Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Εἶναι βεβαίως φυσικό νά προσάρμοσαν οἱ Πατέρες τόν Πασχάλιο κύκλο εἰς τό ἡμερολόγιο τῶν Ρωμαίων, ἤ ἐπειδή αὐτοί εἶχαν τήν ἐξουσία κατά τήν περίοδο πού ἐθεσπίσθη καί ὡς ἐκ τούτου ἦτο τό ἐπικρατέστερο ἤ διότι αὐτό ἦτο τότε τό ἀκριβέστερο. Αὐτό ὅμως οὐδόλως σημαίνει ὅτι οἱ Πατέρες εὐλόγησαν δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τό Ἰουλιανό λεγόμενο ἡμερολόγιο ἤ τό ἐθέσπισαν νά ἀκολουθῆται ἀπαρεγκλίτως εἰς τό ἑξῆς, διότι βλέπομε πολλές φορές οἱ μετά τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο Πατέρες νά χρησιμοποιοῦν ἄλλα ἡμερολόγια. 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ


Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση
ΕΙΝΑΙ εὔκολο νὰ ἐντυπωσιάζεις μὲ ἀρνητικὸ τρόπο. Νὰ κρίνεις καὶ νὰ ἀπορρίπτεις τὰ ἀπὸ αἰώνων καθιερωμένα καὶ νὰ θέλεις νὰ προβάλλεις τὸ νεφελῶδες, τὸ ἀσαφὲς καὶ τὸ ἀκατανόητοτοῦ ἀνίερου στοχασμοῦ σου. Τὸ φαινόμενο εἶναι παλαιό – ἀλλὰτότε εἶχε πρωταγωνιστὲς μεμονωμένους καὶ ἰδιόρρυθμους ἀνθρώπους. Στὶς μέρες μας ὅμως πῆρε κάποια ἐπισημότητα. Ἀναφέρομαι, ὅπως θὰ κατάλαβαν οἱ ἀναγνῶστες, σὲ ἐκείνους τοὺς σύγχρονους θεολόγους, ποὺ στοχάζονται, φιλοσοφοῦν, κατεδαφίζουν τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία καὶ ἀγωνίζονται νὰ παραμορφώσουν τὴν Ἐκκλησία, μειώνοντας τὴν ἁγιότητα καὶ τὸ ἦθος τῶν Ἁγίων Πατέρων της.
Οἱ θεολόγοι αὐτοὶ εἶναι κοσμικοὶ καὶ ἐνῶ χρησιμοποιοῦν μεγάλα λόγια, στὴν πράξη εἶναι μικροί. Ἐπιπλέον ἀντιμετωπίζουν ἐκείνους, ποὺ διαφωνοῦν μαζί τους μὲ τρόπους καὶ μέσα, ποὺ μόνο σὲ τρομοκράτες ταιριάζουν. Νομίζουν ὅτι οἱ δημόσιες θέσεις, ποὺ κατέχουν, τοὺς δίνουν κάποιο κῦρος καὶ κάποια δύναμη καὶ προσπαθοῦν μὲ αὐτὰ νὰ ἐπιβληθοῦν! Στὴν πραγματικότητα δὲν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οἱ μεταπατερικοὶ αὐτοὶ θεολογίσκοι (τοὺς συγκρίνω μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες) λησμονοῦν ὅτι τὰ πράγματα ἀλλάζουν καὶ τὰ πρόσωπα χάνουν τὶς θέσεις, ποὺ κατέχουν «ἀξιοκρατικά», θέλω νὰ πῶ μὲ τὴ βοήθεια καὶ συμπαράσταση πολιτικῶν προσώπων.
Δὲν ἀνέφερα ὅμως ἀκόμα ὅτι οἱ θεολογίσκοι αὐτοὶ βρίσκουν ἐπίσημο βῆμα στὴν Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος» καὶ δραστηριοποιεῖται πάντοτε μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ. Ἰγνατίου, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη ἀδικεῖ τὸν ἑαυτό του μὲ τὸ νὰ διευκολύνει τὴν ἀνάπτυξη τῶν ζιζανίων τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας. Πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι κλέπτεται ἐκ δεξιῶν.
Ἐδῶ πρέπει νὰ ἀναφέρω ὅτι τὰ ἴδια πρόσωπα δραστηριοποιοῦνται καὶ στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, στὸ πλευρὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἔχουν τὴν εὐλογία του, γιὰ νὰ ἐμφανίζονται ὡς αὐθεντικοὶ μελετητὲς τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας! Ὅποιος θέλει νὰ πάρει μιὰ γεύση τοῦ οὐρανοδρόμου στοχασμοῦ τους, ἂς ἀνοίξει τὸ περιοδικὸ «Θεολογία», ποὺ ὁ Μακαριώτατος τοὺς ἔχει ἐμπιστευθεῖ χωρὶς πολλὴ σκέψη.
Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ θεολόγους τοῦ γλυκοῦ νεροῦ, οἱ ὁποῖοι θέτουν τοὺς ἑαυτούς τους μπροστὰ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες! Καὶ εἶναι μεγάλο λάθος νὰ βρίσκονται Μητροπολίτες, ποὺ συμφωνοῦν μαζί τους καὶ συνεργάζονται, ὅπως συμβαίνει στὸ Βόλο.
Ορθόδοξος Τύπος, 8/06/2012

