Γραικυλισμού παρεπόμενα -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Το ιδεολόγημα του ραγιαδισμού ως συστατικό στοιχείο της καλλιέργειας αντι-εθνικής συνειδήσεως εκ της επισήμου Πολιτείας διαχρονικά, ιδίως εκ της μεταπολιτεύσεως και εντεύθεν, ανεξαρτήτως  του ανίσχυρου πλέον προσκτηθέντος πολιτικού πρόσημου περί Δεξιάς ή αριστεράς, δοθέντος ότι ζούμε σε ιδεολογικώς αποχρωματισμένες εποχές, όπου κυβερνούν οι παγκοσμιοποιητές με την συνέργεια των εγχώριων εθνομηδενιστών συνεργών τους ανά κράτος εις τον Κόσμο.

Αποκατάσταση της αλήθειας περί αγοράς διαμερίσματος
Αξιότιμοι κύριοι,
Αναφέρομαι στην επιχειρηθείσα από ανώνυμους κύκλους της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας έμμεση, αλλά έντεχνη ανάμιξη του ονόματος του θείου μου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού στην λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση στο Σίδνεϋ της κοινώς πλέον γνωστής πολυέξοδης αγοράς, από το Consolidated Trust της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ενός εκθαμβωτικά πολυτελούς διαμερίσματος αντί ποσού 6.500.000 δολλαρίων.

Σιωνιστική ιεροσυλία ...

Ὁ μύθος τοῦ χταποδιοῦ -- Φώτης Κόντογλου

Οἱ σημερινοὶ ἐχθροὶ τῆς θρησκείας καὶ τοῦ ἔθνους εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς παλιούς, γιατὶ μᾶς παραπλανοῦνε μὲ τὴν ἥμερη ὄψη τους καὶ μᾶς φαίνουνται ἄβλαβοι, ἀκίνδυνοι. Τέτοια εἶναι τὰ λεγόμενα «ἀγαθὰ τοῦ πολιτισμοῦ», οἱ εὐκολίες τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι παγίδες φαρμακωμένες, τὰ θεάματα, οἱ ψυχαγωγίες, οἱ τουρισμοὶ κ.τ.ἄ. Τοῦτοι οἱ ἐχθροὶ φαίνουνται ἄκακοι κι ἀνίκανοι νὰ μᾶς κάνουνε κακό, γιατὶ δὲν εἶναι ἄγριοι καὶ φανεροί, ἀλλὰ ὕπουλοι καὶ κρυφοδαγκανιάρηδες. Ἀπὸ τοὺς πρώτους προφυλάγεσαι, μὰ ἀπὸ τοὺς δεύτερους ὄχι, ὥς που νὰ σὲ καταπιοῦνε, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἕναν θαλασσινῶν μύθο ποὺ θὰ σᾶς πῶ:

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


telemaxos doumanis

Τη Β΄ (2α) Ιουνίου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού.

Νικηφόρος ο αγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εγεννήθη κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Κοπρωνύμου του εικονομάχου, εν έτει ψνη΄ (758), γέννημα και θρέμμα της βασιλευούσης των πόλεων. Οι γονείς αυτού, Θεόδωρος και Ευδοκία ονομαζόμενοι, ήσαν ευγενείς και ονομαστοί, διότι ο πατήρ του ήτο απογραφεύς και νοτάριος των προσταγμάτων και διαταγών του βασιλέως. Διαβληθείς δε εις τον βασιλέα ότι προσκυνεί τας θείας Εικόνας, κατεξεσχίσθη δια δαρμών και μαστιγώσεων και εξωρίσθη εις την πόλιν Μύλασα, φρούριον οχυρόν και φοβερόν απομονωτήριον παραθαλάσσιον, κείμενον εις την εν τη Μικρά Ασία Καρίαν, με θρόνον Επισκόπου τετιμημένην, υπαγόμενον υπό τον Μητροπολίτην Σταυρουπόλεως.

Από τό παλαιοημερολογητικό στέκι -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Η εκκλησιολογική αναγέννηση τής Θείας Κοινωνίας

Τώρα, αφού πέρασαν 100 χρόνια τρώγοντας σανό ( : εντάξει, δέν τρέχει τίποτα μέ τήν αλλαγή τού ημερολογίου) ετοιμάζονται νά φάνε τό νέο φαρμακευτικό σανό, φτιαγμένο από φαρμακοβιομηχανία ! Θά ονομάζετει "sanofi", θά είναι επιστημονικά ελεγμένο καί δέν θά υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα μόλυνσης. Επί πλέον, θά προσφέρετε μέ κουταλάκι αποστειρωμένο ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο επινοήσει η επιστημονική εκκλησιολογία.

