Ύμνοι Χριστουγέννων


 

Ποντιακά Κάλαντα Θεοφανείων


 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ Θ’ ΛΟΥΚΑ --- ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μᾶς δίνει τό νόημα γιά τό πῶς πρέπει νά συμπεριφερόμαστε στήν παροῦσα ζωή. Ὀφείλουμε νά μοιραζόμαστε τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀδελφούς μας, ὥστε νά ἔχουμε χαρά. Ὅποιος δέν μοιράζεται τά δῶρα τῆς Χάριτος, ἔχει πρόβλημα· γιατί « ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά πλουτίσουν πέφτουν σέ πειρασμούς καί παγίδες τοῦ διαβόλου».[1]

Τά πάθη τῆς φιλαργυρίας, τά κάνει νά ἀποβάλλονται δύσκολα, ἡ ἀπιστία στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Διότι ἐκεῖνος πού δέν πιστεύει σ’ αὐτήν (πρόνοια), στηρίζεται στά ὑλικά ἀγαθά, περιφρονῶντας τά πνευματικά. Λογαριάζει γιά τίποτε τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, μάλιστα βασιλεία αἰώνια· ἀντίθετα ποθεῖ γήινο καί προσωρινό πλοῦτο.Ἔτσι ὅταν ἔλθει ὁ πλοῦτος, διψᾶ, ἀγωνιᾶ, γιά περισσότερα, ἀφοῦ ὁ ἰδιοκτήτης ἐξακολουθεῖ  νά συνοδοιπορεῖ μέ τό ὀλέθριο αὐτό πάθος, τόν ὑλικό ἔρωτα. «Ψυχή… φάγε, πίε, εὐφραίνου ».[2]