Έταμων την οδό της προδοσίας της Ορθοδόξου Πίστεως


Ως πρόβατα επί σφαγήν, ούτως ηκολούθουν εις την οδόν της προδοσίας της Ορθοδόξου πίστεως οι Έλληνες Επίσκοποι εις την Φλωρεντία. Ανελεύθεροι άνθρωποι, οφθαλμόδουλοι, ταπεινοί καιροσκόποι, ένα μόνο επιζητούντες, την εύνοια του Καίσαρος. Κατεπρόδωσαν τα άγια των αγίων της Ορθοδοξίας, ουδόλως απαιτήσαντες, όπως μελετήσουν επισταμένως και ελέγξουν προ της υπογραφής τον απαίσχυντο ενωτικό όρο. Συνηθίσαμε να αποδίδουμε εις πολλά αίτια την πανώλεθρο συμφορά της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους κατά την 29ην Μαϊου του 1453. Και μεταξύ αυτών απαριθμούμε την αφύλακτο Κερκόπορτα, από την οποία εισήλθον οι Πορθητές. Δεν αμφισβητούμε την ιστορική βαρύτητα των αιτίων (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, στρατιωτικών), το σημαντικότερο όμως υπήρξε η προδοσία των Ελλήνων Επισκόπων, που υπέγραψαν τον επαίσχυντο ενωτικό όρο εις την Φλωρεντία. Διότι α) ηρνήθησαν την Αλήθεια της Ορθοδοξίας και επροτίμησαν το ψεύδος του Παπισμού. β) εδίχασαν τον Ελληνισμό εις κρισίμους στιγμάς και εχαλάρωσαν την αμυντική του ενότητα. γ) επεδίωξαν την εύνοια του Καίσαρος και επώλησαν τον Χριστό εις τον Παποκαίσαρα της Ρώμης και δ) έταμων την οδό της προδοσίας της Ορθοδόξου Πίστεως την οποία εξακολουθούν να βαδίζουν και σήμερα ανελεύθεροι άνθρωποι, οφθαλμόδουλοι, ταπεινοί καιροσκόποι οι ομότροποί των, σημερινοί Οικουμενιστές και φραγκοπαπόδουλοι Επίσκοποι και οι Ηγούμενοι του Αγίου Όρους, οι … λοκατζίδες της Ορθοδοξίας!

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια επισκέφθηκε στις 13:00 το μεσημέρι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος συνοδευόμενος από τους Μητροπολίτες Ελασσώνος κ. Βασίλειο και Κερκύρας κ Νεκτάριο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τον ρώτησε με ενδιαφέρον για την επίσημη ειρηνική επίσκεψή του στη Ρωσία. Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε πως ήταν μια επιτυχημένη πορεία με πολύ αγαθά αποτελέσματα. «Στόχος μας», είπε ο Αρχιεπίσκοπος, «ήταν η σύσφιξη των σχέσεων, και οι συζητήσεις μας ήταν πολύ γόνιμες, όπως και η συνεργασία μας όχι μόνο σε πνευματικά θέματα, αλλά και σε οικονομοτεχνικά» και πρόσθεσε πως η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. «Mιλήσαμε για την στήριξη της Ορθοδοξίας, αλλά και την ανάγκη της οικονομικής στήριξης», είπε ο Μακαριώτατος, ενώ μετέφερε τις ευχές και τους χαιρετισμούς του κυρίου Πούτιν προς τον Κύριο Παπούλια. 

