Έγινε από το 1965 η Ένωση των Εκκλησιών ! -- του Αθαν. Σακαρέλλου

1. Η εξαπάτηση των πιστών

1. Οι Ορθόδοξοι, τα τελευταία πενήντα χρόνια, γίνονται συχνά ακροατές και θεατές των πιο αντορθοδόξων δηλώσεων και εκδηλώσεων εκ μέρους όχι μόνον των Λατίνων, αλλά και αυτών των ποιμένων τους, οι οποίοι έχουν αποδειχθή τέλειοι Λατινόφρονες, δηλ. αιρετικώτεροι των αιρετικών Λατίνων.

α. Οι κακόδοξες δηλώσεις των Ορθοδόξων αυτών Πατριαρχών, Αρχιεπισκόπων, επισκόπων, λοιπών κληρικών και θεολόγων, είναι πολλές.
Κοινός παρανομαστής τους είναι το ότι η Ορθοδοξία δεν είναι πλέον η Μία Aγία Kαθολική και Αποστολική Εκκλησία, που ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεώς μας. Πιστεύουν ότι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση, που είναι η «αδελφή» της Εκκλησία, ο παπισμός. Διακηρύσσουν ότι ο πνευματικός ηγέτης του παπισμού, ο πάπας, είναι ο «πρώτος Επίσκοπος» ολόκληρης της Εκκλησίας του Χριστού, ο «πρεσβύτερος αδελφός» τους. Και, τέλος, επαίρονται ότι η «κοινωνία» των δύο «εκκλησιών» είναι «σχεδόν πλήρης», κατά τη διαβεβαίωση του πάπα Παύλου Στ΄, ο οποίος το 1972 δήλωσε : «Μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας ευρισκόμεθα σχεδόν εις τελείαν κοινωνίαν» ! Με άλλα λόγια, κατά τον Πάπα Παύλο Στ΄ η ΄Ενωση έγινε, αλλά δεν είναι ακόμα «τελεία»! Η άποψη αυτή υποστηρίζεται συνεχώς μέχρι σήμερα από τους Λατίνους και τους Λατινόφρονες του Φαναρίου. Και είναι από μιά σκοπιά σωστή. Η αλήθεια είναι ότι όντως η Ένωση των Εκκλησιών έγινε! Αυτό που απομένει είναι μόνο η αποκάλυψή της στους πιστούς, ως και η αποδοχή της απʼ αυτούς.
--------------------------

Ανώνυμος είπε...
Τεράστιο το κείμενο μα αξίζει να διαβαστεί. Πάνω κάτω γνωστά μόνο στους ειδικούς ή μάλλον στους αναζητώντες την άκρη του νήματος της αλήθειας. Οι περισσότεροι είναι είτε αδιάφοροι είτε αγνοούν, είτε παραιτημένοι. Τα ..καλά του κόσμου τούτου, οι άδηλες υποσχέσεις του, οι δελεασμοί του, χωράφια άγονα του εκλεκτού σπόρου της αληθείας εκλαμβάνουμε τη σπορά ως ένα ακόμη επεισόδιο της αέναης ανακύκλωσης του υλικού κόσμου.

A CONFESSION OF FAITH Against Ecumenism

From a Convention of Orthodox Clergymen and Monks
Greece, April 2009

Those of us who by the Grace of God have been raised with the dogmas of piety and who follow in everything the One, Holy, Catholic and Apostolic Church, believe that:
The sole path to salvation of mankind[1] is the faith in the Holy Trinity, the work and the teaching of our Lord Jesus Christ, and their continuance within His Body, the Holy Church. Christ is the only true Light;[2] there are no other lights to illuminate us, nor any other names that can save us: "Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved."[3] All other beliefs, all religions that ignore and do not confess Christ "having come in the flesh,"[4] are human creations and works of the evil one,[5] which do not lead to the true knowledge of God and rebirth through divine Baptism, but instead, mislead men and lead them to perdition. As Christians who believe in the Holy Trinity, we do not have the same God as any of the religions, nor with the so-called monotheistic religions, Judaism and Mohammedanism, which do not believe in the Holy Trinity.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη ΚΖ΄ (27η) Ιουνίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΣΑΜΨΩΝ του Ξενοδόχου.

Σαμψών, ο περιφανής ούτος και φιλόξενος ανήρ, ο εις πάσαν γην και θάλασσαν περιβόητος, ήτο από την πρεσβυτέραν Ρώμην, από ευγενείς γονείς και πλουσίους γεννηθείς και ανατραφείς με αυτάρκειαν πραγμάτων και με ενδύματα πλούσια. Επειδή δε οι γονείς του ήσαν από γένος βασιλικόν και είχον πολλά εισοδήματα, εξώδευον ελεύθερα δια να τον μάθουν γράμματα· όθεν έγινε τέλειος εις ολίγον καιρόν, όχι μόνον εις τα ποιητικά, αλλά και εις τα φιλοσοφικά, εσπούδασε δε και την ιατρικήν τέχνην και άλλα όσα του εφάνησαν αρμόδια.

Προκαλεί απορία εν τοιαύτη περιπτώσει με ποιά κριτήρια το Πατριαρχείο "επιλέγει" τελικώς να αγιοκατατάσσει κάποια πρόσωπα... -- Σχόλιο από Ανώνυμο

Δεν υπάρχει καμμία αντίρρηση ότι ο μακαριστός Μητροπολίτης Εδέσσης κυρός Καλλίνικος ήταν άνθρωπος αρετής, εξαίρετος Κληρικός και συνετός Ποιμενάρχης. Τέτοιοι στην μακραίωνη ιστορία της Εκκλησίας υπήρξαν πάρα πολλοί Ιεράρχες. Ομως η αγιοκατάταξή του εγείρει τον εξής προβληματισμό: Μήπως δεν γίνεται η πρέπουσα διάκριση μεταξύ των εναρέτων προσώπων και των προσώπων εκείνων που ο Θεός θέλει να τιμώνται ως Άγιοι απο την Εκκλησία Του; Διότι άλλο ενάρετος και άλλο άγιος ο οποίος προβάλλεται από την Εκκλησία ως θεωθέν μέλος της και μαρτυρηθέν υπό του Θεού δια να τιμάται ως Άγιος. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο όμως πρέπει να προσεχθεί, εν συνδυασμώ με το μάλλον ανησυχιτικό φαινόμενο των ασυνήθιστα πολλών αγιοκατατάξεων τις οποίες ενεργεί τελευταίως το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
----------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

«Με ποιά κριτήρια το Πατριαρχείο "επιλέγει" τελικώς να αγιοκατατάσσει κάποια πρόσωπα».

Ἀπό τό 1924 καί ἐντεῦθεν, ὑπάρχει σχίσμα καί αἵρεσις εἰς τήν ἄλλοτε Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Ἄνθρωποι, καί δή «ποιμενάρχαι», πού ἁπλῶς ἠγνόησαν καί ἐσιώπησαν αὐτά τά γεγονότα, ὡς νά μήν ὑφίστανται, μάλιστα δέ ἐκοινώνουν ἀναισχύντως μέ τούς πρωταιτίους αὐτῶν τῶν ἐγκλημάτων, δέν δύνανται νά εἶναι ἅγιοι ὅσον ἐνάρετοι καί ἄν ἦσαν κατά τά ἄλλα! Διότι «ὁ σιωπῶν δοκεῖ συναινεῖν» καί:

«Πᾶς ὁ λέγων, φησί, παρά τά διατεταγμένα, κἄν ἀξιόπιστος ᾖ, κἄν νηστεύῃ, κἄν παρθενεύῃ, κἄν σημεῖα ποιῇ, κἄν προφητεύῃ, λύκός σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾷ προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος» (Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, P.G. 160, σ. 101).

«Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. 99, σ. 1049).

Του αγίου Θεόδωρου του Στουδίτη:

Κάποιοι ηγούμενοι επί αγίου Θεόδωρου, έχοντες τα μοναστήρια τους και μνημονεύοντες των αιρετικών, ενόμιζον, ότι πράττουν έργον θεάρεστον και διακριτικόν, προς τους οποίους έγραψε ο Όσιος Πατήρ:

