Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς -- Ὁ κυµατοθραύστης τῶν δυτικῶν πλανῶν

Η δεύτερη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν εἶναι ἀφιερωµένη σὲ µία µεγάλη προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας µας, στὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαµᾶ (1296-1359). Ἡ Θεία Πρόνοια ἀνάδειξε τὸν µεγάλο αὐτὸ ἄνδρα, σὲ µία κρίσιµη ἱστορικὴ συγκυρία, ὅπου κινδύνευε νὰ νοθευτεῖ ἡ ὀρθόδοξη πίστη µας ἀπὸ τὸν νοθευµένο καὶ παραφθαρµένο Χριστιανισµὸ τῆς Δύσεως. Ὅταν ἄρχισε νὰ εἰσβάλλει στὸν ἁγιασµένο χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ σχολαστικισµὸς τοῦ αἱρετικοῦ παπισµοῦ, µέσῳ τῆς φιλοσοφίας. Ὅταν ἦρθε στὴν Ἀνατολὴ ἡ στείρα νοησιαρχία νὰ ἐκτοπίσει τὴν ἐµπειρία τῆς θεοπτίας, ἡ ὁποία ἐκφράζονταν µέσῳ τοῦ ἁγιασµένου ἡσυχασµοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἁγιασµένος καὶ θεόπτης ὁ ἴδιος, στάθηκε ὁ ἰσχυρὸς κυµατοθραύστης τῆς δυτικῆς πλάνης.

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ -- ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 18ῃ Μαρτίου 2019
Κυβερνητική ἐπίθεση στή θρησκευτική εἰρήνη
καί ἄφρων προτροπή στούς φονταμενταλιστές
σέ θρησκευτική αὐτοδικία.
Ἡ Κυβέρνηση δέν διδάσκεται ἀπό τίς ὁμολογηθεῖσες αὐταπάτες καί τίς ἰδεοληψίες πού τήν κατατρύχουν. Τέθηκε σέ διαβούλευση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τό Nομοσχέδιο γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα, τόν ὁποῖον εἰσηγεῖται ἡ Νομοπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τήν ὁποία συνέστησε ὁ τέως Ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Νικ. Παρασκευόπουλος.
Μεταξύ τῶν πολλῶν τραγικῶν ἀλλαγῶν τοῦ νομικοῦ μας ποινικοῦ πολιτισμοῦ πού ἤδη ἔχουν κατακριθεῖ ἐντόνως, τό Νομοσχέδιο καταργεῖ ἀπό τό δεύτερο βιβλίο καί τό 7ο κεφάλαιο τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος πού ἐπιγράφεται «Ἐπιβουλή τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης» τά ἄρθρα 198, 199 καί 201 πού ἀφοροῦν στήν κακόβουλη βλασφημία, στήν καθύβριση θρησκευμάτων καί στήν περιΰβριση νεκρῶν διατηρώντας τήν διάταξη τοῦ ἄρθρου 200 γιά τήν διατάραξη θρησκευτικῶν συναθροίσεων.

π. Νικόλαος Μανώλης, Ύπουλος πόλεμος κατά της Ορθοδοξίας


Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ


Τη Κ΄ (20η) του αυτού μηνός Μαρτίου, μνήμη των Οσίων ΑΒΒΑΔΩΝ, των εν τη Μονή του Αγίου Σάββα αναιρεθέντων.

O Συναξαριστής της ημέρας.
Τετάρτη, 20  Μαρτίου 2019                                                                                             

Οι Όσιοι ούτοι Αββάδες, συναθροισθέντες εκ διαφόρων τόπων, ησύχαζον εν τω Μοναστηρίω του Αγίου Σάββα, υπηρετούντες τον Θεόν με ενάρετον πολιτείαν και με πολλήν κακουχίαν και άσκησιν. Ο φθονερός όμως και μισόκαλος διάβολος, ο πάντοτε φθονών τους εναρέτους, εκίνησε κατά των Οσίων τούτων τους αθέους Αιθίοπας, τους καλουμένους Μαύρους, οι οποίοι ελπίζοντες να εύρωσι χρήματα και πλούτον, επέδραμον κατά του Μοναστηρίου του Αγίου Σάββα.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀπαγορευμένου -- Τοῦ Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδη (†)

