200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ᾽21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ; τῆς κ. Μαρίας Μαντουβάλου, Ἀναπλ. Kαθηγήτριας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.

Οἱ ἐπίσημοι φορεῖς τῆς Ἑλλάδας, ἡ πολιτική δηλαδή καί πνευματική ἡγεσία, ἴσως καί ἡ ἐκκλησιαστική ἱεραρχία, μέ τόν ἐκπρόσωπό της Μητροπολίτη Ἰγνάτιο, μᾶς δήλωσαν, κυρίως οἱ δύο πρῶτοι φορεῖς, ὅτι κύριο μέλημά τους γιά τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, θά εἶναι: Ἡ ἐπαναξιολόγηση τῆς Ἐπανάστασης, ἄν δηλαδή περνάει στίς εἰσαγωγικές της ἐξετάσεις στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, γιατί ὅπως μᾶς γνωστοποίησε τό Ε.Κ.Π.Α., πρό ἡμερῶν, πού ἀνακοίνωσε τήν ἔναρξη τῶν ἑορτασμῶν γιά τό ᾽21, μέ χορηγό τήν Τράπεζα Πειραιῶς, τήν 25η Μαρτίου 2021 θά ὀργανώσει τό Α´ Διεθνές Συνέδριό του μέ θέμα «Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση στήν Ἐποχή τῶν Ἐπαναστάσεων. Ἐπαναξιολόγηση καί Συγκρίσεις». Δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια, εἶναι βέβαιο ἀπό τά ὀνόματα τῶν Εἰσηγητῶν, Ἑλλήνων καί Ξένων, πού ἀναφέρουν, ὅτι μᾶλλον οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21, λαϊκοί καί κληρικοί, θά βρεθοῦν κατώτεροι τῶν ἀξιολογικῶν μέτρων τῶν κριτῶν τους καί συνεπῶς θά ἀποτύχουν νά εἰσαχθοῦν στό Καποδιστριακό καί θά πέσουν στήν ἀνυποληψία καί ἀσφαλῶς στήν τάξη τῶν κακῶν ἀντιγραφέων ἄλλων ἐπαναστάσεων, ὅπως τῆς κοσμοϊστορικῆς, κυρίως γιά τούς ἴδιους αὐτούς κριτές, καί βαρύγδουπης Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, καί αὐτό θά συμβεῖ, γιατί ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση δέν ἐπιδόθηκε, δυστυχῶς κατά τούς ἀξιολογητές της τοῦ Καποδιστριακοῦ καί τῶν ξένων Πανεπιστημίων, στό προσφιλές ἄθλημα τῶν ἐπαναστατῶν τῆς Γαλλικῆς νά κόβουν τά κεφάλια ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου, ἀλλά καί νά ἀνακηρύξουν Αὐτοκράτορα, μετά τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ Βασιλιᾶ τους, ὁ ὁποῖος Αὐτοκράτορας ἔσπευσε ἀμέσως νά καταλάβει τά Ἑπτάνησα καί νά ἀπαλλάξει τούς ἱερεῖς τοῦ τόπου ἀπό τά ὀρθόδοξα σύμβολά τους.

ΦΩΤΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΑΙΩΝ -- Αθωνικά άνθη

Όσοι μελετούν τα αίτια του σχίσματος, βλέπουν τον Μ. Φώτιον ως πρωταγωνιστήν, ως δογματικόν διδάσκαλον, αντιτεθέντα εις τας καινοτομίας της Ρώμης. Και πολλοί μένουν με την εντύπωσιν ότι επειδή ο παπισμός παρουσιάζει τάσεις καταδυναστείας εφ’ ολοκλήρου της Εκκλησίας και εισήγε νέαν διδασκαλίαν επί της κυρίως Θεολογίας της Αγίας Τριάδος, ο Μ. Φώτιος, κατά ένα τρόπον εντελώς δογματικόν, αντέδρασε προετοιμάσας το σχίσμα, το οποίον τόσον εταλαιπώρησε την Εκκλησίαν.

