«Ο ΑΝΑΠΕΣΩΝ»

Βέβαια όλες οι λειτουργικές τέχνες, αφού υπηρετούν την σωτηρίαν των πιστών, είναι καλές και ευλογημένες. Αλλά η βυζαντινή ζωγραφική της Εκκλησίας ιδιαίτερα εγγίζει την χορδή της ψυχής και την ανάγει στο πρωτόκτιστο κάλλος, όταν βλέπη τους ποικίλους χρωματικούς συνδυασμούς, στους άψυχους τοίχους των μοναστηριακών καθολικών ή των ταπεινών εκκλησιδίων, να μορφοποιούνται εις τον υπέρ πάντας ωραίον κάλλει Κύριον, εις την Δέσποινά μας Κυρίαν Θεοτόκον, εις τους αξιωθέντας της Βασιλείας Οσίους και Μάρτυρας, πρωτοτόκους αδελφούς μας.                                                                                                                    
Τα άψυχα χρώματα γίνονται βίβλοι του Πνεύματος, που θεολογούν οιονεί το μέγα Μυστήριον, το απ΄ αιώνος σεσιγημένον, τόσο σιωπηλά όσο και θριαμβευτικά. Το μυστήριον τιμάται με την αιώνια  σιγήν. 

Επιφυλάχθηκε το ΣτΕ να εκδώσει απόφαση για το τέμενος στο Βοτανικό

Στο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Δημοσθένης Πετρούλιας και εισηγήτρια η πάρεδρος Ουρανία Νικολαράκου) συζητήθηκαν οι προσφυγές 111 κατοίκων του Βοτανικού που ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ισλαμικού Τεμένους επί της Ιεράς Οδού στην περιοχή του Βοτανικού των Αθηνών.
Σημειώνεται ότι ανάλογη προσφυγή με αυτή των 111 κατοίκων είχε καταθέσει και ο μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, αλλά κατά τη σημερινή συζήτηση δεν εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από δικηγόρο, με συνέπεια η αίτηση ακύρωσής του να απορριφθεί ως ανομιμοποίητη.

Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Σεργίου και Βάκχου μεγαλομαρτύρων, Πολυχρονίου ιερομάρτυρος.

Ὑπηρετοῦσαν στὶς στρατιωτικὲς τάξεις τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ. Τοὺς διέκρινε μεγάλη ἀνδρεία στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ἀλλὰ καὶ σωφροσύνη στὴν καθημερινή τους ζωή. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ αὐτοκράτορας τοὺς ἀπένειμε τὰ ἀξιώματα τοῦ πριμικηρίου καὶ τοῦ σεκουνδουκηρίου, ἀντίστοιχα.
Ὅταν ὅμως ἔμαθε ὅτι οἱ δυὸ ἐπίλεκτοι στρατιῶτες του ἦταν χριστιανοί, δὲν ἤθελε μὲ κανένα τρόπο νὰ τὸ πιστέψει. Γιὰ νὰ πεισθεῖ λοιπὸν χειροπιαστά, ὀργάνωσε τελετὲς μὲ θυσίες σὲ εἰδωλολατρικὸ ναὸ καὶ κάλεσε νὰ παραστοῦν σ’ αὐτὲς οἱ Σέργιος καὶ Βάκχος. Οἱ δυὸ χριστιανοὶ στρατιῶτες ἀρνήθηκαν καὶ ὁμολόγησαν τὸν Χριστὸ μὲ θαρραλέο φρόνημα. Ἐξοργισμένος τότε ὁ αὐτοκράτορας, διέταξε καὶ τοὺς ἀφαίρεσαν τὰ διάσημα τῶν ἀξιωμάτων τους. Ἔπειτα, ἀφοῦ τοὺς ἐνέπαιξαν καὶ τοὺς διαπόμπευσαν μὲ διάφορους τρόπους, τοὺς ἔστειλαν σὲ ἕνα σκληρὸ δοῦκα τῆς Ἀνατολῆς, τὸν Ἀντίοχο.
Αὐτὸς μὲ πρωτοφανὴ ὠμότητα μαστίγωσε μέχρι θανάτου τὸ Βάκχο. Στὸν δὲ Σέργιο, ἐπειδὴ κάποτε τὸν εἶχε εὐεργετήσει , πρότεινε, ἀφοῦ ἀρνηθεῖ τὸν Χριστό, νὰ τοῦ χαρίσει τὴν ζωή. Ἡ γενναία ἀπάντηση τοῦ Σεργίου ἦταν τὰ λόγια του Ἀπ. Παύλου:
«Ἐμοὶ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεὶν κέρδος». Σὲ μένα, εἶπε ὁ Σέργιος, ζωὴ εἶναι ὁ Χριστός. Ἀλλὰ καὶ τὸ νὰ πεθάνω εἶναι κέρδος, διότι ἔτσι θὰ ἑνωθῶ πλήρως μὲ τὸ Χριστό.
Τότε, ὁ Ἀντίοχος ἀμέσως ἔδωσε διαταγὴ καὶ τὸν ἀποκεφάλισαν.

