ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Διαλαμβάνουσα, κοινή γλώσση, πόθεν ήρξατο ο διωγμός αυτών και τίνες οι διώκται και είτα οι σύμμαχοι, άμα δε και δι’ ην αιτίαν παρελάβομεν την Ορθοδοξίαν επιτελείν τη Πρώτη Κυριακή των Νηστειών.                              

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός, προθυμοποιών τους ανθρώπους εις την μάθησιν του καλού, ώρισεν εις το άγιον Ευαγγέλιον· «Ερευνάτε τας Γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν» (Ιωάν. ε: 39). Δια τούτο και ημείς, ευλογημένοι Χριστιανοί, αναζητούντες εις τα θεία της αγίας μας Εκκλησίας βιβλία εύρομεν, ότι πτέπον είναι να εορτάζωμεν την ημέραν των Εγκαινίων, ήτοι την ημέραν κατά την οποίαν κατανικηθέντος του κακού μέγα προέκυψε καλόν δια την Εκκλησίαν ανακαινισθείσης αυτής από της των αιρετικών επιβουλής, καθώς και ο Προφήτης Ησαϊας παραγγέλλει λέγων· Εγκαινίζεσθε νήσοι προς Θεόν (Ησ. μα: 1, μα: 16), νήσους τας Εκκλησίας του Θεού ονομάζων. Είναι δε Εκκλησία όχι μόνον τα λαμπρά οικοδομήματα της επιγείου κατοικίας του Θεού και των Αγίων, οι διάφοροι δηλαδή ανά την γην περίτεχνοι και καταστόλιστοι Ναοί, αλλά πολύ περισσότερον αι ψυχαί των ευσεβών Χριστιανών, αίτινες είναι κατοικία και αναπαύσεις Θεού.

Παληό και Νέο ημερολόγιο -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

10. Το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών»

1. Σήμερα, κύριο όργανο του Οικουμενισμού είναι το λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών». Ιδρύθηκε το 1948. Προηγουμένως υπήρχαν ορισμένα άλλα οικουμενιστικά Κινήματα, όπως η «Ζωή και Εργασία», το «Πίστη και Τάξη», κ. ά., που ενσωματώθηκαν σ’ αυτό, όταν οι Συνελεύσεις τους το 1937 απεφάσισαν την ίδρυση του Παγκόσμιου αυτού Συμβουλίου. Οι Προτεστάντες επιδίωκαν το όραμα της ενότητάς τους από τα τέλη του 18ου αιώνα. Οι Congregational-ιστές, Πρεσβυτεριανοί, Μεθοδιστές και Αγγλικανοί ίδρυσαν το 1795 την «Ιεραποστολική Οργάνωση του Λονδίνου. 66 Τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Προτεστάντες στις Ιεραποστολές τους, τους ανάγκασαν να στραφούν σε μια οικουμενιστική εκκλησιολογία, που στηρίζεται στην ενότητα όλων των Προτεσταντών, χωρίς τονισμό των δογματικών διαφορών τους.. Το 1846 οι Προτεστάντες ίδρυσαν την οργάνωση «Ευαγγελική Συμμαχία», στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από οκτακόσιοι Ευαγγελικοί ηγέτες από 52 προτεστντικές ομολογίες. Το Διεθνές Ιεραποστολικό Συνέδριο, που οργανώθηκε στο Εδιμβούργο το 1910, χαιρετίστηκε ως «η κορυφαία καμπή στην οικουμενιστική συνεργασία», ως «ένα από τα μεγάλα ορόσημα στην ιστορία της Εκκλησίας» και ως «το λίκνο του σύγχρονου Οικουμενισμού». 67

ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Τη αυτή ημέρα Κυριακή πρώτη των Νηστειών, ανάμνησιν ποιούμεθα της Αναστηλώσεως των Αγίων και Σεπτών Εικόνων, γενομένης παρά των αειμνήστων αυτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ και της μητρός αυτού Θεοδώρας επί της πατριαρχείας του Αγίου και Ομολογητού Μεθοδίου.                                                                                                  

Κατά ταύτην την πρώτην Κυριακήν των Νηστειών, η Αγία Εκκλησία του Χριστού εορτάζει πανταχού την Ορθοδοξίαν, ήτοι την των αγίων και σεπτών Εικόνων αποκατάστασιν εις τους τόπους, εις τους οποίους ήσαν απ’ αρχής, την οποίαν αποκατάστασιν έκαμαν η Αγία και μακαριωτάτη βασίλισσα Θεοδώρα και ο υιός αυτής Μιχαήλ Γ΄ (842 – 867), δια παρακινήσεως του εν Αγίοις Πατρός ημών Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Ομολογητού (842 – 846) και άλλων Οσίων και Θεοφόρων ανδρών. Η δε αναστήλωσις αύτη, δια να αναδράμωμεν εις την πρώτην της αρχήν, συνέβη ούτω. Λέων ο Ίσαυρος, ο από ονηλάτου και χωρικού, θεία παραχωρήσει, βασιλεύς γενόμενος (717 – 741), καλέσας τον Πατριάρχην Άγιον Γερμανόν (715 – 730), λέγει προς αυτόν:

"Την άχραντον εικόνα σου'' Απολυτίκιο της Κυριακής της Ορθοδοξίας
 

Τη ΚΑ΄ (21η) Μαρτίου, ο Όσιος ΣΕΡΑΠΙΩΝ ο Σιδώνιος εν ειρήνη τελειούται.

Σεραπίων ο Όσιος Πατήρ ημών ήτο Ασκητής εις την εσωτάτην έρημον της Αιγύπτου, καταγόμενος, ως τινές λέγουσιν, από την Σιδώνα, εξ ου και Σιδώνιος απεκαλείτο. Είχε δε ο μακάριος συγκεντρώσει εν εαυτώ όλας τας αρετάς, τέλειος εις όλα υπάρχων, εις την εγκράτειαν θαυμάσιος και εις την Θείαν Γραφήν σοφώτατος. Μεγίστην δε επιμέλειαν κατέβαλεν ο θρείος ούτος Πατήρ, ως διάπυρος ζηλωτής της ευσεβείας, ίνα οι ειδωλολάτραι επιστρέψωσιν εις την του Χριστού Πίστιν. Ήτο δε ο μακάριος τόσον ελεήμων, ώστε ουδέν εκράτει δια τον εαυτόν του, αλλά τα πάντα προσέφερεν εις ελεημοσύνην. Πολλάκις δε μη έχων τι άλλο να προσφέρη, προσέφερε τον εαυτόν του και πολλάκις επωλήθη εκουσίως ως αιχμάλωτος, αφ’ ενός μεν δια να λυτρώση ψυχάς από την αιχμαλωσίαν του δαίμονος, αφ’ ετέρου δε δια να δώση ελεημοσύνην τα εκ της εκουσίας πωλήσεώς του χρήματα.

Ἡ Ὁμολογία Πίστεως τῆς ἐν ΚΠόλει Συνόδου τοῦ 1727:

«... εἴτε δόγματα Πίστεως, ὅρους τε καὶ κανό­νας, εἴτε παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας ἐγγράφους τε καὶ ἀγράφους· ὀφεί­λομεν ἄρα καὶ περιέπειν ταῦτα πάντα καὶ ἐνστερνίζε­σθαι ὅλῃ ψυχῇ, διανοίᾳ τε καὶ προθυμίᾳ, καὶ μηδὲ κεραίαν ἐκ τούτων ἀθετεῖν ἢ μετα­ποιεῖν ἢ προστιθέναι ἢ ἀφαιρεῖν, ἀλλὰ τὴν εὐθεῖαν βαδίζειν καὶ βασι­λικὴν καὶ ἄπταιστον τῆς σωτηρίας ὁδόν, τὴν μήτε εἰς τὰ δεξιὰ μήτε εἰς τὰ ἀριστερὰ κλίνουσαν. Καὶ γὰρ καὶ μικρὰ παρέκ­κλισις καὶ μεταποίη­σις ἐν τοῖς περὶ Θεοῦ λόγοις εἰς κρημνὸν φέρει καὶ βάραθρα, καὶ βυθῷ ψυχικῆς ἀπωλείας παραπέμπει τὸν ὁπωσοῦν ἐκτραπέντα τῆς εὐθείας καὶ τῆς ἀληθείας διαμαρτήσαντα».

Οι ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ ερμηνεύουν τον Ύμνο "Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ",

από το CD τους «Ελλάδα Εμπρός» που είναι  αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Εθνεγερσία του 1821. Το τραγούδι αποτίει Φόρο Τιμής στον Θρυλικό Ηγέτη της Ελληνικής Επανάστασης Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μουσική: Άρτ Κυδωνάκης – Φώτης Μήλιος.  Στίχοι: Αριστείδης Κρανιάς. Το νέο επίσημο συλλεκτικό CD των ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ θα κυκλοφορήσει υπό την αιγίδα του Συλλόγου «ΠΡΟΝΑΙΑ ΑΘΗΝΑ» pronaia-athina.gr σε συνεργασία με τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, ενώ στις 24 και 25 Μαρτίου μία απλή έκδοση του θα βρίσκεται στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ: https://www.youtube.com/watch?v=dWsYBRtwcQs

Oι αιρετικοί Μονοφυσίτες που σκότωσαν τον Άγιο Φλαβιανό τώρα είναι αδελφή Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία!!!

...Στην ενθρόνιση του Μητροπολίτη Πολυκάρπου (Μητροπολίτης της Ιταλίας του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, Έξαρχος της Νότιας Ευρώπης Πολύκαρπος (Σταυρόπουλος), έλαβαν μέρος ο Μητροπολίτης της Αυστρίας (Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης), Έξαρχος Ουγγαρίας και Κεντρικής Ευρώπης, Αρσένιος, Μητροπολίτης Κυρήνης (Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία) Χρυσόστομος και Επίσκοπος Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Ιωάννης.

