Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (11) μέρος


Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

β. Η Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου, η οποία είχε κάθε λόγο να αγιοποιήσει τα πιό πάνω μέλη της, τον π. Ιερώνυμο της Αίγινας, ή την Ταρσώ, δεν προέβη στην αγιοποίησή τους, επειδή ο Θεός δεν φανέρωσε κάτι τέτοιο! Και εδώ έγκειται η διαφορά μεταξύ της Εκκλησίας του Χριστού, που είναι το Παλαιό Ημερολόγιο, και της λεγόμενης Νεοημερολογίτικης Εκκλησίας, που ενώθηκε ήδη με τον παπισμό.
Αλλά, ας δούμε τα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα του Παλαιού Ημερολογίου, που οι οπαδοί του Νέου Ημερολογίου αγιοποίησαν:

4. Ο π. Ιερώνυμος της Αίγινας. Πρόκειται για μιά σπάνια μορφή της Εκκλησίας μας, που ο Θεός ευδόκησε να ζει στην εποχή μας. Γεννήθηκε στην Καππαδοκία το 1883 και πέθανε ασκητής στην Αίγινα το 1966. Ήταν ιερεύς, αλλά όταν από κάποιο ατύχημα έχασε το χέρι του. Για το λόγο αυτό έπαυσε να λειτουργεί. Συνέχισε όμως να εξομολογεί.
Ανήκε στην Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου. ΄Ηταν αυστηρός ζηλωτής. Αυτό όμως οι διάφοροι Νεοημερολογίτες, το αποκρύπτουν επιμελώς.
Στο πετραχήλι του π. Ιερώνυμου προσέτρεχαν και Νεοημερολογίτες για εξομολόγηση. Δεν τους έδιωχνε, αλλά τους άκουε και τους συμβούλευε τα πρέποντα.

Ύμνοι Χριστουγέννων --- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας μητρός αυτού.

Τη  ΙΕ΄ (15η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Επισκόπου Ιλλυρικού.                                                                                                          
Ελευθέριος ο θαυμαστός και ένδοξος Ιερομάρτυς διέλαμπεν ως αστήρ φωταυγέστατος κατά το δεύτερον ήμισυ του δευτέρου μετά Χριστόν αιώνος, γεννηθείς εις την περιφανή μεγαλόπολιν Ρώμην από γονείς ευγενείς, λαμπρούς και πλουσίους, οίτινες ήσαν όχι μόνον κατά σάρκα περιφανείς, αλλά και εις την πίστιν ευγενείς τε και ευσεβέστατοι, διότι η μήτηρ αυτού, Ανθία ονόματι, ήτο δεδιδαγμένη την ακρίβειαν της Πίστεως από τους μαθητάς του μακαρίου Παύλου. Αύτη γεννήσασα τον ιερόν τούτον παίδα τον ωνόμασεν Ελευθέριον, τον οποίον ανέθρεψεν ευσεβώς. Ο δε πατήρ αυτού ήτο μεν πλούσιος, ως είπομεν, και διετέλεσεν ύπατος της πόλεως, όπερ αξίωμα ήτο εν από τα μεγαλύτερα και λαμπρότερα αξιώματα των αρχόντων, πλην έζησεν ολίγον καιρόν μετά την γέννησιν του Αγίου· όθεν έμεινεν ούτος υποτασσόμενος εις την μητέρα αυτού, η οποία τον έδωκεν εις τον Αρχιερέα της Ρώμης να τον μανθάνη τα ιερά γράμματα.  