Ἱερομόναχος π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς : ἡ λεγομένη «Πανορθόδοξος Σύνοδος» προαναγγέλει ἡ ἴδια μέ λόγια καί ἔργα ὅτι δέν θά εἶναι Ὀρθόδοξος ἀλλά αἱρετική.

Ό Μέγας Ἀθανάσιος διδάσκει ὅτι ἀποκλείεται συμμετοχή τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων στήν Ὀρθόδοξο Σύνοδο ὡς συνέδρων αὐτῆς. Ἐπιτρέπεται μόνο προσαγωγή των ὡς ὑποδίκων πρός ἀπολογίαν, ὅπως ἔγινε μέ τόν Ἄρειο καί τούς ὀπαδούς του κατά τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, μέ τόν Νεστόριο κατά τήν τρίτη Οἰκουμενική, μέ τούς εἰκονομάχους Ἐπισκόπους κατά τήν ἑβδόμη Οἰκουμενική κ.λ.π.

Ἐπίσης Μέγας Ἀθανάσιος διδάσκει ὅτι Σύνοδος γιά νά εἶναι Ὀρθόδοξος πρέπει πρῶτα νά ἐπιλύση Ὀρθοδόξως τά περί πίστεως καί αἱρέσεως θέματα καί κατόπιν νά ἀσχοληθῆ μέ ὅλα τά ἄλλα. «Χρή γάρ πρῶτον πᾶσαν περί τῆς πίστεως διαφωνίαν ἐκκόπτεσθαι καί τότε τήν περί τῶν πραγμάτων ἔρευναν ποιεῖσθαι». Στήν λεγομένη ὅμως «Πανορθόδοξο Σύνοδο» ἔχει προ-αποφασιστεῖ καί προαναγγελθῆ ὅτι δέν θά ἀσχοληθῆ μέ θέματα πίστεως. Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τά προγράμματα καί τήν θεματολογία πού ἔχουν καταρτίσει οἱ λεγόμενες «προσυνοδικές ἐπιτροπές». Ἐπίσης αὐτοί πού θά παρασταθοῦν ὡς σύνεδροι τῆς Συνόδου θά εἶναι οἱ ἴδιοι αἱρετικοί Οἰκουμενιστές, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν βετεράνο καί πρωταγωνιστή τῆς αἱρέσεως, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Ἄρα λοιπόν ἡ λεγομένη «Πανορθόδοξος Σύνοδος» προαναγγέλει ἡ ἴδια μέ λόγια καί ἔργα ὅτι δέν θά εἶναι Ὀρθόδοξος ἀλλά αἱρετική. Διότι πῶς εἶναι δυνατόν μία Ὀρθόδοξος Σύνοδος νά μή ἀσχοληθῆ πρωτίστως καί κυρίως μέ τά θέματα τῆς πίστεως, τά ὁποῖα ταλανίζουν ἐπί δεκαετίες τήν Ἐκκλησία καί ἔχουν ἤδη ἐπιρρεάσει καί ἀμβλύνει τό Ὀρθόδοξο κριτήριο. Εἶναι δέ τά πρῶτα πού ἀπαιτοῦνται διά τήν σωτηρία ἑκάστου.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=75&t=6413

Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ: Ἀναγνωρίζετε, Παναγιώτατε Δέσποτα, τόν Παπισμό ὡς “Ἐκκλησία”;

Σχετικά μέ τίς κακόδοξες οἰκουμενικές θεωρίες περί “ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν” καί “δύο πνευμόνων” καί τῆς Οὐνίας, εἶναι γνωστό ὅτι αὐτές υἱοθετήθηκαν ἀπό τό ἀπαράδεκτο, ἐπαίσχυντο καί ἄστοχο ἐκκλησιολογικῶς κείμενο τοῦ Βalamand τοῦ Λιβάνου τό 1993. Ἐκεῖ ἀναγνωρίζεται ἡ αἱρετική παρασυναγωγή τοῦ Παπισμοῦ, ὄχι μόνο ὡς “Ἐκκλησία”, ἀλλά καί ὡς “ἀδελφή Ἐκκλησία” μέ τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Δηλαδή ἐξισώνεται ἐκκλησιολογικῶς ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέ τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ...
Ἀναγνωρίζετε, Παναγιώτατε Δέσποτα, τόν Παπισμό ὡς “Ἐκκλησία”;  Εἶναι, ὅμως, “ἐκκλησία” ἤ αἵρεση;  Πλῆθος Ὀρθοδόξων Συνόδων ἔχουν καταδικάσει τόν Παπισμό ὡς αἵρεση»


(Ἐπιστολή Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο τῇ 27ῃ Ἰουνίου 2013).

Άγιος Μάρκος ο ασκητής

Ο Χριστός εγκέκρυπται μυστικώς εν ταις εντολαίς αυτού. Όσον τις εργάζεται τας εντολάς, τόσον αποκαλύπτεται ο Χριστός εις αυτόν. Άγιος Μάρκος ο ασκητής

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή μετά την Ύψωση-ερμηνεία αποστολικού αναγνώσματος


Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος: οι φίλοι μας οι εδώ και οι Ευρωπαίοι,θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο την αλλοίωση της ελληνικής κοινωνίας μας αρχίζοντας από την σχολική μας εκπαίδευση.

«Φαινόμενα όπως το πρόσφατο επεισόδιο του μαθήματος των θρησκευτικών, φοβάμαι ότι είναι η αιχμή του δόρατος. Φαίνεται ότι οι φίλοι μας οι εδώ και οι Ευρωπαίοι, εκμεταλλευόμενοι την δεινή μας οικονομική κατάσταση, στα πλαίσια της ρυθμίσεως των οικονομικών μας σχέσεων, δεν θα παραλείψουν αλλά αντιθέτως θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο την αλλοίωση της ελληνικής κοινωνίας μας αρχίζοντας από την σχολική μας εκπαίδευση. Το τραγικό είναι ότι οι εχθροί μας δεν είναι πλέον πέρα και μακρυά, είναι εντός των τειχών μας. Το βλέπουμε, το οσφραινόμαστε» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος.

Και συνέχισε λέγοντας ο Αρχιεπίσκοπος πως «εάν όμως υπάρχουν δεσμεύσεις και σχεδιασμοί που αποσκοπούν, όπως ψιθυρίζεται ζωηρά, στην αλλοίωση της μορφής της κοινωνίας μας και μάλιστα στην υποτίμηση της ιστορίας και των παραδόσεών μας, το ξεθεμελίωμα του θεσμού της οικογένειας και την επιβολή της διαστροφής, την περαιτέρω υποβάθμιση της γλώσσας μας και την περιφρόνησή του από αιώνες πολιτισμού μας, της πατρίδος μας, των οσίων και των ιερών μας· αν όλα αυτά είναι μέσα στα «προαπαιτούμενα» (πράγμα ακατανόητο) τότε η Ιεραρχία, ο κλήρος, ο ευσεβής και πιστός ελληνικός λαός, θα γίνουμε ανάχωμα, τείχη οχυρά. Τότε θα αποδειχθή αληθινή η φράση του Μακρυγιάννη «η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέτοιο ντύμα Ορθόδοξον».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ.Ιερώνυμος σημείωσε πως τα απόνερα του δυτικού διαφωτισμού διαχέονται και απωθούν ό,τι υγιές, ό,τι υπεύθυνο σ' αυτό τον τόπο. «Η γλώσσα, η ιστορία, η οικογένεια, ο γάμος, η σχολική αγωγή, η εκπαίδευσις είναι καθημερινά στο στόχαστρον. Η Εκκλησία μας έκανε, κάνει και θα κάνει το καθήκον της».

Έβγαλαν τον Χριστό από τα σχολεία, ιδού τα αποτελέσματα : 11χρονο αγόρι πυροβόλησε και σκότωσε 8χρονο κοριτσάκι για ένα παιχνίδι...

McKayla Dyer

US boy, 11, held for shooting dead eight-year-old neighbour


An 11-year-old boy in the US state of Tennessee has been held on suspicion of shooting dead an eight-year-old girl in a row over a puppy.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-34450841

Η "Ηγουμένη" της Σουρωτής, μάς διαβεβαιώνει ότι ο Οικ. Πατριάρχης "κ" Βαρθολομαίος ορθοτομεί τον λόγον της Αληθείας. Ιδού μία απόδειξις...


Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς σχετικὰ μὲ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου στὴν ζωὴ μας τονίζει:

«Ἂν δὲν μποροῦμε νὰ βλέπουμε τὸν Κύριο καὶ μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, μποροῦμε ὅμως νὰ Τὸν βλέπουμε διαρκῶς μὲ τὰ μάτια τῆς διανοίας, ἂν εἴμαστε σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση.Μποροῦμε μάλιστα ὄχι ἁπλῶς νὰ Τὸν βλέπουμε ἀλλὰ καὶ νὰ καρπωνόμαστε μεγάλα ἀγαθά. Διότι αὐτὴ ἡ θέα εἶναι ἀναίρεση κάθε ἁμαρτίας, καθαίρεση κάθε πονηροῦ πράγματος, ἀπομάκρυνση κάθε κακοῦ. Αὐτὴ ἡ θέα εἶναι ποιητικὴ κάθε ἀρετῆς, γεννητικὴ καθαρότητος καὶ ἀπαθείας, παρεκτικὴ αἰωνίου ζωῆς καὶ ἀτελείωτης βασιλείας»

Δηλώσεις Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου για Γλέζο και Παιδεία


Χιλιάδες πολιτών υποδέχθηκαν την Παναγία Σουμελά στην Αθήνα


Με αισθήματα χαράς και αγαλλίασης η περιοχή του Κολωνού και ο Ι. Ν. Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης, υποδέχτηκε σήμερα το απόγευμα την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά από το Βέρμιο και την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας.
Την θαυματουργή εικόνα μετέφερε ο ίδιος ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο και Ηγούμενο της Μονής Σουμελά, Αρχιμανδρίτη π. Αθηναγόρα καθώς επίσης τον Πρόεδρο του Σωματείου «Παναγία Σουμελά» κ. Γεώργιο Τανιμανίδη και μέλη του Ιερού Προσκυνήματος.