Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.

2. Ἄν ἀποτείχισι ἐσήμαινε ἔξοδος ἀπό τήν Ἐκκλησία, τότε θά ἔπρεπε ὄχι μόνον νά μήν ὑπάρχουν ἱεροί Κανόνες πού διδάσκουν τήν ἀποτείχισι διά θέματα πίστεως, ἀλλά ἀπεναντίας νά τήν ἀπαγορεύουν αὐστηρότατα, διότι δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο κακό ἀπό τήν ἔξοδο ἀπό τήν Ἐκκλησία. Προφανῶς ὅμως οἱ ἱεροί Κανόνες ἐτέθησαν διά νά ἐπιβεβαιώσουν τήν μεγάλη αὐτή καί δογματική ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή ἐν καιρῷ αἱρέσεως ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἐκεῖ ὅπου διαφυλάσσεται ἡ Ὀρθόδοξος πίστις καί ὄχι ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ὁ Ἐπίσκοπος καί ἡ Ἀποστολική διαδοχή, ἄνευ αὐτῆς τῆς πίστεως.

3. Ἄν ὑποθέσωμε ὅτι ὁ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας χῶρος εἶναι ἐκεῖ πού ὑπάρχει ὁ αἱρετικός Ἐπίσκοπος, ὁ ἔχων ἁπλῶς καί μόνον τήν Ἀποστολική διαδοχή, τότε ταυτίζομε τήν Ὀρθοδοξία μέ τήν αἵρεσι καί ἀποδεχόμεθα διά τῶν ἔργων ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὄχι ἄσπιλος καί ἀμώμητος κατά τήν πίστι, ἀλλά ἐσπιλωμένη καί βεβορβορωμένη κατά τήν πατερική ἔκφρασι.
4. Ἄν πάλι θεωρήσωμε ὅτι ὁ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας χῶρος εἶναι ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ὁ Ἐπίσκοπος, τότε βεβαίως δέν ἔχομε δικαίωμα νά ἀποτειχισθοῦμε ἀπό αὐτόν, οὔτε καί ὅταν αὐτός προχωρήσει στό λεγόμενο κοινό ποτήριο, διότι καί τότε θά ἐξέλθωμε ἀπό τήν Ἐκκλησία. Πάντως τό ὅριο τοῦ κοινοῦ ποτηρίου διά τήν ἀποτείχισι εἶναι ὅριο νεοεποχίτικο, τό ὁποῖο αὐθαιρέτως ἐπενόησαν καί ἐπέβαλαν
καί εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον ὄντως ἀνατρέπει καί διαστρέφει τά ἀληθινά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Τό ὅτι οἱ Πατέρες δέν τό ἐγνώριζον αὐτό, ἀλλά θεωροῦσαν αἱρετικό δεδηλωμένο τόν κηρύσσοντα δημοσίως καί ἐπἘκκλησίας οἱανδήποτε αἱρετική διδασκαλία, αὐτό ἀρκούντως μέ ὅλα τά ἱστορικά παραδείγματα, τά πατερικά καί συνοδικά κείμενα ἀπεδείχθη καί μόλις εἶναι ἀνάγκη νά τό ἐπαναλάβωμε. Ἄν τέλος διά τῆς ἀποτειχίσεως ἐξέρχομαι ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἄν  ἀγῶνας ἐναντίον τῆς αἱρέσεως πρέπει νά γίνη ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μέ τήν θεωρία αὐτή, τότε ὅλοι ὅσοι διαχρονικά ἀποτειχίστηκαν ἀπό τούς αἱρετικούς ἐπισκόπους, πρίν αὐτοί καταδικασθοῦν ἀπό Σύνοδο, ἐξῆλθαν τῆς Ἐκκλησίας καί φυσικά ἐδημιούργησαν σχίσμα. Δηλαδή  Ἐκκλησία καί οἱ ἅγιοι εὑρίσκοντο διαρκῶς σέ πλάνη (ἐφὅσον πάντοτε, ὅπως ἱστορικῶς ἀπεδείξαμε, ἀποτειχίζοντο ἀπό τούς αἱρετικούς Ἐπισκόπους), δέν ἐγνώριζον δέ οὐσιώδη καί βασικά πράγματα, τά ὁποῖα ἔχουν σχέσι μέ τόν ἐντός καί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας χῶρο, καθώς καί μέ τόν τρόπο καταπολεμήσεως τῆς αἱρέσεως.