Μέγας Αθανάσιος: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου"

Ο Μέγας Αθανάσιος απαντά στην ερώτηση "Πως και τινές αιρετικοί ποιούσι πολλάκις σημεία": "Τούτο ημάς ουκ οφείλει ξενίζειν. Ηκούσαμεν γαρ του Κυρίου λέγοντος, ότι πολλοί εν εκείνη τη ημέρα ερούσι: "Κύριε, ουκ εν τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν;" και ερεί αυτοίς: "Αμήν λέγω υμίν, ουδέποτε έγνων υμάς, αποχωρήται απ' εμού εργάται της ανομίας". Και πρόσεξε πως, συνεχίζει ο άγιος Πατήρ: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του θαυματουργούντους εστίν η την ίασιν εργαζομένη, αλλ' η προς Aυτόν πίστις του προσερχομένου ανθρώπου".
***
Ο    +Ι.Γ.Ζ.  άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μέγας Αθανάσιος: "Πολλάκις γαρ ουχ η πολιτεία του ...":

Θαύματα ζητούν οι άπιστοι.
Ο αληθινός Χριστιανός έχει εμπιστοσύνη στον Θεό όπως το βρέφος στην μάνα του.
Περαιτέρω
Ο Θ' κανών της εν Λαοδικεία αφορίζει λαικούς και κληρικούς οι οποίοι θα προσκυνήσουν λείψανα αιρετικών για ίαση.
Τούτο σημαίνει ότι γίνονται θαύματα και σε αιρετικούς για πολλούς λόγους, και ο πρώτος είναι επειδή ο Θεός λυπάται το πλάσμα του.
Πόσες φορές οι αιρετικοί είχαν και έχουν στα χέρια τους τα ιερότερα κειμήλια και άγια;
Μήπως δεν θαυματούργησε ο Τίμιος Σταυρός όταν ήταν στην πλατεία της Βαβυλώνας;
Ο Πανάγιος Τάφος σε ποιά χέρια είναι; μήπως σε ορθόδοξα; κ.ο.κ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ, ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΤΑΞΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγουμένου  Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων  Μετεώρων.

Είναι γεγονός ὅτι βρισκόμαστε σε μία στιγμή, ὄχι ἁπλῶς κρίσιμη, ἀλλά ὁριακή, θα λέγαμε, για την πορεία και το μέλλον τῆς πατρίδας μας και τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας· σε μια στιγμή πού βιώνουμε ἕνα ἀνεπανάληπτο καταιγισμό κατάλυσης και καταστρατήγησης τῶν πάντων. Οἱ νεοταξικοί σχεδιασμοί βρίσκουν την ἀπόλυτη ἐκπλήρωσή τους στα τεκταινόμενα τῶν τελευταίων ἐτῶν στην χώρα μας, στην Εὐρώπη, ἀλλά και στον κόσμο ὁλόκληρο. Με τρόπο πλέον ἀπροκάλυπτο, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια τηρήσεως ἔστω τῶν προσχημάτων, χωρίς την ὅποια ἀπαιτούμενη νομιμοποίηση, τά «γνωστά-ἄγνωστα» διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας, οἱ νέες δυνάμεις κατοχῆς τῆς ὑφηλίου, συγκεκριμένοι τραπεζικοί και χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί με πλήρη ἀδιαφάνεια, με καθαρά κερδοσκοπικές τακτικές, με ἀποικιοκρατικές μεθόδους βυθίζουν στην ἀνέχεια και την φτώχεια ὁλόκληρους λαούς καί κρατοῦν ἀσφυκτικά δέσμιους τῶν ἐπιλογῶν τους  πολυάριθμες χῶρες.

Τη ΙΔ΄ (14η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΘΥΡΣΟΥ, ΛΕΥΚΙΟΥ και ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ.

Θύρσος, Λεύκιος και Καλλίνικος οι Άγιοι Μάρτυρες ήθλησαν κατά τον καιρόν του βασιλέως Δεκίου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη σμθ΄ - σαν΄ (249- 251), κατήγοντο δε από την χώραν των Βιθυνών, από γένος λαμπρόν και περίφημον, αλλά και κατά την ευσέβειαν εφάνησαν έτι λαμπρότεροι, επειδή υπέμειναν από τους ασεβείς διάφορα παιδευτήρια και δεν ενικήθησαν οι αήττητοι. Κατά τον καιρόν εκείνον ήσαν εις όλας τας πόλεις ωμοί και ανήμεροι άρχοντες τιμωρούντες τους πιστούς ανηλεώς· ήλθε δε και εις την Καισάρειαν, εις την οποίαν κατώκουν οι Άγιοι, άρχων τις, Κουμβρίκιος ονόματι, όστις επεμελείτο πολύ τα είδωλα, έκτιζε βωμούς, έκαμνε θυσίας και ει τι άλλο ηδύνατο. Όχι δε μόνον αυτός ήτο εις την πλάνην αυτήν βεβυθισμένος, αλλ΄ ηγωνίζετο, ο ασύνετος, να ρίψη και άλλους εις την απώλειαν, άλλους με κολακείας και άλλους με απειλάς.   