Μήπως έχετε νά προσθέσετε κάτι άλλο σχετικά μέ αυτό :
Όπως άλλαξαν τό ημερολόγιο, έτσι θά αλλάξουν καί τόν τρόπο μετάδοσης τής Θείας Κοινωνίας. Όσοι ακολουθήσουν τόν παλαιό τρόπο, κατευθείαν σέ νέα Σπιναλόγκα. Θά είναι οι επικίνδυνοι γιά τήν Δημόσια υγεία.
Καί αυτό :
«... παράγραφος της επιστολής του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τους Προκαθημένους των τοπικών Εκκλησιών [...Ἐνώπιον τῶν διαμορφουμένων συνθηκῶν, ἐπιθυμοῦμεν νά ἐνωτισθῶμεν τόν ἀδελφικόν Ὑμῶν λογισμόν καί τάς σκέψεις, ὥστε, ἀπό κοινοῦ νά πορευθῶμεν εἰς τήν ποιμαντικήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀμφισβητήσεων τοῦ καθιερωμένου τρόπου μεταδόσεως τῆς Θείας Κοινωνίας...]»


Βλέπε ...

... καί σημείωσε κατά πόσον ανταποκρίνεται στά πράγματα ετούτο :
« ... Ἐν τῷ πνεύματι καί ἐν τῷ φρονήματι τούτῳ, ἐπικοινωνοῦμεν μετά τῆς λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος, προσεπιδηλοῦντες ἐνσυνειδήτως ὅτι οὐδόλως προτιθέμεθα νά ἀποστῶμεν ἐκ τῶν κληροδοτηθέντων πᾶσιν ἡμῖν ὑπό τῶν μακαρίων Πατέρων ἡμῶν.»
-------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὁ «Ἀμερικῆς» κ. Λαμπρυνιάδης ἔκαμεν ὁλόκληρον «κήρυγμα» (διάβαζε βλασφημίαν), ὅτι αὐτό πού ἔχει σημασίαν εἶναι ὅτι μέ τήν Θείαν Κοινωνίαν λαμβάνουμε Σῶμα καί Αἷμα Κυρίου, ἐνῷ ὁ τρόπος πού Τό λαμβάνουμε δέν ἔχει σημασίαν! Ὀρθοδοξοφανές ἐπιχείρημα, ἔτσι δέν εἶναι; Ἐξ ἄλλου, ἄρχισαν οἱ πονηροί νά ἐπικαλοῦνται τόν 101ον (ΡΑ') Κανόνα τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει τήν χρῆσιν τῆς ἱερᾶς λαβίδος ἤ ἄλλου τινός μέσου -- πλήν τῶν χειρῶν τοῦ πιστοῦ -- διά τήν μετάδοσιν τῆς Θείας Κοινωνίας. Κρύβουν, ὅμως, οἱ ἐν λόγῳ βλάσφημοι ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗΝ, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ΒΡΩΜΕΡΑΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΝ τῆς ἀποφυγῆς μολύνσεως(!!!) μέ τήν λῆψιν τοῦ Τιμίου Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου! Τό ἴδιο ἔκαμαν καί μέ τήν ἀλλαγήν τοῦ Ἑορτολογίου: Ἐνεφάνισαν μίαν ψευδῆ πραγματικότητα, ὅτι δῆθεν ἦσαν Ὀρθόδοξοι, ἐνῷ ἦσαν μασσῶνοι, καί εἶπαν ὑποκριτικῶς εἰς τόν λαόν ὅτι σκοπός των ἦτο ἡ διόρθωσις τοῦ ἐσφαλμένου Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου, ὁπότε δέν ὑπῆρχε δῆθεν λόγος ἀντιδράσεως, ἐφόσον τό Ὀρθόδοξον δόγμα δῆθεν δέν ἐθίγετο, ἐνῷ ὁ πραγματικός σκοπός των ἦτο ἡ ἕνωσις μέ τούς αἱρετικούς, δηλαδή ἡ προώθησις τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Αὐτό μᾶς τό ἀπεκάλυψαν μερικοί ἀπό αὐτούς μέ βιβλία καί ἄρθρα, ἀλλά καί ἀπεδείχθη περιτράνως ἀπό τά γεγονότα πού ἔλαβον χώραν κατά τίς ἑπόμενες δεκαετίες, ὅπως ἡ εἴσοδος εἰς τό ΠΣΕ (1952), ἕνωσις μέ τούς παπικούς (1965, 1993) καί τούς Μονοφυσίτας (1990), ἀναγνώρισις ὅλων τῶν αἱρετικῶν ὡς «ἐκκλησίες» (2016), συλλείτουργα, πανθρησκειακές συμπροσευχές, βλάσφημες δηλώσεις καί κηρύγματα «πατριαρχῶν» καί πολλῶν ἄλλων ψευδεπισκόπων, ὅπως π.χ. ὅτι «στά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ ἀληθινός Θεός» (Θεόδωρος Χορευτάκης, 2020), διανομή τοῦ «ἱεροῦ» Κορανίου ἀπό ὅλους αὐτούς κ.λπ. κ.λπ. Καί οἱ ἀχρικαιρισταί ὀπαδοί τοῦ π. Ἐπιφανίου, ψευδο-αγιορεῖται, ψευδο-άγιοι καί λοιποί ψευδο-χριστιανοί, τρώγουν τό πνευματικόν σανό πού τούς ταΐζουν οἱ Οἰκουμενισταί, κοινωνοῦν ἀκωλύτως μέ αὐτούς, ὡσάν ἡ μόνη ἀλλαγή πού ἐπῆλθε νά ἦτο τό νέον ἡμερολόγιον, καί ἐξαντλοῦν ὅλας των τἀς δυνάμεις νά ψεύδωνται συνεχῶς, νά συκοφαντοῦν καί νά διώκουν ἀπηνῶς τούς Ὀρθοδόξους τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου! Σημεῖον τῶν καιρῶν καί αὐτό!