«και τώρα δέξαι μου, τιμιώτατε πάτερ, ομιλούντα πιο ελεύθερα. Δέν τυγχάνει εκτός ευθύνης, το να συλληφθής, δηλαδή άπό ανθρώπους τού βασιλέως και να παραμείνης παρά ταύτα ελεύθερος... Εάν η οσιότις σου ουδέν έπαθε εκ των ανωτέρω (των βασάνων δηλαδή που ύπεβάλοντο οι πιστοί), μετά τήν σύλληψιν, συγχώρα με, αλλά έπλανήθης αδελφέ. Και μή μου δικαιολογήσαι, πως διατηρείς ασφαλείς τας εκκλησίας και τάς άγιογραφίας των ναών, ώς καί τό μνημόσυνον του πατριάρχου. Τα παρόμοια και άλλοι πεπτωκότες φλυαρούσιν. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να διατηρηθούν, εκτός, εάν εγένετο προδοσία της ορθοδόξου ομολογίας. Διότι σε παρακαλώ, ποια η ωφέλεια, όταν εμείς που λεγόμεθα και είμεθα ναός του Θεού, έχουμε καταστραφή (δια της μη ομολογίας), με το να περιποιούμεθα άψυχους ναούς;... Αλλοίμονον, άλλοι να αποθνήσκουν, άλλοι να εξωρίζονται, άλλοι να μαστιγώνονται, άλλοι να φυλακίζωνται, άλλους να φιλοξενούν τα όρη, αι ερημίαι, οι βράχοι και τα σπήλαια, και εμείς διαμένοντες στα σπίτια μας να νομίζωμεν, ότι θα παραμείνωμεν αβλαβείς. Ουδόλως...».Ταύτα είπα από αγάπη προς σε και ως υπενθύμισιν, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες είναι άξιοι τιμωρίας...».(P.G.99,1365 AC).

O πρ. Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : Η κα ΚΕΡΑΜΕΩΣ, Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ α-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΕΪΑΣ ΕΙΝΑΙ .....ΤΥΦΛΗ ΚΑΙ ΚΟΥΦΗ!

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΜΙΛΟΥΝ!
______Ήλθεν η ώρα να λάβουν την οφειλόμενη απάντηση οι εχθροί της Εκκλησίας του Χριστού, οι πολέμιοι της Πίστεως! 
_______Αναδημοσιεύουμε παρακάτω ένα μήνυμα, το οποίον μας απεστάλη μόλις τώρα και είναι πολύ σύντομο! Ένα μήνυμα, το οποίον αποτελεί ένα πολύ ηχηρό χαστούκι στην Κυρά Υπουργό της α-Παιδείας και της αθεϊας, την κυρά Νίκη την Κεραμέως, ή οποία είχεν εκστομίσει τά βλάσφημα εκείνα λόγια: 
«Οἱ εἰδικοί ἔχουν τοποθετηθῆ γιά τούς τρόπους μεταδόσεως τοῦ ἰού καί αὐτοί περιλαμβάνουν καί  τό σάλιο». _________Είναι το ίδιο εκείνο Πρόσωπο, το οποίον τo βράδυ της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα μετέβη στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών για να εκκλησιασθεί και ΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣΚΑ, ενώ την άλλη μέρα το πρωί, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, επισκέφθηκε ένα Δημοτικό Σχολείο,   ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΕΚΕΙ, στο σχολείο,
  • ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣΚΑ ΦΟΡΟΥΣΕ!
  • ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΡΟΥ (ΕΝΑΜΙΣΥ ΜΕΤΡΟ 1,1/2)                                                                                                ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ!!!
Ελληνικέ Λαέ, Σας κοροϊδεύουν!
                                       Σας εξαπατούν! 
_______Σας παραθέτω, λοιπόν, το δημοσίευμα κάποιων άλλων ανθρώπων από το Blog:
και σας παρακαλώ να το διαβάσετε στοχαστικά. 
+ Ο πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, 26 Ιουνίου 2020 
http://mkka.blogspot.com/

Απάντηση στόν Ορθόδοξο Επιτηρητή -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Αυτές οι ωραιοποιήσεις ( : «Μόλις φθάσει ο άνθρωπος στη θέωση δεν χρειάζεται τα δόγματα, αλλά η θεία Χάρη τον διδάσκει. Οχι δηλαδή πώς παύουν να ισχύουν τα δόγματα. Οχι. Αλλά ο ίδιος δεν χρειάζεται να τα διάβασει, γιατί τα βιώνει») αποτελούν απλώς φραστικά σχήματα, κατά τό «λόγον πεφυσιωμένων» (1Κρ. δ΄20) τούς Αποστόλου Παύλου, άν σκεφθεί κανείς ακόμη, τί περί εαυτού εφρόνει καί ο Απόστολος τών εθνών Παύλος : «8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί. 9 ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ· 10 χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι·» (1Κρ. ιε΄).
-----------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...


Πρός Ορθόδοξο Επιτηρητή

Θά περίμενα συγκεκριμένα επιχειρήματα (διορθώσεις) επί τών λαθών μου. Αντ΄ αυτού έχουμε :

α)Δέν καταλαβαίνω, επειδή δέν είμαι ειδικός. Ειδικοί ήταν όμως οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι καί οι νομικοί τής εποχής τού Κυρίου. Αυτοί καταλάβαιναν. Έπονται θαυμαστικό καί πολλά ερωτηματικά.

β) Δέν μπορώ νά καταλάβω τούς "παραδοσιακούς" (sic) θεολόγους ! Αναφέρονται ονομαστικά καί ερωτώ : Πόσο "παραδοσιακός" (sic) μπορεί νά είναι κάποιος - οι συγκεκριμένοι ειδικότερα - όταν παραμένει δέσμιος τού μνημοσύνου (μνήμης) τών αιρετικώς φρονούντων ομότιτλων καί ομοιόβαθμων τής Ιερωσύνης θεολόγοι (;) ή ακόμη καί ευρισκομένων στά ανώτατα κλιμάκια αυτής ; Λέγονται αυτοί "παραδοσιακοί" ;

γ) Οι ονομαστικά αναφερόμενοι θεολόγοι είναι τυπικά δείγματα τής νέας Ορθοδοξίας. Υπόκεινται στήν επί τού παρόντως (έξωθεν επιβεβλημένην) αφανή «θεολογία τής ουσίας» ή φύσεως, τού αγίου Θεού, βασικές πηγές τής οποίας μπορεί κάλλιστα νά αναζητήσει οποιοσδήποτε μελετητής τού αρχέγονου Ιουδαϊσμού καί τού ήδη εν εξελίξει Σιωνισμού. Στό ίδιο συμπέρασμα, επίσης, άγεται καί όποιος ασχοληθεί μέ τίς απω-ανατολικές δοξασίες. Όλες αναφέρονται στό θείον, σέ θεό, καί ουδείς τολμά καί λέγειν «6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου» καί τά εξής (Ιν. ιζ΄). Κοινή συνισταμένη όλων αυτών ο μυστικισμός, ο αποκρυφισμός, η θεοσοφία-αριθμοσοφία κλπ. γεννήματα τής Καμπαλλά. Φυσικά, ο ελευθεροτεκτονισμός δέν μένει ορφανός καί οι ακουσίως συντασσόμενοι μέ αυτόν, οφείλουν καλώς νά τό εννοήσουν καί νά τό αντιληφθούν.

-------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἀγαπητέ μου Κυπριανέ, σέ συγχαίρω θερμῶς πού εἶπες τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους στό τελευταῖον σου σχόλιον (26 Ιουνίου 2020 - 1:01 μ.μ.). Ἐπειδή οἱ ὡς ἄνω ἔχουν προσφέρει θετικόν ἔργον στήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, διστάζω νά τούς ἐπικρίνω διά τήν κοινωνίαν των μέ τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς). Ἡ ἀλήθεια, ὡστόσον, πρέπει νά λέγεται. Καί τήν εἶπες φωναχτά στίς παραγράφους (β) και (γ). Δέν θά ἔγραφα τόν παρόν σχόλιον ἄν δέν ἔβλεπα τό οὐνιτικόν «σχόλιον» τοῦ «σχολιαστοῦ» τῆς 26 Ιουνίου 2020 - 3:04 μ.μ. (Τά εἰσαγωγικά σημαίνουν ὅτι δέν ὑπάρχει οὐσία σ' αὐτά τά «σχόλια», ἀλλά μόνον ἀήρ κοπανιστός.) Ἐπειδή εἶδα ὅτι τούς παίρνεις στά σοβαρά καί ἀπαντᾶς στά «σχόλιά» των, Θά ἤθελα ἁπλῶς νά σοῦ ἐπισημάνω ὅτι μήν χάνεις τόν χρόνον σου. Οὐδέποτε ἔχουν γράψει κάτι τό οὐσιῶδες, παρά μόνον ὅτι «εἶναι πλανεμένο τό σχόλιο τοῦ παλαιοημερολογίτη» κ.λπ. Εἶναι «σχολιασταί» τῶν 0,60 εὐρώ ἀνά «σχόλιον». Ὁ διαχειριστής τούς σβήνει συνεχῶς αὐτές τίς ἀερολογίες των καί τούς παρακαλεῖ νά μήν τόν στενοχωροῦν, ἀλλ' αὐτοί ἐπιμένουν σαδιστικῶς, δείχνοντας καί μέ αὐτόν τόν τρόπον τό ποιόν των.