Υπέρ εποίκων, κατά Ελλήνων

Η Ελλάδα εποικίζεται από αφροασιατικούς πληθυσμούς και οι Ευρωπαίοι νοιάζονται για τους εποίκους, όχι για τους Ελληνες. Αυτή την εντύπωση έχουν σχηματίσει πολλοί πολίτες αυτής της χώρας, που βιώνουν μια πρωτόγνωρα αρνητική κατάσταση με την πλημμυρίδα των αλλοδαπών οι οποίοι επιδοτούνται από γνωστούς και άγνωστους κύκλους για να έρθουν και να μείνουν στην Ελλάδα.
Η εντύπωση περί της ευμενούς στάσης που κρατούν οι Ευρωπαίοι απέναντι στους επήλυδες δεν είναι ούτε αδικαιολόγητη ούτε και άδικη. Οι Ευρωπαίοι δείχνουν να έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για όσους περνούν τα ελληνικά σύνορα με βάρκες που... σπρώχνει η Αγκυρα προς το μέρος μας.
---------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 21 Οκτωβρίου 2019 - 12:56 π.μ.

Τά περί «προσφύγων» εἶναι ἀπάτη, ἀφοῦ οἱ ροές προέρχονται ἀπό ΜΗ ἐμπόλεμες περιοχές, ὁπότε ὁ λόγος περί λαθρομεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι πληρώνονται ἁδρῶς ἀπό τούς Σιωνιστάς γιά νά ἰσλαμοποιήσουν τήν Ἑλλάδα.

Η ΕΝΔΟΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

«Ψυχής δε κίνησίς εστι κυκλική, η εις εαυτήν είσοδος από των έξω, και των νοερών αυτής δυνάμεων η ενοειδής συνέλιξις ώσπερ εν τινι κύκλω το απλανές αυτή δωρουμένη». Διονύσιος Αρεοπαγίτης.

Ίσως να μη είναι ανωφελές να λεχθή, ότι κακώς απεδόθη εις τον άγιον Γρηγόριον η ενδοστρεφής προσευχή, και ότι κάκιστα συνεδέθησαν μετά του ονόματός του, ως «παλαμισμός», τα ειρωνικά παρωνύμια «ομφαλοσκοπία –ομφαλοψυχία». Ηγνόησαν οι τοιαύτα φρονήσαντες ορθολογισταί, ότι εις την Ορθόδοξον Θεολογίαν υφίσταται συνεχής εσωτερική ενότης. Τοιαύτη δ’ ενότης, οίαν οφείλομεν να ανακαλύπτωμεν πανταχού των επί μέρους ιερών κειμένων της Καινής Διαθήκης. Διότι το Πνεύμα το Άγιον, όπερ εσόφισε τους αμέσους μαθητάς του Κυρίου, αυτό το ίδιον Πνεύμα εφώτισε και τους Πατέρας. Η υφισταμένη ποικιλία εν τη διδασκαλία των Πατέρων ουδόλως αίρει την εσωτερικήν ταυτότητα αυτής. Διότι το Πνεύμα όχι μόνον «όπου θέλει πνει» αλλά και «όπως θέλει πνει», «λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα».

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώσεως (18ον)


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Αύτη γαρ η των Αγίων Αγία, η ακηλίδωτος του Λόγου Παστάς, το παρθενικόν απάνθισμα, η Κιβωτός του Αγιάσματος, το Όρος το άγιον, η θεοχώρητος Σκηνή, η ακατάφλεκτος Βάτος, το πυρίμορφον Άρμα του Θεού, η Περιστερά η αμόλυντος, το ευρύχωρον του Λόγου Χωρίον, η θεόφωτος Νεφέλη, η πεποικιλμένη Βασίλισσα, η εκ σπέρματος Δαβίδ καταγομένη, τω του Δαβίδ Κτίστη και Θεώ τετήρετο εις εαυτού κατοίκησιν. 

Άγιος Ταράσιος

Τη ΚΑ΄ (21ην) Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΦΙΛΟΘΕΟΥ, του ασκήσαντος εν τω του Άθω όρει.

Φιλόθεος, το θείον τούτο και θαυμάσιον φυτόν, ανέθαλε κατά τον ΙΔ΄ αιώνα εις την Χρυσόπολιν της Μακεδονίας, οι δε γονείς του ήσαν από επαρχίαν τινά της Ασίας, εκ πόλεως Ελατείας, δια δε τον φόβον των Αγαρηνών έφτγαν από την πατρίδα των και επήγαν εις την Χρυσόπολιν, εις την οποίαν ετελεύτησεν ο πατήρ αυτού, αφ’ ου εγέννησε δύο παίδας, οι οποίοι έμειναν εκεί εις την αλλοτρίαν γην με την μητέρα των, κακουχούμενοι και ονειδιζόμενοι από τους γείτονας, ως ξένοι και πάροικοι, επειδή δεν είχον συγγενή τινα από τον πατέρα ή την μητέρα των, ειμή μόνον την θείαν βοήθειαν, και πολλάκις εμυρολόγουν την τύχην των η μεν γυνή την χηρείαν, οι δε παίδες την ορφανίαν ολοφυρόμενοι.

Ανηγγέλθησαν τέσσερις Νέοι Αγιορείτες Άγιοι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Toυ Μητρ. Ηλείας κ. Γερμανού : Τι συμβαίνει; τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες!

….Διότι πράγματι τα τελευταία 30 χρόνια έχουν αγιοποιηθή τόσα πρόσωπα, όσα δεν αγιοποιήθηκαν αιώνες! Δια τούτο διερωτάται κανείς· Τι συμβαίνει; Είναι μεγάλη η αγιότητα σήμερα  και τόσοι πολλοί στην εποχή μας ευηρέστησαν τω Θεώ, ώστε Εκείνος τους εθαυμάστωσε και αποδεδειγμένως δημοσίως τους ενεφάνισε ή εμείς έχομε χάσει τα αγιοπνευματικά κριτήρια αναγνωρίσεως ενός αγίου;                                                        
Μήπως στην σημερινή απιστία και την αδιαφορία των ανθρώπων, ούτοι ζητούν «σημεία», ως ζητούσαν οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες των χρόνων του Ιησού (Ίδε σχετικά περιστατικά: Ματθαίου ιβ΄ 38 – 45 , ιστ΄ 1 – 4, κζ΄ 42 – 44, Λουκά δ΄ 23 – 30, ια΄ 29, Ιωάννου στ΄ 30 – 41, Α΄ Κορινθίους 22 – 26), και η Εκκλησία, αντιθέτως απ΄ ό,τι έπραξεν ο Κύριος, προσπαθή να ικανοποιήση το αίτημα με την αγιοποίησι νέων προσώπων;                                                                                                                  

Μήπως η Εκκλησία μας επηρεασμένη από την μόδα του συγχρονισμού ή της νέας εποχής, αναζητεί να προβάλη στους χριστιανούς μας νέα άγια πρότυπα, εγκαταλείποντας τα υπάρχοντα σπουδαία και μεγάλα τοιαύτα;                                       
Μήπως είναι τούτο κάτι «που πουλάει» κατά την σημερινήν ορολογίαν, και κάποια μέλη της δεν θέλουν να στερηθούν των ωφελημάτων του;                                       
Πάντως ό,τι και αν συμβαίνη, έχω την αίσθησιν ότι ευρισκόμεθα εις λάθος δρόμο.

«Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου».

Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρού μας η πιο σατανική και επικίνδυνη. Απειλεί όχι μονάχα την Αγία Ορθοδοξία, αλλά και την Αθάνατη Ελλάδα. Γι΄ αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορήσωμε. Καθήκον όλων μας είναι να αρνηθούμε την ειδωλολατρία, που εισάγει ο Οικουμενισμός. Να περιφρουρήσωμε την Ορθοδοξία.                                                                                                                                                              
Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες τον Αγώνα τον παίρνει στα χέρια του ο Ορθόδοξος Λαός. Αυτός είναι ο φύλακας της Ορθοδοξίας, καθώς και η εγκύκλιος του 1848 των αγίων Πατριαρχών της Ανατολής υπογραμμίζει:                                                                                                                              
«Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου». 

Θά ξεχωρίσῃ ἡ ἦρα ἀπό τό σιτάρι. -- Σχόλιο του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου

Οἱ καταστροφικές συνέπειες τοῦ Σχίσματος μέ τήν Ρωσικήν Ἐκκλησίαν εἶναι προφανεῖς, καθότι εἶναι πλέον ἀπολύτως φανερόν εἰς ὅλους ὅτι ὑπαίτιοι εἶναι οἱ Βαρθολομαῖος, Ἱερώνυμος κ.ἄ. Μέχρι τοῦδε, τά ἄτομα αὐτά εἶχαν ἤδη στήν πλάτην των τήν εὐθύνην γιά τήν διαιώνισιν τοῦ Ἑορτολογικοῦ Σχίσματος τοῦ 1924 καί τῆς αἱρέσως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τώρα φορτώνονται καί τό νέον Σχίσμα. Πολύ λιγώτεροι ἀπό πρίν θά μποροῦν πλέον νά δικαιολογηθοῦν ἐνώπιον τοῦ Κριτηρίου δι' ἄγνοιαν, τοὐτέστιν πολύ περισσότεροι θά κολάζωνται. Ὡς ἐκ τούτου, οἱ ὡς ἄνω ψυδο-επίσκοποι δέν ἐργάζονται διά τόν Χριστόν, ἀλλά διά τόν Διάβολον. Ὑπάρχει, ὡστόσον, καί κάτι θετικόν: θά ξεχωρίσῃ ἡ ἦρα ἀπό τό σιτάρι, κατά τό δή λεγόμενον. Τοὐτέστιν, ἐφόσον ὁ κολασμός αὐτῶν πού θά συνεχίσουν νά κοινωνοῦν μέ τούς ὡς ἄνω σχισματικούς ψευδο-επισκόπους εἶναι τώρα ὁλοφάνερος, ἐκτιμῶ ὅτι πολλοί πλέον θ' ἀκολουθήσουν τόν δρόμον τῆς ἀποτειχίσεως. Ἐάν αὐτοί ἐπιλέξουν καί τήν ἐπιστροφήν εἰς τό Πάτριον Ἑορτολόγιον (π.ἑ.), ἀλλά μείνουν μακρυά ἀπό τήν αἵρεσιν τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων (ΘΝΠ), τότε θά ἐνδυναμωθῇ ἡ μερίς τῶν ἀποτειχισμένων Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ., κάτι πού πιστεύω ὅτι θά χαροποιήσῃ τόν Θεόν καί τούς Ἁγίους καί θά καταπικράνῃ τόν Σατανᾶν καί τούς ἐργάτας του.

Κλείστε τις τηλεοράσεις. Αυτό αποτελεί επαναστατικό αίτημα της εποχής μας !

Του δημοσιογράφου Ευθυμίου Παπανικολάου

Τα ΜΜΕ και ιδιαίτερα τα κανάλια αποτελούν τη χοάνη πολτοποίησης της Ιστορίας, του Πολιτισμού, των Ιδεών, των Αξιών και εθνικών συμβόλων, των Ανθρώπων…  Το τηλεοπτικό εμπορικό θέαμα έχει ισοπεδώσει τα πάντα. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο, ούτε Ιερό ούτε Όσιο. Όλα πλέον τα υποτάσσει στους νόμους της αχαλίνωτης αγοράς, της παραποίησης και του εξευτελισμού των πάντων. Ωστόσο, έξω από αυτή την αχαλίνωτη και θηριωδώς καταστροφική χυδαιότητα της αγοράς, υπάρχει και μια άλλη φρικώδης διαστροφή συνειδητής επιλογής: Η συνειδητή επιλογή κατεδάφισης των ιστορικών και εθνικών συμβόλων ταυτότητας και μνήμης, συνακόλουθα και της Ορθοδοξίας, η οποία αποτελεί συστατικό στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας και μνήμης. Η Ορθοδοξία αποτελεί σήμερα τον πιο γρανιτένιο ιστό εθνικής μνήμης και αντίστασης στη νεοταξική ισοπέδωση. Γι΄ αυτό έχει μπει στο στόχαστρο των υπερεθνικών ελίτ εξουσίας. Κτυπιέται με λύσσα πολυεδρικά και πολύχρωμα, εντός της Εκκλησίας και εκτός, εκ των έσω και των έξω…

Μία μικρή ἱστορία γιά τό Ἀντιτορπιλλικό Αδρίας. -- του αδελφού μας Μαρίνου Ριτσούδη


Γιά νά μαθαίνουμε λίγο πῶς ἔγιναν οἱ ἀγῶνες, τί ἐστί λεβεντιά πῶς Ἑλληνικά πληρώματα ἔγραψαν χρυσή ἱστορία στίς σελίδες τοῦ Γένους μας.  

