Ενώ το θέμα παραμένει εις το σκότος. -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Ώρισαν και ημέραν εορτής δωρητών σώματος δια κοινής αποφάσεως Εκκλησίας-Πολιτείας.

Προβάλλονται απαράδεκτες αντιλήψεις.

Εις την εποχήν του πλουραλισμού, των συναινετικών διεργασιών και των πάσης φύσεως διαλόγων, δια των οπτικοακουστικών μέσων συνήθως, είναι επόμενον κάθε είδους άποψις να γίνεται ευμενώς δεκτή. Με μίαν όμως εξαίρεσιν. Όταν δια τινος αναφοράς, γνώμης ή απόψεως, η όψις του λόγου καθίσταται ευκρινεστάτη και τα πράγματα ορίζονται ως έχουν. Τότε, εις την περίπτωσιν δηλαδή της τελικής διατυπώσεως κάποιου νοήματος δια εν συγκεκριμένον θέμα, η άποψις αυτή δεν γίνεται δεκτή. Και ο λόγος είναι διότι το «πνεύμα» του πλουραλισμού, ήγουν η επιχειρηματολογία της αντιλογίας, εκφυλίζεται και εν τέλει, ακυρώνεται. Εις την εποχήν της φαυλότητος «δεν θέλομεν τοποθετήσεις, αλλά απόψεις».

Βασικόν αίτιον αποστασίας. ---- Αθωνικά άνθη

Κοινή γνώσις παντός μεν ορθοδόξου πιστού, κατ΄ ιδιάζοντα δε λόγον των Μοναχών, πρέπει να τυγχάνη ότι το αίτιον του κακού δεν έχει την προέλευσίν του και δεν αποτελεί συνέπειαν απορρέουσαν εκ των προσωπικών-θεολογικών γνώσεων του Μεταξάκη ή του Παπαδοπούλου, ούτε του Αθηναγόρου ή του Bαρθολομαίου, ως και προ ή μετά άλλων ομοίων αυτοίς, αλλά πηγάζει εκ του γεγονότος ότι, ουχί μόνον ούτοι, αλλά, κρίμασιν οις οίδε Κύριος, άπασα σχεδόν (όχι η Εκκλησία, άπαγε… αλλά) η πνευματική ηγεσία τής καθ΄ όλου Εκκλησίας, εκτός βεβαίως σπανίων εξαιρέσεων, ως και οι πλείονες εκ των Καθηγητών τής σημερινής θεολογικής επιστήμης, συμμιγέντες, αφομοιώθησαν με την διεστραμμένην «θεολογικήν» σκέψιν της Δύσεως, τούθ΄ όπερ κατέστησε τούτους ου μόνον απειθείς, αλλά και επικριτάς και κατηγόρους της Ορθοδόξου Πατερικής θεολογίας, ανατρέποντες ούτω θεμελιωδώς την υπόστασιν της «Μίας, Αγίας,…» του Χριστού Εκκλησίας! Η αποξένωσις τούτων αύτη και διάβρωσις, ου μην αλλά και η πείσμων αυτών καταφορά και ύβρις κατά της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, επ΄ αθετήσει και αυτού τούτου του Συμβόλου της Αγίας ημών Πίστεως είναι η βασική αιτία και η ρίζα τού κακού, ήτις απέτεκε το απόβλητον εξάμβλωμα και απαράδεκτον δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν πεπλανημένον και κακόδοξον φρόνημα, ότι άπασαι αι «χριστιανικαί» ομολογίαι είναι και θεωρούνται «ΑΔΕΛΦΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ», πράγμα το οποίον τυγχάνει θεμελιώδης αρχή και κατευθυντήριος γραμμή του λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, (Π.Σ.Ε) το πιστεύω του οποίου τυγχάνει η πεπλανημένη «θεωρία των κλάδων», βάσει της οποίας και προήλθεν η εξ επόψεως ορθοδόξου υποστάσεως, φθορά των «ορθοδόξων»-μελών αυτού.

----------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Ο Νεοημερολογιτισμός είναι Παπισμός και Οικουμενισμός, και έχει καταδεδικασθεί οριστικώς υπό των Πανορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνος.

Το Γρηγοριανό - Νέο Ημερολόγιο είναι αυτός ο ίδιος ο Πάπας, ο οποίος, μέσα από την επιβολή του Ημερολογίου του και το εωσφορικό του ΄΄αλάθητο΄΄, προσεπάθησε να καθυποτάξει τους πάντας και να ακυρώσει τον μοναδικόν Αλάθητον, που είναι ο Τριαδικός Θεός και η άκτιστη Ενέργειά του, η οποία εδογμάτισε για το Ημερολόγιο, το Πασχάλιο και το Εκκλησιολογικό δόγμα, διά των Α΄και Β΄ Οικουμενικών Συνόδων.

Και τα δύο, Ημερολόγιο της Εκκλησίας και Εκκλησιολογικό δόγμα, αιώνες τώρα, δέχονται την επίθεση των Παπικών και των Οικουμενιστών.

Χαρίλαος Ι. Στουρα΄ί΄της.
Θεολόγος.

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ


Η δε Κυρία Θεοτόκος ήτο και κατά τα δύο καθαρά και αμόλυντος: και κατά το σώμα και κατά την ψυχήν και κατά την πράξιν και κατά τον λογισμόν. Όθεν ο Ιεζεκιήλ αινιγματωδώς είπε περί Αυτής: «Και ιδού δόξα Θεού Ισραήλ ήρχετο κατά την οδόν την προς ανατολάς (ήτοι εις την ψυχήν της Παρθένου) και η γη (ήτοι το σώμα της Παρθένου) εξέλαμπεν ως φέγγος από της δόξης κυκλόθεν».

Τη ΚΓ΄ (23η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Επισκόπου Σμύρνης.

Πολύκαρπος ο ένδοξος Ιερομάρτυς του Χριστού ήτο γέννημα και θρέμμα της πόλεως Εφέσου, εις την οποίαν εγεννήθη περί το έτος ξη΄ (68) μ.Χ. Οι γονείς του ήσαν πλουσιώτατοι, αλλ’ ευσεβείς και ελεήμονες· ο πατήρ του ωνομάζετο Παγκράτιος και η μήτηρ του Θεοδώρα. Τούτους διέβαλον εις τον εξουσιαστήν της Εφέσου Μαρκίωνα, ότι ήσαν Χριστιανοί· όθεν έστειλεν εκείνος στρατιώτας, οίτινες τους παρουσίασαν έμπροσθέν του, ήτο δε τότε η Θεοδώρα έγκυος εις τούτον τον Άγιον. Λέγει δε τότε προς αυτούς ο Μαρκίων· «Διατί δεν υπακούετε σεις εις τους βασιλικούς ορισμούς, αλλά καταφρονείτε τους μεγάλους θεούς και προσκυνείτε τον Χριστόν»;

Σήμερα κηρύσσεται φανερά η αίρεση!

-Υπάρχει η Συνοδική Εγκύκλιος του 1920.

- Υπάρχει η ένταξη των «Ορθοδόξων» στο Π.Σ.Ε του 1948.
-Υπάρχει η επίσημη άρση της Ακοινωνησίας τό 1965.
-Υπάρχει η Συνοδική αναγνώριση των Μονοφυσιτών στό Σαμπεζύ.                                              
-Υπάρχουν οι ενωτικές αποφάσεις των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας καί Αντιοχείας μέ τούς Μονοφυσίτες.
-Υπάρχει η Συνοδική αναγνώριση των Λατίνων στό Μπάλαμαντ 1993.
-Υπάρχει η επίσημη αναγνώριση του βαπτίσματος καί της ιερωσύνης των Λουθηρανών στό Φράιζινγκ υπό τόν Γερμανίας Αυγουστίνο καί τήν τοπική του Σύνοδο.
-------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό κυριώτερον ἀπ' ὅλα εἶναι ὅτι εἰς τό Κολυμπάρι τό 2016 οἱ Οἰκουμενισταί ἐψήφισαν τό ἄρθρον 6, μέ τό ὁποῖον ἀνεγνώρισαν τίς αἱρέσεις ὡς «ἑτερόδοξες ἐκκλησίες» μέ τήν «ἱστορικήν των ὀνομασίαν»!!! Π.χ., ἀνεγνώρισαν Συνοδικῶς τόν Παπισμόν μέ τό ὄνομα «Καθολική Ἐκκλησία», τό ὁποῖον εἶναι βεβαίως τό ὄνομα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κατά τό 9ον ἄρθρον τοῦ Συμβόλου («Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν ...»). Ὅ,τι ἔκανε καί ὁ Τσίπρας μέ τήν Ἑλληνικήν Μακεδονίαν! ΠΡΟΔΟΤΑΙ!

------------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Στο Κολυμπάρι, είχαμε επανάληψη των όσων αναφέρονται στην Παναιρετική Εγκύκλιο του 1920.
Στο πρώτο από τα ένδεκα σημεία της, αναφέρει την αλλαγή του Ημερολογίου ως υποχρεωτική για την συμπόρευση ΄΄μετά των άλλων Εκκλησιών.΄΄

Η αναγνώριση Εκκλησιαστικότητος και Θείας Χάριτος στους πάσης φύσεως σχισματοαιρετικούς, έλαβε χώρα από το 1920, κ. Χατζηνικολάου, απλώς, το 2016 επανέλαβαν τα όσα είχαν κάνει πράξη με την αποδοχή και εφαρμογή του Παπικού Ημερολογίου το 1924.

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 23 Φεβρουαρίου 2022 - 1:28 π.μ.

Κρῖμα, 100 φορές κρῖμα, κ. ΧΣ, πού ἄν καί δηλώνετε θεολόγος, ἐν τούτοις δίδετε τήν ἰδίαν ἀξίαν εἰς μίαν ἐγκύκλιον, τήν ὁποίαν τό 1920 ἐγνώριζαν μόνον οἱ Οἰκουμενσταί καί οὐδείς ἄλλος, καί μόνον ἀπό τό 1960 καί ἐντεῦθεν ἔγινε γνωστή ἀπό τά βιβλία τοῦ Ἰ. Καρμίρη εἰς κάποιους θεολόγους, δίδετε λοιπόν τήν ἰδίαν ἀξίαν εἰς τήν βρωμεράν (ἀλλά ἄγνωστον) αὐτήν ἐγκύκλιον μέ μίαν Ψευδοσύνοδον, διά τήν ὁποίαν ἔμαθαν ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι! Τό ἴδιο κάνατε καί μέ τήν ἐγκύκλιον τοῦ 1935, ὀνομάσαντες αὐτήν παραπλανητικῶς «ὁμολογίαν τοῦ 1935». Ὁ ρόλος τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920 ἦτο ἐνημερωτικός / ἐπικοινωνιακός, ἐνῷ ὁ ρόλος τῆς Ψευδοσυνόδου τοῦ 2016 εἶναι καθαρῶς ἐκκλησιαστικός καί δεσμευτικός γιά ὅσους κοινωνοῦν μέ τούς Οἰκουμενιστάς. Ὅπως προανέφερα, ἡ πρώτη πέρασε ἀπαρατήρητος, καθότι ἄγνωστος, ἑνῷ ἡ δευτέρα ἔκανε «πάταγον» καί προεκάλεσεν ἀποτειχίσεις (δυστυχῶς, πολύ ὀλίγες). Ὅπως ἴσως γνωρίζετε, ὁ π. Σάββας Λαυριώτης καί μερικοί ἄλλοι καλοῦνται συνεχῶς νά ὁμιλήσουν εἰς διαφόρους συνάξεις καί ραδιοφωνικές ἐκπομπές. Ἐάν μετά ἀπό μερικές δεκαετίες καταλαγιάσουν ὅλες αὐτές οἱ ἀντιδράσεις καί δέν ὑπάρξῃ Ὀρθόδοξος Σύνοδος ν' ἀνατρέψῃ τήν Ψευδοσύνοδον τοῦ 2016, τότε ἴσως (δέν γνωρίζω στά σίγουρα) νά παύσουν πλέον τά μυστήρια τῶν Οἰκουμενιστῶν νά ἔχουν οἱανδήποτε Χάριν, διότι τότε θά ἔχουν αὐτοκατακριθῆ οἱ Οἰκουμενισταί Συνοδικῶς. Καί πάλιν, δέν γνωρίζω ὅτι αὐτό πού μόλις ἔγραψα εἶναι ὀρθόν. Ὡστόσον, ἄν ζοῦσα σέ 50 π.χ. χρόνια ἀπό σήμερα καί ἔβλεπα ὅτι ἡ Ψευδοσύνοδος ἐπεκράτησε πλήρως καί δέν ὑπάρχῃ καμμία ἀντίδρασις, τότε δέν θά λογομαχοῦσα πλέον μέ ὅσους ὑπεστήριζαν τό ἄκυρον τῶν μυστηρίων, ὄχι ὅμως λόγῳ «ὁμολογίας τοῦ 1935», ἀλλά λόγῳ τῆς Ψευδοσυνόδου.

Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα,

Ποία τοῦ βίου τρυφὴ διαμένει λύπης ἀμέτοχος; Ποία δόξα ἕστηκεν ἐπὶ γῆς ἀμετάθετος; Πάντα σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα· μία ῥοπὴ καὶ ταῦτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Ἀλλ' ἐν τῷ φωτί, Χριστέ, τοῦ προσώπου σου, καὶ τῷ γλυκασμῷ τῆς σῆς ὡραιότητος, ὅν (ἥν) ἐξελέξω ἀνάπαυσον ὡς φιλάνθρωπος.

Ὡς ἄνθος μαραίνεται, καὶ ὡς ὄναρ παρέρχεται, καὶ διαλύεται πᾶς ἄνθρωπος, πάλιν δὲ ἠχούσης τῆς σάλπιγγος, νεκροί, ὡς ἐν συσσεισμῷ, πάντες ἀναστήσονται πρός τὴν σὴν ὑπάντησιν, Χριστὲ ὁ Θεός· τότε, Δέσποτα, ὅν (ἥν) μετέστησας ἐξ ἡμῶν, ἐν ταῖς τῶν Ἁγίων σου κατάταξον σκηναῖς, τὸ πνεῦμα τοῦ σοῦ δούλου (τῆς σῆς δούλης) Χριστέ.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΣΦΡΗΣΗ.

Στον Λόγον του "Περί διακρίσεως" ο Άγιος Ιωάννης της "Κλίμακος" γράφει: "Εκείνοι, που έχουν καλή όσφρηση μπορούν να αντιληφθούν κάποιον, που έχει επάνω του αρώματα. Ομοίως και μια καθαρή ψυχή, όταν πλησιάση κάποιον, που έχει την ευωδία, που και αυτή απέκτησε από τον Θεόν ή την δυσωδία, που και αυτή κάποτε είχε, αλλά τώρα ελευθερώθηκε τελείως, όταν πλησιάση κάποιον, αμέσως τις αντιλαμβάνεται, την στιγμή, που οι άλλοι γύρω δεν αισθάνονται τίποτε". 

Ας περιφρονήσουμε τις διαφορές μας και ας εστιάσουμε στις ομοιότητές μας -- Του αδελφού μας Ιουστίνου

«Εστώς και θερμαινόμενος» από τις ζεστές και ορθάνοιχτες Παπικές αγκάλες της επιστροφής μας, συγκινούμενος από τα κροκοδείλια δάκρυα και τον Ορχηστρικό Χορό της Διαθρησκειακής Σαλώμης.

Εξ αιτίας αυτής της πονηράς αγάπης και αποδοχής της προτροπής του αρχεκάκου Όφεως, έπεσαν ο Αδάμ και η Εύα. Επάνω σ’ αυτήν ακριβώς την παμπόνηρη «αγάπη και αποδοχή» στηρίζεται ο έκφυλος Οικουμενισμός, το άρμα του Αντιχρίστου. «Ελάτε, να αγαπηθούμε ντάρλιγκς! Ας ενωθούμε στου Παπόδουλου Οικουμενισμού την καλόστρωτη και ανθοστόλιστη κοίτη! Ας περιφρονήσουμε τις διαφορές μας και ας εστιάσουμε στις ομοιότητές μας».

Διαβάζω και φρίττω!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΟΠΤΙΚΗΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ"

 

Αριθμ. Πρωτ. 250/2012

Αγιώτατε Πάπα καί Πατριάρχα της Κοπτικής Εκκλησίας, κύριε Θεόδωρε Β’, την Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

      Mέ μεγάλη χαρά επληροφορήθημεν τό χαρμόσυνο άγγελμα της επαξίας εκλογής Σας στόν Πατριαρχικό Θρόνον της Κοπτικής Εκκλησίας καί Εγκαρδίως Σας συγχαίρομεν.

      Η πνευματική προσωπικότητα, η θεολογική κατάρτιση, η πολυετή εμπειρία περί τά εκκλησιαστικά ζητήματα, κυρίως δέ η εγνωσμένη αγάπη Σας πρός τόν πιστό λαό του Θεού, αποτελούν εχέγγυα γιά τήν αρχομένη Πρωθιεραρχική διακονία Σας.

      Αμφότεροι φέροντες τό όνομα «Θεόδωρος ο Β’» ως ιστορική επιταγή πρός στενοτέρα συναντίληψη υπέρ του ευγενούς λαού της Αιγύπτου, ολοθύμως ευχόμεθα όπως ο Κύριος διαφυλάττη τήν Μακαριότητά Σας εν υγιεία αδιαπτώτω καί δυνάμει πολλή, επ’ ωφελεία του λογικού ποιμνίου Σας.

      Συγχαίροντες καί πάλι γιά τήν επαξία εκλογή Σας, κατασπαζόμεθα τήν Μακαριότητά Σας εν φιλήματι αγίω καί διατελούμεν μετά της εν Κυρίω αγάπης καί τιμής.

 †Ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

-----------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Μην φρίττετε
Και οι του οικουμενικού πατριαρχείου κωνσταντινούπολης τα ίδια κάνουν. Από site στο ίντερνετ
"Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Βρυξελλών τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022. Στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής, αυτήν την του Ασώτου Υιού. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ευχαρίστησε τον Ιερατικώς Προϊστάμενο της Ενορίας, Οικονόμο Γεώργιο Κόκκωνα, για το ποιμαντικό έργο το οποίο επιτελεί στους ενορίτες και με την ευκαιρία του ήδη αρξαμένου Τριωδίου ευχήθηκε «Καλή Τεσσαρακοστή».

Εν συνεχεία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Γεωργίου Kourieh, Πατριαρχικού Επιτρόπου της Συροϊακωβιτικής Εκκλησίας στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, και συνοδευόμενος από τον Αρχιδιάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Αιμιλιανό Χατζηβασιλείου, παρέστη στην χειροτονία ενός νέου ιερέως, του κ. Habib Gecer, της Εκκλησίας του, και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Βρυξελλών. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας διατηρεί στενή επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Γεώργιο Kourieh. Η καλή συνεργασία ξεκίνησε από την αναγνώριση της Συροϊακωβιτικής Εκκλησίας από το Βελγικό Κράτος και με την υπογραφή δήλωσης ότι ο Μητροπολίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκπροσωπεί όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς του Βελγίου έναντι των Αρχών του Βελγίου, συμπεριλαμβανομένων και των Συροϊακωβιτών Χριστιανών."