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Να περιμένουμε με χαρά Τον Χριστό (Α' Θεσ. δ' 18-ε' 10)[


ΑΓΑΛΙ – ΑΓΑΛΙ ΤΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ ΤΟ ΖΟΥΜΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΙ ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΟΡΕΞΗ -- Ὅπως ἀναφέρονται στὴ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

13.12.2016
1. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος καταντοῦν ἑκατομμύρια φορὲς πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπ᾿ ὅ,τι οἱ «γενίτσαροι» τῆς ξιφολόγχης.

2. Π.χ. οἱ ἀναρχικοί, οἱ ἐξτρεμιστές, οἱ μαρξιστές-λενινιστές, οἱ ἀναρχικοί, οἱ μπαχαλάκηδες, οἱ χαοτικοί, οἱ ἐξωκοινοβουλευτικὲς ὀργανώσεις, οἱ ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνοι, οἱ τζιχαντιστές, οἱ φανατικοὶ τοῦ κράτους ISIS, οἱ μασῶνοι, οἱ σιωνιστὲς καὶ λοιπὰ «φροῦτα» τῆς ἐποχῆς μας δὲν σέβονται οὔτε ἱερά, οὔτε ὅσια, οὔτε θεσμούς, οὔτε σύμβολα, οὔτε πατρίδα, οὔτε θρησκεία. Ἀκόμη καὶ αὐτὸς ὁ σχιζοφρενὴς νέος Χίτλερ, ὁ εἰδεχθέστατος σουλτάνος, Ταπὶτ Ἐρντογὰν, ὁ ἐξτρεμιστὴς «γενίτσαρος» ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος διὰ τῶν ὀργάνων του λέγει, θὰ κατεβάσουν τὶς ἑλληνικὲς σημαῖες ἀπὸ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ θὰ τὶς στείλουν μὲ κούριερ στὴν Ἑλλάδα. Ἀντιθέτως Ἕλληνες γενίτσαροι «ἐθνοπατέρες» καταθέτουν καὶ νομοσχέδιο, διὰ νὰ μὴ διώκωνται οἱ ἀνωτέρω, ποὺ ποδοπατοῦν καὶ καῖνε τὶς ἑλληνικὲς σημαῖες σὰν «κουρελόπανα».

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΑΣ -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Εἶναι τό σαράκι τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ταλαιπωρεῖ μικρούς και μεγάλους. Τρυπώνει στήν καρδιά τοῦ ὑπερήλικα γέροντα, πού ταράσσεται μέ τήν κάθε μικροαδιαθεσία, ἀλλά καί τοῦ μικροῦ μαθητῆ, πού ἀναστατώνεται ἀπό τίς ἀλλαγές τῶν σχολικῶν προγραμμάτων, τοῦ φοιτητῆ, πού πιέζεται ἀπό την ἐντατική μελέτη, καί τοῦ νεαροῦ ἐπιστήμονα, πού μελαγχολεῖ με τόν περιορισμό τῶν προοπτικῶν να βρεῖ μιά θέση, γιά τήν ὁποία τόσα χρόνια μόχθησε. Κατατρύχει τον «πετυχημένο» ἐπιχειρηματία, πού τρέχει καί δέν φθάνει νά διεκπεραιώσει τίς πολλές ὑποθέσεις, να προλάβει τίς ἀλλαγές τοῦ χρηματιστηρίου, γιά νά ἐπενδύσει συμφερώτερα τά κεφάλαιά του, ἀλλά και τόν φτωχό μεροκαματιάρη καί τον ταλαίπωρο ἄνεργο, πού ἀντιμετωπίζουν σοβαρό τό πρόβλημα τοῦ ἐπιούσιου, τῆς στέγης καί τόσα ἄλλα.