Τὸ ἀσκητικὸν βίωμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΟΣ -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὦ, αἱρετικοί τῆς Δύσεως, καρδιές ἀπολιθωμένες! Ἀγγίξτε καί ἐσεῖς μέ τό μέτωπο ἤ τό στόμα, τό ἱμάτιο τουλάχιστον Ἐκείνου, ἔστω τό Σταυρό Του, τίς εἰκόνες Του, τούς τοίχους τοῦ ναοῦ Του ἤ ὁτιδήποτε εἶναι δικό Του καί θεραπευθεῖτε ἀπό τή σκέψη σας, τήν ὀλιγοπιστία καί τήν ἀπόκρυφη ἀπιστία σας. Ὀνομάστε μας —ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους—ὅπως θέλετε, μόνο μή ἐξισώνετε τό Εὐαγγέλιο μέ τά ἄλλα βιβλία, τούς νόμους καί τίς θρησκεῖες, μέ τίς φιλοσοφίες, γιατί τέτοιο δέν εἶναι καί οὔτε μπορεῖ νά γίνει», γράφει στά ἐμπνευσμένα κείμενά του ὁ μεγάλος νεώτερος θεολόγος καί ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἐπίσκοπος Ἀχρίδος. Οἱ Δυτικοί —Παπικοί καί Προτεστάντες— ἔχουν τόσο ἐκκοσμικεύσει τή χριστιανική τους πίστη καί ζωή, ὥστε τήν κατάντησαν σκιά καί γελοιογραφία!

Ὦ ρόδον ἐξ ἀκανθῶν τῶν Ἰουδαίων φυὲν καὶ εὐωδίας θείας πληρῶσαν τὰ σύμπαντα.


Του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού εις το Γενέσιον της Θεοτόκου:

«Ὦ ζεῦγος λογικῶν τρυγόνων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα τὸ σωφρονέστατον. Ὑμεῖς τὸν τῆς φύσεως νόμον, τὴν σωφροσύνην, τηρήσαντες τῶν ὑπὲρ φύσιν κατηξιώθητε· τετόκατε γὰρ τῷ κόσμῳ Θεοῦ μητέρα ἀπείρανδρον. Ὑμεῖς εὐσεβῶς καὶ ὁσίως ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει πολιτευσάμενοι, ὑπὲρ ἀγγέλους καὶ τῶν ἀγγέλων δεσπόζουσαν νῦν θυγατέρα τετόκατε. Ὦ θυγάτριον ὡραιότατον καὶ γλυκύτατον· ὦ κρίνον ἀναμέσον τῶν ἀκανθῶν ἐκφυὲν ἐξ εὐγενεστάτης καὶ βασιλικωτάτης ρίζης δαβιτικῆς… Ὦ ρόδον ἐξ ἀκανθῶν τῶν Ἰουδαίων φυὲν καὶ εὐωδίας θείας πληρῶσαν τὰ σύμπαντα. Ὦ θύγατερ Ἀδὰμ καὶ μήτηρ Θεοῦ. Μακαρία ἡ ὀσφὺς καὶ ἡ γαστὴρ ἐξ ὧν ἀνεβλάστησας· μακάριαι αἱ ἀγκάλαι αἵ σε ἐβάστασαν καὶ χείλη τὰ τῶν ἁγνῶν φιλημάτων σου ἀπολαύσαντα, μόνα τὰ γονικά, ἵνα ᾖς ἐν πᾶσιν ἀειπαρθενεύουσα».

Περί προσευχής. -- Ιωάννου του Ερημίτου.

Μη φαντάζεσαι, αδελφέ, ότι η προσευχή συνίσταται μόνο από λόγια ή ότι είναι δυνατό να μαθευτεί με λόγια. Όχι, η αλήθεια του πράγματος, την οποία πρέπει να αντιληφθείς, είναι ότι η πνευματική  προσευχή δεν φτάνει την πληρότητα σαν αποτέλεσμα της μάθησης ή της επανάληψης λέξεων. Γιατί δεν προσεύχεσαι σε άνθρωπο, μπροστά στον οποίο μπορείς να επαναλάβεις μια καλοσυνθεμένη ομιλία, αλλά απευθύνεις την προσευχή σου σ΄ Εκείνον που είναι Πνεύμα. Πρέπει, επομένως, να προσεύχεσαι «εν πνεύματι», γιατί κι΄ Εκείνος είναι Πνεύμα.

ΝΑΙ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ…» -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΤΟ ΘΕΜΑ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα τους συνειδητούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν ἀπό τους κληρικούς  ἐνημέρωση και καθοδήγηση. Ὅμως περισσεύει ἡ σιωπή ἀπό καιροσκοπισμό και δειλία. Ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού δημοσίως ἐπικρίνουν τους Οἰκουμενιστάς και διατυπώνουν τη γνώμη τους ἐλεύθερα. Και αὐτό εἶναι πολύ ἀνησυχητικό φαινόμενο, γιατί ἀποκαλύπτει ὅτι δεν ὑπάρχει ἱερός ζῆλος και παρρησία. Δέν ὑπάρχει πνεῦμα ὁμολογίας και ὑπεράσπισης τῆς πίστεώς μας. Ὡστόσο, δεν μᾶς λείπουν τά κείμενα, πού ἐπισημαίνουν τις αἱρετικές διδασκαλίες τῶν παπικῶν και τῶν προτεσταντῶν.

Ο πρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος : ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΛΑΝΑΤΑΙ Ή ΨΕΥΔΕΤΑΙ;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: ΔΕΝ ΠΛΑΝΑΤΑΙ! ΨΕΥΔΕΤΑΙ! 

ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΤΟΥ ΑΠΛΩΣ

 ΚΟΛΑΚΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
________Με οδύνη ψυχής αναγνώσαμε την Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου, ότι ο επιβληθείς Αφορισμός είναι μιά "ανυπόστατη και ανίσχυρη" απόφαση!!!!!!
________Η ανάγνωση της ανακοινώσεως ταύτης ώθησε την πέννα μου να γράψει ένα πολύ καυστικό κείμενο προς τους Ιεράρχες-Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τους οποίους καλώ να σκεφθούν και να διορθώσουν την ψευδέστατη και ανυπόστατη Ανακοίνωση. 
________Το κείμενο αυτό απευθύνεται βεβαίως και προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο,  με ιδιαίτερο δέ ενδιαφέρον θά αναμένω την "ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ" περιεχομένου απάντησή του.    Εκ προοιμίου όμως του υπενθυμίζω δημοσίως την παροιμία: "Γελάει καλύτερα, όποιος γελάει τελευταίος"  
____________Στη συνέχεια λοιπόν, αγαπητοί μου αναγνώστες, παραθέτω: