Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Το μυστήριον της θείας Ευχαριστίας.


Ο θεανθρώπινος σκοπός και το νόημα του μυστηρίου του Βαπτίσματος πραγματοποιείται τελειώτατα εν τω μυστηρίω της θείας Ευχαριστίας, η τελεία δηλαδή χριστοποίησις και θεανθρωποίησις των ανθρώπων. Εν τη θεία Ευχαριστία βιούται κατά χάριν ολόκληρος η θεανθρωπίνη Οικονομία της σωτηρίας, από την Σάρκωσιν μέχρι και την Ανάληψιν, διότι, κατά τον θεόπνευστον λόγον του αγίου Θεοδώρου Στουδίτου, η Θεία Λειτουργία είναι η επανάληψις όλης της Θεανθρωπίνης Οικονομίας της σωτηρίας. Τούτο ιδίως τονίζεται εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, όπου λέγεται: «Πεπλήρωται και τετέλεσται, Χριστέ ο Θεός ημών, το μυστήριον της οικονομίας Σου». Η καρδία της θείας Ευχαριστίας είναι εκείνο το οποίον οι Πατέρες εξέφρασαν δια του γνωστού ρητού: Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, δια να γίνη ο άνθρωπος θεός. Δια τούτο και ο μεταλαμβάνων ορθόδοξος χριστιανός, όταν κοινωνή των Θείων Μυστηρίων ομολογεί ταπεινώς: «Θεού το Σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένως». Το θείον σώμα και αίμα του Χριστού εν τη θεία Ευχαριστία ονομάζονται και είναι θεουργικά διότι θεοποιούν τους κοινωνούντας αυτών, οι οποίοι εν τη θεία Ευχαριστία ζουν και βιούν εν εαυτοίς το μεγαλύτερον θαύμα και το μεγαλύτερον ευαγγέλιον όλων των κόσμων: πληρούνται εις παν το πλήρωμα του Θεού (Εφ. 3,19. Πρβλ. Κολ. 2,10).Η θεία Ευχαριστία είναι η κορυφή του θεανθρωπίνου μυστκού εμπειρισμού, διότι εν αυτή φανερώνεται εμπράκτως ότι από την Σάρκωσιν του Θεού Λόγου ο Θεάνθρωπος Χριστός κατέστη η κεντρική και αιωνία πραγματικότης όλων των κόσμων του Θεού, ειδικώς δε των ανθρωπίνων κόσμων μας. Δια της θείας Ευχαριστίας ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ο μεθ΄ ημών Θεός, ο Εμμανουήλ (Ματθ. 1,23), και τούτο αιωνίως. Ο πλέον πιστός μάρτυς τούτου είναι η Εκκλησία, το θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού. 

Opa!!! St. Spyridon’s Greek Orthodox Church, San Diego, CA, USA.


Young dancers in costume at a past St. Spyridon’s Greek Festival.

The 44th annual Greek Festival at St. Spyridon’s Greek Orthodox Church this Friday, Saturday and Sunday promises delicious food, lively music and lots more.

Πίστη - Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Τέτοια είναι τα μάτια της πίστεως• βλέπουν εκείνα που δεν βλέπονται και κατανοούν εκείνα που δεν πραγματοποιήθηκαν ακόμη. Τα μάτια της πίστεως βλέπουν εκείνα που δεν μπορούμε να δούμε με τα ανθρώπινα μάτια και προσπερνούν ως δευτερεύοντα αυτά που βλέπουμε. Ο Αβραάμ με τα μάτια της πίστεως είδε να γεννιέται ο γιος του Ισαάκ και έτσι δέχτηκε την υπόσχεση. Είναι μεγάλη η δύναμη της πίστεως. Ο Αβραάμ «δεν έλαβε υπόψη του το σώμα του, που ήταν πλέον νεκρό για παιδοποιία». Βλέπεις πως προσπέρασε αυτά που φαίνονται; Πως δεν έλαβε υπόψη του τα γηρατειά; Αν και βέβαια τα είχε μπροστά στα μάτια του, άλλα έβλεπε με τα μάτια της πίστεως και όχι του σώματος. Γι’ αυτό δεν έλαβε υπόψη του τα γηρατειά, ούτε τη νέκρωση της μήτρας της Σάρρας• δεν σκέφθηκε «τη νέκρωση της μήτρας της Σάρρας».