Σε τι να ωφελήσουν αι προσευχαί των αγίων, εκείνον, που θεληματικά παραμελεί την σωτηρίαν του;

ΈΝΑ ΓΕΡΟΝΤΑ, ρώτησαν κάποτε οι Αδελφοί της σκήτης, αν πραγματικά ωφελούνται, εκείνοι που ζητούν από τούς άλλους να προσευχηθούν για χάρι τους.

- Πολύ ισχύει δέησις δικαίου, αποκρίθηκε ο Αββάς, πλην όμως "ενεργουμένη" (Ιακώβου:  ε’ 16). Βοηθουμένη, με άλλα λόγια, από τον ίδιο που ζητά την προσευχή. Σε τι να ωφελήσουν αι προσευχαί των αγίων, εκείνον, που θεληματικά παραμελεί την σωτηρίαν του;

Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου...":

Ο κύριος Σακαρέλλος τα γράφει ωραία.
Ώντας αποτειχισμένος 10 ή 12 χρόνια αποφάσισε να ακολουθήσει τους ΓΟΧ θεωρώντας ότι επιτέλους ακολουθεί την εκκλησία του Χριστού.
Οι παλαιοημερολογίτες ΓΟΧ είναι στην πλειοψηφία τους συναισθηματικοί άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό, την αλήθεια και κατόπιν κοπιώδους αναζητήσεως (η πλειοψηφία τους βρισκόταν στο νέο ημερολόγιο) καταλήγουν στους ΓΟΧ και μάλιστα στους "φλωρινικούς".

Η εκκλησία όμως του Χριστού είναι Μία , Αγία, Καθολική και Αποστολική. Οι ΓΟΧ δεν διαθέτουν συνέχεια αποστολική, αφού οι μητροπολίτες τους δεν είναι χειροτονημένοι.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ: ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης τον οποίο αγιοποίησαν οι ΓΟΧ δεν είναι αρχιερέας τους. Ο Χρυσόστομος χειροτόνησε 4 επισκόπους. Από αυτούς ο Ματθαίος χωρίστηκε επειδή έλεγε ότι το νέο δεν έχει μυστήρια. Μαζί του στην αρχή είχε πάει κι ο Γερμανός Βαρυκόπουλος, αλλά μετά ξαναγύρισε με τον Χρυσόστομο γιατί θεωρούσε τον Ματθαίο ακραίο.
Οι υπόλοιποι δύο που χειροτονήθησαν από τον Χρυσόστομο γύρισαν στο νέο.
Ο Χρυσόστομος και όποιος άλλος ήταν στη σύνοδο δεν ξαναχειροτόνησαν κι έτσι έμειναν οι ΓΟΧ αδέσποτοι.

Ο αγιορείτης ιερομόναχος Ακάκιος Παππάς πήγε στην Αμερική για να πάρει χειροτονία επισκόπου από τη Ρώσικη Διασπορά. Γύρισε στην Ελλάδα διαφημίζοντας ότι ήταν επίσκοπος χωρίς αποδείξεις. Το 1969 υποτίθεται ότι ο άγιος Φιλάρετος τους αναγνώρισε, και αυτό όμως δεν έγινε ποτέ.

Παρά ταύτα οι ΓΟΧ πιστεύουν ότι έχουν αποστολική διαδοχή από τους Ρώσους της Διασποράς. Είναι δε οξύμωρο το σχήμα να πολεμούν με μανία, παλαιόθεν έως και της στιγμής αυτής που γράφουμε, τη σύνοδο στην οποία ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι έχουν ως ρίζα τους όσον αφορά την αποστολική διαδοχή. Και μάλιστα με συκοφαντίες. Η σύνοδος αυτή της Ρώσικης Διασποράς που ξεκίνησε με τον άγιο Τύχωνα που έφυγε από τη Ρωσία υφίσταται και σήμερα κανονικώς , ακόμη και μετά την κοίμηση του μητροπολίτου Βιταλίου.


Ο κύριος Σακαρέλλος έχει δίκιο για τις αναγνωρίσεις των αγίων του πατρίου εορτολογίου εκ του νέου. Είμαστε όμως σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο γ. Παΐσιος και ο γ. Πορφύριος σε μεγάλη μερίδα των ΓΟΧ (μιλάμε και για ιερείς) τυγχάνουν αναγνωρίσεως ως αγίοι.

Σε αντιοικουμενιστική ημερίδα του Πειραιά (υπό την προεδρία Σεραφείμ, νέο ημερολόγιο) παρευρέθησαν δύο επίσκοποι των ΓΟΧ (συν όποιοι ιερείς) τους οποίους όταν συναντήθηκαν, μετά το πέρας της ημερίδος, ο Σεραφείμ τους ησπάσθη ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΣ!!!!!!!
Τους εξέφρασε δε τα θερμά του συγχαρητήρια που ενώθηκαν και ευχήθηκε να αγωνιστούν κάποτε σε κοινό αγώνα εναντίον του οικουμενισμού.......

Αυτό θυμίζει την προ 50ετίας άρση των αναθεμάτων οπότε και έγινε η ένωσις μετά των παπικών. Ακριβώς το ίδιο έχει συμβεί ήδη μεταξύ του νέου και του παλαιού ημερολογίου. Απλώς προσπαθούν σιγά σιγά μέσα από κάποια γεγονότα και καταστάσεις να χωνέψει και το ποίμνιόν τους (παλαιού και νέου) την ΑΛΛΗΛΟΑΠΟΔΟΧΗ-ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.

Το ποίμνιο των νέων που δεν γνωρίζει και δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με την εκκλησιαστική ιστορία της πατρίδος μας φυσικά και θα απορροφηθεί από τους ΓΟΧ και το αντίστροφο. Αν κάτι δεν τον αναπαύει κάποιον...απλά γυρίζει στο νέο. Γι αυτό και δεν μυρώνουν πλέον στους ΓΟΧ. Κατά τη γνωστή φράση του Χριστοδούλου προς τους νέους όταν ανέλαβε το πηδάλιο του Κρατικού Οργανισμού για την Κάλυψη του Θρησκευτικού Συναισθήματος των Πολιτών: ΕΛΑΤΕ ΟΠΩΣ ΕΙΣΤΕ. Αυτό συμβαίνει τώρα: "Είμαστε όλοι ένα".(ίνα ώσιν ΕΝ)

Όσο και να σκοτωνόμαστε και να γράφουμε περί ακρίβειας, περί Ρώσικης Διασποράς και γενικώς οτιδήποτε αποσκοπεί στην γνώση της αλήθειας ανιδιοτελώς, αυτά πέφτουν εις τον Καιάδαν , διότι δεν είμεθα πολιτικώς ορθοί (
politically correct).

Κλείνοντας , η Αγία Εκκλησία του Χριστού είναι ΜΙΑ, με μαρτυρία εξ άνωθεν.
Για να το χωνέψουμε το ξαναγράφουμε :άνευ εξ άνωθεν μαρτυρίας με όποιον τρόπο επιλέξει Εκείνος (και όχι εμείς), εκκλησία δεν υφίσταται.

Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις Αυτού.

Έρρωσθε
***

Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου...":

Η κατοχύρωση των ΓΟΧ το 1969 είναι Ιστορία και όχι κουτσομπολιό.
Υπάρχουν οι υπογραφές της ΡΟΕΔ για την νομιμοποίηση των ΓΟΧ το 1969.
Απόδειξέ μας λοιπόν αυτό που γράφεις, διαφορετικά χρεώνεσαι ως συκοφάντης.

Η ΡΟΕΔ έχει κι αυτή αρκετές Συνόδους μετά από τον Βιτάλιο.

