ, τελεία και παύλα.
Οι επισκοπικές χειροτονίες είναι δουλειά της ενωμένης συνόδου μιας Ορθόδοξης τοπικής Εκκλησίας. Από την στιγμή που έχουμε
  σε μια τοπική Εκκλησία όπως στην Εκκλησία της Ελλάδος το 1935
από την μια Ορθοδόξους αποτειχισμένους επισκόπους και από την άλλη
  αιρετικούς επισκόπους δεν έχουμε ενωμένη σύνοδο για να χειροτονήσει επισκόπους.
Αλλά από την στιγμή που οι αποτειχισμένοι επίσκοποι στην Εκκλησία της Ελλάδος παράνομα και αντικανονικά χειροτόνησαν επισκόπους το 1935 έχουμε σήμερα την τραγική και διαστροφική κατάσταση να έχουμε το λιγότερο πέντε εκκλησίες της Ελλάδος με πέντε αρχιεπισκόπους Αθηνών και πέντε μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, με πέντε ιεραρχίες και πέντε συνόδους.
Η ένωση της
  συνόδου λένε οι Ιεροί Κανόνες γίνεται όταν θα την συγκαλέσουν οι αποτειχισμένοι επίσκοποι ΠΡΟ-ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ.
Σε αυτή την διαδρομή που χάραξε το Πνεύμα το Άγιον κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αλλάξει κάτι να προσθέσει και να αφαιρέσει, διότι θα καταστρέψει όλη την κατάσταση και το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα δηλ. Η αποτείχιση αντί να γίνεται προ και μέχρι συνοδικής καταδίκης να υποβαθμίζεται σε μορφή κατασκευής οργανωμένης
  παρασυναγωγής, με σκοπό να μένουν οι οικουμενιστές στην εκκλησία και να μην καταδικάζονται.
Όλοι οι Άγιοι Πατέρες που
  καταδίκαζαν τους αιρετικούς στις Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους ήταν πρώτα αποτειχισμένοι,  από αυτούς. Σήμερα το ότι  δεν έχουν καταδικαστεί ακόμη  συνοδικώς οι οικουμενιστές  από τους αποτειχισμένους πατέρες είναι  διότι το εμπόδιο που δημιουργεί τα προβλήματα αυτά  είναι οι διπλές-τριπλές τετραπλές και πενταπλές  έως πολλές ιεραρχίες των συνόδων στις κανονικές ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες.

Ο Παναγιώτης Μακρής άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός :

Χαίρετε αδελφοί!
Δίνω απάντηση σχετικά με τις παράνομες χειροτονίες επισκόπων σε περιοχές που υπάρχουν ήδη επίσκοποι.
Ο αδελφός Γεώργιος Γιαννόπουλος καθώς και λοιποί αδελφοί, είναι καλό να έχουν εν γνώση τους ότι στην Εκκλησιαστική ιστορία, αρκετές φορές σε μια επισκοπή μπορεί να υπήρχαν παραπάνω από 1 επίσκοποι.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ρωσική Εκκλησία των κατακομβών. Η οποία είχε τοποθετήσει επισκόπους σε περιοχές που υπήρχαν ήδη επίσκοποι της επίσημης Ρωσικής Εκκλησίας. Όχι μόνο τοποθέτησε τους επισκόπους, αλλά συγκάλεσε και τοπική σύνοδο και καταδίκασε την επίσημη Ρωσική Εκκλησία ως αιρετική Σεργιανιστική.
Αυτά τα λίγα απλά και μόνο πληροφοριακά, όσον αφορά το θέμα αυτό.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός (συνέχεια)...":

Μήπως δεν καταλάβατε τι λέω θα το ξαναπώ πιο αναλυτικά.
Δεν έχω δει στην ιστορία της Εκκλησιάς οι ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ επίσκοποι από τους αιρετικούς σε μια τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία πατριαρχείου η αρχιεπισκοπής να χειροτονούν επίσκοπους ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ και μετά αν
Έκαναν ποτέ οι Ρώσοι μέσα στην Ρωσία
  μια δεύτερη παράλληλη με την πρώτη  ιεραρχία και σύνοδο με ίδιο αριθμό επισκόπων που υπήρχαν μέσα  στην μια κανονική σύνοδο ασχέτως εάν στην μια κανονική σύνοδο υπήρχαν κακόδοξοι????????????????????
Χειροτόνησαν οι Ρώσοι των κατακομβών
  άλλους τόσους επίσκοπους όσους είχε η κανονική ρωσική εκκλησία???????????????????
Έκαναν συνοδικό δικαστήριο στην Ρωσία ?????????? για να τους δικάσουν ονομαστικα εναν προς εναν???????????, να τους καθαιρεσουν ????????????? και να βαλουν στις ιδιες μοναδικες
  επισκοπικες θεσεις της Ρωσικης Εκκλησιας  Ορθοδοξους Αρχιερεις???????????????????
εστω παρανομα και αντικανονικα?????????????????
Η ρωσικη εκκλησια των κατακομβων, της αμερικης, της διασπορας, τι δουλεια εχει με αυτα που αναφερουμε?????????
Μιλαμε σε μια ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ
  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ δεν γινεται να  υπαρχει τετοιο παραδειγμα γιατι απο την φυση του ειναι αντικανονικο και παρανομο δηλ. :  οι αποτειχισμενοι επισκοποι απο τους αιρετικους να χειροτονησουν ιδιο αριθμο επισκοπων, μετα αυτοι να συγκροτησουν συνοδικο δικαστηριο να εξετασουν, να κρινουν και να καταδικασουν τους αιρετικους,  και να τοποθετησουν ξανα Ορθοδοξους στις μοναδικες επισκοπικες θεσεις και να   αρχισει ξανα η  λειτουργεια της κανονικης  ταξης  στην συγκεκριμενη  Εκκλησια. ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΛΕΩ ΕΓΩ  ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ κυριε Παναγιωτη Μακρη??????????????????????
Αν λεγαμε οτι οι αποτειχισμενοι επισκοποι χειροτονουσαν μερικους
  επισκοπους και αυτοι πηγανε σε αλλο κρατος και εγκατασταθηκαν και απο εκει κανανε εναν προφορικο αναθεματισμο να μας τα λεγατε για την ρωσικη εκκλησια του εξωτερικου. ( δειτε και το βιβλιο " ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ"που εχουμε στο μπλοκ "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ" ) Εγω δεν κανω τετοια ερωτηση. Ειμαι συγκεκριμενος και μην μου λετε για μια επισκοπη που ειχε δυο επισκοπους. Η ερωτηση παει ολη μαζι ( η ολη η ερωτηση μαζι η τιποτα ) δεν παιρνουμε απο την ερωτηση οτι θελουμε και οτι μας βολευει και τα αλλα τα αφηνουμε επειδη δεν μας βολευουν και δεν τα θελουμε.  Αφου κανουμε συγκεκριμενη ερωτηση θελουμε και συγκεκριμενη απαντηση.
Μόνο οι Αποτειχισμένοι Επίσκοποι από τους αιρετικούς επισκόπους σε μια τοπική Εκκλησία έχουν την υποχρέωση
  κανονικού  δικαιώματος για να συγκροτήσουν Ορθόδοξη Σύνοδο που θα εξετάσει  και θα καταδικάσει τους αιρετικούς και στις θέσεις τους θα τοποθετήσει Ορθοδόξους, επιστρέφοντας στην κανονική τάξη.

Με εν Χριστώ αγάπη στους αδελφούς και στον Κωνσταντίνο Αργυρακοπουλο που μας παρέχει το αγωνιστικό του βήμα για την καταπολέμηση των κακοδόξων και την άθληση υπέρ της αληθείας.

Η απειλή από την Αλβανία

Κωνσταντίνος Χολέβας

Τα επεισόδια στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας στο Βελιγράδι (Τρίτη 14/10/2014) δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για προσχεδιασμένη πρόκληση από την κυβέρνηση των Τιράνων, με στόχο να διαφημίσει το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας και να προειδοποιήσει Ελλάδα και Σερβία.

Θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια του αγώνος υπερίπτατο τηλεκατευθυνόμενο αεροπλανάκι, το οποίο έφερε το λάβαρο της Μεγάλης Αλβανίας, δηλαδή έναν χάρτη ο οποίος, πλην της σημερινής Αλβανίας, περιελάμβανε το Κοσσυφοπέδιο - Κόσοβο, τμήμα του Μαυροβουνίου και τα ελληνικά εδάφη της Κέρκυρας, της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οταν Σέρβος ποδοσφαιριστής επιχείρησε να το κατεβάσει, οι Αλβανοί παίκτες τού επιτέθηκαν και η σύρραξη κλιμακώθηκε. Ο αγώνας διεκόπη. Ο αλβανικός μεγαλοϊδεατισμός πώς θα ανακοπεί με τρόπο ειρηνικό και αποτελεσματικό;

Ομιλία π. Θεοδώρου Ζήση για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό στην εκδήλωση της Π.Ο.Ε. 12/10/2014