Όπου υπάρχει η θεία σοφία, δεν χρειάζεται πλέον η ανθρώπινη σοφία. Γιατί το να πιστεύεις ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και ετάφηκε και να είσαι βέβαιος ότι Αυτός ο ίδιος αναστήθηκε και κάθεται στον ουράνιο θρόνο Του, δεν χρειάζεται ανθρώπινη σοφία ούτε λογικά επιχειρήματα, αλλά πίστη. Γιατί και οι Απόστολοι δεν προχώρησαν στο έργο τους με ανθρώπινη σοφία, αλλά με πίστη, και έγιναν σοφότεροι και ανώτεροι από τους σοφούς του κόσμου.

Γιατί, προκειμένου να δεχθεί κανείς το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ούτε, αν είναι σοφός, ωφελείται τίποτα από την ανθρώπινη σοφία, ούτε, αν είναι απλοϊκός άνθρωπος, ζημιώνεται τίποτα από την αμάθειά του• αλλά, αν πρέπει να πούμε κάτι που είναι θαυμαστό και παράδοξο, για να δεχθεί κανείς το κήρυγμα, περισσότερο τον βοηθεί και τον διευκολύνει η απλοϊκότητα, παρά η κοσμική σοφία. Γιατί ο τσοπάνος και ο αμαθής δέχεται το κήρυγμα γρηγορότερα και μια για πάντα, περιορίζοντας τις απαιτήσεις της λογικής και παραδίδοντας τον εαυτό του στον Κύριο. Γι’ αυτό λοιπόν έχουμε ανάγκη από πίστη και απλότητα και αυτή την πίστη πρέπει να ζητούμε παντού και να την προτιμούμε από την κοσμική σοφία.

Γιατί, όπως λέγει ο Απ. Παύλος, «ο Θεός απέδειξε μωρή και ανωφελή τη σοφία του κόσμου τούτου». Και τι σημαίνει «την εμώρανε»; Απέδειξε ότι είναι ανόητη και ανωφελής, γιατί δεν μπορεί κανείς μ’ αυτή να κατανοήσει την πίστη. Επειδή δηλαδή είχαν μεγάλη ιδέα για την κοσμική της σοφία, την επέκρινε με οξύτητα. Πράγματι ποια σοφία είναι, όταν αυτή δεν είναι σε θέση να ανακαλύψει τη βάση των αγαθών, που είναι η πίστη; Γιατί και τον Πλάτωνα τον εξετόπισε ο Θεός όχι με άλλον σοφότερο φιλόσοφο, αλλά με τον αμαθή ψαρά, τον Πέτρο. Έτσι η ήττα των ειδωλολατρών ήταν μεγαλύτερη και η νίκη των Χριστιανών λαμπρότερη.

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ.

Άκουσε παιδί μου να σου ειπώ. Η τελεία αγάπη είναι να πουλήσεις όλα σου τα πράγματα, να τα δώσεις ελεημοσύνη, και να πηγαίνεις και εσύ να βρεις κανέναν αυθέντη να πουληθείς σκλάβος. Και όσα πάρεις να τα δώσεις όλα.
Να μην κρατήσεις ένα άσπρο. Ημπορείς να το κάμεις αυτό να γίνεις τέλειος;  Βαρύ σου φαίνεται....
Δεν ημπορείς να το κάμεις αυτό;
Κάμε άλλο: Μην πουληθείς εσύ σκλάβος. Μόνο πούλησε τα πράγματά σου. Δώσε τα ελεημοσύνη. Το κάμνεις;  Ακόμη βαρύ σου φαίνεται και αυτό.
Ας έρθουμε παρακάτω: Δεν μπορείς να δώσεις όλα σου τα πράγματα;
Δώσε τα μισά. Δώσε από τα τρία ένα . Δώσε από τα πέντε ένα. Ακόμη βαρύ σου φαίνεται...
Κάμε άλλο: Δώσε από τα δέκα ένα. Το κάμνεις;
Ακόμη βαρύ σου φαίνεται.
Κάμε άλλο: Μην κάμεις ελεημοσύνη. Μην πουληθείς σκλάβος.
Ας έρθουμε παρακάτω: Μην πάρεις το ψωμί του αδελφού σου. Μην πάρεις το επανωφόρι του.
Μην τον κατατρέχεις.
ΜΗΝ ΤΟΝ ΤΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ.
Μήτε και αυτό το κάμνεις; Ας έρθουμε παρακάτω. Κάμε άλλο: Τόνε βρήκες τον αδελφό σου μέσα εις την λάσπη και δεν θέλεις να τόνε βγάλεις;

