ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΑΝΝΑΝ

Έχεις αληθώς, ω μακαρία δυάς Ιωακείμ και Άννα, και κατ’ εξαίρετον τρόπον και με προνόμιον δικαιότατον, της αθανασίας το πολυέραστον και τιμαλφέστατον θησαύρισμα· έχεις, λέγω, τοιαύτης αθανασίας προνόμιον, και ως κλήρον αναφαίρετον και δικαιότατον απέλαβες εκείνο όπου επεθύμησαν πολλοί, και βασιλείς και σοφοί· αλλά καθώς και ο τρόπος με τον οποίον εζήτησαν τοιαύτης αθανασίας όνομα ήτο καταγέλαστος, τοιουτοτρόπως και αυτοί έμειναν εις όλον το ύστερον παίγνιον εις τους μεταγενεστέρους και γέλως. Και τι άλλο άξιον γέλωτος ωσάν να επιθυμήση τις τοιούτον υπερφυσικόν πράγμα και θείον, το της αθανασίας, με την γλώσσαν ενός πτηνού πολλά αδυνάτου; Καθώς ακούομεν πως έκαμε κάποιος βασιλεύς της Αιγύπτου, όστις δια να κηρυχθή αθάνατος θεός, δεν εύρεν άλλο μέσον, παρά να συνειθίση το όρνεον πρότερον εις το παλάτι τοιαύτην φωνήν, και ύστερον να το πέμψη κήρυκα της ιδικής του αθανασίας· ασθενέστατον το θεμέλιον, και ανεμώλιος η οικοδομή. Έπεσεν εις αυτόν τον έρωτα και ο Καίσαρ, και δια τούτο εσυνείθισε τον ψιττακόν να λέγη· «χαίρε, κλεινέ Καίσαρ», και μαζί με αυτόν και άλλοι πολλοί βασιλείς των Ρωμαίων, αλλά όλους έδειξε το τέλος μικρούς και ανοήτους. Εχώρησεν εις την καρδίαν αυτό το αχώρητον τη κτιστή φύσει της θεότητος όνομα ακόμη και εις τους δοκούντας σοφούς του αιώνος τούτου.

Νομικά θα κινηθεί μεγάλη μερίδα ανεμβολίαστων υγειονομικών της Άρτας με αφορμή τον υποχρεωτικό εμβολιασμό!

 Ο παιδίατρος του Γ.Ν. Άρτας, Γιάννης Πασιάς, μαζί με άλλους εργαζόμενους του Γ.Ν. Άρτας ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία συγκέντρωσης υπογραφών για να κινηθούν νομικά, μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των υγειονομικών. Ο κ. Πασιάς μίλησε στο arta2day.gr για την πρωτοβουλία αυτή, κεντρικό σύνθημα της οποίας αποτελεί η φράση “οι υγειονομικοί που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν δεν είναι ούτε αρνητές ούτε ψεκασμένοι, αλλά ελεύθεροι Έλληνες κι όχι υποταγμένοι!”

Ο κ. Πασιάς μίλησε “έξω από τα δόντια” για τις αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες είναι κατευθυνόμενες κατά τη γνώμη του από άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, πίσω από τις οποίες κρύβονται κίνητρα και στόχοι που δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Ο ίδιος ως γιατρός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα εμβόλια, επισημαίνοντας ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού δεν είναι καν εμβόλιο!

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ


 

Τη ΚΕ΄ (25η) Ιουλίου, η Κοίμησις της Αγίας ΆΝΝΗΣ, μητρός της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

 Άννα, η κατά σάρκα γενομένη προμήτωρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κατήγετο εκ της φυλής του Δαβίδ, θυγάτηρ Ματθάν του ιερέως και Μαρίας της γυναικός αυτού. Ο Ματθάν ιεράτευε κατά τους χρόνους Κλεοπάτρας και Σαπώρου βασιλέως Περσών, προ του Ηρώδου του υιού Αντιπάτρου, έχων τρεις θυγατέρας, Μαρίαν, Σοβήν και Άνναν, εκ των οποίων η μεν Μαρία υπανδρεύθη εις την Βηθλεέμ και εγέννησε Σαλώμην την μαίαν, η δε Σοβή υπανδρεύθη και αυτή εις την Βηθλεέμ και εγέννησε την Ελισάβετ, η δε Άννα υπανδρεύθη εις την Γαλιλαίαν και εγέννησε Μαρίαν την Θεοτόκον· ώστε η Σαλώμη, η Ελισάβετ και η Θεοτόκος Μαρία είναι θυγατέρες μεν τριών αδελφών, πρώται δε εξαδέλφαι μεταξύ των. Η Αγία Άννα λοιπόν, αφού εγέννησε την Θεοτόκον Μαρίαν, ήτις υπήρξεν η σωτηρία όλου του κόσμου, και αφού απεγαλάκτισεν αυτήν, την αφιέρωσεν εις τον Ναόν του Θεού, ως καθαρόν και άμωμον δώρον, διανύσασα δε την ζωήν της με νηστείας, προσευχάς και ελεημοσύνας προς τους πτωχούς, εν ειρήνη προς Κύριον εξεδήμησε. Τελείται δε η αυτής σύναξις και εορτή εις τόπον καλούμενον Δεύτερον.

Γιά τό ψέμμα τῶν ψευδεπισκόπων ὅτι τά ἐμβρυακά κύτταρα πού χρησιμοποιοῦνται στήν παραγωγήν τῶν «ἐμβολίων» προέρχονται δῆθεν ἀπό «θεραπευτικές ἐκτρώσεις», βλ. λεπτόν 28:30 τοῦ βίντεο καί πέρα


 
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἶναι φοβερόν! Ἡ αἵρεσις τοῦ Σεργιανισμοῦ τούς ὡδήγησε νά γίνουν, ἐκτός ἀπό αἱρετικοί καί σχισματικοί, τώρα καί κοινοί ψεῦται!!!

π. Θεοδώρητος Μαύρος: Οποία διαστροφή της ορθοδόξου διδασκαλίας!

''Λέγουν χαρακτηριστικώς, ότι ένεργούν έτσι, διότι έπθυμοΰν να εύρισκωνται εντός ‘Εκκλησίας, αφού, όπως ισχυρίζονται, μόλις διακόψουν κοινωνίαν με τους αιρετικούς προϊσταμένους των ή τους κοινωνούντας με αυτούς, θα ευρεθούν αμέσως εκτός Εκκλησίας. Οποία διαστροφή της ορθοδόξου διδασκαλίας! Ενώ οι Iεροί Κανόνες και ο σύνολος χορός των ομολογητών Πατέρων χαρακτηρίζουν, ως σωτηριώδη αντίδρασιν και προστασίαν της Εκκλησίας την διακοπήν κοινωνίας με τους αιρετικά κηρύσσοντας, αυτοί ισχυρίζονται τα ακριβώς αντίθετα! Έτσι όχι μόνον συμμαχούν προς την αίρεσιν και την ενισχύουν διατηρούντες το ποίμνιόν τους ανύποπτο στο πλευρό των κακοδόξων, αλλά και υβρίζουν όλους τους ομολογητάς πατέρας του παρελθόντος, χαρακτηρίζοντας αυτούς, ως εκτός Εκκλησίας αγωνισθέντας, αφού, ως γνωστόν, έπραξαν τα ακριβώς αντίθετα, από ό,τι πράττουν αυτοί σήμερα.'' 

Τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν ἐμβολιάζεται

 Τὸ ποσοστὸν ἐμβολιασμοῦ εἶναι χαμηλὸν κάτι ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἐκπλήσση κανένα, καθὼς καὶ ἐκτὸς Ἄθω σχεδὸν τὸ ἥμισυ τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει ἐμβολιασθῆ. Καλὸν εἶναι ὅλοι νὰ τηροῦν κανόνας ὑγιεινῆς καὶ νὰ προσέχουν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ. Ἐκεῖνον ποὺ ἐπίσης δὲν ἐκπλήσσει εἶναι ὅτι θιασῶται τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ἐστήριξαν τὸ «Κολυμβάριον», τοὺς ἀχειροτονήτους τῆς Οὐκρανίας κ.λπ. Ὡς ἀναφέρει ἄρθρον τῆς ἐφημερίδος «Τὸ Βῆμα» τῆς 18ης Ἰουλίου 2021:

Αν δώσουμε δυναμικά τη μάχη! -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Για καιρό η εθνική μας ρητορική συνοψίζονταν στο δόγμα «δεν διεκδικούμε τίποτε». Καθ΄ οδόν όταν πολλαπλασιάστηκαν και αγρίεψαν αυτοί που διεκδικούσαν, τότε αναγκαστήκαμε να αναπροσαρμόσουμε το δόγμα προσθέτοντας στο «δεν διεκδικούμε τίποτε» και το «δεν παραχωρούμε τίποτε».