Ἄν δέν ὑπάρχει Θεός, τότε τῆς ἠθικῆς τά φράγµατα γκρεµίζονται καί κυβερνᾶ ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀπαγορευµένου.Ὁ θάνατος τοῦ Θεοῦ, πού εἶχε στοχεύσει ὁ ἀθεϊσµός, προκάλεσε τή ψυχορραγία τοῦ ἀνθρώπου. Ἔρηµος πιά ὁ ὑπαρξιακός χῶρος ἀπ᾽ τοῦ Θεοῦ τήν παρουσία, ἔγινε “σπήλαιον ληστῶν”! Ἡ ἀνθρώπινη προσωπικότητα δέχεται ἀδιάκοπα τ᾽ ἀνελέητα χτυπήµατα τοῦ ἀµοραλιστικοῦ ἀθεϊσµοῦ. Τί τραγικό! Ὁ ἄνθρωπος θέλησε τό “πᾶν”, καί βρῆκε τό “µηδέν”! Ἀναζήτησε τό ἄπειρο κι ἀντίκρυσε τό χάος. Ὁ ἀγνωστικισµός τόν ὡδήγησε στό µηδενισµό (Nihilismus). Ἀλλ᾽ ὅποιος κι ἄν εἶναι ὁ µηδενισµός - ἠθικός, µεταφυσικός, γνωσιολογικός - εἶναι ἀντιφατικός, διότι, ἄν τίποτε δέν ὑπάρχει καί καµιά ἀλήθεια δέν εἶναι δυνατή, τότε καί ὁ µηδενισµός δέν εἶναι τίποτ᾽ ἄλλο..παρά ἕνα ψέµα, πού συνθλίβει καί καταπιέζει. Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχασε τό Θεό, ἔχασε καί τήν ἀγάπη.Τό µῖσος εἶναι τό µόνο ὅπλο πού τοῦ ἀπόµεινε.

«Τό μυστήριο τοῦ θανάτου καί τά μετά θάνατον»

Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου
Προηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου

«Ὁμιλία στήν ΓΕΧΑ Τρικάλων, Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

«Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὅς ζήσεται καί οὐκ ὄψεται θάνατον;»[1]­.

Τό ἐρώτημα αὐτό τοῦ ψαλμωδοῦ ἀποτελεῖ ταυτόχρονα τήν βεβαιότητα, ἀλλά καί τήν βαθειά ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου, πού τόν ἀκολουθεῖ σέ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή του. Τό ἐρώτημα τοῦ θανάτου, ὅπως καί τῆς ζωῆς, ἀπασχολεῖ διαχρονικά τόν ἄνθρωπο, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι καί σήμερα. Ἀποτελεῖ τήν μόνιμη πηγή τῶν ἀμφιβολιῶν καί τῆς ἀγωνίας του· γεννᾶ ἐρωτηματικά καί ἀδιέξοδα· δημιουργεῖ ἐναγώνια διλήμματα· τροφοδοτεῖ καί ἀναπαράγει τήν κενότητα καί τό ἀνικανοποίητο.
Τί εἶναι ὁ θάνατος
Γιὰ τὴ συνηθισμένη ἀντίληψη τοῦ κόσμου, ἀποτελεῖ τήν τραγικότερη ἐκδήλωση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ σημαίνει τόν βίαιο καί ὁριστικό τερματισμό της.

Η μαθηματική κατάληξη του πολυπολιτισμού

Χρόνια τώρα προειδοποιούμε για καταστάσεις όπως αυτή της Νέας Ζηλανδίας

Από τον Δημήτρη Παπαγεωργίου

Τα λέμε χρόνια τώρα. Προειδοποιούμε ακριβώς γι’ αυτές τις καταστάσεις. Καταστάσεις σαν αυτές στη Νέα Ζηλανδία. Οπου το αίμα αθώων χύνεται. Και, επειδή ακριβώς προειδοποιούμε γι’ αυτά, μας αποκαλούν με διάφορα ονόματα, τα οποία έχουν σκοπό να μας κάνουν να σιωπήσουμε - «ακροδεξιοί», «ισλαμοφοβικοί», ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. 

Ομως, σε κάθε περίπτωση επιβολής των πολυπολιτισμικών μοντέλων σε μια κοινωνία το τελικό αποτέλεσμα είναι το αίμα. Εδώ σφάχτηκαν Σέρβοι και Κροάτες, πρώτα ξαδέλφια, δεν θα σφαχτούν Ασιάτες μουσουλμάνοι και ευρωπαϊκής καταγωγής χριστιανοί; Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε όσοι φωνάζουμε κατά της μαζικής μετανάστευσης, αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε όσοι προειδοποιούμε για τους κινδύνους του πολυπολιτισμού.

Τη ΙΘ΄ (19η) Μαρτίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και συζύγων ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ και ΔΑΡΕΙΑΣ.

Χρύσανθος και Δαρεία, οι Άγιοι Μάρτυρες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Νουμεριανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σπγ΄ - σπδ΄ (283-284) και ο μεν Χρύσανθος ήτο υιός Συγκλητικού τινος άρχοντος της Αλεξανδρείας, ονόματι Πολέμωνος, η δε Δαρεία κατήγετο εξ Αθηνών. Κατηχηθείς δε ο Χρύσανθος εις την εις Χριστόν Πίστιν υπό τινος Επισκόπου, όστις ήτο κεκρυμμένος εντός σπηλαίου και βαπτισθείς υπ’ αυτού, εκήρυττε τον Χριστόν, τούθ’ όπερ μαθών ο πατήρ του Αγίου έκλεισεν αυτόν εις την φυλακήν και ετιμώρει με πολυήμερον πείναν.

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ!

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2019

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ! 

ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ!  

_________Γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας! Δηλαδή το θρίαμβο της αμωμήτου πίστεως ημών έναντι των πολεμίων και των εχθρών Της. Μας θυμίζει η σημερινή ημέρα τα θέατρα της Ρώμης, τους Μάρτυρες και τους Μεγαλομάρτυρες της Ορθοδοξίας, τα βασανιστήρια, που υπέστησαν κλπ. Συγχρόνως η σημερινή ημέρα μας επιβεβαιώνει τον λόγον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού:«Σαούλ. Σαούλ, τι με διώκεις; Σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν», δηλ. όποιος κλωτσάει καρφιά, θα πληγωθή, θα ματώσει και τελικά θα πεθάνει! 
________Έτσι έγινε και με τους διώκτες της Πίστεώς  μας! Ο Νέρων, ο Διοκλητιανός και όλοι οι άλλοι διώκτες του Χριστού, αν και σπουδαίοι για την εποχή τους, αυτοκράτορες της Ρώμης ήσαν, λησμονήθηκαν πια! Ενώ οι Μάρτυρες και Μεγαλομάρτυρες, όπως π.χ. οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος και οι λοιποί Μεγαλομάρτυρες, Οσιομάρτυρες, Παρθενομάρτυρες της αγίας Ορθοδοξίας   τιμώνται και δοξάζονται διαχρονικά!
_________Αλλά, αγαπητοί μου Αδελφοί Χριστιανοί, διερωτώμαι: Εμείς σήμερα δικαιούμεθα να γιορτάζουμε τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας; Μήπως ήλθεν η ώρα να κατανοήσουμε, ότι η Ορθοδοξία μας, ου μήν αλλά και η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος ευρίσκονται εν διωγμώ; Και επομένως αντί για τους πανηγυρισμούς, να εισέλθουμε στο στάδιο των αγώνων και να μαρτυρήσουμε για την Πίστη μας; 

Τη ΙΘ΄ (19η) Μαρτίου, των Αγίων Μαρτύρων ΜΑΥΡΟΥ και ΙΑΣΟΝΟΣ υιών Κλαυδίου και Ιλαρίας ξίφει τελειωθέντων.

Κλαύδιος ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς και οι συν αυτώ συναθλήσαντες Άγιοι Μάρτυρες Ιλαρία η τούτου σύζυγος και τα τέκνα αυτών Μαύρος και Ιάσων ήσαν συναθληταί των Αγίων Μαρτύρων Χρυσάνθου και Δαρείας. Ήτο δε ο Άγιος Μάρτυς Κλαύδιος ο τριβούνος, δηλαδή ο δικαστής, όστις, ως είπομεν ανωτέρω, παρέλαβε παρά του επάρχου Κελλερίνου τους Αγίους Χρύσανθον και Δαρείαν, ίνα τιμωρήση αυτούς.

Καμμένος κατά Κοτζιά: Εκανε εγκλήματα τα οποία θα τον οδηγήσουν στα δεσμά!

Με ένα οργισμένο tweet και βαρύτατους χαρακτηρισμούς σε βάρος του Νίκου Κοτζιά, όπως «προδότης της Μακεδονίας» και «Πήλιος Γούσης»...

...απάντησε χθες ο Πάνος Καμμένος στους ισχυρισμούς του πρώην υπουργού Εξωτερικών ότι είχε συμφωνήσει να ανοίξει η κυβέρνηση το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.

«Βρήκε ευκαιρία ο προδότης της Μακεδονίας, ο Πήλιος Γούσης που προσφέρει συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, να μου επιτεθεί ενώ αναρρώνω. Μόλις με τη βοήθεια του Θεού επανέλθω θα αποκαλύψω σε όλο τον ελληνικό λαό τα βαριά του εγκλήματα που θα τον οδηγήσουν στα δεσμά» έγραψε ο Πάνος Καμμένος στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter, δείχνοντας ότι η κόντρα των δύο για τη Συμφωνία των Πρεσπών όχι μόνο καλά κρατεί, αλλά γίνεται ολοένα πιο έντονη, με ανταλλαγή βαρύτατων προσωπικών χαρακτηρισμών.

Τη ΙΘ΄ (19η) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΠΑΓΧΑΡΙΟΥ ξίφει τελειωθέντος.

Παγχάριος ο Άγιος του Χριστού Μάρτυς κατήγετο εκ της χώρας των Ουσάνων, εκ πόλεως Βιλλαπάτης, υιός υπάρχων γονέων Χριστιανών. Ήτο δε ανήρ υψηλός και ωραίος, ζων κατά τους χρόνους των δυσσεβών και αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, οίτινες από κοινού εβασίλευον από του διακοσιοστού ογδοηκοστού έκτου έτους, μέχρι του τριακοστού πέμπτου (286 – 305), ήτοι εις διάστημα δεκαεννέα ολοκλήρων ετών, καθ’ όλον δε το διάστημα τούτο η πλάνη των ειδώλων ήτο διεσπαρμένη εις όλην την οικουμένην και πας Χριστιανός, ομολογών τον Χριστόν, όχι μόνον εστερείτο της περιουσίας και των κτημάτων του, αλλ’ έχανε προς τούτοις και την ιδίαν ζωήν του, αφ’ ου πρότερον εδοκίμαζε πολλάς και διαφόρους βασάνους.

" ΣΟΦΟ ΤΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΜΑ " -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=14681