Ο ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -- Του αειμνήστου Αλεξ. Καλόμοιρου

…Ο ορθολογισμός του Παπισμού αυτήν την ίδια την δυνατότητα επιτυχίας του σκοπού της ζωής των ανθρώπων την αρνείται, και βλέπει την Σωτηρία σαν μία νομική δικαίωσι των ανθρώπων μπροστά σε μια εξαγριωμένη ανθρωπομορφική θεία δικαιοσύνη. Για τους «Καθολικούς» ο άνθρωπος, δια της σταυρικής θυσίας του Χριστού, σώζεται από την θεία δικαιοσύνη και όχι από τα νύχια του διαβόλου, ο Θεός έρχεται να μας σώση από τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός σκοτώνει τον Θεό, για να ικανοποιήση την δικαιοσύνη του Θεού! Φεύ της βλασφημίας. Στην πραγματικότητα ο Χριστός πέθανε στον σταυρό για να αναστηθή και έτσι να νικήση δια του θανάτου τον θάνατο, να απαλλάξη τους ανθρώπους από τον θάνατο και κατ΄ αυτόν τον τρόπο να τους ελευθερώση από τον διάβολον ο οποίος υπεδούλωσε τους ανθρώπους δια του φόβου του θανάτου και της φθοράς, «όσοι φόβω θανάτου δια παντός του ζην ένοχοι ήσαν δουλείας». «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ίνα λύση τα έργα του Διαβόλου» (Α΄ Ιωάν. γ: 8). Μας γλυτώνει ο Χριστός από τον διάβολο και μας φέρνει πάλι στην αγκαλιά του Θεού απ΄ όπου ξεπέσαμε. Όμως αυτήν την δυνατότητα να επιστρέφουμε στην αγκαλιά του Θεού οι παπικοί την αρνούνται, γιατί ο ορθολογισμός τους τούς υπαγορεύει ότι καμμία δυνατότης επαφής δεν υπάρχει μεταξύ του ακτίστου Θεού και του κτιστού ανθρώπου. Πως άρχισε η πλάνη τους; Ο ορθολογισμός εισήχθη στην Εκκλησία της Δύσεως από ανθρώπους, που ήσαν μεν ευσεβείς, αλλά δεν είχαν κατορθώσει να απαλλαγούν από τα δεσμά της ανθρωπίνης σοφίας. Τα πρώτα σπέρματα του ορθολογισμού, που έπιασαν βαθειές ρίζες τα έσπειρε ο Αυγουστίνος. Από τους Δυτικούς θεωρείται σήμερα ο μεγαλύτερος Πατήρ της «Εκκλησίας» των. Στην συνείδησι όμως της Ορθοδόξου Εκκλησίας ποτέ ο Αυγουστίνος δεν υπήρξε άγιος. Απόδειξις το ότι δεν αναφέρεται στα Μηναία, που είναι το επίσημο αγιολόγιο της Εκκλησίας.
-------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό θέμα αὐτῆς τῆς ἀναρτήσεως εἶναι τεράστιον, μέ πολλές προεκτάσεις, ὅπως τήν ἐξεικόνισιν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τήν γνωστήν εἰκόνα τοῦ «συνθρόνου», πού εἶναι δυτικῆς προελεύσεως. Ἀπαιτοῦνται ἱκανές θεολογικές γνώσεις διά τόν σοβαρόν σχολιασμόν αὐτῆς τῆς ἀναρτήσεως, τίς ὁποῖες ὁ γράφων δέν διαθέτει. Ὡστόσον, θά θέσω πρός προβληματισμόν αὐτό πού ἔχω ἀκούσει ἀπό σοβαρόν θεολόγον καί λόγιον: ὅτι ὅλες οἱ θεοφάνειες στήν ΠΔ, συμπεριλαμβανομένων καί αὐτῶν τοῦ Μωϋσέως καί τοῦ Δανιήλ, εἶναι τοῦ Χριστοῦ, καθότι «Θεόν οὐδείς ἑώρακε πώποτε. ὁ μονογενής υἱός ὁ ὤν εἰς τόν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο» (Ἰω. 1, 18). Διά τοῦτο, ὅπως ἐμφατικῶς διδάσκει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἡ Ἁγία Ζ' Οἰκουμενική Σύνοδος καί πολλοί σύγχρονοι θεολόγοι, ἡ ὡς ἄνω εἰκών τοῦ «συνθρόνου» δέν εἶναι Ὀρθόδοξος. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, μόνον ἡ συμβολική εἰκών τῆς φιλοξενίας τοῦ Ἀβραάμ εἶναι ἀποδεκτή ὡς (συμβολική, τονίζω) εἰκών τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Serbian and Antiochian Patriarchates Continue Ecumenist Activity with Monophysite Heretics

