Προς τους σεβαστούς κληρικούς της Συντακτικής Επιτροπής του κειμένου ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ κατά του οικουμενισμού -- Του ομότιμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής κ. Ιωάννου ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ

Γέροντα Ιωσήφ, Αγίου Ορους, π. Γ. Μεταλληνό, π. Θ. Ζήση,
π. Μάρκον Μανώλη και π. Σαράντη Σαράντο.


Έλαβα και ανέγνωσα με ιδιαίτερη προσοχή, τόσο το κείμενο τής παρακλήσεώς σας να συμμετάσχω στην αντιοικουμενιστική σας προσπάθεια, όσο και εκείνο τής διακηρύξεώς σας.
Στο κείμενο της παρακλήσεώς σας, απευθύνεσθε προσωπικώς και ονομαστικώς στον υποφαινόμενο, και σημειώνετε:
«Σας παρακαλούμε θερμά, εφ’ όσον συμφωνείτε με το περιεχόμενο της ομολογίας, να προσυπογράψετε το κείμενο, προκειμένου να χαροποιήσουμε έτσι και να καθησυχάσουμε τούς πιστούς, πού αγωνιούν για τα τεκταινόμενα και αναμένουν λόγους αληθείας».
Σκοπός, λοιπόν, της αντιοικουμενιστικής σας προσπάθειας είναι η καθησύχαση των πιστών για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και η καθησύχασίς τους ότι, εσείς εγγυάσθε την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της.

Κείμενον διαμορφωθὲν καὶ ἐγκριθὲν ὑπὸ τῆς Διορθοδόξου Συσκέψεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (13/26.5.2016)

Μέρος Δεύτερον
α. Θεωρῶ τὸν Οἰκουμενισμόν ὡς συγκρητιστικὴν παναίρεσιν, τὴν δὲ συμμετοχὴν εἰς τὴν λεγομένην Οἰκουμενικὴν Κίνησιν, ἀρξαμένην εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ’ αἰῶνος, ὡς ἄρνησιν τῆς γνησίας Καθολικότητος καὶ Μοναδικότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πεποιθὼς ὅτι ὁ ἀποδεχόμενος καὶ συμμετέχων εἰς οἱανδήποτε αἵρεσιν εἶναι πεπτωκὼς περὶ τὴν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως καὶ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἑπομένως δὲ ἀκοινώνητος τῇ Γνησίᾳ Ὀρθοδοξίᾳ, διότι «οἱ μὴ τῆς Ἀληθείας ὄντες, οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσὶ» (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς), ὡς στερούμενοι τῆς ἁγιαστικῆς καὶ θεοποιοῦ Χάριτος Αὐτῆς.

β. Ὡσαύτως, ἀπορρίπτω καὶ οὐδόλως ἀποδέχομαι τὸ ἐν ἔτει 1920ῳ Διάγγελμα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως «Πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», ὡς περιέχον ἓν πλῆρες Σχέδιον πρὸς ἐφαρμογὴν ἐν τῇ πράξει τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ προβλέπον τὴν Ἡμερολογιακὴν-Ἑορτολογικὴν Μεταρρύθμισιν, προετοιμασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ οὕτως ἀποκληθέντος Πανορθοδόξου Συνεδρίου τοῦ 1923 καὶ ἐφαρμοσθεῖσαν ἐν Ἑλλάδι ἐν ἔτει 1924ῳ, τοιουτοτρόπως δὲ παραβιάσασαν τὰς Ἀποφάσεις τῶν τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ ΙΣΤ’ αἰῶνος.

γ. Ἐν συνεπείᾳ πρὸς τὰ ἀνωτέρω, θεωρῶ ἐπίσης ὡς πεπτωκότας περὶ τὴν Πίστιν τοὺς ἐξ Ὀρθοδόξων συμμετασχόντας εἰς τὴν ἵδρυσιν τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» ἐν ἔτει 1948ῳ καὶ ἀποτελοῦντας ἔκτοτε ἐνεργὰ - ὀργανικὰ μέλη αὐτοῦ, καλλιεργοῦντας οὕτω τὸν λεγόμενον Διαχριστιανικὸν καὶ Διαθρησκειακὸν Οἰκουμενισμόν.