Καλά, δεν θέλεις να του κάμεις καλό. Μην του κάμεις κακό. Αφησέτονε... Πώς θέλομεν να σωθούμεν αδελφοί μου, το ένα μας φαίνεται βαρύ, το άλλο βαρύ. Πού να πάμε παρακάτω. Δεν έχομε να κατεβούμεν. Ο Θεός είναι εύσπλαχνος. Ναι. Μα είναι και δίκαιος. Έχει και ράβδαν σιδηράν.
Λοιπόν αν θέλομεν να σωθούμε, πρέπει να έχομεν την αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας.

Pascha , Anastasi Hymn - Ode 8 in Greek


ΥΠΟΤΑΞΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ.

Διαβάζω στον ΙΣΤ λόγο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου μια φοβερή και αποκαλυπτική διδασκαλία και την μεταφέρω κατά λέξη:

 Όποιος υποτάξη τον εαυτόν του στον Θεό βρίσκεται πολύ κοντά στο να υποτάξη τα πάντα στον εαυτόν του. Σε όποιον εγνώρισε τον εαυτόν του δίνεται η γνώση των πάντων. Διότι η γνώση του εαυτού σου είναι πλήρωμα της γνώσεως των όλων. Με την υποταγή της ψυχής σου θα υποταγούν σε σένα τα πάντα. Όσον καιρό βασιλεύει η ταπείνωση στη διαγωγή σου, θα σου είναι υποταγμένη η ψυχή σου και μαζί με αυτήν θα σου είναι υποταγμένα τα πάντα. Διότι τότε γεννιέται στην καρδιά σου η εκ Θεού ειρήνη. Και όσον καιρό βρίσκεται έξω από αυτήν την ταπείνωση, θα καταδιωχθής όχι μόνον από τα πάθη, αλλά και από τα συναπαντήματα. 

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Σχόλια περί ιεροσύνης γυναικών

Simeron Wordpress 

Προσοχή στις αναληθείς δημοσιεύσεις ορθόδοξων ειδησιογραφικών πρακτορείων περί του Gay Pride

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/gay-pride.html


Επειδή ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και οι ημέρες που ζούμε είναι πολύ "πονηρές" σας ενημερώνουμε ό,τι δεν πρέπει να διαβάζουμε άκριτα ό,τι βλέπουμε στο διαδίκτυο ακόμη και αν προέρχονται από ορθόδοξες σελίδες όπως η romfea.
Η εν λόγω σελίδα δημοσίευσε κάτι εντελώς αβάσιμο και αναληθές το οποίο προσπαθεί να ακυρώσει την διετή προσπάθεια και τον αγώνα χιλιάδων Θεσσαλονικέων και την συλλογή χιλιάδων υπογραφών εναντίον της τελέσεως του Gay Pride Θεσσαλονίκης, αλλά προσβάλει ευθέως και το πρόσωπο του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Άνθιμου ο οποίος και πέρσυ και φέτος αγωνίζεται για την ακύρωση της βαρβαρότητας με ό,τι δυνάμεις έχει, σε σφοδρή αντίθεση με την Αθήνα στην οποία δυστυχώς μοιάζει σαν να έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, ιεραρχία, κλήρος και λαός, αφού το Gay Pride πραγματοποιείται στις 8 Ιουνίου (σε 4 ημέρες) και δεν έχει υπάρξει καμιά αντίδραση.
Διαβάστε:
____________________
http://romfea.gr/diafora-ekklisiastika/17366-gay-pride
anthΗ διοργάνωση του Gay Pride στη Θεσσαλονίκη χώριζε μέχρι πρότινος τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη και τον μητροπολίτη Άνθιμο, ωστόσο όπως δήλωσε ο πρώτος, υπήρξε "συμφωνία πολιτισμένων ανθρώπων".
Το Φεστιβάλ Υπερηφάνειας θα λάβει χώρα στη συμπρωτεύουσα στις 14-15 Ιουνίου, με τον μητροπολίτη μέχρι πριν λίγες μέρες να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την πραγματοποίηση του, έχοντας ζητήσει μάλιστα την ματαίωση του. Φαίνεται όμως ότι "έριξε νερό στο κρασί του" χάρη στις 19.000 υπογραφές που συγκεντρώθηκαν υπέρ της διοργάνωσης του.
"Σεβόμενος τις 19.000 υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί και κατατέθηκαν στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, συμφωνήσαμε με τον κ. Άνθιμο η παρέλαση να μην περάσει μπροστά από τη μητρόπολη και την Αγία Σοφία. Ήταν μια συμφωνία πολιτισμένων ανθρώπων, οι οποίοι κάνουν ότι ο καθένας θεωρεί σωστό, στο πλαίσιο της νομιμότητας" δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.
Και πρόσθεσε: "Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ο δήμος είναι ανοικτός σε κάθε είδους εκδηλώσεις, εκτός από αυτές της Χρυσής Αυγής. Γι' αυτές αδιαφορούμε παντελώς και δεν δίνουμε φυσικά άδεια".
____________________

Βεβαίως η romfea (αν και ειδησιογραφικό επαγγελματικό πρακτορείο), δημοσίευσε αργότερα και την εντονότατη διάψευση της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης αλλά δυστυχώς μέρος από την ζημιά ήδη έγινε δημοσιεύοντας την προηγούμενη είδηση.
Το συγκεκριμένο Ειδησιογραφικό Πρακτορείο δείχνει να αγνοεί πλήρως το Δελτίο Τύπου της Ι. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και στο οποίο σαφέστατα γίνεται λόγος για 19.500 επώνυμες υπογραφές Θεσσαλονικέων κατά της διοργάνωσης της αισχρής φιέστας, ή και της 18000+ ὑπογραφές πολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἐναντίον τῆς Gay- Pride (Παρέλασης ὁμοφυλοφίλων) την οποία δημοσιεύσαμε και εμείς και πολλά ορθόδοξα ιστολόγια και ιστοσελίδες.