On June 2, 2019, during a visit to Syria, the Serbian Patriarch Irinej, participated, along with Patriarch John of Antioch, in a join ecumenical service with Monophysite Syro-Jacobite clergy, including the Monopysite patriarch.Patriarch Irinej preached his heretical ecumenist teaching by proclaiming that ” theologians of both churches agreed that we confess the same belief in our Lord Jesus Christ, the Incarnate Word.”
Even more explicitly, Patriarch Irinej fundamentally denied the authority of the Ecumenical Councils which anathematized the Monophysite heretics, and proclaimed that the “Syriac Church” and his own Serbian “Church” were, in fact, “One Church”:

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣMia μοναδική ίσως ταινία που είναι αφιερωμένη στο Μακεδονομάχο μας Παύλο Μελά. Το έργο γυρίστηκε το 1974 με πρωταγωνιστές το Λάκη Κομνηνό και την αείμνηστη Καίτη Παπανίκα.

ΑΚΑΤΑΛHΠΤΟΝ ΕΣΤΙ - ΘΕΟΤΟΚΕ Η ΕΛΠΙΣ -- Orthodox Hymns


Τη Ζ΄ (7η) Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΣΕΡΓΙΟΥ και ΒΑΚΧΟΥ.

Σέργιος και Βάκχος οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους του δυσσεβούς βασιλέως Μαξιμιανού εν έτει296, στρατιώται ωραίοι την όψιν, νεώτατοι την ηλικίαν, επιφανείς το γένος, λαμπροί την αξίαν και ευγενέστατοι, Ρωμαίοι αμφότεροι, οίτινες ως ανδρείοι είχον μεγάλην τιμήν εις τα βασίλεια, ο δε Μαξιμιανός τους ετίμησε με αξιώματα κάμνων τον Σέργιον πριμικήριον της σχολής των Κιντιλίων και τον Βάκχον σεκουνδικήριον της αυτής σχολής, νομίζων ότι προσεκύνουν ούτοι τα είδωλα, αλλ’ αυτοί ήσαν Χριστιανοί εκ νεότητος, αναμένοντες καιρόν επιτήδειον δια να ομολογήσουν και παρρησία την αλήθειαν.

ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙ -- Αλεξ. Παπαδιαμάντη

Τάχα δὲν ἦτον οἰκοκυρὰ κι αὐτὴ στὸ σπίτι της καὶ στὴν αὐλήν της; Τάχα δὲν ἦτο κι αὐτή, ἕναν καιρόν, νέα μὲ ἀνατροφήν; Εἶχε μάθει γράμματα εἰς τὰ σχολεῖα. Εἶχε πάρει τὸ δίπλωμά της ἀπὸ τὸ Ἀρσάκειον.
Κ᾽ ἐτήρει ὅλα τὰ χρέη της τὰ κοινωνικά, καὶ μετήρχετο τὰ οἰκιακὰ ἔργα της, καλύτερ᾽ ἀπὸ καθεμίαν. Εἶχε δὲ μεγάλην καθαριότητα εἰς τὸ σπίτι της, κ᾽ εἰς τὰ κατώφλιά της, πρόθυμη ν᾽ ἀσπρίζῃ καὶ νὰ σφουγγαρίζῃ χωρὶς ποτὲ νὰ βαρύνεται, καὶ χωρὶς νὰ δεικνύῃ τὴν παραξενιὰν ἐκείνην, ἥτις εἶναι συνήθης εἰς ὅλας τὰς γυναῖκας τὰς ἀγαπώσας μέχρις ὑπερβολῆς τὴν καθαριότητα. Καὶ ὅταν ἔμβαινεν ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς, ἐδιπλασίαζε τ᾽ ἀσπρίσματα καὶ τὰ πλυσίματα, τόσον ὁποὺ ἔκαμνε τὸ πάτωμα ν᾽ ἀστράφτῃ, καὶ τὸν τοῖχον νὰ ζηλεύῃ τὸ πάτωμα.
---------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Ναί, πιστεύω κι ἐγώ μαζί μέ τόν κύρ Ἀλέξανδρον ὅτι ὁ Κύριος «θὰ δεχθῇ καὶ αὐτῆς τῆς πτωχῆς τὴν μετάνοιαν», λόγῳ τῆς συναισθήσεως τῆς ἁμαρτωλότητός της καί τῆς ταπεινοφροσύνης της. Ἀντιθέτως, σήμερον ὁ κόσμος θεωρεῖ πλέον «ἐξυπνάδα» καί «ἐλευθερίαν» τήν ἁμαρτωλήν ζωήν καί μάλιστα καυχᾶται γι' αὐτήν! Ἀπορεῖ ἀκόμη κανείς γιατί ἐφθάσαμεν ἐδῶ πού ἐφθάσαμεν;
-------------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Ευτυχώς που έγραφε και ο Παπαδιαμάντης τα αριστουργήματα τής εποχής του, βγαλμένα μέσα από την βιωτή του, ιστορίες αληθινές που συγκινούν και τις πέτρες τις αστάλακτες, και ποτίζεται η καρδιά μας από τα δάκρυα τα αφανή, τα γνήσια, που δεν έχουν στάλα εγωισμού απάνω τους.
Ευτυχώς που διαβάζουμε και αυτά και μαθαίνουμε πως είναι να είσαι πολύ αμαρτωλός, πώς είναι να σε ξερνάει η γειτονιά, να σε κλωτσούν παντού σαν τα σκυλιά, γιατί έκανες το λάθος καί έμπλεξες με έναν κατεργάρη που ποτέ δεν σε είδε σαν άνθρωπο με ψυχή, ποτέ σαν Τού Θεού, εικόνα αληθινή, μόνο σαν ηδονή την έβλεπε, καί η γειτονιά σάν πόρνη την αγριοκοιτούσε και την κατακρεουργούσε, με την ατελείωτη την γλώσσα τους την φαρμακερή, την δήθεν δίκαιοκρατική, που τσακίζει τα περισσότερα τα κόκκαλα, και αφήνει τις πιο βαθιές ουλές, που καταφέρνουν και σε στοιχειώνουν με ατελείωτες πληγές.
Και αυτή η γυναίκα, εξασκούσε αθόρυβα την μεγαλύτερη αρετή από όλες τις άλλες, γιατί ένιωθε βαθιά πως ήταν γνήσια η χειρότερη αμαρτωλή, και το δάκρυ της ήταν γεμάτο, ήταν αστείρευτο, γιατί κοιτούσε μόνο την κατάντια της, και όποιος κοιτάει την κατάντια του και κλαίει, δεν βλέπει ποτέ τα στραβά τών άλλων.
Ενώ εμείς οι έξυπνοι κριτές, οι ολίγων ψευτο-αμαρτωλοί με τα μάτια τα πλατιά, κοιτάμε μόνο των άλλων τα στραβά, και γινόμαστε οι πραγματικοί κατακριτέοι, καί αυτό μάς στερεί το δάκρυ, αυτό μάς στερεί τον Άγιο ουρανό.

Η Αγία ταπείνωση δεν κατοικεί στην φανταχτερή ζωή, κάτω από τα υπόγεια ανθεί, έχει ένα Φώς καί μία ευωδιά που δεν τα βλέπουν όλοι, τα βλέπουν μόνο οι πελεκημένοι από τη ζωή που ήρθαν σε συναίσθηση, και εμείς για να τα δούμε και να ευφρανθούμε,
πρέπει να σκάψουμε πολύ, και αυτή η εκσκαφή γίνεται μόνο προς τα μέσα μας.

Μακάρι να αξιωθούμε να γνωρίσουμε βαθιά τον εαυτόν μας.

Αιωνία η μνήμη και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, που μας έκανε πλούσιους σε γη και Ουρανό.