δ. Ἀρνοῦμαι καὶ δὲν ἀποδέχομαι τὰς λεγομένας Πανορθοδόξους Διασκέψεις (1961 κ.ἑ.), αἵτινες προετοίμασαν τὴν κατακριτέαν, ἄκυρον καὶ ἀνυπόστατον «ἄρσιν τῶν Ἀναθεμάτων Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας» ἐν ἔτει 1965ῳ, εἰσαγαγοῦσαν περαιτέρω καὶ τὴν ἄρσιν ἐν τῇ πράξει τῆς ἀκοινωνησίας ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τοῖς μυστηρίοις μεταξὺ τῶν πολυειδῶν Οἰκουμενιστῶν, ἔκτοτε δὲ αὗται καλλιεργοῦσιν ἐν οἰκουμενιστικῇ προοπτικῇ τὸ ἔδαφος διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς οὕτω καλουμένης Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, πρὸς τελικὴν ἀποδοχήν, καθιέρωσιν καὶ δογματοποίησιν τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

ε. Τέλος, ἀποδέχομαι τὰς Συνοδικὰς Ἀποφάσεις τῶν κατὰ τόπους Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καταδικασάσας τὸν συγκρητιστικὸν Οἰκουμενισμόν, ἤτοι τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς (1983), τῆς Ἑλλάδος (1998) καὶ τῆς Ρουμανίας, θεωρῶν ταυτοχρόνως τοὺς συνυπογράφοντας οἰκουμενιστικὰς διακηρύξεις, ὡς καὶ τοὺς κοινωνοῦντας καθ’ οἱονδήποτε τρόπον μετ’ αὐτῶν –κληρικοὺς καὶ λαϊκούς– ἢ ἀποδεχομένους ἢ ἀνεχομένους ἢ ἀδιαφοροῦντας περὶ τὸ φρόνημα τῶν Οἰκουμενιστῶν Ποιμένων αὐτῶν, ὡς συμπεπτωκότας ἐκ τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἡ Πεντηκοστή καί ἡ Παγκοσμιοποίησις - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Πεντηκοστῆς)


Πηγή : http://agiooros.org/viewtopic.php?f=69&t=12409

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Απόδοση Πάσχα. Ανακομιδή λειψάνου Θεοδώρου του στρατηλάτου, μαρτύρων Νικάνδρου, Μαρκιανού και Καλλιόπης.


Τὸ σεπτὸ σκήνωμα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου († 8 Φεβρουαρίου) μετετέθη, στὶς 8 Ἰουνίου, ἀπὸ τὴν Ἡράκλεια τῆς Ποντικῆς, στὸ προγονικὸ κτῆμα τοῦ Ἁγίου, στὰ Εὐχάιτα, κατὰ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου τὴν ὁποία ἐξέφρασε πρὸ τῆς ἐκτομῆς αὐτοῦ στὸ γραμματέα του Οὔαρο. Ἐκ τοῦ λειψάνου αὐτοῦ τὴ σιαγόνα ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ’ ὁ Μονομάχος (1042 – 1055) ἐδώρισε διὰ χρυσοβούλλου στὴ μονὴ Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους.

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΠΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ (φωτογραφίες ντοκουμέντα : Ι.Ναός Αγ.Φωτεινής Σμύρνη). Σχόλιο

Ο Ικονίου κ. Θεόληπτος εκπροσωπώντας την Α.Θ.Π. τον κ.κ. Βαρθολομαίο, χοροστάτησε στον Εσπερινό και προεξήρχε στη Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στην Ελληνική Κοινότητα της Σμύρνης.
https://4.bp.blogspot.com/-5slZn7sUtIE/V1CKLVyF6OI/AAAAAAAAI8w/NA_2WZXtTlQna3n2DjVDpmwhgZpS4iIoQCLcB/s200/Smyrni%2B2016%2BAg%2BFoteini.jpg


Στη Λειτουργία παρευρίσκονταν ο Αρχιεπίσκοπος των Παπικών στη Σμύρνη κ. Lorenzo Piretto και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Σμύρνη κα. Αργυρώ Παπούλια. Το "ορθόδοξο" εκκλησίασμα απαρτιζόταν από Ρωμιούς, Τούρκους, Ρώσσους και Γεωργιανούς, καθώς και Κληρικούς με προσκυνητές από την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως. 

σ.σ. Δεν μπορώ να ανεβάσω τις φωτογραφίες.παρακαλώ κάνετε "κλικ" στο σύνδεσμο του : 

Το γνωρίζετε αυτό;

Στὸ Porto Alegre(Φεβρουάριος 2006, 9η Συνέλευσις του Π.Σ.Ε.) οἱ ἐκπρόσωποί τῶν Oρθοδόξων τοπικών Εκκλησιών δέχθηκαν: 1) Ὅτι τὴν Ἐκκλησία τὴν ἀποτελοῦν ὅλες μαζί, οἱ 350 αἱρετικὲς “ἐκκλησίες” τοῦ Π.Σ.Ε.», ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες ἀριθμεῖται ὡς ἰσότιμος καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὡς ἐκ τούτου, ἀρνήθηκαν ἐμπράκτως τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως διὰ τοῦ ὁποίου ὁμολογοῦμε «πίστιν εἰς “Μίαν Ἐκκλησίαν”! 2) Δέχθηκαν, ὅτι ἤδη «εἴμαστε ἑνωμένοι» (ἀοράτως!) μ’ αὐτὸ τὸ συνονθύλευμα τῶν αἱρετικῶν κοινοτήτων, ἀλλὰ ἀποβλέπουμε στὴν ἐπίτευξη “πλήρους ὁρατῆς ἑνότητας”. 3) Ὅτι ἡ πληθώρα τῶν κακοδοξιῶν τῶν “ἐκκλησιῶν” τοῦ Π.Σ.Ε., εἶναι “διαφορετικοὶ τρόποι διατυπώσεως τῆς ἰδίας Πίστης καὶ ποικιλία Χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνευματος”! 4) Ὅτι αὐτὸ ποὺ ὁριοθετεῖ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ κοινὴ ὀρθὴ Πίστη, ἡ Παράδοση καὶ ἡ Ἀποστολικὴ διαδοχή, ἀλλὰ τὸ “βάπτισμα”!

π.Νικ. Μανώλης, ''Κρητικοί, ΠΡΟΣΟΧΗ, ανυπόφορες δηλώσεις του αρχιεπισκόπου σας'' [ΒΙΝΤΕΟ 2016].


Στη Θεσσαλονίκη για μεταμόσχευση το ήπαρ της 17ης Νίκης Νικολοπούλου

Αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε από την 116 πτέρυγα Μάχης στον Άραξο στην 113 πτέρυγα Μάχης στη Μίκρα στη Θεσσαλονίκη εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και μόσχευμα για μεταμόσχευση σε κατάλληλο λήπτη.

Όπως έγινε γνωστό το μόσχευμα (ήπαρ) ανήκε στη 17χρονη Νίκη, κόρη του ανεξάρτητου βουλευτή και προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος Νίκου Νικολόπουλου και της Τασίας Μανωλοπούλου, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, μετά από πολυήμερη νοσηλεία, και οι γονείς της αποφάσισαν να δωρίσουν τα ζωτικά όργανα της σε συνανθρώπους μας, που τα έχουν ανάγκη.


σ.σ. Ο Ιατρός Κυπριανός Χριστοδουλίδης μια ολόκληρη ζωή αγωνίζεται  να πληροφορήση το λαό της Εκκλησίας και όχι μόνο, για την αλήθεια. Αρα γε ακούει κανείς;
Ειλικρινά δεν γνώριζα τίποτα. Αν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ενεργούσα και εγώ το ίδιο. Τώρα όμως όχι. Το "όχι" αυτή τη στιγμή είναι λόγος, αν όμως το παιδί μου πεθαίνει και οι ιατροί μού προτείνουν μεταμόσχευση ή θάνατος, θα "είμαι πιστός άχρι θανάτου" στην άρνηση; 

Παράνομος και αντικανονική κατάληψις του Θρόνου των Ιεροσολύμων, και συνεπώς παράνομος η συμμετοχή του Ιεροσολύμων εις την Σύνοδον.

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 76 / 4 Μαρτίου / 19 Φεβρουαρίου 2013 εκ 31 σελίδων έγγραφον, (ευρίσκεται εις χείρας και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ. Ιερωνύμου) που υπογράφει και ο ουδέποτε παραιτηθείς νόμιμος Πατριάρχης κ. Ειρηναίος, σταλέν προς τους προκαθημένους των δέκα τριών Εκκλησιών, αποδεικνύεται πλήρως η παράνομος και αντικανονική κατάληψις του Θρόνου, και συνεπώς η παράνομος συμμετοχή του Ιεροσολύμων εις την Σύνοδον. Ημπορούν, αλήθεια, οι παραλήπται του εγγράφου επτά Πατριάρχαι και εξ Αρχιεπίσκοποι να «θάψουν» το μέγα τούτο πρόβλημα, το οποίον καταδεικνύει την ακυρότητα της συγκροτήσεως της «Συν­όδου»;
 (Ο.Τ. 19/5/2016)

Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλεοῦσα Θεοτόκον, «Παναγία τοῦ Ἄξιόν ἐστι»

Μυροβλύτισσα Παρθένε, Παναγιά μου στοργική,
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Λόγου, τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Λυτρωτῆ.

Μάνα ἀληθινὴ σὲ ἔχω καὶ σὲ Σένανε προστρέχω,
ὦ γλυκειά μου Παναγία, τῶν πιστῶν ἡ σωτηρία.

Ἐλεεῖς καὶ προστατεύεις κάθε τέκνο σου πιστό,
τὸ σκεπάζεις, τὸ φυλάττεις ἀπ᾿ τὸν ὕπουλο ἐχθρό.

Στὴν εἰκόνα σου προστρέχω, Παναγιά μου καὶ κοιτῶ,
πλημμυρίζω ἀπὸ δέος καὶ Εσὲ παρακαλῶ.

Μάνα ἀληθινὴ σὲ ἔχω καὶ σὲ Σένανε προστρέχω,
ὦ γλυκειά μου Παναγία, τῶν πιστῶν ἡ Σωτήρια.

Ποῦ νομίζετε ὅτι ἐλπίζω ὁ ταλαίπωρος ἐγώ,
στὴν γλυκειὰ τὴν Παναγία, πού ῾χει Γιό της τὸν Χριστό.

Σὲ παρακαλοῦμε πάντες, γλυκυτάτη Παναγιά,
χαριζέ μας τὴν εἰρήνη καὶ ψυχῆς παρηγοριά.

Ὦ ἀγάπη τῆς ψυχῆς μου, ὦ ἐλπίδα μας γλυκειά,
ὦ φιλόστοργη Μαρία, σὺ ἐλέησον ἡμᾶς.

Μάνα ἀληθινὴ σὲ ἔχω καὶ σὲ Σένανε προστρέχω,
ὦ γλυκειά μου Παναγία, τῶν πιστῶν ἡ σωτηρία.

Οικουμενικός; Εδώ δεν ελέγχει τι γίνεται στην Πόλη!Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Daily Sabah", το TRT Diyanet, δηλαδή η Τουρκική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (TRT), ξεκινάει ένα ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα με όνομα sahur (γεύμα πριν την ανατολή), που θα εστιάζει στο ισλάμ και θα φιλοξενηθεί ολόκληρο τον μήνα του ραμαζάνι στην Αγία Σοφία!

Το πρόγραμμα έχει προγραμματιστεί να βγαίνει στον "αέρα" κάθε μέρα στις 2:00 τα ξημερώματα και τις 29 ημέρες, που διαρκεί το ραμαζάνι, και θα περιλαμβάνει απαγγελίες από το κοράνι καθώς και αφιέρωμα στην
TRT Diyanet. Ο Ali Bektaş θα είναι ο "οικοδεσπότης", ενώ τα θέματα θα αφορούν στο ισλάμ, στην δικαιοσύνη, στην ενότητα, στην αλληλεγγύη και στην φιλανθρωπία. Ανάμεσα στους καλεσμένους θα είναι ο καθηγητής Necdet Çağıl και ο ιστορικός Dursun Gürlek, που είναι γνωστοί προβοκάτορες και αναμένεται πως θα επιδοθούν σε προπαγάνδα σχετικά με το ραμαζάνι αλλά και το ισλάμ.

Ενώ όλα αυτά διαδραματίζονται εντός του ναού της Αγίας του Θεού Σοφίας (την γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο Αγία Σοφία), ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως είναι παντελώς απών! Από την πλευρά του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως δεν υπήρξε ούτε μία απλή αντίδραση διαμαρτυρίας, Όπως φαίνεται το Πατριαρχείο δεν ασχολείται με αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή της ευθύνης του λόγω του ότι είναι απασχολημένο με τις επεκτατικές βλέψεις του εκτός των ορίων της δικαιοδοσίας του.

Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και ο ίδιος ο Πατριάρχης φέρουν μεγάλη ευθύνη για το ανοσιούργημα και την βλασφημία της Ορθοδόξου Πίστεως από τους Τούρκους αλλά, δυστυχώς, βρίσκεται σε εντεταλμένη πολιτική υπηρεσία εξυπηρετώντας τα σχέδια της οικουμενιστικής (παγκοσμίου) κυβερνήσεως και αδιαφορώντας για την υπεράσπιση της Πίστεως.

Φυσικά, ούτε λόγος να γίνεται για τους Έλληνες(;) πολιτικούς και ιδιαίτερα για την συγκυβέρνηση της προδοσίας και της καταστροφής, που σιωπούν ένοχα. Η Ορθοδοξία βάλλεται πανταχόθεν, από Πατριάρχες μέχρι πολιτικούς, αλλά όλοι ξεχνούν το σημαντικότερο: το σκοτάδι δεν μπορεί ποτέ να καλύψει το Φως!

Υπουλα παιχνίδια με το Τσάμικο από τα Τίρανα

Oμάδα περίπου 150 Τσάμηδων διαδηλωτών επιχείρησε χθες, υπό την ανοχή των αλβανικών Αρχών, να εμποδίσει την είσοδο του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά στο κτίριο του αλβανικού υπουργείου Εξωτερικών στα Τίρανα, για τη συνάντηση με τον Αλβανό ΥΠΕΞ κ. Ντιτμίρ Μπουσάτι. Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από την είσοδο του υπουργείου φωνάζοντας συνθήματα όπως «Τσαμουριά, μητέρα μας, περίμενέ μας», συνθήματα τα οποία μάλιστα συνέχισαν να φωνάζουν από απόσταση, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του κ. Κοτζιά στο υπουργείο. Στην ανθελληνική κινητοποίηση πρωταγωνίστησαν στελέχη του κόμματος των Τσάμηδων, PDIU, που κατέχει θέση κυβερνητικού εταίρου στην κυβέρνηση Ράμα, καθώς και ο ίδιος ο ηγέτης της παράταξης και αντιπρόεδρος του αλβανικού Κοινοβουλίου, Σ. Ιντρίζι.
Και μόνο το γεγονός ότι οι Αρχές της γείτονος επέτρεψαν μια τέτοια κινητοποίηση κατά την άφιξη του Ελληνα υπουργού έξω από το υπουργείο συνιστά προκλητική ενέργεια. Το περιεχόμενο των ανθελληνικών συνθημάτων βέβαια δεν εκπλήσσει, καθώς το έχουμε ξανακούσει πολλάκις. Από την άλλη βέβαια, αλγεινή εντύπωση προκαλεί ο χρόνος, ο τόπος αλλά και ο τρόπος της διαμαρτυρίας που έφερε στον νου παλαιότερες τσάμικες προκλήσεις (τη «θερμή υποδοχή» που είχαν επιφυλάξει για παράδειγμα Τσάμηδες διαδηλωτές στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια το 2005 στο Αργυρόκαστρο).

Τελικά, ύστερα από αυτές τις εξελίξεις η Πανορθόδοξη κινδυνεύει να μετατραπεί σε φιάσκο... (Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες)

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχωράει (παρά τις ενστάσεις) ακάθεκτο στη διεξαγωγή της Πανορθόδοξης Συνόδου στην Κρήτη