Παράδοξα και παράλογα του Κορανίου

Σας παρουσιάζω με γρήγορη ματιά, κάποιες αποκαλυπτικές οδηγίες του Κορανίου· 
1. Το Κοράνι στο κεφάλαιο 2 εδάφιο 1, απαγορεύει ρητά στους μωαμεθανούς να αμφισβητούν το Κοράνι. 2. Το Κοράνι "ευλογεί" στο 3:28 και στο 16:106 κάθε είδους ψέμα και απάτη, για την εξάπλωση του Ισλάμ. 3. Το Κοράνι με όλο το κεφάλαιο 8 "τα λάφυρα" επιτρέπει στους μωαμεθανούς να κλέβουν και να ληστεύουν τους κάφρους (έτσι βρίζει το Ισλάμ τους μη μωαμεθανούς). 4. Οι μωαμεθανοί σύμφωνα με το Κοράνι 8:12 έχουν αυστηρή υποχρέωση να τρομοκρατούν εμάς τους κάφρους. 5. Το Κοράνι στο 9:5 διατάζει τους μωαμεθανούς να εκπληρώνουν το "ιερό" καθήκον τους να σκοτώνουν τους κάφρους. 6. Το Κοράνι στο κεφ. 5 ΕΔ. 51 απαγορεύει στους μωαμεθανούς να έχουν για φίλους τους κάφρους. 7. Το Κοράνι στο κεφ. 23 εδάφιο 13 επιτρέπει στους μωαμεθανούς το βιασμό και στο 4, 23-24 να έχουν για σεξ όσες σκλάβες μη μωαμεθανίδες θέλουν.  8. Ο μόνος εγγυημένος τρόπος να πάνε στον "παράδεισό" τους οι μωαμεθανοί, είναι σκοτώνοντας κάφρους (Κοράνι 9:11) (στον παράδεισο τους περιμένουν κάθε "καλό" μωαμεθανό για τη σεξουαλική του απόλαυση, 72 παρθενοπόρνες και "αγοράκια που από μακριά θα φαίνονται σαν γυναίκες". 9. Το Κοράνι διατάζει στο 9:29 όταν γίνουν οι μωαμεθανοί αρκετοί σε μια περιοχή, να δίνουν τρεις επιλογές στους κάφρους· 1. ή να γίνουν μωαμεθανοί 2. ή να πεθάνουν 3. ή, αν πρόκειται για Χριστιανούς και Εβραίους, να πληρώνουν απάνθρωπο χαράτσι. 10. Το Κοράνι διατάζει τους μωαμεθανούς στο κεφάλαιο 98 εδάφιο 6 να μη δείχνουν ποτέ έλεος στους κάφρους επειδή "είναι τα πιο σιχαμερά πλάσματα"! 

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Το Περιβόλι της Παναγίας αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας !!!

Του κυρίου Ιωάννου Κορναράκη, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.


«Ο Θεός ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον» (Ψαλμ. 78, 1)


Η επέλαση της παπικής αιρέσεως, τον Νοέμβριο του 2006, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετέβαλε το Άγιο Όρος ή μάλλον την πνευματική του ηγεσία, τους ηγουμένους των είκοσι Ι. Μονών του, σε εγκαταλελειμμένο και έρημο οπωροφυλάκιο Ορθοδοξίας!

Ο λαός του Θεού, το πλήρωμα της Εκκλησίας, ανέμενε την άμεση, δυναμική παρέμβαση του Αγίου Όρους στα διαδραματισθέντα στο Φανάρι, με την επίσκεψη-συλλειτουργία του Πάπα, ως αυτονόητη παρουσία ορθόδοξης αντιδράσεως και μαρτυρίας, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν επί Πατριάρχου Αθηναγόρα, με την άρση των αναθεμάτων, όταν σύσσωμο το Άγιο Όρος, η πνευματική του ηγεσία, διέκοψε τη μνημόνευση του ονόματός του!

Αλλά η πνευματική ηγεσία του Αγίου Όρους των ημερών μας, δεν έπραξε το ίδιο!
Δεν διετράνωσε μαχητικά την ορθόδοξη μαρτυρία με το γνωστό κύρος του αγιορείτικου λόγου, ως διορθωτική παρέμβαση στις αυθαίρετες και κραυγαλέες πατριαρχικές παραβιάσεις των ι. Κανόνων της Εκκλησίας.
Αντίθετα επιβράβευσε τις πατριαρχικές αυτές αντορθόδοξες ενέργειες με τη διακήρυξη της ευλαβείας της στο πρόσωπο του κ. Βαρθολομαίου!

Έτσι οι φύλακες της Ορθόδοξης Παράδοσεως, οι πυλωροί της προστασίας και διασφαλίσεως του κύρους των Ι. Κανόνων της Εκκλησίας, εγκατέλειψαν τη θέση τους!
Αρνήθηκαν τον εαυτό τους.

Άφησαν ξέφραγο και απροστάτευτο τον αμπελώνα του Κυρίου και συσχηματίσθηκαν με τον νυν αιώνα του οικουμενισμού, του κακόδοξου χριστιανικού συγκρητισμού.

Ευθυγραμμίσθηκαν με τους νεοεποχίτικους νόες κληρικών και λαϊκών θεολόγων, αρνητών της αληθείας της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας των ι. Αποστολικών και Συνοδικών Κανόνων, της Πατερικής Παραδόσεως!

Η στάση αυτή της πνευματικής ηγεσίας του Αγίου Όρους αποστερεί σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία το φρουρό και φύλακα των παραδεδομένων αληθειών της πίστεως και της διδασκαλίας της.

Σήμερα έπαυσε να είναι το Άγιο Όρος εγγύηση και στήριξη Ορθοδοξίας, έπαλξη παρατάξεως μαρτύρων και ομολογητών Ορθοδοξίας.

Σήμερα το Άγιο Όρος, μοιάζει με αποσαθρωμένο από τον οικουμενισμό και την αίρεση οπωροφυλάκιο, μνημείο πλέον αγιορειτικής εγκαταλείψεως του περιβολιού της Παναγίας!

Το θλιβερό αυτό γεγονός συμβαίνει σήμερα, σε ώρα και στιγμή προχωρημένης αποδυναμώσεως της Ορθοδοξίας από ζωτικές και άγρυπνες δυνάμεις μαρτυρίας και ομολογίας, δεδομένου ότι, σήμερα, επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι και

Πατριάρχες αλλά και κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, μεταποιούμενοι αλαζονικώς σε τάξη εκκλησιαστικής οικουμενικής συνόδου, αποφθέγγονται άρρητα ρήματα κακοδοξίας, «επ’ αγαθώ» της Ορθοδοξίας!

Αιρετικές χριστιανικές κοινότητες αναγνωρίζονται σήμερα ως εκκλησίες, συλλειτουργίες με τους πάσης φύσεως αιρετικούς και συμπροσευχές βαπτίζονται ως αγαπητικές σχέσεις και κάθε ορθόδοξη αλήθεια παραπέμπεται στον κάλαθο του οικουμενισμού, για επανερμηνεία με τα νέα δεδομένα της μετανεωτερικότητας, η οποία απαιτεί τον επαναπροσδιορισμό των πάντων στη θεολογία και γενικώς στη ζωή της Εκκλησίας!

Σ’ αυτή την κρίσιμη ώρα της οικουμενιστικής λαίλαπας, δεν έστερξαν οι αγιορείτες ηγούμενοι να αναδειχθούν· «θεία παρεμβολή και θεηγόροι οπλίται παρατάξεως Κυρίου»!

Παραδόθηκαν στη δειλία και το φόβο της μαρτυρίας, με το…αιρετικό πρόσχημα της ευλαβούς υπακοής στο πρόσωπο του Πατριάρχου!

Έτσι μετέτρεψαν την πνευματική τους ηγεσία σε αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο του περιβολιού της Παναγίας!

Έκαναν την επιλογή τους!

Επέλεξαν την συνοδοιπορία τους με την πατριαρχική οικουμενιστική λογική!

π. Θεόδωρος Ζήσης : ο Οικουμενισμός προχωρεί διότι οι Μοναχοί δεν βρίσκονται στη πρώτη γραμμή του αγώνα.

Από το 2.30 λεπτό του βίντεο στα Ελληνικά.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Το μυστήριον του Χρίσματος


Το άγιον Χρίσμα, αν και δίδεται εν τη Εκκλησία χάρις εις την θεανθρωπίνην οικονομίαν του Χριστού, του μόνου Φιλανθρώπου, τυγχάνει το κατ΄ εξοχήν μυστήριον του Αγίου Πνεύματος. Εις την πραγματικότητα, το μυστήριον του Βαπτίσματος και το μυστήριον του Χρίσματος είναι εν δυαδικόν μυστήριον. Ενσωματωθέντες δια του Βαπτίσματος εις τον Θεάνθρωπον Χριστόν, εις το σώμα Του, την Εκκλησίαν, οι χριστιανοί λαμβάνουν εις το μυστήριον του Χρίσματος την «σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος», δηλαδή τον θείον αγιασμόν και την εν χάριτι χρίσιν και ενίσχυσιν του Αγίου Πνεύματος. Διότι κατά τους λόγους του σοφού Καβάσιλα, ο χριστιανός εις το άγιον Βάπτισμα λαμβάνει «το είναι και όλως υποστήναι κατά Χριστόν», το δε άγιον Χρίσμα δωρείται εις αυτόν τας χριστοποιούς δωρεάς και ενεργείας του Παναγίου Πνεύματος δια την νέαν ζωήν του εν Χριστώ, την πνευματικήν και θεανθρωπίνην ζωήν. Εις το άγιον Χρίσμα το πρόσωπον του ανθρώπου χρίεται δια του Αγίου Πνεύματος κατ΄ εικόνα και ομοίωσιν του θείου Κεχρισμένου, του Θεανθρώπου Χριστού. Εις το θείον μυστήριον τούτο συνεχίζεται η Αγία Πεντηκοστή, η οποία εις την Εκκλησίαν του Χριστού ουδέποτε διακόπτεται. 

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς--Ανακοίνωσις:


Ἐν Πειραιεῖ τῇ 4ῃ  Ἰουνίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπέστειλε τήν ἀκόλουθη Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο πρός τόν εὐλαβῆ Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

«Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Μέ τόν Νόμο 3984/27.6.2011 πού ἐψηφίσθη ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων καί ἐφαρμόζεται ἀπό 1ης Ἰουνίου 2013 ρυθμίζεται, μέ ἀρχές πού ἀπάδουν στήν ἰδιοπροσωπεία τοῦ Γένους μας καί τήν ἱερότητα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τό πολυσήμαντο θέμα τῆς δωρεᾶς καί μεταμοσχεύσεως τῶν ἀνθρωπίνων ὀργάνων. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπέβαλε κατά τήν διαβούλευση τοῦ εἰρημένου Νόμου θέσεις Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς βιοηθικῆς οἱ ὁποῖες προδήλως περιφρονήθησαν παρά τήν γενομένη τροποποίηση διά τοῦ Νόμου 4075/11.4.2012 καί ἑπομένως διά τό μέγιστο αὐτό θέμα καθηκόντως ὀφείλομε νά ἐνημερώσωμε τούς πάντας καί νά καταδείξωμε οἱ Ἱεράρχαι τήν καταφανῆ διάστασι τοῦ ψηφισθέντος Νόμου μέ τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν θεόσδοτη ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Ἐν συνεχείᾳ τῇ συμβολῇ τῆς ἐργασίας εἰδικῶν, ἤτοι τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου-Ἰατροῦ Λουκᾶ Τσιούτσικα, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεβυτέρου Στεφάνου Στεφοπούλου καί Πανοσιολ. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Ἁγιορείτου παρατηροῦμεν ὅτι:

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης:….Διότι τώρα καλώς κάνουμε και αγωνιζόμαστε για να κρατήσει το μάθημα των θρησκευτικών τον ομολογιακόν του χαρακτήρα, αλλά ο Οικουμενισμός και ο συγκρητισμός υπάρχει μόνο στο μάθημα των θρησκευτικών;;;  δεν τον βιώνουμε σε Εκκλησιαστικό και εκκλησιολογικό επίπεδο;;  δεν έχουμε τις Διαθρησκειακές συναντήσεις;;  δεν έχουμε τις συμπροσευχές;;  δεν έχουμε δηλώσεις ανωτάτων Εκκλησιαστικών ηγετών ότι και ο Μωάμεθ είναι Προφήτης;;  ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας;;  Αν τα λέει αυτά ένας Πατριάρχης, αν τα λέει ένας Αρχιεπίσκοπος, αν τα λένε θεολόγοι, γιατί να μην τα βάλουν κύριε Ρεράκη και στο μάθημα των θρησκευτικών;; Αφού τα λένε οι Ταγοί μας, αφού τα λένε όλοι οι Εκκλησιαστικοί ηγέται, αφού λοιπόν υπάρχει ο Οικουμενισμός και ο συγκρητισμός στην Εκκλησία, ποιος αγωνίζεται γι΄ αυτό;;….