Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΒΩΡΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΑΓΙΩ ΓΡΗΓΟΡΙΩ ΤΩ ΠΑΛΑΜΑ

Η θειοτάτη εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ην εωρτάσαμεν, τόσον ούσα συγγενής προς τα επί μέρους θέματα, τα οποία απησχόλησαν τον άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν, διεγείρει την επιθυμίαν ημών, όπως αφιερώσωμεν το παρόν άρθρον εις το άκτιστον και άγιον εκείνο φως, όπερ περιέλαμψε και εμέθυσε πνευματικώς τους Μαθητάς του Κυρίου, και του οποίου ο Παλαμάς υπήρξεν ακαταγώνιστος προασπιστής. Δια το φως εκείνο, το τόσον οικείον εις τας ημετέρας ψυχάς, ως επιπόθησιν και δριμύν έρωτα, και τόσον ουσιώδες δια την κατανόησιν της ορθοδόξου πνευματικότητος. Αυτός ο άγιος Παλαμάς γράφει, ότι «ο καινός εν Χριστώ άνθρωπος, φως ων και ορών δια φωτός, καν εαυτόν βλέπη, φως ορά, καν προς εκείνο ο ορά, φως εστι και τούτο, καν το δι’ ου έχη το οράν, και εκείνο φως εστι· και τούτ’ εστιν η ένωσις, εν πάντ’ εκείνα είναι…». Η βαθύτης της θεολογίας του Παλαμά ήτο αυτή η μυστική εμπειρία του, κατοχυρουμένη δια της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας.

Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η φρενίτις της Τουρκίας κατά των μειζόνων συμφερόντων της πατρίδας μας, ενδημεί απαράλλακτος, διεκδικεί αδιαλείπτως, επιδιώκει να αναβιώσει το καθημαγμένο φρόνημα της Τουρκίας, ένεκεν της σωρείας των εσωτερικών της προβλημάτων, πλην όμως αποδεικνύει ότι δεν ορρωδεί έναντι ουδενός, πρωτίστως εκδηλώνει σεβασμό προς την ιστορία και τον πολιτισμό της, διατηρώντας, το αλαζονικό όραμα και το άσβεστο πάθος εις τις καρδιές των πολιτών της, ήτοι τον μύθο της νέο-Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Λόγος εἰς τὴν μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου -- του αγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

Σήμερον φωτὸς ἀπροσίτου ἄβυσσος·
σήμερον αἴγλης θείας χύσις ἀπεριόριστος ἐν Θαβὼρ τῷ ὄρει τοῖς ἀποστόλοις αὐγάζεται.
Σήμερον παλαιᾶς καὶ νέας διαθήκης Δεσπότης γνωρίζεται Ἰησοῦς Χριστὸς, τὸ φίλον ἐμοὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα, τὸ γλυκύτατον ὄντως καὶ ποθεινότατον, καὶ πάσης γλυκύτητος ὑπερβαῖνον ἔννοιαν.
Σήμερον ὁ τῆς παλαιᾶς ἔξαρχος Μωσῆς, ὁ θεῖος νομοθέτης, ἐν ὄρει Θαβὼρ τῷ νομοδότῃ Χριστῷ δουλοπρεπῶς ὡς Δεσπότῃ παρίσταται, καὶ τούτου τὴν οἰκονομίαν αὐγάζεται, ἣν τυπικῶς πάλαι μεμυσταγώγητο·
τοῦτο γὰρ φαίην ἂν ἐγώ γε δηλοῦν Θεοῦ τὰ ὀπίσθια·
καὶ τρανῶς ὁρᾷ τὴν δόξαν τῆς θεότητος, σκεπασθεὶς ὑπὸ τὴν τῆς πέτρας ὀπὴν, ᾗ φησιν ἡ Γραφή·
Πέτρα δέ ἐστιν ὁ Χριστὸς, ὁ σαρκωθεὶς Θεὸς, Λόγος καὶ Κύριος, καθὰ Παῦλος ὁ θεῖος διαῤῥήδην ἡμᾶς ἐξεπαίδευσεν·
Ἡ δὲ πέτρα ἦν ὁ Χριστὸς, ὃς τῆς ἑαυτοῦ σαρκὸς ὥσπερ τινὰ σμικροτάτην ὀπὴν παρηνέῳξε, καὶ φωτὶ ἀπλέτῳ, καὶ πάσης στεῤῥοτέρῳ ὄψεως τοὺς παρόντας κατήστραψε.
Σήμερον ὁ τῆς νέας διαθήκης κορυφαιότατος, ὁ τὸν Χριστὸν Υἱὸν Θεοῦ ἀναγορεύσας τρανότατα, ἐν τῷ φάναι·

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ -ΜΕΡΟΣ Α


Τη Ε΄ (5η) του Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΕΥΣΙΓΝΙΟΥ.

Ευσίγνιος ο Άγιος Μάρτυς, εκ της Αντιοχείας καταγόμενος, ήτο στρατιώτης επί της βασιλείας Κώνσταντος του Χλωρού, του πατρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, εν έτει τδ΄ (304). Έγινε δε εκατόν δέκα ετών και έφθασεν έως εις τους χρόνους Ιουλιανού του παραβάτου, ήτοι εν έτει τξα΄ (361) μετρών εξήκοντα, ετών στρατιωτικόν βίον.

Αναστασία Νικολακάκη : Πού είναι σήμερα η Εκκλησία του Χριστού ;

Η ερώτηση είναι απλή:

Ένας άνθρωπος που θέλει να ξεφύγει από τον οικουμενισμό, που είναι παναίρεση και ψάχνει να βρει πού είναι η Αληθινή Εκκλησία του Χριστού σήμερα και που αγωνιά να σώσει την ψυχή του, πού να πάει;

Πού είναι σήμερα η Εκκλησία του Χριστού η οποία έχει Άγιο Πνεύμα, έγκυρα μυστήρια και οδηγεί στην σωτηρία των ανθρωπων;

Αναστασία Νικολακάκη

--------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐρώτησις:«Ποῦ εἶναι σήμερα ἡ Ἐκκλησία;»

Ἀπάντησις: «Οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς ἀληθείας εἰσί καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες, οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσὶ» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς). Ἐπίσης, «Ὀρθοδοξία εἶναι αὐτό πού πάντοτε, ἁπανταχοῦ καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη» (Ἅγιος Βικέντιος τοῦ Λειρίνου). Ἐναπόκειται εἰς τόν καθένα μας νά ἔχῃ ὡς γνώμονα τά ἀλάνθαστα αὐτά κριτήρια, νά παρακαλῇ μέ δάκρυα μετανοίας τόν Θεόν νά τόν φωτίζῃ πρός ποίαν κατεύθυνσιν νά τραβήξῃ καί νά ἐρευνᾶ ἐξονυχιστικῶς μέ εἰλικρίνειαν (καί ὄχι μέ τό συναίσθημα) τά «πιστεύω» καί τήν ἐν τοῖς πράγμασι στάσιν (ὄχι μόνον τά λόγια) τοῦ «χώρου» ὅπου σκέπτεται νά ἐναποθέσῃ τήν ψυχήν του ΠΡΙΝ νά τό κάνῃ. Ἄς ἔχῃ δέ ὑπ' ὄψιν του ὅτι ὁ Διάβολος συνεχῶς θά τοῦ δείχνῃ λάθος «χώρους», οἱ ὁποῖοι θά πρέπῃ ν' ἀπορρίπτωνται μέ βάσιν τά ὡς ἄνω δύο κριτήρια.

-----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 5 Αυγούστου 2020 - 6:04 π.μ.: «Απ' ότι βλέπω σε σχόλιο ενός οπαδού του Παλαιού Ημερολογίου(Στουραΐτης), ο ίδιος ο Καβουρίδης λέει ότι το σχίσμα το έκαναν οι Παλαιοημερολογίτες. Οι σχισματικοί δεν είναι Ορθόδοξοι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πως εσύ τους ονομάζεις Ορθοδόξους, αφού εφυγαν από την Εκκλησία του Χριστού;»

Ὁ «Β τ δ» («Βασιλεύς τῆς διαστροφῆς») ἄνοιξε καί πάλι τήν στρόφιγγα τοῦ Ψεύδους, τῆς Διαστροφῆς καί τῆς Κακίας!

Πρῶτον, νομίζω ὅτι πράγματι ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος ἔγραψεν κάπου κάτι σάν αὐτό: «Ἡμεῖς ἀπεσχίσθημεν ἀπό τήν κρατοῦσαν Ἐκκλησίαν, ὑπεραμυνόμενοι τῶν ἱερῶν παραδόσεων». Αὐτό ἦταν!!! Ἔτρεξαν ὅλα τά ὄργανα τοῦ Διαβόλου ν' «ἀξιοποιήσουν» τό λεχθέν, κατά τήν γνωστήν μέθοδον τοῦ ἀφεντικοῦ των, τοὐτέστιν τήν Διαστροφήν τῆς Ἀληθείας! Ἄν ὁ Ἅγιος ζοῦσε σήμερον, πιθανώτατα θά ἐχρησιμοποίη τήν λέξιν «ἀπετειχίσθημεν» ἀντί τοῦ «ἀπεσχίσθημεν», ἄν καί τό δεύτερον δέν εἶναι λάθος γιά τούς Χριστιανούς, καθότι καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἔχει γράψει «ἔστι σχισθῆναι καλῶς καί ὁμονοῆσαι κακῶς».

Δεύτερον, ὁ ὡς ἄνω Διαστροφεύς, προκειμένου νά ἱκανοποιήσῃ τό ἀκόρεστον πάθος τῆς Διαστροφῆς (διό καί «Β τ δ») δέν διστάζει νά διαπράξῃ καί τό λογικόν λάθος τὴς «λήψεως τοῦ ζητουμένου» (begging the question). Ἐπειδή δέν δύναται ὁ δυστυχής ν' ἀποδείξῃ ὅτι οἱ «Π/Ηται» εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τό σχίσμα τοῦ 1924, τό λαμβάνει ὡς δεδομένον!!!!!!!!!! Γιά τούς σοβαρούς ἀνθρώπους, αὐτό εἶναι καθαρός παραλογισμός! Ἐμένα δέν μ' ἐκπλήσσει, βεβαίως, καθότι εἶναι γνωστόν ὅτι «ἡ αἵρεσις εἶναι ἀσθένεια τοῦ νοός». Πράγματι, πῶς νά σέ βοηθήσῃ τό μυαλό σου, ὅταν συνεχῶς τό βιάζῃς βαναύσως νά κακοποιῇ τήν Ἀλήθειαν καί νά προπαγανδίζῃ τό Ψεῦδος καί τήν Διαστροφήν;

---------------------------
Ανώνυμος είπε...
προς β.τ.λ.

Από τη Μαύρη Βίβλο της Νεοημερολογιτικής Εκκλησίας κατά των Παλαιοημερολογιτών τι να πρωτοαναφέρουμε[2]; Ξυλοδαρμοί, συλλήψεις, φυλακίσεις, χτυπήματα με γκλομπ, κατάβρεξη με πυροσβεστικές αντλίες, εισβολές στα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαλαμίνα, Μάνδρα, Χαλκιδική, Μεσορόπη και αλλού. Μέχρι και φόνους είχαμε (με γνωστότερο της Αικατερίνης Ρούττη).

Οι Παλαιοημερολογίτες Κληρικοί θεωρήθηκαν ως μη έχοντες την Χάρη της Ιερωσύνης και παραπέμφθηκαν σε ποινικά δικαστήρια με πιο συνηθισμένη κατηγορία την αντιποίηση ασκήσεως υπηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας. Δεκάδες κληρικοί φυλακίσθηκαν και εξορίσθηκαν, ενώ τα υπόγεια των Μητροπόλεων γέμισαν με ράσα και καλυμμαύχια.

Ειδικά το παρακάτω φρικτό περιστατικό φανερώνει ξεκάθαρα και στην πράξη το πόσο πιστεύαν σε αυτή την θέση:

Το 1935 στη Δεσφίνα Φωκίδος ο τότε δεσπότης Ιωακείμ Αλεξόπουλος εισήλθε μετά κουστωδίας στην εκκλησία των Παλαιοημερολογιτών εν ώρα της Θείας Λειτουργίας, λειτουργούντος του Ιερομονάχου Θεωνά, άρπαξε από τα χέρια του το Άγιο Ποτήριο, από το οποίο έριξε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας καταγής και Τα καταπάτησε. Ύστερα άρπαξε από τα γένια τον εν λόγω Ιερομόναχο, του τα ξερίζωσε και άρχισε να τον κλωτσάει μανιωδώς.
Ο π. Θεωνάς λίγο αργότερα απεβίωσε [3].


[2] Τα ντοκουμέντα για όλα τα αναφερόμενα γεγονότα βρίσκονται στη διάθεση όποιου αναγνώστη επιθυμεί.

[3] "Η Ορθοδοξία νικά", Σπυρίδωνος Αγιορείτου, Λευκωσία 1976, σελ. 12 και "Το νέον παπικόν ημερολόγιον", π. Φιλοθέου Ζερβάκου, σελ. 9-10


πηγη κρυφο σχολειο

----------------------------
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ Πγίτες

Γνωρίζει κανείς ο συγκεκριμένος ιερέας που εγινε ο πρωταγωνιστής αυτής της αποκάλυψης ποιον επίσκοπο γοχ μνημόνευσε;;
Τον Φλωρίνης;
Τον Ματθαίο;

π Γρηγοριος

-------------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...
«14 ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.» (Γλ. ε΄)

Στήν Κύπρο, ένα λαϊκό γνωμικό λέει : «Η ουρά τού σκύλου δέν ισιώνει»
---------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 5 Αυγούστου 2020 - 3:15 μ.μ.

Ἀγαπητέ μου Κυπριανέ, ἐνῷ εἶσαι λαλίστατος, καί σέ μένα καί τί δέν ἔχεις σύρει μέχρι τώρα, ἀπό «ἀλαζόνα» μέχρι «οὐρά τοῦ σκύλου πού δέ σιώνει» (!!!), φθάνοντας μέχρι τοῦ σημείου νά μοῦ κάμνῃς ὑποδείξεις καί πῶς νά γράφω, μέ τό νἀ «διορθώνῃς» τά δικά μου σωστά σχόλια, ἐν τούτοις βλέπω ὅτι δέν ἐλέγχεις τόν «Β τ δ» οὔτε τόν κ. Στουραΐτην γιά τά σχισματοαιρετικά των σχόλια καί γιά τίς βαρύτατες ὕβρεις των κατά τοῦ Μεγάλου Ἁγίου καί Ὁμολογητοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Χρυσοστόμου Καβουρίδου. Μήπως συμφωνεῖς μαζί τους; Διότι προφανῶς τούς θεωρεῖς «ἀδελφούς ἐν Χριστῷ», ἐφόσον μέ σχόλιά σου τίς προάλλες μοῦ συνέστησες ν' ἀναγνωρίσω τόν Ματθαῖον Καρπαθάκην ὡς ἅγιον (!!!) καί μέ ἤλεγξες σφόδρα γιά τόν «ἀφιλάδελφον» τρόπον μέ τόν ὁποῖον τούς ἀντιμετωπίζω, μέ χλεύασες γιά τήν ἐκ μέρους μου χρῆσιν τῶν χαρακτηρισμῶν «σχισματοαιρετικός» κ.λπ. Γιατί, λοιπόν, αὐτή ἡ ἀσυμμετρική (μεροληπτική) συμπεριφορά σου; Ἡ ὁποία μέ δικαιώνει, βεβαίως, διότι ἔχω γράψει ἐπανειλημμένως ὅτι τά ΘΝΠ, μέ τά ὁποῖα (ἐξ ὅσων γνωρίζω) κοινωνεῖς, εἶναι αἵρεσις χειροτέρα καί ἀπό αὐτόν τοῦτον τόν Οἰκουμενισμόν! Ἔτσι, λοιπόν, ἀφενός θεωρεῖς «ἀδελφούς ἐν Χριστῷ» τούς σχισματοαιρετικούς, καί ἀφετέρου «ἐλέγχεις» τούς Ὀρθοδόξους πού τούς βάζουν στήν θέσιν των. Κρῖμα, διότι μέχρι πρότινος σέ θεωροῦσα σοβαρόν σχολιαστήν.