 Η ερμηνεία αύτη εις την στάσιν του Μ. Φωτίου έναντι της πρεσβυτέρας Ρώμης, δεν στερείται βεβαίως ποιάς τινος αληθείας. Αλλά δεν εξαντλείται η αλήθεια. Θα πρέπει να μελετήση κανείς βαθύτατα την ζωήν και τα φρονήματα του θειοτάτου και σοφωτάτου Φωτίου, δια να αντιληφθή, ότι τα αίτια του σχίσματος, το οποίον επεδίωξεν ο άγιος Φώτιος, ευρίσκοντο πολύ βαθύτερα από τα φαινόμενα, τα οποία απατούν και ενίοτε αδικούν.

Οικουμενισμός, το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


 -------------------------------------------

 Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ( =συναγωγή του σατανά)
π. Γρηγόριος


1.Πιστεύει καὶ κηρύττει τὶς ἰδέες τοῦ Ἀντίχριστου Οἰκουμενισμοῦ: «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας». Ἡ μεγαλύτερη ὕβρις ὅλων τῶν ἐποχῶν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Μόνο ἕνας διάβολος θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξει τέτοια πράγματα. Καὶ ὅμως οἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς τον μνημονεύουν και κοινωνοῦν μαζί του !
2.Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ, ἱερὸ ὅπως αὐτή και ἃγιο» καὶ ὅτι οἱ Μουσουλμᾶνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό.
3.Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές, διαφωνώντας ἀκόμα καὶ μὲ τὸν Κύριο!
4.Ὀνομάζει «εὐλογημένη» καὶ τιμᾷ τὴν Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ἐκεῖ ποὺ ὑβρίζεται ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Θεοτόκος.
5.Πιστεύει καὶ κηρύττει τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας ὅτι δηλαδή: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…». «Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν».

6.Ἐπιδιώκει τὴν κατάργηση, ἢ τροποποίηση πλειάδας Ἱερῶν Κανόνων, κάτι, ποὺ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, εἶναι γνώρισμα αἱρετικοῦ ἀνθρώπου.  Ὀνομάζει τοὺς Ἱ. Κανόνες: «Τείχη τοῦ αἴσχους».
7.Πιστεύει καὶ κηρύττει - σὲ ἀντίθεση μὲ δεκάδες Συνόδους καὶ ἑκατοντάδες Ἁγίους - ὅτι ἡ Ρωμαϊκή «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Τὸ 1995 συνυπέγραψε μὲ τὸν Πάπα «ΚΟΙΝΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ». Τὸ 2011 μάλιστα, κατήχησε καὶ σπουδαστὲς παπικοῦ πανεπιστημίου ὑπὲρ τοῦ Πάπα: «Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχτηκε ἐπίσκεψη ὁμάδας φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου Sant Apollinare. Ἀναφερόμενος στοὺς φοιτητὲς τοὺς εἶπε: «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια». 
8. Συμπροσευχήθηκε μὲ Προτεστάντες ποὺ εἶναι διαστρεβλωτὲς τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ, ὑβριστὲς τῆς Θεοτόκου, περιφρονητὲς τῶν Ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς Eἰκονομάχοι, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κάνει ἀποδεκτὸ τὸ βάπτισμα τῶν Προτεσταντῶν (Λουθηρανῶν).


9.Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1991 προέβη σὲ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν. Ἡ κάθε πλευρὰ ἀναγνώρισε τὴν ἄλλη ὡς Ὀρθόδοξη. Τὶς καταδίκες καὶ τὰ ἀναθέματα τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς πρὸς τοὺς Μονοφυσίτες (ποὺ τὰ ἐπανέλαβαν οἱ ἑπόμενες Σύνοδοι) τὰ ὀνομάζει «παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔχουν ξεπεραστεῖ» ἀφοῦ «δὲν ὑπάρχει θεολογία ποὺ μᾶς χωρίζει»!

10.Ἀναγνωρίζει τὶς χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν.