Εγκώμιον εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον τον Στρατηλάτην. ----- Ευθυμίου του Ζυγαδινού ή Πρωτασηκρίτου.

Δίκαιον είναι και πρέπον εις όλους τους φιλοχρίστους να τιμώσι με λόγους και  να εγκωμιάζωσι τον έχοντα την ονομασίαν των δωρεών του Θεού Μάρτυρα, ήτοι τον μέγαν Στρατηλάτην Θεόδωρον, του οποίου την μνήμην πανηγυρίζομεν σήμερον· όστις έφθασε μεν εις το άκρον της αρετής και της πίστεως, πολλούς δε αγώνας υπέμεινε δια την ευσέβειαν, και πολλάς νίκας κατά των απίστων εποίησε, και ακολούθως έλαβε δια ταύτα παρά Κυρίου τους αμαράντους στεφάνους. Δίκαιον, λέγω, είναι και πρέπον, και χρέος έχουν όσοι αγαπώσι τον Θεόν, να μεγαλύνωσι με ευφημίας τους ευδοκιμήσαντας εις τους τοιούτους υπέρ ευσεβείας αγώνας. Διότι εκείνα τα έργα, τα οποία είναι εις τον Θεόν αρεστά, έγιναν και εις αυτούς ποθητά, δι’ ο και παρ’ ημών πρέπει ταύτα να εγκωμιάζωνται ως επαινετά. Το δε να εγκωμιάζωνται ταύτα, τούτο την μεν αρετήν των τοιούτων ανδρών κάμνει αθάνατον εις όλους τους αιώνας, τους δε άλλους ανθρώπους παρακινεί εις το να τους μιμούνται και αυτοί κατά δύναμιν. Διότι φυσικόν ιδίωμα έχει η δια λόγου ενθύμησις των εναρέτων, να θερμαίνη τους φιλαρέτους εις το όμοιον ζήλον, με το να εντυπώνη και να μορφώνη εις την ψυχήν τους τούς θεοειδείς χαρακτήρας της αρετής εκείνων, εκ του οποίου, τι ακολουθεί;

Παναγία η Φανερωμένη

Στη Σαλαμίνα, απέναντι από τη μεγαρική ακτή « Μεγάλο Πεύκο», βρίσκεται η μονή της Φανερωμένης, που ιδρύθηκε στα ερείπια παλαιού μοναστηριού τον 17ο αι. από τον όσιο Λαυρέντιο. 

Όταν ο όσιος ήταν ακόμη κοσμικός με το όνομα Λάμπρος Κανέλλος, είδε μια νύχτα τη Θεοτόκο και την άκουσε να του λέει: 
- Στο νησί της Σαλαμίνας, στο βόρειο μέρος, βρίσκεται ένας ερειπωμένος ναός μου. Πήγαινε λοιπόν να τον ανοικοδομήσεις.
 
Ο Λάμπρος δεν πίστεψε στο όραμα. Για αυτό η Παναγία εμφανίζεται αυστηρή για δεύτερη και τρίτη φορά, και τον προστάζει να υπακούσει. Έτσι ο Λάμπρος ξεκίνησε για την παραλία, σκοπεύοντας να περάσει με κάποιο πλοιάριο στο νησί.

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης εγκώμιον, εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα του Χριστού Θεόδωρον τον Τήρωνα.

Ποίος σας έδειξε την οδόν, και ήλθετε εις τον ιερόν τούτον Ναόν; (Με την αγάπην σας ομιλώ, όπου είσθε ο λαός του Χριστού ο άγιος· τα καθαρά πρόβατα· το βασιλικόν ιερατείον· οι οποίοι από διάφορους πόλεις και χωρία προσήλθετε εδώ). Ποίος σας έβαλεν εις τοιαύτην προθυμίαν και έγκαιρον ανάγκην να έλθετε εδώ, και μάλιστα εις καιρόν χειμώνος, οπότε και πόλεμος παύει, και στρατιώτης ρίπτει από επάνω του τα άρματα· και πλοίαρχος αφαιρεί το πηδάλιον από το σκάφος του· και γεωργός ησυχάζει, επιμελούμενος εις την φάτνην τους βόας του; Δεν φαίνεται, αγαπητοί, να είναι άλλο το αίτιον, παρά ο Μάρτυς Θεόδωρος, όστις εσάλπισε με την σάλπιγγά του από τας τάξεις τας στρατιωτικάς, και παρακινήσας πολλούς από διαφόρους πατρίδας, σας έφερεν εις το ιδικόν του κατοικητήριον, όπου είναι ο Ναός του· ο Μέγας Θεόδωρος, όστις δεν σας ετοιμάζει δια πόλεμον, αλλά σας συναθροίζει δια γλυκείαν ειρήνην, και μάλιστα εις Χριστιανούς αρμόζουσαν. Διότι πιστεύομεν, ότι αυτός ο Άγιος την ταραχήν των βαρβάρων του παρελθόντος έτους κατέπαυσε, και τον φοβερόν πόλεμον των αγρίων Τατάρων, οίτινες ήλθον εναντίον μας, εσταμάτησεν.