Τὸ ἀλγεινὸν φαινόμενον τῶν δεσποτικῶν πανηγυρισμῶν

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΑΜΕ πολλὲς φορὲς ἀπὸ αὐτὴ τὴ στήλη, ὅτι οἱ «δεσποτικὲς φιέστες» ἀποτελοῦν ἀλγεινὸ φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας καὶ προκαλοῦν τὸν πιστὸ λαό, σὲ καιροὺς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ λιτότητας. Παραθέτουμε ἕνα εὔστοχο σχόλιο τοῦ ἀγωνιστῆ κληρικοῦ π. Δανιὴλ Ἀεράκη: «Μιλᾶμε γιὰ παράδοσι. Καὶ ζοῦμε τὸ παράδοξο! Μιλᾶμε γιὰ Ἐκκλησία. Καὶ ζοῦμε πανηγύρια φρικτῆς φιγούρας, τεράστιας σπατάλης, προκλητικοῦ θρησκευτικοῦ “χαβαλέ”!

Εις την Κοίμησιν της Θεομήτορος -- Του αγίου Νικολάου Καβάσιλα (14ος αιών).

«… Όταν ο Υιός Της διέλυσε την τυραννία του Άδη κι αναστήθηκε, Τον είδε βέβαια και Τον άκουσε και Τον προέπεμψε, όσο ήταν δυνατόν, καθώς έφευγε για τον ουρανό και πήρε, μετά την Ανάληψη, τη θέση Του ανάμεσα στους Αποστόλους και τους άλλους συντρόφους Του, αυξάνοντας έτσι τις ευεργεσίες με τις οποίες Εκείνος ευεργέτησε την ανθρώπινη φύση, «αναπληρώνοντας» δηλαδή, πιο άξια από όλους «τα υστερήματα του Χριστού». Γιατί σε ποιόν άλλο μπορούσε όλα αυτά να ταιριάζουν παρά στη Μητέρα; Ήταν όμως ανάγκη η παναγία εκείνη ψυχή να χωρισθή από το υπεράγιο εκείνο σώμα. Και χωρίζεται βέβαια και ενώνεται με την ψυχή του Υιού Της, με το πρώτο φως ενώνεται το δεύτερο. Και το σώμα, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναχώρησε κι αυτό μαζί με την ψυχή.

Χορωδιακόν Σε υμνούμεν Σε ευλογούμεν

Τη Δ΄ (4η) Αυγούστου, μνήμη των επτά Παίδων των εν Εφέσω, ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΥ, ΕΞΑΚΟΥΣΤΩΔΙΑΝΟΥ, ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ, ΜΑΡΤΙΝΙΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΝΟΥ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Ο Μαξιμιλιανός και οι έτεροι συν αυτώ Άγιοι Παίδες ήκμασαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Δεκίου, εν έτει σνβ΄ (252), αφού δε διεμοίρασαν εις τους πτωχούς όλην αυτών την περιουσίαν εισήλθον εντός σπηλαίου και εκρύβησαν· παρακαλέσαντες δε τον Θεόν να λυθώσιν από του δεσμού του σώματος και να μη παραδοθώσιν εις τον βασιλέα Δέκιον, παρέδωκαν τας ψυχάς των εις τον Θεόν. Όταν δε ο βασιλεύς Δέκιος επανήλθεν εις την Έφεσον, εζήτησεν αυτούς ίνα ελθόντες θυσιάσωσιν εις τα είδωλα, και μαθών ότι απέθανον εν τω σπηλαίω, προσέταξε να εμφράξωσι την είσοδον αυτού.

Ξετσιπωσιά αἰσχίστου εἴδους -- ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη


Τελικὰ ὑπάρχει προστασία τῆς δημοσίας αἰδοῦς; Ἔχουν καταργηθῆ οἱ διατάξεις, πού ρητῶς ἀπαγορεύουν τὴν προσβολὴ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, πού συλλαμβάνονται ὅσοι ξετσίπωτοι ξεγυμνώνονται δημόσια καὶ προκαλοῦν τὰ βλέμματα μικρῶν καὶ μεγάλων;
Βρισκόμαστε σὲ χριστιανικὴ χώρα ἢ σὲ μιὰ ἀπέραντη αἰσχρούπολι, ποὺ ἡ γύμνια ὀργιάζει παντοῦ; Τό καλοκαίρι ἰδίως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κυκλοφορήση κανεὶς ἔξω καὶ νὰ μὴ «μαστιγωθοῦν» τὰ μάτια του ἀπό τὴ γυμνή περιβολή, ἰδίως τῶν γυναικῶν! Ὁ ἀπόστολος Παῦλος διδάσκει, νὰ στολίζουν τὸ σῶμα τους οἱ γυναῖκες «μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης» (Α' Τιμ. β' 9), νὰ τὸ σκεπάζουν «ἐν καταστολῇ κοσμίῳ».
Σήμερα εἰρωνεύονται καὶ χλευάζουν τὴ σεμνότητα. Γι’ αὐτὸ καὶ φτάσαμε στὸ σημεῖο τῆς ἀχαλίνωτης ἀκολασίας, τῶν συνεχῶν βιασμῶν, τῆς αὐξήσεως τῶν διαζυγίων καὶ τῆς κατακόρυφης διαφθορᾶς. Ὅλα τά φανταζόταν κανείς. Δύο πράγματα δὲν φανταζόταν:

Order Your Life Like Heaven

When we examine the nature of the physical world we see that it has a perfect order. We have discovered that there are laws of nature established by God from the beginning of creation. The moon follows its path around the earth, the earth maintains its path around the sun. The atoms and molecules that make up the solid elements we find in a table or chair keep their order. Likewise, God has given us laws so we can live an orderly life. This is the way of heaven, orderly.

Τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσιν -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Επείγει ένα πρόγραμμα άμεσης διάσωσης της βαρύτατα χειμαζόμενης αμυντικής βιομηχανίας μας. ΕΑΣ, ΕΑΒ, ΕΛΒΟ, σχεδόν μακαρία τη λήξει γενόμενες, απαιτούν το λεγόμενο φιλί της ζωής.

Νέες τεχνολογίες, εξαγωγές, διεθνείς συμπαραγωγές και άμεσος προγραμματισμός για το ζωντάνεμα της αμυντικής βιομηχανίας, υπέρ πάν άλλο έχει ανάγκη ο τόπος στην φάση που βρίσκεται. Στο κεφάλαιο αυτό δεν επιτρέπεται να χαθεί ούτε δευτερόλεπτο. Ο αγαρηνός καιροφυλακτεί. Είναι απόλυτη εθνική προτεραιότητα.

Χρήσιμα και ενδιαφέροντα όσα δηλώνει (“K”, 28/7/19) η πρέσβειρα τού Ισραήλ στην Αθήνα για την ενδυνάμωση της Τριμερούς Ελλάδος - Κύπρου – Ισραήλ (στην οποία να προστεθεί τουλάχιστον και η Αίγυπτος):