Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Θεία αρετή είναι η προαιρετική ενέργεια του ανθρώπου προς πραγμάτωσιν του ηθικού δέοντος. Είναι επίσης η βούλησις δια την ενέργειαν του καλού. Με το χάρισμα παρουσιάζεται η εξής σχέσις· κάθε χάρισμα που δίδεται εις τον άνθρωπον από τον Θεόν ως δώρημα τέλειον, έχει τα ιδιώματά του, τα οποία είναι αυταί αι αρεταί· με την σειράν της δε η αρετή αποσπά, όταν ευρεθή εις πληρότητα ιδανικήν, εκ του Θεού και ανάλογον χάρισμα κ.ο.κ. Αι αρεταί εννοούνται καθολικώς ως μία αρετή, ως στάσις δηλαδή του πνεύματος και δυναμισμός της ψυχής προς κτήσιν της τελειότητος. Ήδη και ο Πλάτων πρεσβεύει την ιδίαν άποψιν. «Η δικαιοσύνη και σωφροσύνη και οσιότης και πάντα ως εν τι είη συλλήβδην, αρετή» («Πρωταγόρας» 329. Βλ. και «Πολιτεία» 433 Α. κ.ε.).

Ένα ακόμη ανάποδο μήνυμα του ΠατερΚούλη Μαριονετάκη --- Κωνσταντίνος Βαθιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

 Αφού πέρσι, λόγω της απαγόρευσης του αγιασμού των υδάτων, τα αντίχριστα γκαρσόνια της Νέας Δικτατορίας υπέστησαν οδυνηρή ήττα, δεδομένου ότι η απαγόρευση έμεινε στα χαρτιά, φέτος φόρεσαν τη φιλόχριστη και φιλακριτική μάσκα του ανάποδου, δηλ. του διαβολικού κόσμου, πιστεύοντας ότι έτσι θα περάσουν ευκολότερα στους βρεφοποιημένους πολίτες το προπαγανδιστικό μήνυμα περί φωτίσεως (sic) των ατρύπητων, καπηλευόμενοι μία ακόμη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.

Άλλωστε, είχε προηγηθεί και το σούσουρο από τη δαιμονική επίθεση των κάθε λογής Μόσιαλων, οπότε έπρεπε να δοθεί ένα ψευτοχριστιανικό σόου, προκειμένου να κατευνασθούν τα οξυμένα πνεύματα. Κοντολογίς, τα τσιράκια του Αντιχρίστου έπρεπε να κ α λ ο π ι ά σ ο υ ν τους τ σ α ν τ ι σ μ έ ν ο υ ς πιστούς, ατρύπητους και τρυπημένους.

Catherine Austin Fitts: «Πώς να αμυνθείτε από την Μεγάλη Οικονομική Επαναφορά και τον πλήρη κεντρικό έλεγχο ανθρώπων και περιουσιών που έρχονται» – (Great Financial Reset) 

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐνημερωτικόν καί ἀφυπνιστικόν βίντεο, πού δείχνει γιατί οἱ Σατανισταί κάνουν τό πᾶν γιά νά μᾶς διχάσουν, ἀποχριστιανίσουν καί πτωχοποιήσουν: Διότι μόνον ἔτσι θά μπορέσουν νά ὑλοποιήσουν τό ἄκρως δαιμονικόν σχέδιόν των, τό ὁποῖον περιγράφει ἡ Κα Fitts.

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ


 

Tη Θ΄ (9η) Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΥ.

Πολύευκτος ο Μάρτυς έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ουαλεριανού εν έτει σνε΄ (255), στρατιώτης την τάξιν, εκ της πόλεως της Αρμενίας Μελιτηνής, ο οποίος και πρώτος εμαρτύρησεν εις την πόλιν αυτήν. Επειδή δηλαδή εξεδόθη νόμος ασεβής, ο οποίος προσέτασσε να αρνώνται οι Χριστιανοί τον Χριστόν, όσοι δε δεν πείθονται να λαμβάνωσι ζημίαν τον θάνατον, τούτου χάριν ο του Χριστού αθλητής Πολύευκτος, χωρίς να δειλιάση τελείως, εκήρυξε παρρησία τον Χριστόν, και με το πολύ θάρρος και την μεγαλοψυχίαν του συνέτριψε τα είδωλα τα παρά των ειδωλολατρών λατρευόμενα. Αν δε και ο πενθερός του συνεβούλευεν αυτόν να αρνηθή τον Χριστόν, και η γυνή του εθρήνει και ωλοφύρετο δι’ αυτόν, όμως εκείνος ο καρτερόψυχος ούτε εις τας συμβουλάς του πενθερού του επείσθη, ούτε εις τους θρήνους της γυναικός του συνεκινήθη.