Συνεχίζεται.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄Οικουμενικής Συνόδου


Το  Φως του κόσμου
“Υμείς εστέ το φως  του κόσμου”.
Η Εκκλησία μας, τιμά σήμερα, τη μνήμη των αγίων 630 Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε το 451 μ.Χ.  στην Χαλκηδόνα για να διατυπώσει το Χριστολογικό δόγμα.  Συγκεκριμένα, με αφορμή τις διάφορες αιρέσεις που διαστρέβλωναν την αλήθεια της Εκκλησίας μας γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου, η Σύνοδος της Χαλκηδόνας διατύπωσε το Χριστολογικό δόγμα και διατράνωσε την πίστη της Ορθοδοξίας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος.  
Με αυτή την ομολογία πίστεως ο Χριστός είναι ο πραγματικός Σωτήρας και Θεός μας και επομένως καθοδηγητής των ανθρώπων που δείχνει το δρόμο προς το πραγματικό φως, προς τον Πατέρα των φώτων.  Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που η Εκκλησία μας σήμερα που τιμά τη μνήμη των αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, επέλεξε το συγκεκριμένο ευαγγελικό ανάγνωσμα που είναι παρμένο από την “Επί του όρους ομιλία” και στο οποίο ο Χριστός παρομοιάζει τους μαθητές Του με φως του κόσμου, με πόλη κτισμένη πάνω σε βουνό που φαίνεται από παντού και ακόμα με λυχνάρι που καίει επάνω στο λυχνοστάτη. 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

60 χρόνια στα Συμβούλια "εκκλησιών" οι Οικουμενιστές έχουν καταστρέψει και τους άλλους!


Terea MacBain appointed as public relations director for American Atheists poses for this undated photo.


(Εν ολίγοις, αυτή η "παπαδίνα" τα παράτησε όλα και έγινε Διευθύντρια των Αμερικανών που αρνούνται την ύπαρξη του Θεού! )

Χθες οι άλλοι (Αγγλικανοί των ΗΠΑ) Συνοδικώς αποφάσισαν την "ευλογία", εντός των "ναών" των, γάμων κιναίδων και λασβιών!!!

Όπως αντιλαμβάνεσθε μετά την τέλεση του "μυστηρίου" οι δύο π@@στιδες ή οι δύο λεσβίες θα ανταλλάσουν το ερωτικό φιλί--κατά τα ειωθότα τους-- έμπροσθεν όλων!!!

Σιχαμερά πράγματα, που είναι ο Προφήτης Ηλίας (αφού εμείς δεν είμαστε άξιοι) με την Ρομφαία του να αρχίσει πρώτα από τους ιερείς της αισχύνης....

Σατανικά φοβερά πράγματα, και  (32 Ορθόδοξοι Μητροπολίτες) έσπευσαν να υποδεχθούν τον οικουμενιστή κ. Βαρθολομαίο στη Β. Ελλάδα, αυτόν που στο ΠΣΕ αναγνωρίζει τους αιρετικούς ως ισότιμες Εκκλησίες του Χριστού!!!

A former Methodist worship and teaching pastor who served in ministry for 20 years before becoming an atheist has been appointed as the American Atheist's public relations director. In an interview with The Christian Post, she revealed that despite initially being ostracized by friends, she is now happy and at peace with her decision.

"No it was very, very gradual. Actually there's not really one single moment where I can look back and say ah, that was the moment. It was kind of a slow progression," Teresa MacBain shared about her loss of faith with CP in a phone interview on Tuesday.
After leaving her ministry earlier this year, MacBain, a Florida resident, also served as executive director of the Clergy Project, which offers support to former clergy members who have lost their faith and become secularists.


+π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Προφήται και Φραγκο-Λατίνοι Πάπαι.