Για πες μας που είναι η Εκκλησία;
***
Ο telemaxos doumanis άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου...":

Τελικά τι ισχύει για τον κ. ανώνυμο όσον αφορά τον πρώην Φλωρίνης  Χρυσόστομο , έπρεπε να αποκηρύξει την εκκλησία της Ελλάδος ως σχισματική και ως έχουσα στο κεφάλι  της τα αναθέματα 4ων πανορθοδόξων Συνόδων και όλων των οικουμενικών - ή ΟΧΙ?   Ή ΝΑ ΑΛΛΑΞΗ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5 ΦΟΡΕΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ , και να αφήσει τους οπαδούς του χωρίς επισκόπους ! Και εάν η εκκλησία της Ελλάδος δεν κατέστη σχισματική το 1924 , από πότε κατά την άποψη του κ. ανώνυμου έγινε τοιαύτη?

***
Ο   +Ι.Γ.Ζ.  άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου...":

Εκκλησία υφίσταται στην κανονική αποστολική διαδοχή.
Αυτό έγινε από την ΡΟΕΔ το 1969 με τους φλωριναίους και το 1971 με τους Ματθαϊικούς στην Αμερική.
Είναι γνωστό το κείμενο της ΡΟΕΔ που γράφει για την υποχρεωτική ένωση Ματθαϊικών και φλωριναίων ( το γιατί δεν έγινε είναι ευθύνη άλλων )
Τις φωτογραφίες του Φιλαρέτου με τους επισκόπους φλωριναίων και Ματθαϊικών τις έχεις υπόψιν; γιατί πόζαρε μαζί τους ο Φιλάρετος;
Για να νομιμοποιήσει μασκαράδες κομπιναδόρους;

Προχθές τα ίδια γράψαμε σε κάποιον άλλον, αλλά θα το ξαναγράψουμε
Το δικαστήριο του 1976 που έγινε εις βάρος των Φλωριναίων και Ματθαϊικών ως αντιποίηση αρχής... έκρινε τα χειροτονητήρια έγκυρα και τους επισκόπους των Δυο Συνόδων κανονικούς με αποστολική διαδοχή.

***

Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αγ...":

Ο Μητροπολίτης Λαύρος ( ο τελευταίος αρχιεπίσκοπος της ΡΟΕΔ που ενώθηκε δυστυχώς με το Πατριαρχείο Μόσχας το 2007 ) την περίοδο που συζητάμε ήταν αρχιγραμματέας της ΡΟΕΔ
Κατόπιν συλλειτούργησε με τους ΓΟΧ

Συλλείτουργο σημαίνει ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ κανονικής Ιεροσύνης.


***

Ο    Α.Σ.   άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αγ...":

Κύριε Δουμάνη,
Ευχαριστώ για τον ενδιαφέροντα σύνδεσμο. Σε όσα γράφονται διαφαίνεται μία συνέπεια και σταθερότητα στις απόψεις των ματθαιικών. Αν και οι έριδες μεταξύ των παρατάξεων δείχνει ότι και εδώ ο αρχέκακος όφις έχει σπείρει σύγχυση...και πού δεν το έχει κάνει, αφού παντού υπάρχουν αδύναμοι στην πίστη, ειδικά στις μέρες μας. Κάθε πέρσυ και καλύτερα που λένε.

Οι ρώσοι της διασποράς έχουν αναθεματίσει τον οικουμενισμό το 1984. Η σύνοδος του αγίου Φιλαρέτου και μετά του Βιταλίου, δεν δέχεται μυστήρια στο νέο ημερολόγιο, ούτε σε όσους έχουν οποιαδήποτε κοινωνία με τον οικουμενισμό. έχουν επίσης καταδικάσει τον κυπριανισμό. Δεν βρίσκω λόγο πλέον οι ματθαιικοί να μην θέλουν να έχουν κοινωνία με τους ρώσους της διασποράς που παραμένουν και αυτοί σταθεροί στη γραμμή του αγίου Φιλαρέτου και του Βιταλίου.

Α.Σ.