«Βρεθήκατε στη Ρωσία σε μία πολύ σημαντική στιγμή», είπε ο κ. Παπούλιας και πρόσθεσε πως «Ο κ. Πούτιν είναι ένας εγνωσμένης αξίας φίλος της Ελλάδας, αυτό φαίνεται από το ενδιαφέρον που δείχνει με τις επισκέψεις του στο Άγιο Όρος, αλλά και σε κάθε μας συνάντηση αναφέρεται στην σύσφιξη δεσμών των δυο εκκλησιών, αλλά και η εκκλησία της Ρωσίας είναι μία μεγάλη εκκλησία με πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω, Μακαριώτατε, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «ότι εσείς για πολλά θέματα παίζετε έναν ρόλο εξισορροπητικό».
 

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.

Δια της αμαρτίας ο άνθρωπος κατέστη θνητός και πεπερασμένος, δια της αναστάσεως του Θεανθρώπου γίνεται αθάνατος και αιώνιος. Εις αυτό δε ακριβώς έγκειται η δύναμις και το κράτος και η παντοδυναμία της του Χριστολυ αναστάσεως. Και δια τούτο άνευ της αναστάσεως του Χριστού δεν θα υπήρχε καν ο Χριστιανισμός. Μεταξύ των θαυμάτων η ανάστασις του Κυρίου είναι το μεγαλύτερον θαύμα. Όλα τα άλλα θαύματα πηγάζουν από αυτό και συνοψίζονται εις αυτό. Εξ αυτού εκπηγάζουν και η πίστις και η αγάπη και η ελπίς και η προσευχή και η θεοσέβεια. Οι δραπέται μαθηταί, αυτοί οι οποίοι έφυγαν μακράν από τον Ιησούν όταν απέθνησκεν, επιστρέφουν προς Αυτόν όταν ανέστη. Και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος όταν είδε τον Χριστόν να ανίσταται εκ του τάφου, Τον ωμολόγησεν ως Υιόν του Θεού. κατά τον ίδιον τρόπον και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί έγιναν χριστιανοί, διότι ανέστη ο Χριστός, διότι ενίκησε τον θάνατον. Αυτό είναι εκείνο το οποίον ουδεμία άλλη θρησκεία έχει, αυτό είναι εκείνο το οποίον ανυψώνει τον Κύριον υπεράνω όλων των ανθρώπων και των θεών. Αυτό είναι εκείνο το οποίον κατά τρόπον μοναδικόν και αναμφισβήτητον δεικνύει και αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και Κύριος εις όλους τους ορατούς και αοράτους κόσμους.                                   Χάρις εις την ανάστασιν του Χριστού, χάρις εις την νίκην επί του θανάτου οι άνθρωποι εγίνοντο και γίνονται και θα γίνωνται πάντοτε χριστιανοί. Όλη η ιστορία του Χριστιανισμού δεν είναι άλλο τι παρά ιστορία ενός και μοναδικού θαύματος, του θαύματος της του Χριστού αναστάσεως, το οποίον συνεχίζεται διαρκώς εις όλας τας καρδίας των χριστιανών από ημέρας εις ημέραν, από έτους εις έτος, από αιώνος εις αιώνα μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας.  

Επίσημη επίσκεψη του Πατριάρχη Μόσχας στην Εκκλησία της Κύπρου


Η Α. Μ. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΙΩΝ κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
(8-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)

Η Α. M. ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλος, ύστερα από  πρόσκληση της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, φτάνει, με ειδική πτήση, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012 και ώρα 12.00΄ μ., προς πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης στη νήσο μας. Τούτον θα συνοδεύουν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σολνετσνογκόρσκυ κ. Σέργιος, ως και άλλοι κληρικοί και υπηρεσιακοί αξιωματούχοι της Εκκλησίας της Ρωσίας.

Μέγας Αντώνιος :Ο ΑΝΘΡΩΠΟΠΟΙΟΣ


Ἀνθρωποποιὸς πρέπει νὰ λέγεται αὐτὸς ποὺ μπορεῖ τοὺς ἀπαίδευτους νὰ τοὺς ἡμερώσει, γιὰ ν᾿ ἀγαπήσουν τὰ ἔργα τοῦ λόγου καὶ τὴν παιδεία.
Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο κι᾿ ἐκεῖνοι ποὺ ἀναμορφώνουν αὐτοὺς ποὺ ζοῦν ἀκόλαστη ζωὴ καὶ τοὺς μεταστρέφουν στὴν ἐνάρετη καὶ ἀρεστὴ στὸ Θεὸ διαγωγή, πρέπει νὰ λέγονται ἀνθρωποποιεῖ, ἀφοῦ ἀναπλάθουν τοὺς ἀνθρώπους.
Διότι πραότης καὶ ἐγκράτεια, εἶναι ἡ εὐτυχία καὶ ἀγαθὴ ἐλπίδα στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.