Η επέλαση της πέμπτης φάλαγγας ενώπιοι ενωπίοις

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος
Είναι πρόδηλον ότι τα μίσθαρνα όργανα της Παγκοσμιοποιήσεως και της Νέας Τάξης πραγμάτων, επιχειρούν της πλήρη κατάργηση των εννοιών έθνος και Πατρίδα διότι αποτελούν σχετικοί φραγμοί και διακωλυτικοί εν γένει παράγοντες των σχεδιασμών τους, εξ αυτού του λόγου μετέρχονται καθοιονδήποτε πρόσφορο και ικανό μέσο να τις εξοβελίζουν άρδην ως έννοιες εκ της καθημερινότητας.
Η πατρίς και το έθνος ακριβώς επειδή ενέχουν εις τον πυρήνα τους ταυτοτητοποιητική και συνεκτική ισχύ για τους λαούς, ο ολετήρας του συστήματος επιδιώκει να τις συνθλίψει ολοσχερώς υπό τις ερπύστριες του, αποδομώντας και κάθε επιμέρους χαρακτηριστικό της ιδιοσυστασίας των.

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Ο Άγιος  Μάξιμος, έζησε τον 7ον αιώνα. Το 613 ο Άγιος εγκατέλειψε τον κόσμο και έφυγε για το μοναστήρι στη Χρυσούπολη απέναντι από την Κων/πολη. Το 626 όταν ο δογματικός αγώνας των Μονοθελητών άρχισε να εντείνεται, οι Πέρσες έφθασαν στα τείχη της Κων/πολης και ο Άγιος ξεκίνησε για την Λατινική Δύση. Γνωρίζουμε ότι έφθασε μετά την Αλεξάνδρεια, στη Λατινική Αφρική στην Καρθαγένη. Εδώ οργάνωσε Ορθόδοξη αντίσταση προς τους Μονοθελητές. Λαός και Επίσκοποι σέβονταν τον Άγιο Μάξιμο ως σοφό σύμβουλό τους.
---------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Λέγει τό κείμενον: «Επίσης συνελήφθη ο Άγ. Μάξιμος μεταφέρθη στην Κων/πολη η δίκη του έγινε τον Μάϊο του 655 και καταδικάστηκε ως εχθρός και εγκληματίας του κράτους και ως ανατροπέας της εκκλησιαστικής και πολιτικής ειρήνης».

Σχόλιον: Οἰ σημερινοί «ὀρθόδοξοι ποιμένες» ἐπικαλοῦνται πληθωρικῶς τόν Ἅγιον Μάξιμον εἰς τά κείμενά των, διά νά φαίνωνται Πατερικοί, ἀλλ' εἰς τήν πρᾶξιν συμπεριφέρονται ὅπως οἱ διῶκται του!!! Διότι γνωρίζουν καλῶς ὅτι ἄν συμπεριφερθοῦν ὅπως ὁ Ἅγιος, τότε θά ὑποστοῦν τούς ὀνειδισμούς τοῦ «ἐγκληματίου», τοῦ «ἀνατροπέως τῆς εἰρήνης» (διάβαζε «σχισματικοῦ παλαιοημερολογίτου») κ.λπ. Προτιμοῦν, λοιπόν, ὡς γνήσιοι ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, τήν σύμπραξιν μέ τίς σκοτεινές δυνάμεις, διό καί πράττουν ὅ,τι δύνανται, προκειμένου νά διαλύσουν τήν Ἐκκλησίαν!

------------------
Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

Συμφωνώ με τον Κο Χατζηνικολάου, και με τον πρώτο σχολιαστή.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται, τα πρόσωπα αλλάζουν, ο τρόπος του διαβόλου για την επιβολή των αιρέσεων παραμένει ο ίδιος, και η αιχμαλωσία μιάς πρώην Ορθοδόξου Χώρας, - - - - - κατά την πλειοψηφία των πιστών της, - - έχει συμβεί όχι από τους λαθρομετανάστες αλλά από τους πνευματικούς της ταγούς, στο όνομα των αγώνων των παππούδων μας και στο όνομα της υποκρισίας της δήθεν γνήσιας ομολογίας.

