O Kοσμάς:

Και ως προς μεν τον Νεστόριο γράψαμε τα σχετικά στην από 1.1. 2007 καταχώρησή μας. Στη τωρινή καταχώρηση θα ασχοληθούμε, όπως υποσχεθήκαμε, με την περίπτωση του αγίου Μάξιμου του Ομολογητή.

1. Ο άγιος Μάξιμος (550 – 662) είναι ένας από τους μεγαλύτερους Πατέρες της Εκκλησίας. Νέος έλαβε σπουδαιότατη μόρφωση. Σε ηλικία 30 χρόνων διορίστηκε από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο (610- 641) αρχιγραμματέας του. Το αξίωμα αυτό γρήγορα το εγκατέλειψε για να μονάσει. Το 626 εγκατέλειψε τη Μονή του και διέφυγε στη Βόρεια Αφρική, την Καρχηδόνα. Κατά το βιογράφο του αιτία ήταν ο Μονοθελητισμός, ο οποίος την εποχή αυτή άρχισε να κάνει την εμφάνισή του.
Στη Βόρεια Αφρική ο Μάξιμος οργάνωσε την αντίστασή του κατά της νέας αίρεσης του Μονοθελητισμού, βοηθώντας τη σύγκλιση τοπικών Συνόδων για την καταδίκη του. Το 646 πήγε στη Ρώμη. Πάπας τότε ήταν ο άγιος Μαρτίνος ο ομολογητής, ο οποίος συγκάλεσε το 649 τη Σύνοδο του Λατερανού. Υποκινητής της σύγκλισης της Συνόδου αυτής και ψυχή της, όπως και όλου του αντιμονοθελητικού αγώνα στη Δύση, ήταν ο άγιος Μάξιμος. Η Σύνοδος αυτή καταδίκασε την αίρεση του Μονοθελητισμού και αναθεμάτισε τους Πατριάρχες Κων/πόλεως Σέργιο, Παύλο, Πέτρο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Κύρο και τον Πατριάρχη Αντιόχειας Μακάριο. ΄Ετσι, με τη Σύνοδο αυτή το Πατριαρχείο της Ρώμης έπαυσε την «κοινωνία» του με τα Πατριαρχεία της Ανατολής. Έχουμε δηλ. ένα σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης για λόγους Ορθόδοξης Πίστης.

Η Βουλή να σώσει την τιμή της

Σάββας Καλεντερίδης
Επί κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμου το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προετοιμάσει νομοσχέδιο, στο οποίο υπήρχε διάταξη που ποινικοποιούσε την άρνηση των γενοκτονιών και των εγκλημάτων πολέμου. Αυτό στην πράξη σήμαινε ότι, αν περνούσε αυτή η διάταξη, όποιος στην Ελλάδα αμφισβητούσε ή αρνιόταν τη διάπραξη των Γενοκτονιών που αναγνωρίστηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων θα είχε να αντιμετωπίσει την ελληνική Δικαιοσύνη και τις ποινές που προέβλεπε ο συγκεκριμένος νόμος.
Τότε, με κάποιον άγνωστο σ’ εμάς τρόπο, η πληροφορία αυτή έφτασε στην τουρκική πρεσβεία και από κει στην τουρκική κυβέρνηση. Πάντως, υπάρχουν πληροφορίες -που χρήζουν διερεύνησης- ότι βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου, που δεν εκλέγονται στη Θράκη, συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα και συζήτησαν το θέμα.
 

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more


Βυζαντινή μουσική - Δοξαστικό (Αναστάσιμοι Ύμνοι)

 

«ΟΡΕΓΕΣΑΙ ΟΡΘΟΝ ΒΙΟΝ;».

Την ερώτηση κάνει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος στα «Ασκητικά» του 
και μας δίνει και την απάντηση:
 

«Ορέγεσαι ορθόν βίον; Επιμελού την ταπεινοφροσύνην, διότι χωρίς αυτήν
 
ορθός βίος δεν δύναται να υπάρξη». Και συμπληρώνει στην συνέχεια:
 
«Αγάπα την ταπεινοφροσύνην και δεν θέλεις συλληφθή ποτέ υπό  διαβολικής παγίδος. Διότι θέλεις γίνει ανώτερος των παγίδων του διαβόλου, επειδή
 ανακουφίζεσαι πάντοτε από το οξύτατον πτερόν της ταπεινοφροσύνης». 

Jerusalem clerics slam 'brutal' police acts at Easter

JERUSALEM — The heads of Jerusalem's Orthodox churches on Sunday spoke out against the "brutal treatment" meted out by Israeli police to both priests and pilgrims during an ancient Easter ritual in the Old City.
The incident occurred during the centuries-old sacred Holy Fire rite which takes place the day before Easter in the Church of the Holy Sepulchre, with police allegedly hitting a priest and several Egyptian diplomats.
It sparked a diplomatic incident with Cairo which promptly summoned the Israeli ambassador to protest, with Israel's deputy foreign minister confirming he had apologised.
"We, the Heads of Churches in Jerusalem, watched with sorrowful hearts the horrific scenes of the brutal treatment of our clergy, people, and pilgrims in the Old City of Jerusalem during Holy Saturday," said a statement from the Orthodox patriarchs and church leaders.
"A day of joy and celebration was turned to great sorrow and pain for some of our faithful because they were ill-treated by some Israeli policemen who were present around the gates of the Old City and passages that lead to the Holy Sepulchre."
Footage posted on the Internet showed police manhandling a Coptic priest, with one officer locking the priest's head in his arm. Police said they had opened an investigation.
Although the church leaders acknowledged the need for police to keep order among the thousands of pilgrims and visitors who flock to the annual ceremony, they accused police of "indiscriminately and brutally" beating people.
"It is not acceptable that under pretext of security and order, our clergy and people are indiscriminately and brutally beaten, and prevented from entering their churches, monasteries and convents."
The statement called on the Israeli police and the interior ministry "to seriously consider our complaints, to hold responsibility and to condemn all acts of violence against our faithful and the clergy who were ill-treated by the police."
Among the signatories were Greek Orthodox Patriarch Theophilos III and Latin Patriarch Fuad Twal, as well as the leaders of all the other Orthodox churches in Jerusalem.

Διότι έχω τον Δεσπότην μου Ιησούν Χριστόν, όστις διά του νεύματος και μόνον κυβερνά όλον τον κόσμον και με τον λόγον Του θεραπεύει πάσαν ασθένειαν αθεράπευτον και νόσον ανίατον.

Τότε λέγει προς αυτήν ο Απόστολος Πέτρος: Προς τούτο ήλθον, θύγατερ, να ιατρεύσω τα πληγωμένα μέλη σου. Η δε Αγία είπε προς αυτόν : Τις είσαι και μεριμνάς διά την υγείαν μου; Εγώ ποτέ δεν ηθέλησα να κάμω ιατρείαν τινα σωματικήν. Λοιπόν άπρεπον είναι να πράξω τώρα, όπου ευρίσκομαι κοντά εις τον θάνατον, εκείνο όπου δεν έπραξα ουδέποτε. Τότε ο μακάριος Πέτρος λέγει προς αυτήν : Μη εντρέπεσαι θύγατερ και άφες με να σε  ιατρεύσω, ότι δούλος είμαι του Δεσπότου Χριστού και δι’ αγάπην Του ήλθα να σου κάμω την χάριν ταύτην. Η δε Αγία απεκρίνατο : Εγώ δεν έχω καμμίαν αιτίαν να εντραπώ ποσώς άνθρωπον του κόσμου και μάλιστα από σε, όστις είσαι γέρων, αι δε σάρκες μου είναι τόσον ξεσχισμέναι, ώστε θαρρώ ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να σκανδαλισθή εις εμέ, διά ταύτα, κύριέ μου σε ευχαριστώ πολύ διά την καλωσύνην ταύτην όπου ηθέλησες αυτοπροαιρέτως να μου κάνης, χωρίς εγώ να την ζητήσω. Λέγει πάλιν προς αυτήν ο Άγιος : Διατί λοιπόν δεν θέλεις να σε ιατρεύσω; Η δε είπε προς αυτόν: Διότι έχω τον Δεσπότην μου Ιησούν Χριστόν, όστις διά του νεύματος και μόνον κυβερνά όλον τον κόσμον και με τον λόγον Του θεραπεύει πάσαν ασθένειαν αθεράπευτον και νόσον ανίατον. Εάν λοιπόν είναι ευάρεστον εις Aυτόν και η θεραπεία του εμού σώματος προς το συμφέρον μου, θέλει μου την δώσει η Χάρης Του με λόγον μόνον ή  νεύμα μικρότατον. Ταύτα ακούσας ο Άγιος και υπομειδιάσας ολίγον είπε προς αυτήν: Γίγνωσκε, θύγατερ, ότι εγώ είμαι ο Απόστολος Πέτρος και ιδού εθεραπεύθης διά της Χάριτος του Χριστού. Και ταύτα ειπών, ο μεν Απόστολος του Κυρίου έγινεν άφαντος, η δε Αγία ευρέθη υγιής, με ανακαινισμένα όλα τα μέλη αυτής, και ούτε καν  μικρότατον λείψανον τομής έχουσα. Τότε έπεσε κατά γης και προσηύχετο μετ’ ευχαριστίας προς Κύριον λέγουσα: Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μου Ιησού Χριστού, ο διά του Αποστόλου Σου Πέτρου θεραπεύσας τους μαστούς μου και τα τετραυματισμένα επίλοιπα μέλη του σώματός μου.

(Αγία Αγαθή Ορθόδοξος Συναξαριστής Τομ. Β΄σελ. 121).

«Σύγκλησις Ἡμερίδος μέ θέμα : "Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 - 1913: Τό δεύτερο ’21 " (Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας)»

Πρωτ. 1845

Αριθμ. Διεκπ. 855
Αθήνα 26ῃ Ἀπριλίου 2013


Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 9ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν προτάσεως τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν τήν διοργάνωσιν Ἡμερίδος, ἐχούσης ὡς θέμα: «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912 - 1913: Τό δεύτερο ’21 (Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας)».H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)


Η θεανθρωπίνη καθολικότης της Εκκλησίας είναι εις την πραγματικότητα μία διαρκής κατά χάριν και αρετήν χριστοποίησις του ανθρώπου:  τα πάντα και οι πάντες συνάγονται και συγκεφαλαιούνται εις τον Θεάνθρωπον Χριστόν, και τα πάντα βιούνται εν Αυτώ ως ιδικά μας και οικεία, όπως ζη ένας αδιαίρετος θεανθρώπινος οργανισμός. Διότι όλη η ζωή εν τη Εκκλησία είναι μία θεανθρωπίνη καθολικοποίησις, μία κατά χάριν και αρετήν θέωσις και χριστοποίησις και θεανθρωποποίησις και τριαδοποίησις, και εκκλησιοποίησις. Η θεανθρωπίνη αυτή καθολικότης της Εκκλησίας και καθολικοποίησις εν τη Εκκλησία διακρατείται και πραγματοποιείται δια της αεί ζώσης Υποστάσεως του Θεανθρώπου Χριστού, η οποία κατά τον πλέον τέλειον τρόπον ενώνει τον Θεόν και τον άνθρωπον και όλην την κτίσιν, την οποίαν το τιμιώτατον αίμα του Θεανθρώπου Σωτήρος καθαρίζει από την αμαρτίαν, το κακόν και τον θάνατον (πρβλ. Κολ. 1, 19-22). Ακριβώς το θεανθρώπινον Πρόσωπον του Χριστού είναι ο άξων της καθολικότητος της Εκκλησίας. Δια τούτο ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει:  «Όπου αν η Χριστός εκεί η Καθολική Εκκλησία» (Ιγνατίου Θεοφόρου, Σμυρν.  8,  2 PG.  5,  c  713B). Η Εκκλησία πράγματι είναι ολόκληρος πεπληρωμένη από τον Θεάνθρωπον Χριστόν, καθ΄ ότι αύτη είναι «το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρουμένου» (Εφ. 1, 23). Δια τούτο η Εκκλησία του Χριστού είναι καθολική εις εκάστην επισκοπήν της, δηλαδή εις εκάστην ορθόδοξον ευχαριστιακήν κοινότητά της, αλλά και εις έκαστον επίσκοπόν της και έκαστον πιστόν πρόσωπον εν αυτή, εις έκαστον κύτταρόν της. Εκ της καθολικότητος αυτής της ιδίας της φύσεως της Εκκλησίας πηγάζει και η παν-χρονική και η οικουμενική καθολικότης της. Την καθολικότητα και οικουμενικότητα και συνοδικότητα της Εκκλησίας κηρύττουν όλοι οι άγιοι Απόστολοι, Πατέρες της Εκκλησίας και αι Οικουμενικαί και Τοπικαί Σύνοδοι αυτής.

Οι «50 ομιλίες» του Αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου.


Μελέτημα 2ον.
1. Η ψυχή, που θέλει να μείνει παρθένος και να ενωθεί με το Θεό, δεν πρέπει ν΄ απομακρύνεται μόνον από φανερά αμαρτήματα, όπως η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία, και τα όμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα αφανή και κρύφια. Δηλαδή από την επιθυμία, κενοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μίσος, απιστία, φθόνο, φιλαυτία, υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά την Γραφή, τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι ίσα με τα εξωτερικά. Γιατί λέει: «Ο Κύριος διασκόρπισε οστά ανθρωπαρέσκων», και : «Ο Κύριος αποστρέφεται τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο», δείχνοντας μ΄ αυτό, ότι τη δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται ίσα με τον φόνο. Επίσης λέει «γι΄ ανθρώπους, που μιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά». Και πάλι: «Μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πώς να διαπράξετε ανομίες στη ζωή». Και «αλλοίμονό σας, όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν», όταν δηλαδή επιδιώκετε ν΄ ακούτε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από τη γνώμη και τους επαίνους τους. Επειδή, πως είναι δυνατόν να διαφύγετε την προσοχή των ανθρώπων για πάντα, όταν κάνετε το καλό; Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος λέει: «Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους». Και προσθέτει: «Να επιδιώκετε να πράττετε το καλό για τη δόξα του Θεού και όχι τη δική σας, ούτε να επιθυμείτε ανθρώπινους επαίνους». Γιατί «πως μπορείτε να  έχετε πίστη, αφού επιζητείτε ο ένας τον έπαινο του άλλου και όχι τη δόξα του Θεού;». Και ο Απόστολος μας παραγγέλει: «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε ο,τιδήποτε κάνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού». Και ο Θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με το φόνο, λέγοντας: «Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος».

Οἱ Προβληματισμοὶ τοῦ Γέροντος Ρηγίνου


Προέλευση κειμένου: Ἱερὰ Μονὴ Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ καὶ Θεέ μου. Ἐρωτῶ Σε:

1. Εἶμαι ἀληθινὸς χριστιανὸς ἡ εἶμαι ψεύτικος;
2. Τηρῶ κατὰ γράμμα καὶ κατὰ πνεῦμα τὸν θεῖον Νόμον σου;
3. Σ᾿ ἀγαπῶ μὲ ὅλη μου τὴν ψυχὴν καὶ ὅλην τὴν διάνοιάν μου, ἐσένα τὸν Δημιουργὸν καὶ Σωτῆρα μου, ὡς λέγει ὁ Νόμος Σου;
4. Σκέπτομαι καὶ ζῶ τὴν αἰώνιον Ἀγάπην Σου; 
5. Σὲ ἀγαπῶ ὅσο πρέπει;
 
6. Θὰ ἤθελα νὰ σ᾿ ἔχω στὸ κέντρο τῆς καρδίας μου ὡς ἕνα γλυκὸ μελέτημα κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ ὅπως σ᾿ εἶχε ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος;
 
7. Προσεύχομαι μὲ πίστη, μὲ ἀγάπη, μὲ ἐμπιστοσύνη;
 
8. Αἱ προσευχαί μου, αἱ ἐξομολογήσεις μου, ἡ μετάνοιά μου, αἱ πράξεις μου, ἡ ζωή μου, εἶναι αὖται αἱ ὁποῖαι πρέπουν;
 
9. Κοινωνῶ τὰ Ἄχραντα Μυστήρια, τὸ Πανάγιον Σῶμά Σου καὶ τὸ Τίμιον Αἷμά σου μὲ πίστιν, μὲ προσμονήν, μὲ καθαρὰν καρδίαν, μὲ ἀγάπην καὶ φόβον, μὲ μετάνοιαν καὶ ταπείνωσιν;
 
10. Μελετῶ μὲ δίψα καὶ μὲ λαχτάρα τὸν Θεῖον Νόμον Σου;
11. Ζῶ καὶ πορεύομαι ὡς γνήσιος ὀρθόδοξος χριστιανός;
Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθαι ποιεῖν οὐδέν, μᾶς λέγεις. Ναὶ Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ μου καὶ Θεέ μου. Ἐσὺ εἶσαι τὸ πᾶν. Ἐσὺ μὲ ὁδηγεῖς, Ἐσὺ ρυθμίζεις τὴν ζωήν μου. Ἡ ἀγάπη Σου πρὸς ἐμὲ τὸν ἁμαρτωλὸν καὶ πρὸς πάντας εἶναι πηγὴ ἀνεξάντλητος.
Ὀφείλομεν ὅλοι μας καὶ ἐγὼ ἰδιαιτέρως νὰ ἀφιερώνω ὁλόκληρον τὴν ζωήν μου εἰς Σὲ τὸν Σωτῆρα μου.
Ἐσὺ εἶσαι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου· ὅποιος περιπατεῖ καὶ ἀκολουθεῖ Ἐσένα δὲν θὰ πέση στὸ σκότος τῆς ἀνομίας.
Βοήθησόν με καὶ σκέπασόν με τὴ θεία Σου χάριτι Χριστέ μου, ἵνα γένωμαι εἰς ἀληθινὸς πιστὸς χριστιανὸς καὶ οὐχὶ ψευδής. Ἀμήν.