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ἡ ἅλωσις τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ Ἀφρικανῶν καὶ Ἀσιατῶν Μουσουλμάνων γίνεται βάσει σχεδίου, τὸ ὁποῖον ἐκπορεύεται ὑπὸ τῶν ὑπογείων ρευμάτων τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὰ «διαπλεκόμενα συμφέροντα». Τὰ μὲν διαπλεκόμενα θέλουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὴν ἀνατροπὴν τῶν ἐργασιακῶν σχέσεων, τὴν μαύρην καὶ ἀνασφάλιστον ἐργασίαν κ.λπ.. Τὰ «ὑπόγεια ρεύματα τῆς Ἀμερικῆς» ἐπιδιώκουν τὴν διάσπασιν τοῦ δόγματος ὅτι «εἴμεθα ἔθνος ανάδελφον» μὲ ἰσχυρὸν πολιτισμόν, μὲ ἱστορίαν καὶ μὲ ἰσχυρὰν Ἑλληνορθόδοξον ταυτότητα. Τὰ «ρεύματα» αὐτὰ ἐπέτυχον διὰ τῆς λαθρομεταναστεύσεως τὸ ἀκατόρθωτον: Νὰ καταστήσουν τοὺς Ἕλληνας μειονότητα ἄνευ οὐσιαστικῶν δικαιωμάτων. Τὸ θρήσκευμα διεγράφη ἀπὸ τὰς ταυτότητας. Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπώλεσε τὸν χαρακτῆρα του. Ἡ ἱστορία πλαστογραφεῖται. Τὸ σχολεῖον ἀλλάζει καὶ προσαρμόζεται εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς πολυφυλετικῆς καὶ πολυπολιτισμικῆς Ἑλλάδος. Τὸ ἔγκλημα τῶν συμμοριῶν θεριεύει.

Ο νοών νοείτω.....

Θα τιμωρήσω αυτούς οι οποίοι παρεκκλίνουν από τας εντολάς και τας οδούς του Κυρίου, αυτούς που δεν ζητούν δια της προσευχής των τον Κυριον και δεν κρατούν Aυτόν ως στήριγμά των.

Σεβασθήτε και φοβηθήτε Κύριον τον Θεόν, διότι έφθασεν η ημέρα του Κυρίου. Ο Κύριος έχει ετοιμάσει την ευπρόσδεκτον θυσίαν του· προς τούτο δε έχει καλέσει και αγιάσει τους εκλεκτούς, οι οποίοι θα την προσφέρουν.

H Catherine Austin Fitts για την ''μεγάλη επανεκκίνηση'' - Great Reset-Planet Lockdown 

Τά σπουδαία ὀνόματα πού πῆρε ὁ Ἰωάννης. – Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης

 Τόν εἶπαν καί «Ἠλία». «Καί ἄν θέλετε νά τό παραδεχτεῖτε, αὐτός εἶναι ὁ Ἠλίας πού πρόκειται νά ἔρθει» (Ματθ. 11, 14). «Καί αὐτός θά πορευτεῖ πρίν ἀπό τόν Κύριο μέ τή δύναμη καί τό πνεῦμα τοῦ προφήτη Ἠλία» (Λουκ. 1, 17).

Πολλοί τόν ἀποκάλεσαν καί «διδάσκαλο». «Ἦρθαν δέ καί τελῶνες νά βαφτιστοῦν καί τοῦ εἶπαν, δάσκαλε τί νά κάνουμε»; (Λουκ. 3, 12).

Ἀκόμη ὀνομάστηκε «ἑτοιμαστής». «Γιατί θά πορευτεῖς πιό μπροστά ἀπό τόν Κύριο, νά ἑτοιμάσεις στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων τό δρόμο τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 1, 76).

Καί «κήρυκας» ὀνομάστηκε. «Ὁ Ἰωάννης βάπτιζε στήν ἔρημο καί κήρυττε βάπτισμα μετανοίας γιά τή συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν καί κήρυττε λέγοντας. Ἔρχεται πίσω ἀπό μένα αὐτός πού εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό μένα». (Μάρκ. 1, 4-7).

Τι σημαίνει σήμερα να είσαι Έλληνας --- Μαρία Μαντουβάλου - αν. καθηγήτρια φιλοσοφικής σχολής Παν/μιου Αθηνών


 

Reading from the Synaxarion:

George of Hozeva

Saint George lived about the beginning of the ninth century in Palestine, in a certain monastery called Hozeva, which lies in a great ravine between Jerusalem and Jericho.

Apolytikion of George of Hozeva in the First Tone

Thou didst prove to be a citizen of the desert, an angel in the flesh, and a wonderworker, O George, our God-bearing Father. By fasting, vigil, and prayer thou didst obtain heavenly gifts, and thou healest the sick and the souls of them that have recourse to thee with faith. Glory to Him that hath given thee strength. Glory to Him that hath crowned thee. Glory to Him that worketh healings for all through thee.