Σωστό, ἀλλὰ ποιά Ἐκκλησία;

Μας λέτε σεις οι οικουμενιστές, ὅταν ἀποφασίζει ἡ Ἐκκλησία, τὸ ποίμνιο ἀκολουθεῖ. Σωστό, ἀλλὰ ποιά Ἐκκλησία; Γιατὶ καὶ ἐπὶ Ἀρείου, ἀποφάσισε ἡ Ἐκκλησία, καὶ ἐπὶ Νεστορίου, καὶ ἐπὶ Βέκκου, καὶ ἐπὶ Εἰκονομαχίας κλπ. Συνοδικὰ μάλιστα! Δὲν ἔχετε διαβάσει τὸν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας γιὰ τὴν κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη, ὅταν ἀπεδείχθη ὅτι ὁ μὴ ἀκόμη καταδικασμένος Πατριάρχης Νεστόριος (ὅπως ἀκριβῶς ὁ Βαρθολομαῖος στὶς μέρες μας) ἦταν λύκος καὶ ψευδοποιμένας: «ὁ λαὸς τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν πηγαίνει πιὰ στὶς ἐκκλησίες του ( τοῦ Νεστορίου), ἐκτὸς ἀπὸ λίγους ἀνόητους καὶ κόλακες...»! Καὶ συμβουλεύει (ο Άγιος Κύριλλος): «μήτε μὴν ὡς διδασκάλῳ προσέχοντες (αὐτῷ), εἰ μένει λύκος ἀντὶ ποιμένος. Τοῖς δέ ... διὰ τὴν ὀρθὴν πίστιν κεχωρισμένοις (αποτειχισμένοις) ἢ καθαιρεθεῖσι παρ᾿ αὐτοῦ, κοινωνοῦμεν ἡμεῖς...»

----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...


Απόσπασμα από το βιβλίο του ΑΒΒΑ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ : Συνομιλίες με τους Πατέρες της Ερήμου Α' τόμος σελίδα 235 :

ΑΒΒΑΣ ΣΕΡΗΝΟΣ :

Έχω ακούσει με τα αυτιά μου ένα δαίμονα να ομολογεί ξεκάθαρα ότι είχε χρησιμοποιήσει τον Άρειο και τον Ευνόμιο, για να ενσπείρει στην Εκκλησία ανίερες και αιρετικές δοξασίες.

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Κυριάκο, σωστά μιλᾶς, ἀλλά ἐδῶ μέσα κυριαρχοῦν πλέον οἱ αἱρετικοί Ματθαϊισταί καί Τρικαμηνισταί. Αὐτοί ξέρουν νά λένε ἄπειρα ψέμματα, εἰρωνεῖες, καί βεβαίως τά αἱρετικά τους φληναφήματα. Ἐγώ σταματῶ νά «διαλέγωμαι» μέ αὐτούς, διότι τό θεωρῶ πλέον ἁμαρτίαν, ὡς σπατάλη πολυτίμου χρόνου. Ἄν δέν ἔχῃς πεισθῇ περί αὐτοῦ, δές τόν «διάλογον» εἰς https://orthodox-voice.blogspot.com/2022/08/17-2022-1036.html

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 27 Αυγούστου 2022 - 5:03 π.μ. ΧΣ: «Ο ουνίτης πρώην Φλωρίνης,από του 1937 και μετά, προσεπάθησε[ματαίως] να αθωώσει τον αντίχριστο Νεοημερολογιτισμό».

Σχόλιον: Ἐκτός ἀπό ψευδο-θεολόγος, ψευδο-αστρονόμος, ἁγιομάχος καί σχισματο-αιρετικός Ματθαιϊστής, ὁ κ. ΧΣ εἶναι καί δεινός Ψεύτης καί Συκοφάντης! Ὄχι μόνον οὐδέποτε ἀθώωσε τόν ἀντίχριστον Νεοημερολογητισμόν ὁ Ἅγιος καί Μέγας Ὁμολογητής πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης, ἀλλά, τοὐναντίον, ὅταν ὁ «ἀρχιεπίσκοπος» Σπυρίδων τοῦ ἐπρότεινε νά ἐπιστρέψῃ στό ν.ἑ. καί θά τοῦ ἔδινε πλουσίαν Μητρόπολιν, ὅλους τούς χαμένους μισθούς του κ.λπ., ἐκεῖνος ἐπροτίμησε τήν ... ἐξορίαν, παρά τό προχωρημένον τῆς ἡλικίας του καί ἐδήλωσεν ὅτι ἄν ὅλοι οἱ Π/Ηται ἐπέστρεφαν στό ν.ἑ. καί ἔμενε μόνον εἷς εἰς τό π.ἑ., αὐτός ὁ εἷς θά ἦτο ἐκεῖνος! Διά τοῦτο ὁ Διάβολος καί τά ὄργανά του (Οἰκουμενισταί, Ματθαιϊσταί καί Ματθαΐζοντες, Τρικαμηνισταί κ.ἄ.) τόν μισοῦν τόσον πολύ καί ἐρεύγονται τά πελώρια αὐτά ψεύδη, διαστρέφουν τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν, ὅπερ τούς καθιστᾶ αἱρετικούς, διαστρέφουν τό δημοσίευμα τῆς «Βραδυνῆς» τοῦ 1953 κ.λπ. Ὁ κ. ΧΣ καί οἱ ὅμοιοί του ἔχουν τό ἄπειρον θράσος νά ἐμφανίζωνται καί ὡς ... ὑπερασπισταί τῆς Ἀληθείας, ἐνῷ εἶναι φανατικοί ἐχθροί Της! Πρό ἡμερῶν, ὁ κ. ΧΣ ἔγινε καταγέλαστος στούς πάντας, διότι ἔγραψεν ὅτι δῆθεν ἡ ἐαρινή ἰσημερία ΜΕ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ πέφτει πάντοτε στίς 8 Μαρτίου! «Πᾶρε λόγια καί πᾶνε στό παζάρι», κατά τό δή λεγόμενον!

Τη ΚΓ΄ (23η) του Αυγούστου, ο Άγιος Ιερομάρτυς ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ, ο Επίσκοπος Σιρμίου, ξίφει τελειούται.

Ειρηναίος ο Άγιος Ιερομάρτυς ήκμασεν επί Δοκλητιανού, εν έτει σπη΄ (288), ήτο δε Επίσκοπος Σιρμίου, πόλεως της εν Συρία Σελευκείας. Συλληφθείς δ’ εφέρθη εκ του Σιρμίου εις την Παννονίαν, ένθα παρασταθείς εις τον ηγεμόνα Πρόβον, και ομολογών και κηρύσσων την εις Χριστόν πίστιν, ενεκλείσθη εις την φυλακήν, εκ της οποίας εκβληθείς έπειτα εδάρη· μετά ταύτα, αφού ελήφθη η απόφασις του θανάτου, απεκεφαλίσθη και έτυχεν ο αοίδιμος του μαρτυρικού στεφάνου. Το δε άγιον τούτου λείψανον ερρίφθη εις τον ποταμόν τον ονομαζόμενον Σαύον.

“O εις και η Αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία”

Στα θέματα της πίστεως και της αγιοπνευματικής εκκλησιαστικής διοργανώσεως ουδεμία αξία ή σημασία έχουν αποφάσεις, που λαμβάνονται κατά πλειονοψηφία ή ακόμη και παμψηφία, εάν έρχωνται σε αντίθεση και σύγκρουση με τα δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας. Στις περιπτώσεις αυτές έχει απόλυτη εφαρμογή η αρχή: «Ο εις και η αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία». Με βάση την αρχή αυτή διασφαλίσθηκε η Ορθοδοξία δια μέσου των αιώνων και συνετρίβησαν οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Αρκεί να θυμηθούμε τι συνέβη κατά την επί δεκαετίες κυριαρχία των Αρειανών κατά τον Δ΄ αιώνα, ότε η πλειονοψηφία ή και η παμψηφία πολυαρίθμων Συνόδων, που αποδείχθησαν ληστρικές ή ψευδοσύνοδοι, ετάχθησαν υπέρ της αιρέσεως του Αρείου και εναντίον της Ορθοδοξίας. Οι Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας όχι μόνο δεν υπετάχθησαν στις αποφάσεις αυτές των ψευδοσυνόδων, αλλά όρθωσαν το ανάστημά τους επί των επάλξεων της Ορθοδοξίας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι ίσως η συγκλονιστικώτερη περίπτωση στην εκκλησιαστική ιστορία, που επιβεβαιώθηκε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο, ότι «Ο εις και η αλήθεια αποτελούν την πλειοψηφία». Εάν ο Μέγας Αθανάσιος συνεμορφώνετο με την αρχή της πλειονοψηφίας και υπετάσσετο εις τις αντικανονικές και αντορθόδοξες αποφάσεις της, θα επρόδιδε την ιδιότητά του, ως αληθινού ορθοδόξου Ιεράρχου και Επισκόπου, που έχει σαν ύψιστη αποστολή την προάσπιση μέχρι θανάτου της εμπιστευθείσης σε κάθε αληθινό επίσκοπο Ιεράς Παρακαταθήκης, της αποκαλυφθείσης από τον Εσταυρωμένο Θεό της Αγάπης, Αληθείας και τότε αντί της Κυριακής της Ορθοδοξίας θα εορτάζετο ο θρίαμβος της Αιρέσεως και στη θέση του Μεγάλου Αθανασίου θα δοξολογείτο ο Άρειος!

Εάν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ηκολούθουν επισκόπους φρονούντας τα των ετεροδόξων, που τότε Ορθοδοξία;

Εάν την γνώμην ( του Αγίου Ιγνατίου) ηκολούθουν πάντες οι χριστιανοί κατά γράμμα, να ακολουθούν δηλαδή τους επισκόπους εις πάντα, αλλοίμονον τότε, ούτε Ορθοδοξία, ούτε Εκκλησία, ούτε Ορθόδοξος χριστιανός θα υπήρχε σήμερον. Εάν οι ορθόδοξοι χριστιανοί ηκολούθουν τους πατριάρχας και επισκόπους, Απολιναρίους, Μακεδονίους, Ευτυχέας, Διοσκόρους, Σαββελιο-Σεβήρους, Ευσεβίους, Αθηναγόρους, Βαρθολομαίους και μυρίους άλλους, και εδέχοντο και ησπάζοντο τα φρονήματά των, που τότε Ορθοδοξία;