    Ο ακατανόμαστος  εξ ανατολών γείτων έχει λύσει προ πολλού τα βρώμικα χέρια του. Δεν τα έχει πλύνει, μην φαντάζεσθε!, τα συντηρεί εξεπίτηδες βρώμικα, για να μην ξοδεύει και σαπούνι…
Τουρκία- Αζερμπαϊτζάν- Πακιστάν, «στρατηγικό τρίγωνο». Όπως σχολιάζει ο τούρκος αναλυτής Νεντρέπ Ερσανέλ:
    «Ο πόλεμος στην Αρμενία, η σημασία της Μαύρης Θάλασσας, η κρίση στο Αφγανιστάν, ο ανταγωνισμός ΗΠΑ - Κίνας μετατρέπουν κάθε ίντσα αυτού του τριγώνου σε στρατηγικό χρυσό».
    Εντάσσεται εδώ και η εκτίμηση από τις υπερφίαλες φιλοδοξίες της Άγκυρας; Ο χρόνος θα δείξει!..
     Θρασύτατος πάντως ο εξ ανατολών:

-------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Κε Πρόεδρε, κατά τήν περίοδον τῆς «μεταπολιτεύσεως», ἡ Ἑλλάς πάντοτε ἐκλέγει «πρωθυπουργούς» πού δίδουν καθημερινῶς τήν μάχην ἐναντίον τῆς ... Ἑλλάδος! Ὅλοι τους ὑπῆρξαν ἐκλεκτοί ... Σατανισταί, διό καί ἡ Ἑλλάς ἔφθασεν εἰς τό «μεγαλεῖον» της πού ὅλοι βλέπομεν σήμερον. Τόν ἀπηνῆ αὐτόν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος σιγοντάρουν οἱ «ἐπίσκοτοι» (σκοπίμως ἐτέθη «τ» ἀντί «π» εἰς τήν τελευταίαν συλλαβήν, ὄχι ἀπό λάθος) μέ τόν ἰδικόν των τρόπον, ἤτοι μέ τόν ἀπηνῆ πόλεμον πού διεξάγουν ἐναντίον τῆς ... Ὀρθοδοξίας!

Οι οικουμενισταί είναι ψευδοχριστιανοί, «πλανώντες και πλανώμενοι»

Ο δαίμων της υπερηφανείας έχη φθείρει τα νοήματα  των «ορθοδόξων» Οικουμενιστών, και ούτε γνωρίζουν τι λέγουν ή «περί τίνων διαβεβαιούνται», τούτο δεν σημαίνει ότι η Αγία Εκκλησία μας οφείλει να παρακολουθήση την έξαλλον και πεπλανημένην πορείαν των. Aλλοίμονον, αν η δογματική, ηθική και πνευματική διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει αιώνιον κύρος. Τότε δεν θα είχομεν Εκκλησίαν με τον αιώνιον Χριστόν ως Κεφαλήν, αλλά ομάδας παρανοϊκάς. Οι οικουμενισταί που νομίζουν ότι οι καιροί μας επιβάλλουν αλλαγήν εις την δογματικήν, ηθικήν και πνευματικήν διδασκαλίαν των αγίων Πατέρων, είναι ψευδοχριστιανοί, «πλανώντες και πλανώμενοι», αξιολύπητα όντα, δουλεύοντα εις τον δαίμονα της οιήσεως. Εστερημένοι της αισθήσεως, της «νικησάσης τον κόσμον πίστεως», έχουν θορυβηθή από τα εκπληκτικά έργα των υιών των ανθρώπων και αρχίζουν να εντρέπωνται δια τα «παλαιά», που διδάσκουν οι Πατέρες. Εντεύθεν, εμφανίζονται ελευθερίως σκεπτόμενοι και ζώντες και προσαρμοζόμενοι εις τας αμαρτωλάς ιδιοτροπίας του κόσμου, που ζητεί «αγάπην» και «ένωσιν» των ανθρώπων και κάμνει το ευαγγέλιον του αιωνίου Θεού υπόθεσιν λογοτεχνίας και προσωπικών μωριών.

Christina the Great Martyr of Tyre

Saint Christina was from Tyre in Syria, the daughter of a pagan named Urban. Enlightened in her heart to believe in Christ, she broke her father's idols, made of gold and silver, and distributed the pieces to the poor. When her father learned this, he punished her ruthlessly, then cast her into prison. The rulers subjected her to imprisonments, hunger, torments, the cutting off of her breasts and tongue, and finally impalement, in the year 200, during the reign of the Emperor Septimius Severus.