Η σημερινή κατάσταση λοιπόν, το γιατί κυριεύουν την Ελλάδα οι λάθρο, και γιατί η Ελλάδα, ήδη έχει καταληφθεί, άνευ πολέμου, εποικίζεται ισάριθμα, από μετανάστες, και γιατί όλοι εμείς οι νόμιμοι Έλληνες, εξαιτίας και συνεπεία, του, δια των Μ.Μ.Ε, αφιονισμού των, είμαστε αδύναμοι να αντισταθούμε σε αυτή την λαθρο - επέλαση, αποδεχόμαστε παθητικά και μοιρολατρικά την υφαρπαγή της πατρίδας μας, άνευ ουδεμίας αντιστάσεως, συμβαίνει για ένα και μόνο λόγο.

Τούτο είναι Θεομηνία, και αιτία της Θεομηνίας είναι οι προδοσίες στά της Πίστεως.
Ο καθρέφτης λοιπόν, πλέον τού ποίοι έχουμε καταντήσει, εμφανίζεται από τον Κύριο, στα μούτρα αυτών που μπαίνουν από τα σύνορα, αλλόθρησκοι, παράνομα να μας εξουσιάσουν, να μας καταργήσουν.

Η αληθινή υπόσταση τής Ελλάδας, τών Εκκλησιαστικών και Πολιτειακών ταγών, κατά κανόνα , - - καθώς υπάρχουν και ελάχιστες εξαιρέσεις, Ορθόδοξοι Αρχιερείς και Ιερείς, - - είναι αυτή που φαίνεται με την επικράτηση από την λαθρο-επέλαση.

Επιτρέπεται από Θεού να έρχονται οι λάθρο, γιατί προηγουμένως άλλοι λάθρο, στα εισαγωγικά Ορθόδοξοι, ανάξιοι και αιρετικοί ήρθαν από τις πίσω πόρτες τών συνόρων τής Αγίας Εκκλησίας καί κατέλαβαν παράνομα τίς καίριες θέσεις στήν Ελλάδα, καί κυβερνάνε τήν επί γής Εκκλησία.

Μπήκαν παράνομα λαθρεπιβάτες στο άρμα τής Αγίας Εκκλησίας, έγιναν παράνομα μηχανοδηγοί, άλλαξαν το δρομολόγιο τής αποστολής καί ό λαός παραμένει ακόμη επιβάτης πού ακολουθεί από ανημπόρια καί αποχαύνωση.

Έρχονται οι λαθρο, γιατί έγιναν λαθρο όλοι αυτοί οι Δεσποτάδες, επειδή παρέλαβαν Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία και την μεταποίησαν σε δαιμονική αιρετική συναγωγή, και ομιλώ για την ετερόδοξη συναγωγή των ΓΟΧ ΘΝΠ υπό τον Κο Καλλινικο, και την οικουμενιστική πανθρησκεία υπό την Κρατούσα Εκκλησία, που συνηγορεί και συν-επιτρέπει με το Κράτος πλέον, την οργάνωση και κυριαρχία των αιρετικών στην Ελλάδα.
Αυτή η επικράτηση φέρει ως αποτέλεσμα το να ενταθούν και οι διωγμοί των αληθινών Ορθοδόξων, με την Βούλα και της Κρατικής εξουσίας, όπως και η πιλοτική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, που δεν θα αναγνωρίζει στα ληξιαρχεία, Αγιαστικά Μυστήρια γνησίων Ορθοδόξων Ιερέων και Αρχιέρεων, που δεν επιδέχονται για λόγους ετεροδοξίας, και κατά συνέπεια άρνησης Ορθοδόξου ομολογίας και Πίστεως, το να υπαχθούν ως μέλη του ετεροδόξου θρησκευτικού μητρώου του Υπουργείου Παιδείας.

Η ελευθερία μας λοιπόν, είναι συνώνυμη μόνο της Ορθοδοξίας μας.

Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος ρώτησε:

«Κύριε, πως συμβαίνει, μερικοί να ζουν λίγο στη γη και άλλοι να φθάνουν σε βαθειά γηρατειά; Και γιατί άλλοι να βρίσκωνται μέσα σε φτώχεια και άλλοι να είναι πλούσιοι; Και πως οι άδικοι μεν πλουταίνουν, ενώ οι δίκαιοι πένονται;». Τότε άκουσε φωνή να του λέγη: «Αντώνιε, κοίτα τον εαυτό σου. Αυτά τα κανονίζει ο Θεός κατά την κρίση του και δεν συμφέρει να τα μάθης».

Σχόλιο του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου

Δημήτριος Χατζηνικολάου 24 Φεβρουαρίου 2019 - 10:13 μ.μ.

Δυστυχῶς, εἶναι δύσκολον σήμερα νά ξέρουμε ποῖοι εἶναι "εκείνοι που στέκονται επί των επάλξεων των πατροπαράδοτων," ὅπως γράφετε. Μετά τήν εἰσαγωγήν τῆς καινοτομίας τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων ἐκ μέρους τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου, δέν γνωρίζω πλέον ἄν ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι στήν Ἑλλάδα. Προφανῶς, ἡ διακράτησις τοῦ Πατρώου Ἑορτολογίου καί ἡ μή κοινωνία μέ τούς Οἰκουμενιστάς εἶναι μέν ἀπαραίτητα στοιχεῖα Ὀρθοδοξίας, ἀλλά ὄχι καί ἀρκετά διά νά ὁμιλοῦμε ἀνυποκρίτως διά παραμονήν εἰς τάς ἐπάλξεις τῆς Ὀρθοδοξίας. Λυποῦμαι πολύ, ἀλλ' αὐτή εῖναι ἡ ἀλήθεια.

Κατάσταση εκτός ελέγχου

Η άρνηση των κρατικών λειτουργών της Ελλάδας να προστατεύσουν τη χώρα και να ασκήσουν όπως επιβάλλεται από το Σύνταγμα και τους νόμους την εθνική μας κυριαρχία δεν είναι μια απλή υποψία αλλά βεβαιότητα - τουλάχιστον για όλους όσοι εμπράκτως την αμφισβητούν.
Από τη μια οι Ελληνες πολίτες θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχει ακόμα κάποιος έλεγχος στα σύνορα, ότι δεν είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση, δεν έχουν δοθεί τα κλειδιά της χώρας σε ξένους, στις ύποπτες ΜΚΟ, στους «αλληλέγγυους», στους επαγγελματίες του «ανθρωπισμού» και σε διάφορα εξτρεμιστικά στοιχεία. Ομως, αυτοί που θησαυρίζουν από τον εποικισμό της χώρας είναι πεπεισμένοι ότι κανείς δεν εμποδίζει την παράνομη είσοδο των αλλοδαπών και ουδείς θα τιμωρηθεί γι’ αυτό το έγκλημα κατά της πατρίδας και του λαού.
--------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

«Ὑπουργὸς Ἀμύνης»: «Ἀναμένονται στὴν Ἑλλάδα τζιχαντιστές! Δὲν μὲ ἀφήνουν οἱ ΜΚΟ νὰ μπῶ στὰ στρατόπεδα μεταναστῶν νὰ δῶ τί γίνεται»!

Αὐτή εἶναι ὁμολογία Ἐσχάτης Προδοσίας! Θά ἔπρεπε νά συλληφθῇ πάραυτα! Ἀκοῦς ἐκεῖ, ὁ καθ' ὕλην ὑπουργός προστασίας τῆς χώρας ἀπό τούς ἐξωτερικούς ἐχθρούς της νά ὁμολογῇ δημοσίως ὅτι δέν φυλάττει τά σύνορα, ὁπότε θά μᾶς ἔλθουν καί ἄλλοι τζιχαντισταί, ὅτι δέν δύναται νά ὑπάγῃ σέ στρατόπεδα ὅπου διαφεντεύουν οἱ "ΜΚΟ" κ.λπ. Πρωτάκουστα πράγματα! Παραιτηθεῖτε, κύριοι, φύγετε τό ταχύτερον! Ὄχι, βεβαίως, γιά νά ἐπανέλθουν οἱ ἄλλοι βρωμεροί ΠΡΟΔΟΤΑΙ, ἀλλά διά νά σχηματισθῇ μία Ἑλληνική Κυβέρνησις προσωπικοτήτων ἀπό τόν Πατριωτικόν χῶρον, ἀνθρώπων πού δέν εἶχαν ποτέ σχέσιν μέ τούς γαλάζιους, τούς κόκκινους καί τούς πράσινους ΒΡΩΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΑΣ!