ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΙΣ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΑΣ

ΟΤΙ ΣΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΩΣΑΝ ΕΙΣ ΠΗΛΟΝ                                                               
 «Αμήν αμήν λέγω υμίν, ότι έρχεται ώρα και νυν εστιν, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσονται» (Ιωάν. ε: 25).                                                                                                                                                

Επειδή και το ανθρώπινον γένος έχασεν ως αχάριστος δούλος του ουρανίου Πατρός την πρώτην κληρονομίαν, της οποίας ένα από τα χαρίσματα ήτο και ένας σταλαγμός σοφίας από το αχανές πέλαγος της σοφίας του Θεού, με το οποίον ηδύνατο να προγνωρίζη τα πράγματα καθώς είναι η ύπαρξίς των και η φύσις των, όχι μόνον όσα υποπίπτουσιν εις τα σωματικά αισθητήρια, αλλά και τ’ άλλα όσα έρχονται εις τον νουν· επειδή, λέγω, και έχασε τοιούτον θησαυρόν ο άνθρωπος, μόλις και μετά βίας γνωρίζει και καταπείθεται εις εκείνα όπου βλέπει με τους οφθαλμούς του. Δια τούτο και ο θεόπτης Μωϋσής, βλέπων μακρόθεν την βάτον, ήτις εκαίετο και δεν κατεκαίετο, και μη δυνάμενος να καταλάβη του Μυστηρίου εκείνου την δύναμιν και έννοιαν, έλεγε· «Παρελθών όψομαι το όραμα το μέγα τούτο» (Έξοδ. γ:3).

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox Hymns


Ο Θεσσαλονίκης θείος Γρηγόριος επάνω εις το όνομα της Παρθένου, πανηγυρίζων εις την εορτήν και λέγων:                                     
«Και το όνομα, φησί, της Παρθένου Μαριάμ· τούτο δε ερμηνεύεται «Κυρία» παρίστησι δε και το αξίωμα της Παρθένου, και το βέβαιον της Παρθενίας και εις το εξής αδιάπτωτον, και το εξηλλαγμένον αυτής του βίου και δια πάντων ηκριβωμένον και, ως ειπείν, παναμώμητον· κυρίως γαρ ούσα και φερωνύμως Παρθένος, πάσαν είχε την της αγνείας παντελή πανκτησίαν. Παρθένος ούσα και το σώμα και την ψυχήν, και τας της ψυχής δυνάμεις και τας του σώματος αισθήσεις πάσας μολυσμού παντός υπερανωκισμένας πλουτούσα, και τοσούτο κυρίως τε και βεβαίως και, ως ειπείν, κεκυρωμένως και τοις πάσιν ασύλως τον άπαντα χρόνον, ώσπερ η κεκλεισμένη πύλη τα εντεθησαυρισμένα, και το εσφραγισμένον βιβλίον οφθαλμοίς άψαυστα τηρεί τα εγγεγραμμένα».

Τη ΣΤ΄ (6η) Ιουνίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ιλαρίωνος του νέου, Ηγουμένου της Μονής των Δαλμάτων.

Ιλαρίων, ο Όσιος πατήρ ημών, ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Νικηφόρου του Πατρικίου εν έτει ωβ΄ (802) και Σταυρακίου, Μιχαήλ Ραγκαβέ και Λέοντος Αρμενίου του εικονομάχου. Κατήγετο δε εκ Καππαδοκίας, πατέρα μεν έχων Πέτρον καλούμενον, μητέρα δε Θεοδοσίαν. Ο πατήρ αυτού ήτο γνωστός εις τον βασιλέα, επειδή αυτός εχορήγει τον άρτον της βασιλικής τραπάζης. Αφού δε ο Όσιος εγεννήθη και απεγαλακτίσθη, εστάλη εις σχολείον δια να μάθη επιμελώς τα ιερά γράμματα. Ότε δε έφθασεν εις την ηλικίαν των είκοσι χρόνων, εγκαταλείψας ευαγγελικώς πατέρα, μητέρα, οικίαν, πλούτον και πάντα τον κόσμον, εγένετο Μοναχός εις το εν Κωνσταντινουπόλει Μοναστήριον, το καλούμενον του Ξηροκηπίου.

Η μικτή Μονή του Έσσεξ....

...Όταν ελειτούργει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έβλεπε το Άγιον Πνεύμα, όπερ κατέβαινεν εις τα τίμια δώρα με σημείον, όπερ έβλεπε μόνον η καθαρά και αμόλυντος ψυχή του. Λειτουργούντος ποτέ του Αγίου μετά τινος Διακόνου, ούτος ατενίσας προς τον γυναικωνίτην είδε γυναίκα ωραίαν και εσκανδαλίσθη. Εννοήσας τούτο ο Άγιος βλέπει ότι δε κατήλθε το Άγιον Πνεύμα, κατά την συνήθειαν. Τότε τον μεν Διάκονον διέκοψεν από την λειτουργίαν εκείνην και τότε είδε το Άγιον Πνεύμα. Μετά δε ταύτα, δια να μη συμβή και άλλοτε, προσέταξε να κατασκευάσωσιν εις τον γυναικωνίτην δικτυωτά (καφάσια), ώστε αι γυναίκες να βλέπωσι προς το άγιον Βήμα, οι δε Κληρικοί να μη βλέπωσι προς τας γυναίκας 
(Συναξ. Τόμος:ΙΑ, 425).

Η προσφορά της Πεντηκοστής -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ο λόγος δώρο αποκλειστικό του Θεού στον άνθρωπο, που τον κατέστησε κυβερνήτη και άρχοντα του σύμπαντος, υπέστη και αυτός τις συνέπειες της πτώσεως. Μαζί με τα άλλα θεϊκά στοιχεία της προσωπικότητος φθείρεται και η λειτουργία του λόγου· η σκέψη του ανθρώπου, οδηγός για την γνώση και την αλήθεια, εκτρέπεται σε δρόμους απωλείας και η γλώσσα του, μέσο συνεννοήσεως και συνδέσμου, γίνεται όργανο διασπάσεως και συγχύσεως. Καταντά άλογος και άλαλος ο πεσμένος άνθρωπος και η Βαβέλ περνά στην ιστορία ως σύμβολο της αποτυχίας και της διαιρέσεως της ανθρώπινης κοινωνίας. Αιώνες πολλούς αργότερα, όταν η εξαχρείωση και εξαθλίωση έχουν φθάσει σε οριακά επίπεδα, έρχεται ο Μονογενής Υιός και Λόγος – σημειώστε το όνομα – του Θεού, για να ενώσει τα διεστώτα, να αποκαταστήσει την σαλευμένη ειρήνη και να ανασυγκροτήσει την διαλυμένη κοινωνία. Με τον ζωογόνο λόγο του ανασταίνει την συνείδηση του πεσμένου ανθρώπου. Με το θάνατο και την ανάστασή του αφθαρτίζει την φύση του, την καθιστά καινή κτίση μέσα στην Εκκλησία του, όπου ο ίδιος προσφέρεται ακατάπαυστα ως άσαρκος λόγος (αγία Γραφή) και ως ένσαρκος λόγος (μυστήριο Θείας κοινωνίας). 

Ἡ νόσος τῆς ὑπερηφανείας -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Νοσηλευτές καί νοσηλευόμενοι, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μένουν κατάπληκτοι μπροστά στίς πιό ἀπίθανες ἀσθένειες, καί στά πιό ἀπίθανα προβλήματα ὑγείας. Ἀσθένειες καί ἐπιδημίες ἐξαφανίζονται, καί ἄλλες –ἴσως περισσότερες– ἐμφανίζονται... σάν τ᾽ ἀστέρια, πού ἄλλα ἐξαφανίζονται ἀπ᾽ τό στερέωμα, καί «νέοι ἀστέρες» γεννιοῦνται. Ἡ πιό πάνω ἀναφορά ἔγινε γιά τίς ἀσθένειες τοῦ σώματος. Μά ἐδῶ, μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ψυχή, τῆς ὁποίας οἱ ἀσθένειες εἶναι πολύ περισσότερες, σοβαρότερες, καί συχνά, πιό δυσδιάκριτες. Πόσοι ἅγιοι Πατέρες τίς ἔχουν ἐντοπίσει καί μελετήσει, δίνοντάς μας καί τά σχετικά πνευματικά φάρμακα μέ τά συγγραφικά τους ἔργα! Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι θανάσιμο ἁμάρτημα, κι ἀπ᾽ τά θανάσιμα τό πιό θανάσιμο.

Η «έκφραση μίσους» από κοινωνικό Δίκτυο -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη


---------- Forwarded message ---------
Από: Kyprianos Christodoulides <kyprianos01@gmail.com>
Date: Παρ, 5 Ιουν 2020 στις 3:47 μ.μ.
Subject: Η «έκφραση μίσους» από κοινωνικό Δίκτυο
To: daskalos ksipnistere <ksipnistere1@gmail.com>

f/b : Το σχόλιο αυτό παραβιάζει τους Όρους της κοινότητάς μας σε ό,τι αφορά τις φράσεις μίσους
[ Σημείωση, σχόλιο «παραβιαστή», σε ανάρτηση φέισμπουκ, που εξυμνούσε αμφιλεγόμενο ιερέα.]

Πώς εκλαμβάνεται η «έκφραση μίσους» από κοινωνικό Δίκτυο

f/b : Πληροφορίες για το σχόλιό σας
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 στις 8:09 μ.μ.
fb :Κανείς άλλος δεν μπορεί να δει το σχόλιό σας.

Ποιο ήταν το σχόλιο ;

- Ώστε έτσι λοιπόν ! Κοινοποιήσεις 1.465 καί λάϊκ 6,2 χιλιάδες !! Μηδενικές γιά ελεγκτικά σχόλια τών εκλεγμένων "μωρών καί ασθενών" πρός κατίσχυση τών σοφών τού κόσμου τούτου. Τώρα τόν ανακάλυψαν καί τόν λένε χαρισματικό !
- Τώρα, γιατί τώρα ;
 - Επειδή σέ δημοσιογραφική συνέντευξη θρησκευτικού σάϊτ, ίσως καί εφημερίδας πάντως προοδευτικής, όπως είναι όλες, είπε ότι ο Χριστός δέν καταδίκασε τήν ομοφυλοφιλία, παρά μόνο τήν υποκρισία ! Γι' αυτό τόν λένε "χαρισματικό".
 - Καί λίγο τό θεωρείς εσύ ;
 - Είναι λίγο γιά τούς θεολογικά άσχετους, που είναι δυστυχώς οι περισσότεροι. Οι όντως ολίγοι, οι έχοντες θεογνωσίας επίγνωση, αυτοί έπρεπε νά είναι οι περισσότεροι καί νά μαθαίνουν στούς άσχετους διαστροφείς τών αγίων Γραμμάτων, ότι η ομοφυλοφιλία αποτελεί τήν κορωνίδα τής υποκρισίας.
 - Καί γιατί παρακαλώ ;
 - Διότι ο ομοφυλόφιλος υποστασιάζει βιωματικά, άν θέλεις οντολογικά, τήν διεστραμμένη ανθρώπινη φύση. Ο ομοφυλόφιλος παρότι άνδρας ή γυναίκα, υποκρίνεται, ο μέν άνδρας τήν γυναίκα, η δέ γυναίκα τόν άνδρα ! Νά γιατί. Καί λέγε μου εσύ, άν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία από αυτό.

f/b : Ελέγχουμε το σχόλιό σας
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 στις 8:43 μ.μ.
f/b : Γίνεται έλεγχος του σχολίου σας.
 f/b : Επιβεβαιώσαμε ότι το σχόλιό σας δεν ακολουθούσε τους Όρους της κοινότητάς μας

Ερώτηση «παραβιαστή» προς ελεγκτές-λογοκριτές  f/b :   Οι «όροι τής κοινότητας» υπερτερούν τών όρων τής Φύσεως ; Άν ισχύει αυτό, τότε οι «όροι τής κοινότητας», είναι έκφραση μίσους πρός τούς όρους τής Φύσεως.
--------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Κυπριανός Χριστοδουλίδης: «Ερώτηση «παραβιαστή» προς ελεγκτές-λογοκριτές f/b : Οι «όροι τής κοινότητας» υπερτερούν τών όρων τής Φύσεως ; Άν ισχύει αυτό, τότε οι «όροι τής κοινότητας», είναι έκφραση μίσους πρός τούς όρους τής Φύσεως».

Ἀγαπητέ μου Κυπριανέ, οἱ Νεοταξῖται ὄντως διαστρέφουν τά πάντα! Δέν ἐκπλήσσομαι πού ἔθεσαν τήν ΒΡΩΜΕΡΑΝ των «πολιτικήν ὀρθότητα» ὑπεράνω τῶν νόμων τῆς Φύσεως καί βεβαίως ὑπεράνω τῶν Νόμων τοῦ Θεοῦ! Ὁ Διάβολος ἔχει πλέον πολλούς ἐργάτας!

Γουμενίσσης Δημήτριος: «Επιχειρείτε τεχνηέντως πληθυσμιακή αλλοίωση του τόπου μας»

Ευθείες «βολές» κατά της κυβέρνησης γιά την μεταναστευτική πολιτική της εξαπέλυσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, κατηγορώντας την «ανοικτά» γιά επιχείρηση πληθυσμιακής αλλοίωσης του τόπου μας «κατά τρόπο που υπονομεύει την εθνική κυριαρχία μας και το μέλλον μας».
Στην σχετική επιστολή-«καταπέλτη» προς τον υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής Νότη Μηταράκη, την οποία κοινοποιεί στον πρωθυπουργο Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπουργούς Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη και αγροτικής ανάπτυξης κ. Βορίδη, ο κ. Δημήτριος αναφέρει τα εξής:
-----------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐξαιρετικόν καί κρίσιμον ἄρθρον! Θ' ἀκούσουν οἱ ΠΡΟΔΟΤΑΙ;
-------------------------
Ανώνυμος είπε...
Ο Δημήτριος είναι υπέρμαχος της ψευδοεκκλησιας τής Ουκρανίας, ας το έχουμε υπόψη

Αλυσοδένουν τους πιστούς με το πετραχήλι τους και τους μεταβάλλουν σε αυτόματα κινούμενα ( ρομπότ).

Ο Θεός, επειδή, ο άνθρωπος ήτο προικισμένος με ελεύθερη θέληση, μετά την πτώση, ζήτησε ευθύνες. Έτσι η ευθύνη είναι στοιχείο της ζωής μας. Είναι αδιανόητο να θεωρείς το άτομο υπεύθυνο για τις πράξεις του και συγχρόνως να του αρνήσαι το δικαίωμα να αποφασίζει γι’ αυτές. Αλυσοδένουν τους πιστούς με το πετραχήλι τους και τους μεταβάλλουν σε αυτόματα κινούμενα ( ρομπότ). Καταργείται έτσι το Πρόσωπο. Στα πλαίσια των διαπιστώσεων για το Άγιον Όρος των ημερών μας, θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω, ότι γίνεται μια παρανόηση στις πνευματικές σχέσεις μεταξύ γέροντος και υποτακτικών, με συνέπεια να ειδωλοποιείται, να απολυτοποιείται και να ανάγεται σε επίπεδα αλαθήτου ο γέροντας, πράγμα που κι΄ αυτόν βλάπτει και τους υποτακτικούς μεταβάλλει σε άβουλα και άνοα όντα.  
----------------------------------------
Marinos Ritsoudis είπε...

Και η πολιτειακή ηγεσία αλυσοδένει τους Εκκλησιαστικούς με τους μισθούς καί τις αναγνωρίσεις, και καταργείται ο Χριστός και ο αμαρτωλός άνθρωπος μέ τό πρόσωπο του Χριστού, και υπηρετείται ο κοροναϊός δηλαδή ο διάβολος.
Ο Κύριος λέει, ελάτε στον Οίκο Τού Πατρός Μου.
Ο αμαρτωλός άνθρωπος που θέλει να βρει την σωτηρία του λέει : Θέλω Κύριε.
Ο κοροναϊός λέγει με το στόμα των Κυβερνώντων : Απαγορεύεται η συμμετοχή στα Αγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας, Κλειστείτε στα σπίτια σας να σωθείτε.

Εν κατακλείδι, καταφρονείται το κέντρο της Ζωής τής Εκκλησίας που είναι ο Χριστός και ο πεπτωκοτας άνθρωπος και εντέλεται νά γίνεται το κέντρο της σωτηρίας το σπίτι και η απομόνωση.

Αυτό είναι άρνηση της Αγίας Εκκλησίας, και των προσώπων για τά οποία ιδρύθηκε η Αγία Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός και ο άνθρωπος που επιζητεί την σωτηρία του.

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΤΗΣ Ζ΄ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ -- ΗΤΟΙ ΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Τη αυτή ημέρα Σαββάτω προ της Πεντηκοστής μνήμην επιτελούμεν πάντων των απ’ αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου.                                                                                           

Κατά το Σάββατον τούτο, όπερ προηγείται της Αγίας Πεντηκοστής, εθέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες, ίνα επιτελώμεν μνήμην πάντων των απ’ αιώνος ευσεβώς τελευτησάντων ανθρώπων, καθώς τούτο διέταξαν να γίνεται και κατά το Σάββατον προ των Απόκρεω. Προσέταξαν δε τούτο υπό φιλανθρωπίας κινούμενοι, ίνα και όσοι δι’ οιανδήποτε αιτίαν δεν έτυχον των κατά μέρος συνήθων μνημοσύνων, συμπεριληφθώσιν εις τα κοινά ταύτα. Ταύτην δε την περί των μνημοσύνων διάταξιν παρέλαβον οι Πατέρες της Εκκλησίας κατά παράδοσιν από τους Αγίους Αποστόλους, οίτινες εδίδασκον «ότι τα υπέρ των κεκοιμημένων γινόμενα μεγάλην προξενούσιν ωφέλειαν εις αυτούς», καθώς τούτο φαίνεται και από τας διαταγάς αυτών (Βιβλ. η΄ Κεφ. μβ: 42).