11.Τὸ 1993 στὸ Μπάλαμαντ τοῦ Λιβάνου ἀποδέχτηκε τὰ μυστήρια τῶν παπικῶν καθὼς καὶ τὴν Οὐνία...».
12. Στὸ συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., τὸ  2006, στὸ Porto Alegre, ἀποδέχτηκε  την  κοινὴ  δήλωση  μὲ τοὺς Προτεστάντες, ὅτι  δὲν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι οἱ 348 Ἐκκλησίες -μέλη τοῦ ΠΣΕ- εἶναι γνήσιες Ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν Προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοὶ τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεχόμενοι ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις!! «Αὐτὲς οἱ Ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συμβαδίζουν ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνοῦν».
13.Μὲ τὰ παραπάνω δεδομένα ἀρνεῖται τέσσερα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

14.Εἶναι Ἁγιομάχος καὶ Πατρομάχος. Εἶπε: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν (τὸ Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»!!!15   Εἶναι ἀπροκάλυπτα ἁγιομάχος. Αὐτὸς ὅμως ποὺ βλασφημεῖ τοὺς Ἁγίους εἶναι ἀντίχριστος.
15.Δηλώνει ὅτι εἶναι «εὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων. Γιὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, βεβαίως, ἡ Συναγωγή «εἶναι χῶρος δαιμονίων ποὺ συνάζονται οἱ σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ θεομάχοι».
16. Τον ‘Ιούνιο τοῦ 2016 στο Κολυμπάρι τῆς Κρήτης προήδρευσε τῆς ψευδοσυνόδου και ὑπέγραψε πλῆθος αἰρετικῶν διατάξεων και κανόνων μαζί με τους ἂλλους «Προκαθημένους» και τους ψευδεπισκόπους που ἒλαβαν μέρος, χωρίς να ἒχουν δικαίωμα ψήφου.

Τη ΣΤ’ (6η) Φεβρουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΦΩΤΙΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού.

Φώτιος ο τρισμακάριος και ιερώνυμος Ιεράρχης, ο Μέγας και λαμπρότατος της Εκκλησίας Πατήρ και Διδάσκαλος, ο Ομολογητής της πίστεως και Ισαπόστολος, ήκμασε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Μιχαήλ υιού Θεοφίλου, Βασιλείου του Μακεδόνος και Λέοντος του υιού αυτού, των βασιλευσάντων κατά τα έτη 842- 912. Ο λαμπρός ούτος φωστήρ εγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει εν έτει 820. Ο πατήρ του ωνομάζετο Σέργιος και ήτο σπαθάριος την αξίαν, ετύγχανε δε ανεψιός του Αγίου Ταρασίου του πατριαρχεύσαντος κατά τα έτη 784-806 και προεδρεύσαντος της Αγίας Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Η μήτηρ του εκαλείτο Ειρήνη, ταύτης δε ο αδελφός έλαβε σύζυγον την αδελφήν της αυτοκρατείρας Θεοδώρας, Ειρήνην και αυτήν καλουμένην. Οι γονείς του Αγίου, ευσεβείς και φιλομόναχοι τυγχάνοντες, εκοσμήθησαν με τον στέφανον του Μαρτυρίου, αθλούντες υπέρ της ευσεβείας κατά τους διωγμούς των αθέων εικονομάχων και δη του τελευταίου εικονομάχου αυτοκράτορος Θεοφίλου.

Τη ΣΤ’ (6η) Φεβρουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΒΟΥΚΟΛΟΥ Επισκόπου Σμύρνης.

Βουκόλος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, εκ νεαράς ηλικίας καθαρίσας τον εαυτόν του, έγινε κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος· όθεν ευρών αυτόν δόκιμον και άξιον ο πανεύφημος και ηγαπημένος του Χριστού Μαθητής, Ιωάννης ο Θεολόγος, εχειροτόνησεν αυτόν Επίσκοπον και Ποιμένα της εν Σμύρνη Εκκλησίας. Ο θείος λοιπόν ούτος Ιεράρχης, υπό του Αγίου πνεύματος φωτιζόμενος, εφώτιζε και αυτός τους εν τω σκότει της αγνωσίας ευρισκομένους Έλληνας και δια του αγίου Βαπτίσματος εποίει αυτούς υιούς φωτός και ημέρας, ελευθερώνων αυτούς από των ανημέρων θηρίων, ήτοι από των αγρίων και σκοτεινών δαιμόνων. Μέλλων δε ο Άγιος να αποδημήση προς Κύριον, εχειροτόνησε τον Άγιον Πολύκαρπον διάδοχον εις την αυτήν μεγαλόπολιν Σμύρνη και ποιμένα και διδάσκαλον αυτόν κατέστησε των λογικών προβάτων και ούτως απήλθε προς Κύριον. Όταν δε ενεταφιάσθη το άγιον αυτού λείψανον, έκαμεν ο Θεός να βλαστήση εκ του τάφου του δένδρον, το οποίον εχάριζε και χαρίζει έως την σήμερον διαφόρους ιατρείας εις τους προστρέχοντας αυτώ μετά πίστεως.

Romania baptisms: Six-week-old baby's death sparks calls for change

 The death of a six-week-old baby hours after a baptism ceremony in Romania has prompted an Orthodox archbishop to say such rituals will be analysed to avoid further tragedy.

The baby had a cardiac arrest after he was immersed three times in holy water. He had a violent death and liquid was found in his lungs, an autopsy found.

Some 60,000 people have signed a petition calling for change.

Archbishop Calinic is the most senior member of the clergy to back reform.

Αυτό από τον κ. Κουτσικίδη Ιωάννη τον οποίο και ευχαριστούμε

Καλησπέρα σας. Παρακολουθήστε προσεκτικά το παρακάτω βίντεο των 10 λεπτών εάν δεν το έχετε ήδη δει....!!!

 https://www.brighteon.com/94969d3b-5623-4e90-aa74-1025713569b5

 Μετά την δημοσιοποίηση της παραπάνω ομιλίας που έγινε στη Γερουσία των ΗΠΑ από το καθηγητή ιατρικής (Πνευμονολόγο και Εντατικολόγο) Dr. Pierre Kory στις 8 Δεκεμβρίου... Τα 12mg Ιβερμεκτίνης που κοστίζουν στην Ινδία 3,5 ευρώ, στην Κίνα 5 ευρώ και στην Ελλάδα 13 ευρώ... ακούγεται ότι έφτασαν στη ΜΑΎΡΗ αγορά των ΗΠΑ 960 Δολάρια...!!! 

 https://covid19criticalcare.com/

 Αυτό το πάμφθηνο, παλιό και ασφαλές φάρμακο φαίνεται ότι αλλάζει όλα τα δεδομένα. Όχι μόνο ξεμπερδεύει κάποιος με τον Κορωνοϊό μέσα σε 3-5 ημέρες... Αλλά και τον προφυλάσσει εάν το λάβει προληπτικά...!!! 

https://www.healthpharma.gr/pharmacy/koronoios-ftino-farmako-meionei-ton-kindyno-thanatoy-kata-80/

https://medlabgr.blogspot.com/2021/01/skandalo-apotelei-i-mi-egkrisi-enos-pamfthinou-farmakou-yparchei-kai-stin-ellada-pou-meionei-ton-kindyno-thanatou-apo-koronaio-kata-80.html?m=1

https://sportdog.gr/life/ellada/article/628656/bomba-tragka-ayto-to-aplo-kai-pamfthhno-farmako-skotwnei-se-48-wres-ton-korwno-o-to-kseroyme-oloi

Ο Χριστός και Η Παναγία μαζί σας...!!!

 Με εκτίμηση 

Κουτσικίδης Ιωάννης

Ποίον Θεόν δοξολογούν;

Ο διαθρησκειακός συγκρητισμός σχετικοποιεί την ευαγγελικήν αλήθειαν. Προχωρεί ακόμη ούτος και εις το λατρευτικόν επίπεδον. Ορθόδοξοι Ιεράρχαι ή και Πρωθιεράρχαι συμμετέχουν εις πανθρησκειακάς εκδηλώσεις ως της Ασσίζης ή εις κοινάς συμπροσευχάς και δοξολογίας μεθ’ ετεροδόξων και ετεροθρήσκων, και δη Ιουδαίων και Μουσουλμάνων. Διερωτάται τις, ποίον Θεόν δοξολογούν;  Οι Άγιοι Απόστολοι εκήρυττον εις τας Συναγωγάς, αλλά Ιησούν Χριστόν και τούτον Εσταυρωμένον, διό και ηκολούθουν διωγμοί, φυλακίσεις, βασανιστήρια και θάνατοι....