Της κοσμικής πρωτοχρονιάς τ’ ανάθεμα! --- Του αποτειχισθέντος θεολόγου, Νικολάου Πανταζή

Ενώ οι Ορθόδοξοι ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν γινόμαστε κόσμος. Δεν κάνουμε “όπως όλος ο κόσμος κάνει…” Ο άθεος κόσμος αποδεικνύεται άκοσμος στο Αγιοπνευματικό διάκοσμο της Ορθοδοξίας.

Όταν οι Ορθόδοξοι ξεπέφτουμε στην διαπλοκή της επάρατης κοσμικοποιήσεως, μόνοι μας επιφέρουμε επάνω μας το ευαγγελικό ανάθεμα, “όντες αυτοκατάκριτοι.” (Τιτ. 3, 11).

Όταν εμπλεκόμαστε σε μία μίμηση του κόσμου καταντούμε φθηνή απομίμηση η οποία σκοπό έχει να εξαπατήσει τον εαυτό μας και τους άλλους ότι είμαστε “σωστοί καθωσπρέπει χριστιανοί”.

Εθελοτυφλούμε στην δεινή πραγματικότητα της αρίστου υποκριτικής μας τέχνης: η αφομοίωσή μας και ο συγχρωτισμός με τον κόσμο. Είναι η ενσωμάτωσή μας και η συνουσία με το πονηρό πνεύμα των κοσμικών “Χριστουγέννων” και της κοσμικής πρωτοχρονιάς.

Ο οικογενειακός/συγγενικός οικουμενισμός αναγεννά τον διακοινωνικό και διαπολιτιστικό οικουμενισμό. Αυτός με την σειρά του πλάθει άβουλα όντα ταγμένα στην εμπορική υπηρεσία της υπερκαταναλωτικής, πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Νικόλαος Πανταζῆς (ἐφεξῆς ΝΠ): «Διπλωματικώς διατείνονται πως η Παναίρεσή αυτή, δεν στέκεται τάχα ικανή ν’ ακυρώσει το μυστήριο, ... Οι ηγέτες και φορείς της διδασκαλίας της “εγκυρότητος μυστηρίων των αιρετικών,” ενώ τα θεωρούν “έγκυρα”, αρνούνται όμως οι ίδιοι να τα λαμβάνουν από “θολές πηγές”. ... Διδάσκουν πως η δογματική θολότητα αυτή δεν είναι αρκετή να φθάσει στην ακυρότητα. Η θολότητα, λένε, προξενεί μολυσματικότητα και η αιρετικότητα, κατ’ οικονομίαν όμως προξενεί σωτηρία! Η αίρεση σώζει! Άκουσον, άκουσον! Φρίξον Ήλιε!»

Σχόλιον: Δέν εἶμαι σίγουρος εἰς ποίους ἀκριβῶς ἀναφέρεται ὁ ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός Νικόλαος. Ἔχω τήν αἴσθησιν, ὅμως, ὅτι ἀναφέρεται εἰς τόν Ἅγιον πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομον, στόν μακαριστόν Ἱερομόναχον π. Θεοδώρητον, καθώς καί σέ μᾶς πού τούς ἀκολουθοῦμε. Ἄν ἡ ἐκτίμησίς μου αὐτή εἶναι ὀρθή, τότε εἶμαι ὑποχρεωμένος νά τονίσω ὅτι οὐδείς ἀπό τούς ὡς ἄνω ἰσχυρισμούς τοῦ ΝΠ ἀληθεύει! Οὐδείς ἀπό ἡμᾶς ἔχει ποτέ ἰσχυρισθῆ ὅτι ἡ αἵρεσις σώζει(!!!), ὅτι τά μυστήρια εἶναι δῆθεν ἔγκυρα κατ' οἰκονομίαν κ.λπ. Ὅλοι ἐμεῖς λέμε ὅτι οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ τήν αἵρεσιν ὄχι μόνον δέν σώζονται μέ τά «μυστήρια» τῶν αἱρετικῶν, ἀλλά λαμβάνουν κρῖμα, ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἀμετανόητος ἁμαρτωλός σπεύδει πρός τό Ἅγιον Ποτήριον. Ὡστόσον, ἐπειδή οἱ κληρικοί τῶν Οἰκουμενιστῶν ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΘΑΙΡΕΘΗ ΑΠΟ ΚΑΜΜΙΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ, καί ἄρα εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ κληρικοί, καθότι αὐτόματος καθαίρεσις δέν νοεῖται καί δέν προβλέπεται ἀπό τούς ἱερούς Κανόνας, ἕπεται ὅτι οἱ ἐν ἀγνοίᾳ κοινωνοῦντες σώζονται! Αὐτή εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς Κολλυβαδικῆς διδασκαλίας τῶν ἐν δυνάμει καί ἐν ἐνεργείᾳ αἱρετικῶν. Αὐτό εἶναι πού λέμε καί τίποτε ἄλλο. Ἑπομένως, ἄν οἱ παραπάνω ἰσχυρισμοί τοῦ ΝΠ ἀναφέρωνται ὄντως σέ μᾶς, τότε ἀποτελοῦν διαστρέβλωσιν τῆς Ἀληθείας. Κρῖμα, διότι κατά τά ἄλλα ὁ ΝΠ εἶναι ἐκλεκτός ἀδελφός, ὅπως εἶναι καί ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς ἔχουν κατασατρέψει τήν κίνησιν τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου λόγῳ τῆς πεπλανημένης Ματθαιϊστικῆς διδασκαλίας των.

Άγιος Φιλάρετος της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο προηγουμένως ἦταν ἰδίωμα τῶν ξεπεσμένων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες, στὴν ἐνάσκησι τοῦ ἐπαισχύντου ἐπαγγέλματός τους ἐνεδύοντο προκλητικὰ γιὰ νὰ προκαλέσουν αἰσθησιακὰ τοὺς ἄνδρες, ἔχει πλέον γίνει ἡ μόδα καὶ κανόνας ἀκόμη καὶ γιὰ σεμνές γυναίκες, οἱ ὁποῖες σὲ πολλὲς περιπτώσεις δὲν λαμβάνουν κἄν ὑπ᾿ ὄψιν τους τὸ νόημα καὶ τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς μόδας ποὺ τὶς ἐσκλάβωσε.῎Αν ἡ ἐλαχιστοποίησις τοῦ μάκρους τοῦ φορέματος ἤ ὁ ἰδιαίτερος τονισμὸς τῶν «γραμμῶν» τοῦ σώματος ἀντιτίθενται πρὸς τὴν σεμνότητα, ἡ ὁποία θὰ πρέπει γενικὰ νὰ στολίζη τὶς Χριστιανὲς γυναῖκες, τότε ἀκόμη πιὸ ἀκατάλληλη εἶναι ἡ ἐμφάνισίς τους μὲ τέτοιου εἴδους ἐνδυμασία στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ–ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ;;; -- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


 

Ζωὴ πολυμέριμνη, χωρὶς καμμία ἐσωτερικὴ εὐτυχία -- Φώτη Κόντογλου

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι σὲ ὅλα ἀχόρταγος, θέλει ν᾿ ἀπολάψει πολλά, χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὰ προφτάξει ὅλα. Καὶ βασανίζεται. Ὅποιος ὅμως φτάξει σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ νὰ εὐχαριστιέται μὲ τὰ λίγα, καὶ νὰ μὴ θέλει πολλά, ἔστω κι ἂν μπορεῖ νὰ τ᾿ ἀποχτήσει, ἐκεῖνος λοιπὸν εἶναι ὁ εὐτυχισμένος. Δὲν τὸ κάνει ἀπὸ οἰκονομία, εἴτε γιατὶ ἔχει τὴν ἰδέα πὼς τὰ πολλὰ τὸν βλάφτουνε στὴν ψυχὴ ἢ στὸ σῶμα. Ἀλλὰ γιατὶ στὰ λίγα καὶ στὰ ἁπλὰ βρίσκει πιὸ ἁγνὴ ἱκανοποίηση. Καὶ περισσότερο ἀπ᾿ ὅλα, ἐπειδὴ μὲ τὰ ἁπλὰ καὶ μὲ τὰ λίγα δὲν χάνει τὸν ἑαυτό του. «Τὶς ἔστι πλούσιος; Ὁ ἐν ὀλίγῳ ἀναπαυόμενος».

