Επιδημία Κορανίων

Μετά τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και άλλοι Πατριάρχες, μεταξύ αυτών και ο Ιεροσολύμων, έχουν πλέον υιοθετήσει τη «μόδα»  να δίνουν ως αναμνηστικό δώρο αντίτυπο του Κορανίου σε επισήμους επισκέπτες τους. Όπως διαβάζουμε σε Ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος εδώρισε σε Ιορδανό πρίγκηπα αντίγραφον της Βασιλικής της Γεννήσεως εξ ελεφαντοστού. Επίσης έδωσε στον Ιορδανό πρίγκηπα και πλακέτα όπου αναγράφονται χωρία του Κορανίου! Τι να πούμε;  Ντρεπόμαστε για τον κατήφορό τους και ευχόμαστε να έλθουν σε συναίσθηση.

 Περιοδικό Παρακαταθήκη

-------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐπί πολλά χρόνια, ἔτσι ἀντιμετώπιζα κι ἐγώ τούς Οἰκουμενιστάς, δηλαδή μέ τέτοιες γελοῖες καί παραπλανητικές κριτικές τοῦ τύπου: «αὐτό πού κάμνετε, Παναγιώτατε, ἀντίκειται εἰς τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί εἰς τούς ἱερούς Κανόνας, διό καί σᾶς παρακαλοῦμε μήν σκανδαλίζετε πλέον τόν πιστόν λαόν»! Αὐτή ἡ ἀντιμετώπισις ὑπονοεῖ ὅτι οἱ Οἰκουμενισταί εἶναι Ὀρθόδοξοι πού, ὡς ἄνθρωποι καί αὐτοί, κάμνουν λάθη! Ἡ σωστή κριτική θά ἦτο ἡ ἑξῆς: «κ. Βαρθολομαῖε, οἱ πράξεις σας καί τά λόγια σας ἀποδεικνύουν ὅτι δέν εἶσθε Χριστιανός καί, ναί μέν τηρεῖτε εὐλαβικῶς τήν νέαν σας θρησκείαν, γεγονός πού προφανῶς χαροποιεῖ τούς ὀπαδούς τῆς νέας αὐτῆς θρησκείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλά σᾶς παρακαλοῦμε νά βγάλετε τό Ὀρθόδοξον ράσον καί νά σταματήσετε νά ἐμπαίζετε τόν Θεόν καί νά κοροϊδεύετε τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, παριστάνοντας τόν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην! Μέχρι νά τό κάνετε αὐτό, ἐμεῖς δέν θά σᾶς ἀναγνωρίζουμε ὡς Ὀρθόδοξον καί δέν θά ἔχουμε κοινωνίαν μαζί σου, διότι, κατά τό Ἀποστολικόν, δέν δύναται νά ὑπάρξῃ κοινωνία μεταξύ τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Διαβόλου»! Βλέπετε πόσην ζημίαν ἐπροξένησε ἡ ἁβρότης καί ἡ ψευδο-ευγένεια τῶν δῆθεν «συντηρητικῶν θεολόγων» (διάβαζε «θολολόγων»), οἱ ὁποῖοι ἐξαντλοῦν ὅλην τήν αὐστηρότητά των κατά τῶν ἀποτειχισθέντων τοῦ 1924, συκοφαντοῦντες αὐτούς ὡς δῆθεν «σχισματικούς» κ.λπ., ρίχνοντας ἔτσι ὕδωρ στόν μύλον τῶν Οἰκουμενιστῶν καί ἀποθαρρύνοντας τούς πιστούς ν' ἀποτειχισθοῦν ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς καί νά σωθοῦν!

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Χριστός γεννᾶται..., Μεγάλυνον ψυχή μου..., Μυστήριον ξένον


 

Τη ΙΓ΄ (13η) Ιανουαρίου, ο Όσιος πατήρ ημών ΜΑΞΙΜΟΣ ο Καυσοκαλύβης, ο εν τω Αγίω Όρει του Άθω ασκήσας, κατά το ατκ΄ (1320) έτος, εν ειρήνη τελειούται.

Μάξιμος ο Όσιος πατήρ ημών ήτο από την Λάμψακον, από γονείς ευγενείς, ευσεβείς και εναρέτους, οι οποίοι, διότι ήσαν άτεκνοι, παρεκάλουν τον Θεόν μετά δακρύων να τους δώση τέκνον· και εισακούσας ο Θεός την δέησίν των, έδωκεν εις αυτούς τούτον τον μακάριον Μάξιμον, τον οποίον ωνόμασαν Μανουήλ εις το Άγιον Βάπτισμα· λαβόντες δε αυτόν ως δώρον θεόδοτον, καθώς ήτο και τη αληθεία, τον ανέτρεφον με μεγάλην αγάπην και επιμέλειαν, και τον εμάνθανον τα ιερά γράμματα. Όταν δε έφθασεν εις ικανήν ηλικίαν το παιδίον, το έφεραν εις τον Ναόν της Υπεραγίας Θεοτόκου, και το αφιέρωσαν εις τον Θεόν· παραμένων δε ο Μανουήλ εις τον Ναόν της Παναγίας, έψαλλε με μελωδίαν και θείον έρωτα παρακαλών Αυτήν καθ’ εκάστην με πολλήν κατάνυξιν δια την σωτηρίαν του. Και κατ’ αλήθειαν άλλος νέος Σαμουήλ εφαίνετο προκόπτων ηλικία και χάριτι, και ήτο επαινετός και αγαπητός εις όλους, ότι δεν είχε παιδαριώδη φρονήματα, αλλ’ έχων εξ αρχής γηραλέον νουν, επήγαινε συχνάκις εις Οσίους τινάς γέροντας, οίτινες ησύχαζον εκεί πλησίον, δια να ακούη τας ψυχωφελείς νουθεσίας των· και συναναστρεφόμενος με αυτούς και υπηρετών αυτούς, όταν είχεν ευκαιρίαν (διότι ακόμη ευρίσκετο εις την υποταγήν των γονέων), ωδηγείτο από αυτούς εις την θεάρεστον πολιτείαν· όθεν και ο θείος πόθος ήναψεν εις την καρδίαν του και τον εβίαζε να εξέλθη από τον κόσμον, και να υπάγη εις ησυχίαν, να ενδυθή το άγιον σχήμα των Μοναχών.

πότε ἡ ἡμέρα Κυρίου ἐλεύσεται;

Οὐαὶ οἱ λέγοντες· "Πότε ἡ ἡμέρα Κυρίου ἐλεύσεται;" καὶ ταύτην καταλαβεῖν μὴ σπουδάζοντες. Ἡ γὰρ παρουσία τοῦ Κυρίου εἰς τοὺς πιστοὺς γέγονε καὶ ἀεὶ γίνεται καὶ εἰς πάντας τοὺς βουλομένους ἐφέστηκεν. Εἰ γὰρ ἐκεῖνος τὸ φῶς τοῦ κόσμου ἐστὶ καὶ τοῖς αὐτοῦ ἀποστόλοις εἶπε μεθ᾿ ἡμῶν ἕως τῆς συντελείας συνέσεσθαι, πῶς, μεθ᾿ ἡμῶν ὤν, ἐλεύσεται; Οὐδαμῶς. Οὐ γάρ ἐσμεν υἱοὶ σκότους καὶ υἱοὶ νυκτός, ἵνα τὸ φῶς ἡμᾶς καταλάβῃ, ἀλλ᾿ υἱοὶ φωτὸς καὶ υἱοὶ τῆς τοῦ Κυρίου ἡμέρας, ὅθεν καὶ ζῶντες ἐν τῷ Κυρίῳ ἐσμὲν καὶ ἀποθνῄσκοντες ἐν αὐτῷ καὶ σὺν αὐτῷ ζήσομεν, καθὼς ὁ Παῦλός φησι. 


πότε θα έλθει η ημέρα του Κυρίου;
 

Αλοίμονο σε όσους ψάχνουν να βρουν πότε θα έλθει πάλι ο Κύριος και δε σπεύδουν να την προλάβουν.
 
Γιατί η παρουσία του Κυρίου στους πιστούς γίνεται πάντοτε και σε όλους όσους θέλουν έφτασε. Γιατί αφού Εκείνος είναι το Φως του κόσμου και είπε στους αποστόλους πως θα είναι πάντα μαζί μας, πώς, αφού είναι μαζί μας θα έρθει;
 
Δεν είναι έτσι!
 
Γιατί δεν είμαστε παιδιά της νύχτας και του σκοταδιού για να μας ξαφνιάση το φως, αλλά είμαστε παιδιά φωτός και της παρουσίας του Κυρίου.
 

Έτσι και όσο ζούμε, ζούμε εν Χριστώ αλλά όταν πεθάνουμε σωματικά, παλι με Αυτόν και μέσα σε Αυτόν θα ζούμε, όπως είπε ο απ. Παύλος.

Οἱ τρεῖς μάγοι -- Φώτη Κόντογλου

Πῶς τοὺς ἐπροφήτευσε ὁ μάντης Βαλαὰμ 1300 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ Γέννηση

Κατὰ τὴν ἁγία Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἑνωθήκανε τὰ οὐράνια μὲ τὰ ἐπίγεια. Ὁ οὐρανὸς ἔδωσε τὸν Ἀστέρα καὶ τοὺς Ἀγγέλους ποὺ δοξολογούσανε ψέλνοντας, καὶ ἡ γῆ ἔδωσε τὴν Παναγία, τὸν Ἰωσήφ, τοὺς τσομπάνηδες καὶ τοὺς μάγους. Αὐτοὶ οἱ μάγοι εἶναι μυστήριο πὼς βρεθήκανε σὲ κεῖνο τὸ ἔρημο μέρος, ξεκινημένοι ἀπὸ τὴ μακρινὴ Χαλδαία. «Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.» Αὐτὰ λέγει τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο. Καὶ πὼς σὰν ἄκουσε ὁ Ἡρώδης πὼς γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὁ βασιλέας τῶν Ἰουδαίων, νόμισε πὼς εἶναι ἐπίγειος βασιλιὰς κι ἐπειδὴ φοβήθηκε μήπως τοῦ πάρει τὴν βασιλεία, σύναξε ὅλους τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς, καὶ τοὺς ρωτοῦσε ποῦ γεννήθηκε ὁ Χριστός. Καὶ ἐκεῖνοι τοῦ εἴπανε: Στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, γιατὶ ἔτσι εἶναι γραμμένο ἀπὸ τὸν προφήτη Ἡσαΐα, ποὺ εἶπε: «Καὶ ἐσύ, Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, δὲν εἶσαι καθόλου μικρὴ ἀνάμεσα στοὺς ἡγεμόνες τοῦ Ἰούδα. Γιατὶ ἀπὸ σένα θὰ βγεῖ ἕνας ἄρχοντας, ποὺ θὰ κυβερνήσει τὸν λαό μου τὸν Ἰσραήλ». Καὶ παρακάτω γράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος: «Τότε ὁ Ἡρώδης φώναξε κρυφὰ τοὺς μάγους καὶ πληροφορήθηκε ἀπὸ πότε φανερώθηκε τὸ ἄστρο, καὶ τοὺς ἔστειλε στὴ Βηθλεέμ, λέγοντάς τους:

Του εν Αγίοις Πατρός ημών Μαξίμου, προς Αναστάσιον Μονάζοντα.

Χθες εις τας δεκαοκτώ του μηνός, όπου ήτο η αγία Πεντηκοστή, ο Πατριάρχης εδήλωσε μοι λέγων:

--Ποίας  Εκκλησίας είσαι; Βυζαντίου; Ρώμης; Αντιοχείας; Αλεξανδρείας; Ιεροσολύμων;

Ιδού πάσαι ηνώθησαν μετά των υπ΄ αυτής επαρχιών. Εάν λοιπόν είσαι της καθολικής Εκκλησίας, ενώθητι, μήπως εισάγων αλλότρια φρονήματα εις την ζωήν της, πάθης αυτό ακριβώς το οποίον δεν προσδοκάς.

Προς τους οποίους απήντησα:

--Καθολικήν Εκκλησίαν εφανέρωσεν ο των όλων Θεός, ότι είναι η ορθή και σωτήριος ομολογία, της εις Αυτόν πίστεως.

P.G. Migne  131-133.

 

«Ουκ εν τοίχοις εστίν η Εκκλησία αλλ΄ εν τη των δογμάτων αληθεία» 

Μ. Βασίλειος.