http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΑπό τα πέντε Ρωμαϊκά Πατριαρχεία Πρεσβυτέρας Ρώμης, Νέας Ρώμης, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων οι Φράγκοι κατέλαβον, δια της στρατιωτικής βίας, εκείνο της Πρεσβυτέρας Ρώμης, αντικαθιστώντας τους Ρωμαίους Πάπας με Τεύτονας κατά την διάρκειαν ενός αγώνος, ο οποίος ήρχισε το 983 και έληξε το 1046. Ούτως, επεξέτεινον τον έλεγχόν των επί της αποστολικής διαδοχής μέχρις αυτού του Παπικού Θρόνου ως μέρος των σχεδίων των δια παγκόσμιον κυριαρχίαν. Μετέβαλαν τους Ρωμαίους Πατέρας εις Γραικούς και Λατίνους και προσέθεσαν τους Φράγκους εις τους λεγομένους ανυπάρκτους αυτούς Λατίνους Πατέρας και έτσι εχάλευσαν τον μύθον ότι οι Φράγκοι και οι λατινόφωνοι Ρωμαίοι Πατέρες αποτελούν κάποια ενιαία Λατινική Χριστιανωσύνη. Δια το Ισλάμ ο Πάπας είναι ακόμη και σήμερον Λατίνος και Φράγκος και οι ιδικοί μας Πατριάρχαι Νέας Ρώμης, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων είναι Ρωμαίοι.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΗ άγνοια του ποίοι και τί είναι οι προφήται και διατί κατέχουν την δευτέραν θέσιν μετά τους αποστόλους, εδημιούργησε το κενόν, το οποίον επληρώθη με το Φραγκο-Λατινικόν αλάθητον του Πάπα.


Συνεχίζεται.

Η ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας ως φυσική Αλβανία, αναπτύχθηκε στα Τίρανα στη διήμερη διεθνή συνδιάσκεψη, «Οι γείτονες της Αλβανίας».alt


Την συνδιάσκεψη οργανώνει το Πρόγραμμα για την οικοδόμηση της ειρήνης και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου της Κολούμπια και το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) στην Ουάσιγκτον σε συνεργασία με το Δήμο Τιράνων και Ίδρυμα «Αδελφοί Ροκφέλερ».

Μιλώντας στην εκδήλωση ο Αλβανός Πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσια, κάλεσε τους γείτονες της χώρας του να απαλλαγούν «από τις παλιές αντιαλβανικές, ρατσιστικές και ξενόφοβες θεωρίες». Είπε ακόμα, ότι στα εκατοντάχρονα ίδρυσης του αλβανικού κράτους οι Αλβανοί είναι ελεύθεροι, παντού όπου βρίσκονται. «Αλλά αποτελούν ένα χωρισμένο έθνος, που πρέπει να εργαστούν με ένταση για να ξεπεράσουν τους χωρισμούς τους», επισήμανε.
H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more


Φανατικοί ισλαμιστές ζητούν να καταστραφούν οι πυραμίδες της Γκίζας!


Image

Φανατικοί ισλαμιστές ζητούν επιμόνως από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Αιγύπτου και μέλος των Αδελφών Μουσουλμάνων να καταστρέψει τις πυραμίδες της Γκίζας, το μοναδικό από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, που σώζεται!
Σύμφωνα με το δίκτυο Russia Today, ο επικεφαλής της «Εθνικής Ενότητας», ισλαμιστικής οργάνωσης του Μπαχρέιν, Αμπντ αλ Λατίφ αλ Μαχμούντ, ζήτησε επανειλημμένως από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Μοχάμεντ Μόρσι να καταστρέψει «τα σύμβολα του παγανισμού» και να «ολοκληρώσει αυτό που δεν έκανε ο Αμρ Μπιν αλ Ας» (ο πιστός σύντροφος του Μωάμεθ που κατέκτησε την Αίγυπτο το 641 μ.Χ.).

Το αίτημα του ισλαμιστή ηγέτη ακολουθεί την καταστροφή τεμενών στο Τιμπουκτού, από μαχητές της Αλ Κάιντα στο Μάλι, η οποία καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Δια τον πνευματοφόρον είναι φωτεινά και διαυγή τα πάντα: η ζωή και ο θάνατος, η χαρά και η λύπη, το νόημα του ανθρώπου και του κόσμου, διότι αυτός βλέπει δια Πνεύματος Αγίου τον λόγον των πάντων και το νόημα των πάντων, όπως οι Άγιοι Απόστολοι την ημέραν της Πεντηκοστής. Το βάπτισμα «εν Αγίω Πνεύματι και πυρί» (Μάρκ. 1. 8. Λουκ. 3,16), είναι ταυτοχρόνως και αγιασμός και φωτισμός. Δι΄ αυτόν τον λόγον το Βάπτισμα του Κυρίου ονομάζεται Φωτισμός, τα Φώτα. Γεννηθέντες δια του Αγίου Πνεύματος δια τον αγιασμόν και φωτισμόν οι χριστιανοί, καθίστανται και παραμένουν χριστιανοί μόνον εν Αγίω Πνεύματι, δια τούτο και ονομάζονται άγιοι. (Πράξεις 26,10. Ρωμ. 1,7. 8,27…. Α΄ Κορ. 1,2.  6,1-2…. Εφ. 1,18… Πρβλ. αγ. Συμεών Ν. Θεολόγου: «Ήλιος γαρ άνευ φωτός, πως αν λεχθείη ήλιος; Και άνθρωπος δίχα της του Παναγίου Πνεύματος μετουσίας, πως αν κληθείη άγιος;» :Κατήχησις 10).                                                                                                                             
Εις το Βάπτισμα και το Χρίσμα ο άνθρωπος λαμβάνει από το Άγιον Πνεύμα την ζύμην της αγιότητος, με την οποίαν πρέπει να ζυμωθή όλη η ψυχή και το σώμα του δια της ασκήσεως των ευαγγελικών αρετών. Με την Σάρκωσιν το θεανθρώπινον σώμα του Χριστού έχει γίνει κατ΄ αρχήν ιδικόν μας, αλλά υπέρ-υποκειμενικώς, ενώ δια της Θείας Ευχαριστίας γίνεται τούτο αντικειμενικώς ιδικόν μας, πραγματικώς και προσωπικώς. Διότι εν τη Θεία Ευχαριστία ευρίσκεται η πληρότης και η τελειότης του αγιασμού και φωτισμού. Πέραν αυτής (δηλ. της Θείας Ευχαριστίας), η ανθρωπίνη φύσις, δεν δύναται να προχωρήση, ως προς την οικειότητα και την ένωσίν της με τον Θεόν, διότι δεν έχει πλέον που να προχωρήση (πρβλ. Εβρ. 10, 10, 14. Α΄ Κορ. 10,16-17).    

Συνεχίζεται.  

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς : Ουδέν ψευδές και αναληθέστερον.


ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ
Με έκπληξη και απορία διαβάσαμε σε τοπικές ενημερωτικές ιστοσελίδες ότι ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς προέβη στην απαγόρευση τελέσεως του ιερού μυστηρίου του Γάμου κατά την ημέρα του Σαββάτου. Ουδέν ψευδές και αναληθέστερον.
Ο Σεβασμιώτατος με το υπ’ αριθμ. 624/03-07-2012 Εγκύκλιο Σημείωμα που απέστειλε προς τους ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως – το οποίο και επισυνάπτουμε – δίδει κάποιες διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την τέλεση του ιερού μυστηρίου του Γάμου, με αφορμή συγκεκριμένη λανθασμένη παραχώρηση ιερέως να τελέσει το ιερό μυστήριο ημέρα Παρασκευή. Σε κανένα σημείο του Εγκυκλίου Σημειώματος δεν απαγορεύει ο Σεβασμιώτατος την τέλεση Γάμου την ημέρα του Σαββάτου.
Προκαλεί απορία πως δημοσιεύθηκε στις τοπικές ενημερωτικές ιστοσελίδες μια τέτοια αναλήθεια, έστω και αν πρόκειται για αναδημοσίευση από άλλη ιστοσελίδα, χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί ενημέρωση από την Ιερά Μητρόπολη. Ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης μας κ. Κοσμάς εκφράζει την λύπη και την δυσαρέσκεια του για την έκταση που έλαβε το όλο θέμα. Διευκρινίζει ότι στο Εγκύκλιο Σημείωμα «γίνεται αναφορά στην τέλεση του μυστηρίου του Γάμου την ημέρα της Παρασκευής». Ο Σεβασμιώτατος τονίζει ότι η ημέρα αυτή στον εβδομαδιαίο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας είναι αφιερωμένη στα Πάθη και τη Σταύρωση του Κυρίου, και ως εκ τούτου είναι ημέρα αυστηράς νηστείας με πένθιμο χαρακτήρα. Επομένως δεν συνάδει το ιερό μυστήριο του Γάμου με τον χαρμόσυνο και πανηγυρικό του χαρακτήρα να τελείται την ημέρα της Παρασκευής. Η κατεξοχήν πανηγυρική και χαρμόσυνη ημέρα είναι η ημέρα της Κυριακής που εορτάζεται η Ανάσταση του Χριστού. Το Σάββατο επίσης είναι αφιερωμένο στους μάρτυρες και στην μνήμη των κεκοιμημένων και κατά την ημέρα αυτή η Εκκλησία μας τελεί τα μνημόσυνα των κεκοιμημένων αδελφών μας. Ο Σεβασμιώτατος με το Εγκύκλιο Σημείωμα καλεί τους ιερείς να διδάσκουν στους πιστούς και να τους προτρέπουν να επιλέγουν την ημέρα της Κυριακής για την τέλεση του Γάμου τους, ως κατεξοχήν χαρμόσυνη ημέρα. Από εκεί και έπειτα εναπόκειται στους χριστιανούς εάν θα πράξουν το σωστό. Επισυνάπτεται το Εγκύκλιο Σημειώμα.
Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : Πρός Τόν Μακαριώτατον ᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν καί πάσης ῾Ελλάδος Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ


᾿Αριθμ. Πρωτ. 865 ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Ἰουλίου 2012
Πρός Τόν
Μακαριώτατον
᾿Αρχιεπίσκοπον ᾿Αθηνῶν
καί πάσης ῾Ελλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
᾿Ιωαν. Γενναδίου 14
Εἰς ΑΘΗΝΑΣ
Μακαριώτατε Δέσποτα,
               Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί,
Προαγόμεθα διά τοῦ παρόντος, λαβόντες γνῶσιν διά τοῦ Ὑμετέρου ἀνακοινωθέντος τῆς καταρτισθείσης ἡμερησίας διατάξεως τῆς προσεχοῦς τακτικῆς συνελεύσεως τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας (2 - 5 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.) ὅπως πάνυ εὐλαβῶς ὑπομνήσωμεν Ὑμῖν ὅτι διά τῆς εἰρημένης ἡμερησίας διατάξεως παραβιάζεται σαφῶς ἡ διάταξις τοῦ ἄρθρου 6 παραγρ. 2 ἐδαφ. 3 τοῦ Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» δι’ ἧς προβλέπεται ὅτι: «Ἡ ΙΣΙ συνεδριάζει βάσει ἡμερησίας διατάξεως. Ἐπί τακτικῆς συνελεύσεως ἡ ΔΙΣ καταρτίζει τήν ἡμερησίαν διάταξιν καί ὁ Πρόεδρος κοινοποιεῖ ταύτην... Ἐάν αἱ ἐργασίαι τῆς τακτικῆς συνόδου τῆς ΙΣΙ περατωθοῦν χωρίς νά ἐξαντληθῆ ἡ ἡμερησία διάταξις τά ὑπολειπόμενα θέματα συζητοῦνται ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κῶ ς καί κατά   π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α κατά τήν ἀμέσως προσεχῆ τακτικήν σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας».

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

ΚΑΤΟΜΒΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΓΗΡΙΑΝ


Εδώ  καὶ πολὺ καιρὸ οἱ φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς στὴ Νιγηρία ἔχουν κηρύξει  ἀνελέητο διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων στὴ μεγάλη αὐτὴ  χώρα τῆς Ἀφρικῆς. Αἰτία ἡ ἐφαρμογὴ τῆς κατὰ γράμμα ἰσλαμικῆς σαρίας (ἰσλαμικοῦ νόμου), ἡ ὁποία προβλέπει βίαιο ἐξισλαμισμὸ τῶν χριστιανῶν ἢ ἀναγκαστικὴ ἐκτόπιση. Ὅσοι δὲν ὑποκύπτουν στὶς ἀξιώσεις αὐτὲς σφάζονται ἀνηλεῶς! Ὁμάδες ὁπλισμένων φανατισμένων ἰσλαμιστῶν ἐπιτίθενται μὲ ἰδιαίτερη ἀγριότητα ἐναντίον ἐκκλησιῶν, τὴν ὥρα τῆς λατρείας, σφάζοντας ἀδιακρίτως, μέχρι καὶ νήπια! Βάζουν φωτιὰ στὰ σπίτια τῶν χριστιανῶν, λεηλατοῦν τὰ καταστήματά τους καὶ μετὰ τὰ   πυρπολοῦν. Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Νιγηρίας ἀπευθύνει δραματικὴ ἔκκληση στὸ ἐξωτερικὸ, γιὰ νὰ δοθεῖ ἕνα τέλος στὴ γενοκτονία, ποὺ συντελεῖται στὴ χώρα τους! Τὴ φρικτὴ αὐτὴ εἴδηση τὴν ἀφιερώνουμε σὲ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι «κόπτονται», γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν στὴ χώρα μας. Σὲ ἐκείνους ποὺ
θέλουν διακαῶς νὰ κτίσουν «ἰσλαμικὸ κέντρο» (ὄχι ἁπλὰ τζαμὶ) στὴν
Ἀθήνα μὲ χρήματα τῶν χριστιανῶν φορολογουμένων! Τὴν ἀφιερώνουμε ἐπίσης σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς μεγαλόσχημους κληρικούς μας, οἱ ὁποῖοι τανύζονται νὰ μᾶς πείσουν ὅτι δῆθεν λατρεύουμε τὸν ἴδιο Θεὸ μὲ τοὺς μουσουλμάνους καὶ μοιράζουν «ἅγια Κοράνια» σὲ ἰσλαμιστὲς ἀξιωματούχους! Ὅμως τὸ αἷμα τῶν χιλιάδων χριστιανῶν μαρτύρων τῆς Νιγηρίας βοᾶ καὶ ζητᾶ τουλάχιστον αὐτοσυνειδησία ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς  Χριστιανοὺς οἱ ὁποῖοι ἀπολαμβάνουμε (ἀκόμα) ἐλευθερία πίστεως καὶ δράσεως!

