ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΟΝΑΖΟΝΤΑ --- Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών ΜΑΡΚΟΥ του Ασκητού

Τω περιποθήτω τέκνω Νικολάω,                                   

Επειδή έκπαλαι μεγάλας φροντίδας κατέβαλες, ίνα σώσης τον εαυτόν σου, ως και μεγίστην μέριμναν δια την κατά Θεόν ζωήν, συζητών δε με ημάς διηγείσο δια ποίων κόπων, θερμών αγώνων και αυστηρού τρόπου ζωής προσεπάθεις να πλησιάσης προς τον Κύριον, εφαρμόζων εις τους αγώνας σου εγκράτειαν και πάσαν κακοπάθειαν, εντατικήν αγρυπνίαν και σύντονον προσευχήν· εξιστόρεις δε οποίοι πόλεμοι και εξάψεις σαρκικών παθών αναταράσσουν την ανθρωπίνην φύσιν και κατά της ψυχής εξεγείρονται υποκινούμενα υπό του νόμου της αμαρτίας του αντιστρατευομένου τον νόμον του νοός ημών (βλ. Ρωμ. ζ: 23), συνεκινείσο δε και ωδύρεσο, διότι περισσότερον παρηνωχλείσο από τον πόλεμον της οργής και των σαρκικών ελαττωμάτων και επεζήτεις να ακούσης λόγον συμβουλευτικόν και δια τίνος τρόπου θα ηδύνασο να καταστής ανώτερος των ολεθρίων τούτων κακών, δια τούτο και κατ’ εκείνον τον καιρόν, όσον ήτο δυνατόν, προσωπικώς σε συνεβουλεύσαμεν, παραδώσαντες εις σε ως υποθήκην  ψυχωφελείς σκέψεις και γνώμας υποδείξαντες και δια ποίων ασκητικών αγώνων μετά συνέσεως και πεφωτισμένης γνώσεως της λογικής, κατά το Ευαγγέλιον πολιτευομένη η ψυχή, υποβοηθουμένη και υπό της Χάριτος της Πίστεως, δύναται να υπερασπίση εαυτήν κατά των εκ της κακίας αναφυομένων κακών, ιδιαιτέρως δε των κακιών, τας οποίας προανεφέραμεν.

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ~ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τελικῶς, ὄντως ἡ Χούντα τοῦ Γ. Παπαδοπούλου ἦτο «παιδική χαρά» ἐν συγκρίσει μέ τήν χούνταν τοῦ Μητσοτάκη!

Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ ζητά από υγειονομικούς να μην κάνουν αποκαλύψεις και απειλεί: «Αν δεν εφαρμόσετε την εντολή…»

Ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Γιάννης Καρβέλης, εξαπολύει μέσω επίσημου εγγράφου απειλές προς υγειονομικούς, ζητώντας τους να μην αποκαλύπτουν περιστατικά που απασχολούν την κοινή γνώμη γιατί αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες!

Τη Ε΄ (5η) Μαρτίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΡΚΟΥ του Αθηναίου, του ασκήσαντος εν τω όρει της Θράκης της πέραν της χώρας των Χετταίων.

Μάρκος ο Αθηναίος, ο εν Οσίοις Οσιώτατος και εν Αγίοις Αγιώτατος Πατήρ ημών, ο ασκήσας εις την βαθυτάτην έρημον την πέραν της Αιγύπτου κειμένην, εν τω όρει τω καλουμένω της Θράκης, διέλαμψεν εν τη πανερήμω ταύτη κατά τον Δ΄ μετά Χριστόν αιώνα. Κατά τους χρόνους δηλαδή εκείνους κατά τους οποίους ο εν Αιγύπτω Χριστιανικός ασκητισμός ευρίσκετο εις το μεσουράνημα του μεγαλείου του. Ακριβείς πληροφορίας περί του χρόνου της γεννήσεως και της προς Κύριον εκδημίας του Οσίου τούτου Πατρός δεν έχομεν, τόσα δε μόνον περί τούτου γνωρίζομεν, όσα διηγείται εις τινα διήγησίν του ο Όσιος Πατήρ ημών Σεραπίων.