Οἱ ἄνθρωποι δὲν βρίσκουνε πουθενὰ ἡσυχία, γιατὶ ἐπιχειροῦνε νὰ ζήσουνε χωρὶς τὸν ἑαυτό τους. Τρέχουνε ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ νὰ βροῦνε τὴν εὐτυχία, μὰ εὐτυχία δὲν ὑπάρχει ἔξω ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας. θέλουμε νὰ εὐχαριστηθοῦμε μὲ συμπόσια ἀπ᾿ ὅπου λείπουμε. Ὅποιος ἔχει χάσει τὸν ἑαυτό του, ἔχει χάσει τὴν εὐτυχία. Εὐτυχία δὲν εἶναι τὸ ζάλισμα ποὺ δίνουνε οἱ πολυμέριμνες ἡδονὲς κι ἀπολαύσεις, ἀλλὰ ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς καὶ ἡ σιωπηλὴ ἀγαλλίαση τῆς καρδίας. Μ᾿ αὐτὸ τὸ βύθισμα στὸν ἑαυτό του βρίσκει ὁ ἄνθρωπος τὸν θεό. Γιὰ τοῦτο εἶπε ὁ Χριστός: «Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν· ἰδοὺ ὧδε ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ. Ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν». «Μὴν ψάχνετε, ζαλισμένοι ἄνθρωποι, ἐδῶ κι ἐκεῖ νὰ βρῆτε τὴν εὐτυχία. Γιατὶ ἡ εὐτυχία βρίσκεται μέσα σας».

"Θεοτοκάριον"


 

Λέγει ο μέγας Αθανάσιος: Η Θεοτόκος  ήτον όντως η επτάφωτος λυχνία των επτά χαρισμάτων τού α­γίου Πνεύματος, με τα οποία έλαμπε από τους πρώτους χρόνους της ηλικίας. Αυτή ήτον η ζωηφόρος τρά­πεζα του άρτου της ζωής. Αυτή το χρυσούν θυμιατήριον όπου εκράτησεν αφλέκτως το πυρ της Θεότητος. Αυτή η στάμνος η χρυσή, οπού εβάσταξε το ουράνιον μάννα. Αυτή η πλάκα, οπού έφερε σωματούμενον τον ενυπόστατον Λόγον. Αυτή η ράβδος, όπου εβλάστησε παραδό­ξως το άνθος της αφθαρσίας. Αυτή η κιβωτός, οπού έσωσεν εκ τού κα­τακλυσμού της αμαρτίας το ανθρώπινον γένος. Αυτή το θείον ιλαστήριον, οπού επεσκίαζεν, όχι τα Χερουβίμ, άλλ' αυτή η δύναμις τού Υψίστου. Αυτή η θεοδόχος γαστήρ, τα όντως άγια των αγίων, οπού άπαξ εισήλθεν ασπόρως και εξήλθεν αφθόρως ο αθάνατος Αρχιερεύς, όταν ο Λόγος σαρξ εγένετο.

Τη ΙΕ΄ (15η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Επισκόπου Ιλλυρικού.

Ελευθέριος ο θαυμαστός και ένδοξος Ιερομάρτυς διέλαμπεν ως αστήρ φωταυγέστατος κατά το δεύτερον ήμισυ του δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος, γεννηθείς εις την περιφανή μεγαλόπολιν Ρώμην από γονείς ευγενείς, λαμπρούς και πλουσίους, οίτινες ήσαν όχι μόνον κατά σάρκα περιφανείς, αλλά και εις την πίστιν ευγενείς τε και ευσεβέστατοι, διότι η μήτηρ αυτού, Ανθία ονόματι, ήτο δεδιδαγμένη την ακρίβειαν της Πίστεως από τους μαθητάς του μακαρίου Παύλου. Αύτη γεννήσασα τον ιερόν τούτον παίδα τον ωνόμασεν Ελευθέριον, τον οποίον ανέθρεψεν ευσεβώς. Ο δε πατήρ αυτού ήτο μεν πλούσιος, ως είπομεν, και διετέλεσεν ύπατος της πόλεως, όπερ αξίωμα ήτο εν από τα μεγαλύτερα και λαμπρότερα αξιώματα των αρχόντων, πλην έζησεν ολίγον καιρόν μετά την γέννησιν του Αγίου· όθεν έμεινεν ούτος υποτασσόμενος εις την μητέρα αυτού, η οποία τον έδωκεν εις τον Αρχιερέα της Ρώμης να τον μανθάνη τα ιερά γράμματα. 

Ο ιός καί λόγος τού ΠΟΥ (WHO) --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


Γιά νά μήν κουράζω τόν αναγνώστη μέ τό υποβολιμαίο ρυπαρογράφημα τού "ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ", τού δίνω σύντομα τήν αφορμή, που μέ παρακίνησε νά γράψω :  

 

 https://www.protothema.gr/greece/article/1072886/upohreotiko-to-emvolio-poso-nomimo-kai-ithiko-einai/?fbclid=IwAR1m8ZkLyK0xd2qSnLvM4d59iqo2UgKcKsGOC_zHBzVsxzRg_EIo10-nG9g  

 

Η ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ -- Aλεξ. Παπαδιαμάντη

Εἶχα τάξιμον νὰ ὑπάγω στὴν Κεχριάν, νὰ ψάλω τὸ «Πεποικιλμένη», εἰς τὰ Ἐννιάμερα, τὴν 23 Αὐγούστου. Ἀπὸ δέκα χρόνων δὲν εἶχα ἐπισκεφθῆ τὴν Παναγίαν τὴν Κεχριάν. Δέκα χρόνια εἶχα ν᾿ ἀσπασθῶ τὴν σεβασμίαν παλαιὰν Εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως, ὁποὺ εἶναι ζωγραφισμένοι, ἐπάνω εἰς δύο ὑπερῷα, ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ὁ ἱερὸς Κοσμᾶς (αὐτὸς ὁ θεσπέσιος ποιητὴς τῆς Πεποικιλμένης) καὶ ὁ θεῖος Δαμασκηνός, τείνοντες δύο τόμους κάτω πρὸς τὴν σύνθεσιν τῆς Εἰκόνος, ἐφ᾿ ὧν εἶναι γεγραμμένα δύο τροπάρια, τὸ «Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλ᾿ ὑπερφυῶς καὶ Μητέρα Θεοῦ», καὶ τὸ «Ἀξίως ὡς ἔμψυχόν σε οὐρανὸν ὑπεδέξαντο…» Καὶ δὲν εἶχα ἀγναντέψει οὔτε μακρόθεν τὸν περικαλλῆ θόλον τοῦ σεμνοῦ ναΐσκου, ὅπου ἀστράπτει εἰς τὸν ἥλιον ὅλος πεποικιλμένος ἀπὸ τὰ ὡραῖα παλαιὰ πινάκια, τὰ ἐγκολλημένα εἰς τὸ κτίριον ὡς ὄστρακα μαργαριτοφόρα.

Καὶ παρημέλησα τὸ τάξιμόν μου, καὶ δὲν ἀπεφάσιζα νὰ ὑπάγω. Ἐνύκτωσε, κ᾿ ἐκαθόμουν ἔξωθεν τοῦ μαγαζείου τοῦ ἀγαπητοῦ νεαροῦ φίλου μου, τοῦ Κωστῆ τοῦ Τσαμασφύρου, πολλὰ ρεμβάζων, καὶ οὐδὲν σκεπτόμενος. Ὁ Κωστάκης μοῦ ἔφερε ποτήριον ρακίου, νὰ μὲ κεράσῃ, καὶ μοῦ εἶπε:

«Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω» (Ματθ. κδ: 15)

Με ανέκφραστη οδύνη διαβάσαμε στο επίσημο όργανο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας «Ορθόδοξος Κήρυξ» κείμενο με τίτλο «Προσλαλιά γενομένη υπό του Πρωτοσυγκελλεύοντος Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τροπαίου κ. Αθανασίου», στο οποίο περιέχονται και τα εξής απίστευτα:

«Εν τω οίκω των Θυατείρων επραγματώθησαν ευάριθμοι τιμητικαί εκδηλώσεις, περιλαμβάνουσαι δεξιώσεις και φιλοξενίας. Εν τοις πλαισίοις τούτοις η Ιερά Αρχιεπισκοπή προσέφερε φιλοξενίαν τη Αυτού Χάριτι τω Αγγλικανώ Κυρίω Rowan Williams μετά της συμβίας αυτού, έτι δε και τω Αγγλικανώ Επισκόπω Dover  Κυρίω Stephen Venner μετά της ανδρίδος αυτού, αμφοτέρας τας φιλοξενίας ταύτας κατά μήνα Απρίλιον».

Διερωτώμεθα:

1. Κατ΄ αρχήν, πόσο συνάδει με την Ορθόδοξη Παράδοση και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων η φιλοξενία «Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου μετά της συμβίας αυτού». Αμνηστεύονται οι αιρετικοί; Τι είδους «συμβία επισκόπου» είναι η φιλοξενηθείσα;

2. Το τραγικότατον, όμως, είναι η φιλοξενία ετέρου «αγγλικανού επισκόπου» μετά της ( άκουσον, άκουσον!!!) ανδρίδος αυτού. Ακούγαμε κατά καιρούς το απερίγραπτο κατάντημα των αιρετικών, έως και αντιχρίστων, «χριστιανικών παραφυάδων», ότι μαζί με το υπόλοιπον πλήθος των αιρετικών τοποθετήσεών τους, αμνηστεύουν προσέτι και τη σοδομία, «παντρεύοντας» μάλιστα σοδομίτας και γομορίτας. Μήπως αγνοούν ότι ο Θεός μετά βδελυγμίας ετιμώρησε την «παρά φύσιν πράξιν» των Σοδομιτών με την «παρά φύσιν βροχήν» φωτιάς και θείου; Όμως, το να αμνηστεύωνται και να επιβραβεύωνται οι επαίσχυντες αυτές συμπεριφορές από ορθοδόξους Επισκόπους, ώστε να παρέχεται στους σοδομίτας και φιλοξενία εις τας Αρχιεπισκοπάς των και η συγκεκριμένη μάλιστα φιλοξενία να προβάλλεται με καμάρι μέσα από τις σελίδες του επισήμου εντύπου εκφραστικού οργάνου της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, αυτό ούτε στο εφιαλτικότερο όνειρό μας δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε!....  

Βραδυφλεγής βόμβα --- Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η Ελλάς πνέει τα λοίσθια και αφουγκραζόμαστε, τουλάχιστον οι γρηγορούντες, τον επιθανάτιο ρόγχο της καθημαγμένης πατρίδας μας, η οποία δρα ως αποικία χρέους και ως πολιτικό προτεκτοράτο με έμμισθους υπερεθνικούς ελληνόφωνους και άβουλους, εντολοδόχους διοικούντες, οι οποίοι, αντιμετωπίζουν τον Ελληνικό λαό ως ένα ανυπόληπτο άθυρμα, μία συσσωματωμένη και ανερμάτιστη άμορφη μάζα, ευεπίφορη προς την πολιτική, κοινωνική και ανθρωπολογική καταβαράθρωση.

Η παγκόσμια ελίτ προπαρασκευάζει μία αναδυόμενη αυτοκρατορία, όθεν οι λαοί θα άγονται και θα φέρονται, υπό τα διεστραμμένα κελεύσματα της ολιγοψηφίας, εξ ού και υφαρπάζουν την Ευρώπη, δια της νοθεύσεως των εθνών και της εργαλειοποιήσεως του Ισλάμ, το οποίο καθίσταται ευεπίφορο ένεκεν του φανατισμού και της ευχερούς συνδέσεώς του με το πολιτικό κατεστημένο ως προς τον θρησκευτικό φουντομενταλισμό, με αυτόθροη συνέπεια, την άφευκτη εγκαθίδρυση μίας νέας πολιτισμικής πραγματικότητας, η οποία δίκην του εύπλαστου μεθοδευμένου αφηγήματος των, κατά το δοκούν «δικαιωματιστών», επιβάλλεται (το Ισλάμ) να διαφυλάξει την ιδιαιτερότητα και την ταυτότητα του απαλείφοντας όμως τις υπόλοιπες εθνικές ταυτότητες.

Ο ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ, ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/το-ταμα-του-εθνουσ-σχολιαζει-2/

Βαθμός μη προβιβάσιμος --- του Στέλιου Παπαθεμελή*

 Ο αλήστου μνήμης Κ. Σημίτης αναγνώρισε στη Μαδρίτη νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο!(Φοβερό!) η Μέρκελ έρχεται δεύτερη… 

  Δεν τρέφουμε αυταπάτες, το Βερολίνο σέρνει τον χορό εξυπηρετώντας τις θελήσεις της Άγκυρας. Η Frau για άλλη μια φορά, όπως άλλωστε και τις προηγούμενες, εμπόδισε τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, «Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει»!
  Η υγειονομική διαχείριση της κρίσης υπήρξε ένα μπάχαλο. Ακόμη και αν το επικείμενο εμβόλιο δεν εμφανίσει σοβαρά εμπόδια, δηλαδή αποδειχθεί εξαρχής ασφαλές και αποτελεσματικό, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα απαιτούν έναν εύλογο χρόνο για να τελεσιδικήσουν. Όσο δε ειδικοί καταγίνονται με το ζήτημα εμείς θα είμαστε σε ενεργό αναμονή. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έχει αποκτήσει ένα απεχθές όνομα, ηγούμενος της ομάδας των «τεσσάρων» (Ολλανδία, Αυστρία, Δανία και Σουηδία) που αρνούνται πεισμώνως την βοήθεια στις χώρες του Νότου.
   Επανερχόμαστε στα δικά μας.

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος: ΠΟΥ ΦΘΑΣΑΜΕ; " ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠ ΤΟΝ ΠΑΤΟ; "

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΘΗΚΑΜΕ!

 ______Με πολύ μεγάλη αγωνία περιμέναμε τις αποφάσεις της Κυβερνήσεως για το άνοιγμα των Ναών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων! Και τελικά  «η βόμβα έσκασε»! Θα ανοίξουν οι Ναοί ΜΟΝΟΝ για τις εορτές των Χιστουγέννων και των Φώτων, ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΕΙΣΕΡΧΩΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΠΙΣΤΟΙ!  Κατ΄εξαίρεσιν στο Μητροπολιτικό Ναό θα επιτραπεί να εισέλθουν έως ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) άτομα!!!! Ούτε κατά την εορτήν της Πρωτοχρονιάς θα ανοίξουν οι Ναοί, ούτε και ο Αγιασμός των υδάτων θα πραγματοποιηθεί κατά την εορτήν των Θεοφανείων! Το πεθαμένο καθεστώς Μπολσεβίκων της Ρωσσίας, λοιπόν, οι οποίοι με πάθος πολέμησαν την Εκκλησίαν του Χριστού, αναβιώνει με ένα ακόμη πιο σκληρό τρόπο στη Χώρα μας, της οποίας το πολίτευμα είναι η .... Προεδρική Δημοκρατία!