Θά ἐγκαταλείψουμε τό πλοῖο μας;» ρώτησε τό πλήρωμα ὁ κυβερνήτης τοῦ Ἀντιτορπιλλικοῦ Αδρίας, τό ὁποῖο μόλις εἶχε προσκρούσει σέ νάρκη. Με μία φωνή ὅλοι ἀπάντησαν μέ αὐταπάρνηση: «Ὄχι ποτέ». Γύρω του, ὁ Αντιπλοίαρχος Ἰωάννης Τούμπας, ἔβλεπε παντοῦ νεκρούς καί τραυματισμένους.  Συγκέντρωσε τίς δυνάμεις του καί ἀποφάσισε νά μήν ἐγκαταλείψει τό λαβωμένο πλοῖο. Παράκουσε τήν ἐντολή τοῦ βρετανοῦ διοικητῆ νά τό βυθίσει καί κατόρθωσε μέ κατεστραμμένη πλώρη νά τό ὁδηγήσει μετά ἀπό ταξίδι τριῶν ὡρῶν στίς μικρασιατικές ἀκτές. Γι΄ αὐτό στή ναυτική ἱστορία ἀναφέρεται ὡς «τό πλοῖο ποῦ ἀρνήθηκε νά πεθάνει»....  

"Εἶστε Ἕλληνες", ἔλεγε ὁ Κυβερνήτης, " μήν τό ξεχνᾶτε αὐτό". 

Ο.Χ.Σ.ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ -- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η θέση του συλλόγου μας για την αναγνώριση της Ουκρανικής Ψευδοεκκλησίας

Θεσσαλονίκη, 17-10-19

Παρακολουθούμε με απογοήτευση και θλίψη τις εκκλησιαστικές εξελίξεις σχετικά με την αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Ψευδοεκκλησίας. Με βάση τα όσα διαδραματίστηκαν στην περιβόητη συνεδρίαση της Ιεραρχίας της 12ης Οκτωβρίου και τα όσα είπαν ή έγραψαν επίσκοποι που συμμετείχαν, συμπεραίνουμε για ακόμα μια φορά ότι η Ιεραρχία είναι φέουδο του Αρχιεπισκόπου, με τρόπο λειτουργίας υποδεέστερο και από συνέλευση πολυκατοικίας, ενώ το μόνο κριτήριο το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις της είναι το Θεολογικό. Οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος αγνόησαν όλα τα γνωστά  προβλήματα που προκάλεσε η Ουκρανική Ψευδοαυτοκεφαλία, με ένα επιχείρημα: “Να στηρίξουμε τον Πρώτο της Ανατολής, τον Πατριάρχη του Γένους”.
Η “απόφαση” αυτή  ρίχνει φως στο πραγματικό πρόβλημα που περιγράφεται με το παρακάτω διάγραμμα: Το Ουκρανικό είναι ο φλοιός, το Κολυμπάρι το υπόστρωμα και ο Οικουμενισμός ο εξωτερικός πυρήνας. Ο εσωτερικός πυρήνας και πηγή όλων των άλλων προβλημάτων είναι το πρωτείο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τα πρωτεία που πηγάζουν από αυτό. Το πρωτείο του Αρχιεπισκόπου έναντι των άλλων επισκόπων, το πρωτείο των επισκόπων στην επισκοπή τους κ.ο.κ. Πρωτείο όχι μόνο διοικητικό αλλά και πρωτείο Πίστης, πρωτείο που πάει χέρι χέρι με το αλάθητο. Και έτσι με το πρωτείο συμπαρασύρεται όλη η Εκκλησία στην Αίρεση, ώστε να προσφερθεί στον κατάλληλο καιρό στο πιάτο του Αντιχρίστου. 
Η διοικούσα εκκλησία αλώθηκε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των ιερέων κοιτάζει αδιάφορο για τα μεγάλα θέματα της Πίστης, με κακώς νοούμενο δημοσιοϋπαλληλικό ήθος. Είμαστε στον καιρό που έλεγε ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος: “εμείς οι ιερείς σας οδηγούμε στην κόλαση, έχετε υποχρέωση να ποιμάνετε μόνοι σας τους εαυτούς σας”. Μόνη ελπίδα οι ορθόδοξοι αγωνιζόμενοι ιερείς, οι ορθοτομούντες το Λόγον της Αληθείας. Και από αυτούς όσοι βγήκαν μπροστά και σηκώσαν το βάρος της αποτείχισης. Εμείς ως σύλλογος τους στηρίζουμε και καλούμε και άλλους θεοφοβούμενους ιερείς να πυκνώσουν τις γραμμές της αποτείχισης. 
Λυπούμαστε έως τα βάθη της καρδιάς μας για το κατάντημα της μητέρας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδας, αλλά χαιρόμαστε που μας αξίωσε ο Θεός να μην έχουμε κοινωνία με τους επισκόπους, που την οδήγησαν σε αυτό το πνευματικό χάλι. Ευρισκόμενοι στην αποτείχιση, έναν Δεσπότη αναγνωρίζουμε, τον Μέγα Αρχιερέα Κύριο Ημών Ιησού Χριστό, άχρι καιρού που η Εκκλησία μας θα σταθεί στα πόδια της και θά γίνει η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων. Έως τότε δε  θα έχουμε κοινωνία με τους αιρετίζοντες επισκόπους μας και μέσω αυτών με τους σχισματικούς, καθηρημένους, αυτοχειροτονημένους, φιλοουνίτες και φιλοπαπικούς της “αυτοκέφαλης’ Ουκρανικής Σχισματικής Ψευδοεκκλησίας.

Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος – Χρήστος Γαλατάς
Ο γραμματέας – Δήμος Σερκελίδης

Στον κόσμο τους!


Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου*

Δεν ξέρω, αλλά έχω μία εντύπωση ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαφορά φάσης από την υπόλοιπη Ευρώπη όσον αφορά το λαθρομεταναστευτικό.


Σε πρώτη φάση για εσωτερική κατανάλωση, από ποιον πλέον δεν ξέρω, αναπαράγεται το χαζοχαρούμενο πολυπολιτισμικό αφήγημα που ήταν της μόδας στην Ευρώπη προ δεκαετίας και βάλε. Κάτι για δήθεν ένταξη, κάτι «θα ζήσουμε όλοι μαζί», «σεβασμός στο διαφορετικό», μνημεία μισαλλοδοξίας και ρατσισμού και τέτοια χαζά δεν τα λένε πλέον ούτε αυτοί που τα επινόησαν. 
------------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Πλέον αμφιβάλλω αν είναι στο κόσμο τους, εκτός κι αν εκβιάζονται. Αυτό που αντιλαμβάνονται όλοι γιατί να μην το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι; Μήπως είναι μαθηματικός συλλογισμός, όχι βέβαια, κι ένα παιδί του δημοτικού θα είχε κάποια άποψη, κάποιους ενδοιασμούς, κάποιο συλλογισμό περί αυτής της περιπεπλεγμένης κατάστασης που μας βάζει σε δοκιμασίες. Είμαστε υπόδουλοι οικονομικά, και επειδή ως λαός χάσαμε το πιο δυνατό μας χαρτί, αυτό της πίστης και της εμπιστοσύνης στο Θεό χρειαζόμαστε δεκανίκια. Και τα δεκανίκια δεν είναι δωρεάν, τα πληρώνεις και σε υποβαστάζουν, και σε οδηγούν εκείνα να σε πάνε όπου θέλουν, έχεις ακυρώσει τον εαυτό σου και το καθοδηγητή σου. Σε όλη τη Παλαιά Διαθήκη στον εκλεκτό λαό του Θεού το Ισραήλ έδειχνε τη πρόνοιά του και το ενδιαφέρον του ο Θεός, αρκεί να τηρούσε το Νόμο του πατέρα τους Μωυσέως και των άλλων πατέρων και προφητών. Το νέο Ισραήλ έπρεπε να είμαστε, Εκκλησία όλοι οι Έλληνες, ώστε να έχουμε και εμφανώς τη βοήθεια του Χριστού, είμαστε, όχι! Φανερό είναι σε όλους, τα βλέπετε τα χάλια μας, οι μολύνσεις πάνε κι έρχονται, και οι ιοί προσβάλουν πρώτα τους λογικούς ναούς και κατόπιν τα οικοδομήματα. Πώς να μην επιτρέψει λοιπόν ο Θεός όλα αυτά που παθαίνουμε.

Τη Κ΄ (20η) Οκτωβρίου, ο Όσιος και θεοφόρος Πατήρ ημών ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ο νέος Ασκητής, ο Πελοποννήσιος, ου το λείψανόν εστιν εν Κεφαλληνία, εν ειρήνη τελειούται.

Γεράσιμος ο λαμπρός και νεοφανής αστήρ της Εκκλησίας του Χριστού, ο λίθος ο αδαμάντινος, εφ’ ου συντρίβονται αι κεφαλαί πάντων των καινοτομούντων και παρεκτρεπομένων εκ της αλανθάστου παραδόσεως της αγιωτάτης και Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, εγεννήθη κατά το έτος αφθ΄ (1509) εις το χωρίον Τρίκαλα Κορινθίας της περιφήμου Πελοποννήσου, εκ της λαμπράς οικογενείας των Νοταράδων.