Ἀκατανόητον θαῦμα,

 


ἀνερμήνευτον ἄκουσμα, μυστηρίου θείου ἀποκεκρυμμένου φανέρωσις, ἀκαταμάχητος προστασία, ἀντίληψις κραταιά, ζωοδόχε πηγή, πέλαγος ἀνεξάντλητον τῶν θείων καὶ ἀπορρήτων χαρισμάτων καὶ δωρεῶν, ὕψος τῶν ἐπουρανίων καὶ ἀσωμάτων Δυνάμεων καὶ τῶν Σεραφεὶμ ὑψηλοτέρα, βάθος τῶν ἀποκρύφων νοημάτων τὸ ἀνεξερεύνητον, ἡ κοινὴ φιλοτιμία τῆς φύσεως, ἁπάντων τῶν καλῶν χορηγία, ἡ μετὰ τὴν Τριάδα πάντων τῶν ποιημάτων Δέσποινα, ἡ μετὰ τὸν Παράκλητον ἄλλος Παράκλητος, καὶ μετὰ τὸν μεσίτην Χριστὸν μεσίτρια τοῦ κόσμου παντός, τὸ ὄχημα ἡλίου τοῦ νοητοῦ, τὸ δοχεῖον τοῦ φωτὸς τοῦ ἀληθινοῦ τοῦ φωτίζοντος πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, ἡ φέρουσα ἐν ἀγκάλαις Τὸν τῷ ῥήματι τὰ πάντα φέροντα·

 Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Κάτω οἱ διαφθορεῖς τῶν Ἑλλήνων!

Ανοιχτή επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας σχετικά με τη δεξιότητα της «Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης» στα σχολεία

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2022

Αξιότιμη Υπουργέ κα Νίκη Κεραμέως

Μετά από λεπτομερή μελέτη και συνεργασία με επιστήμονες της Ελληνικής Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας, επισημαίνουμε τα εξής, όσον αφορά την υποθεματική ενότητα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» στα προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων της θεματικής ενότητας: «Ζω καλύτερα – Ευ ζην», (1,2) που ξεκίνησαν φέτος στα Δημοτικά και Γυμνάσια της χώρας υποχρεωτικά και χωρίς γονεϊκή συναίνεση για μία ώρα (Γυμνάσια) και μία έως τρεις ώρες (Δημοτικά) την εβδομάδα:

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἄν καί τά ἐγνώριζα σχεδόν ὅλ' αὐτά τά ἄκρως ἀνησυχητικά πού καταγγέλλουν οἱ συντάκται τῆς ἐπιστολῆς, ἐν τούτοις ἡ ἀνάγνωσίς της μοῦ προεκάλεσε μεγάλην ὀργήν ἐναντίον τῶν διεστραμμένων πού «κυβερνοῦν» (ἤ εἶναι «κόμματα ἐξουσίας» πού ἀναμένουν νά «κυβερνήσουν») αὐτόν τόν τόπον! Ὑψώνω κι ἐγώ τήν φωνήν μου, λοιπόν, μαζί μέ τούς ἐπιστολογράφους: Κάτω οἱ διαφθορεῖς τῶν παιδιῶν μας!

Ώ καιροί, ώ ήθη! Σήμερα αυτοί που κοινωνούν και μνημονεύουν τους λατινόφρονες οικουμενιστές λαμβάνουν αγιοκατάταξη!

Ο Αββάς Νικόλαος

…Συ δε, ω ακροατά, στοχάσου, παρακαλώ, άλλον μαθητήν του Αγίου Γρηγορίου του Σιναΐτου, τον θαυμάσιον Αββάν Νικόλαον, όστις κατήγετο από τας Αθήνας, γέρων πολύ, έως ογδοήκοντα χρόνων, άξιος ευλαβείας δια το αιδέσιμον γήρας του, την φρόνησίν του και την σεμνότητα του ήθους του. Ούτος και δια την Ορθοδοξίαν πολλά μεγαλοψύχως υπέφερεν από τον Βασιλέα Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγον, τον Λατινόφρονα, πολλάς εξορίας και αρπαγάς των υπαρχόντων του και πολλάς σκοτεινάς φυλακάς. Διότι εις καιρόν ότε ο θείος Νικόλαος εκήρυττεν εις την πατρίδα του τον λόγον του Θεού και εδίδασκε τον λαόν να φυλάττουν την Ορθοδοξίαν και να μη δέχονται τα σαθρά δόγματα των Λατίνων απέστειλεν ο Βασιλεύς υπηρέτας ιδικούς του λατινόφρονας πολύ σκληρούς και απανθρώπους δια να τον τιμωρήσουν. Κατά την προσταγήν του Βασιλέως τον έδεσαν σφιγκτά με σχοινία και με αλύσους εις τον λαιμόν και εις τας χείρας και του εξύρισαν την τιμίαν γενειάδα του, δια καταισχύνην. Ραβδίζοντες δε τούτον απανθρώπως και κτυπώντες τον με τους πόδας των, τον έσυραν αλύπητα εις τας δημοσίας οδούς και τον περιέφερον εις όλα τα σημεία δια να τον θεατρίσουν, μη γνωρίζοντες οι ματαιόφρονες, ότι εθεάτριζον περισσότερον εαυτούς, δια της κακίας την οποίαν εδείκνυον, εις εκείνον δε προσέφερον μεγίστην δόξαν. (Συναξ.  Δ:150)

-------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἰς τοιαῦτα βασανιστήρια καί ὠμότητας ἀνέκαθεν ὑπέβαλον οἱ Λατῖνοι τούς Ὀρθοδόξους, διότι αὐτοί ἀνέκαθεν τούς ἐμπόδιζον νά ἐπιβάλουν παγκοσμίως τήν ἡγεμονίαν τοῦ ἀντιχρίστου «πάπα». Εἶναι γνωστές οἱ ὠμότητες τῶν «Σταυροφόρων» τοῦ «πάπα» εἰς τήν Κων/λιν τό 1204, ὅταν ἡ Πόλις ἑάλω, καί ἔκτοτε δέν μπόρεσε νά ὀρθοποδήσῃ, διό καί τό 1453 ἔπεσεν εἰς τούς Τούρκους, γνωστά καί τά μαρτύρια τῶν ἐπί «πατριάρχου» Βέκκου Ἁγιορειτῶν Πατέρων, τῶν μοναχῶν τῆς Καντάρας, τῶν 800.000 Σέρβων ὑπό τῶν Οὐστάτσι (1942) κ.λπ. Διό καί οἱ δοῦλοι τοῦ Σατανᾶ σήμερον (Βαρθολομαῖος, Ἱερώνυμος, Ἐλπιδοφόρος κ.ἄ.) τρέχουν νά ἑνωθοῦν μέ τόν «πάπαν»!!! Καί ὁ «ὀρθόδοξος» λαός, ἀπό κοντά καί ὅλοι οἱ ψευδοεπίσκοποι πού ἐν γνώσει κοινωνοῦν μέ τούς ὡς ἄνω, τούς ραίνουν μέ τριαντάφυλλα, κατηγορῶντας ταυτοχρόνως ὡς «σχισματικούς» ὅσους ἀποτειχίζονται ἀπό αὐτούς τούς πρέσβεις τοῦ Διαβόλου! Ἡ διαστροφή τῆς Ἀληθείας εἰς ὅλον τό μεγαλεῖον της!

ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΚΑΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2022 --- + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Αγαπητοί μου χριστιανοί

Η Σωτηρία μας είναι ο Θεός μας! 

Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ο καιρός της προετοιμασίας για αυτή τη Σωτηρία μας, είναι ο καιρός για τη συνάντησή μας με το Θεό στην ζωηφόρο Ανάσταση. 

Οι ημέρες που διάγουμε είναι δύσκολες, η έχθρα των ανθρώπων αναζωπυρώνεται, οι θλίψεις είναι μεγάλες, η αδικία γιγαντώθηκε, το μίσος είναι πολύ, αλλά ακόμα περισσότερη είναι η απιστία και η αποστασία των ανθρώπων από το Θεό.