«Ο.Τ»

ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ!Μπορεί  ὁ δήμαρχος τῆς Θεσσαλονίκης νὰ εἶναι κατὰ τῶν ἐθνικῶν παρελάσεων, ὡς δῆθεν «ἀναχρονιστικὰ κατάλοιπα τοῦ ἐθνικιστικοῦ παρελθόντος», ὅμως εἶναι ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῶν παρελάσεων τῶν ὁμοφυλοφίλων!
Ἔτσι μὲ τὴν ἄδεια τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 23-6-2012 παρέλαση ἑκατοντάδων gay καὶ λεσβιῶν στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ κατάληξη τὴν πλατεῖα, ποὺ βρίσκεται  ἱστορικὸς καὶ περικαλλὴς ναὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας, γιὰ τὴ σχετικὴ «καλλιτεχνικὴ ἐκδήλωση», ποὺ ἀκολούθησε τῆς παρέλασης! Εὐσεβεῖς πολίτες τῆς πόλεως συγκεντρώθηκαν σὲ διάφορα σημεῖα καὶ ἀποδοκίμασαν ἔντονα τούς ἀναιδεῖς ἄνδρες καὶ
γυναῖκες ὁμοφυλόφιλους. Παράλληλα ἐπιτέθηκαν μὲ φραστικὲς ἔντονες διαμαρτυρίες στὸν παρόντα δήμαρχο κ. Γ. Μπουτάρη, φωνάζοντας συνθήματα, ὅπως «αἶσχος, αἶσχος».
Ἐπενέβη ἡ ἀστυνομία καὶ ἡ ἀναίσχυντη ἐκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά! Κλαίει πραγματικὰ  ψυχή μας, γιὰ τὴν κατάντιά μας! Αὐτὰ τὰ γελοῖα καὶ ἀναίσχυντα ἀκούγαμε ὅτι γινόταν πρὶν ἀπὸ χρόνια στοὺς δρόμους τῆς Νέας Ὑόρκης, τοῦ Λονδίνου καὶ τοῦ Παρισιοῦ, σήμερα γίνονται καὶ στὴν αἱματοποτισμένη ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἡρώων μας Ἑλλάδα! Βεβηλώνονται τὰ χώματα ὅπου πάτησαν καὶ ἔδρασαν ἐκεῖνα τὰ ἁγιασμένα σώματα, γιὰ νὰ μᾶς παραδώσουν μία πατρίδα ἐλεύθερη ἀπὸ βαρβάρους, τυράννους καὶ σατανάδες! Μία πατρίδα νὰ ἀνήκει στὸ Χριστὸ καὶ νὰ ἀκτινοβολεῖ τὸ ἑλληνορθόδοξο ἦθος στὰ ἔθνη! Τώρα πιθηκίζει τὶς αἰσχρότητες τῆς ἀποστατημένης Δύσεως, τῆς «Λευκῆς Δαιμονίας»! Ἐπαναλαμβάνουμε καὶ ἐμεῖς τὸ σύνθημα τῶν διαμαρτυρομένων Θεσσαλονικέων: 
Αἶσχος καὶ πάλι αἶσχος, σὲ ὅλους ὅσους εὐθύνονται γιὰ τὴν κατάντια μας αὐτή!

"Ο.Τ"