Ακάθεκτο προχωρά το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας στην Κρήτη, που είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Χτες η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνεδρίασε εκτάκτως για το ζήτημα της Πανορθόδοξης και πέρασε στην... αντεπίθεση στέλνοντας μήνυμα πόλωσης και διχασμού, το οποίο απειλεί ακόμα περισσότερο τη συμπόρευση των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Στο ανακοινωθέν του το Φανάρι, αφού δηλώνει έκπληκτο για τις θέσεις και τις απόψεις των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών που αντιδρούν, σημειώνει ότι δεν υφίσταται κανένα θεσμικό πλαίσιο για την αναθεώρηση της συνοδικής διαδικασίας και καλεί όλους τους προκαθημένους να «αρθούν στο ύψος των περιστάσεων» και να μετέχουν στη Σύνοδο κατά τις προκαθορισμένες ημερομηνίες, δηλαδή από τις 16 ως τις 27 Ιουνίου.
Η Πανορθόδοξη Σύνοδος βαδίζει πλέον σε «κινούμενη άμμο» και το κλίμα στους κόλπους της Ορθοδοξίας παραμένει βαρύ. Τα Πατριαρχεία Αντιόχειας, Ρωσίας και Γεωργίας έχουν θέσει σειρά ζητημάτων, που έχουν ρίξει βαριά τη «σκιά» τους στις εργασίες της Συνόδου, ενώ το μεγαλύτερο «αγκάθι» παραμένει η στάση της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο, αν δεν μετατεθεί χρονικά. Μετά την κίνηση της Βουλγαρίας, το Πατριαρχείο της Ρωσίας υπογράμμισε ότι η μη συμμετοχή ακόμα και μίας Εκκλησίας αποτελεί κώλυμα για τη διεξαγωγή της Συνόδου.
Εφόσον το Φανάρι επιμένει στη διεξαγωγή της Πανορθόδοξης Συνόδου και με δεδομένη την απουσία της Βουλγαρίας, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν τελικά, μέσα σε αυτό το κλίμα διχασμού, θα επιτευχθεί ο σκοπός της Συνόδου, που είναι να εδραιώσει την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σημειώνεται ότι το πράσινο φως για τη διεξαγωγή της Συνόδου δόθηκε τον Ιανουάριο από τη Σύναξη των Προκαθημένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ύστερα από 40 και πλέον χρόνια προπαρασκευαστικών επιτροπών. Τελικά, ύστερα από αυτές τις εξελίξεις η Πανορθόδοξη κινδυνεύει να μετατραπεί σε φιάσκο, αφού ούτε Πανορθόδοξη θα είναι ούτε τα σοβαρά ζητήματα της Ορθοδοξίας θα συζητηθούν.

Πατριαρχείο Αντιοχείας : Όχι συμμετοχή στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (σ.σ. εννοεί στη ληστρική Σύνοδο της Κρήτης)

... Να μη συμμετάσχει το Πατριαρχείο Αντιοχείας στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο μέχρι να διαλυθούν όλοι οι λόγοι που εμποδίζουν τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία κατά τη διάρκεια της Συνόδου, όταν βρεθεί μια οριστική λύση σχετικά με την εισπήδηση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στα όρια του Πατριαρχείου Αντιοχείας, η οποία οδήγησε σε διακοπή κοινωνίας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων,

Πηγή : http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/8740-anakoinothen-tou-patriarxeiou-antioxeias-gia-tin-agia-sunodo

***

Ο  Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Πατριαρχείο Αντιοχείας : Όχι συμμετοχή στην Αγία κ...":


Αυτός δεν είναι λόγος περί πίστεως, αλλά για το ποιος θα έχει την κουτάλα.
Οπότε αν τα βρουν στην μοιρασιά όλα ΟΚ
Και δεν ντρέπονται που εκβιάζουν καταστάσεις ολοφάνερα;

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ : ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7 Ἰουνίου 2016

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Δημοσιοποιήθηκε στό διαδίκτυο φωτογραφική σειρά τῶν ἐσωτερικῶν χώρων τοῦ Τεκτονικοῦ Μεγάρου Ἀθηνῶν ἐπί τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καί Σουρμελῆ. Δέν ἀνεφέρθη ὅμως ὅτι μέ ἀπατεωνικό καί ψευδέστατο τρόπο μέ τήν 1311/27.8.1927 αἴτησί τους οἱ ἱδρυταί τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος Μιλτ. Πουρῆς, Σπ. Βελλῆς, Σπ. Νάγος, Ἀθ. Ἰωάννου, Χρ. Λαδᾶς, Ἀντ. Ἀνδρια­νόπουλος, Ν. Νῶε, Π. Χατζηπάνος, Δημ. Παπούλιας καί Γεώργ. Δ. Ράλλης, πρός τόν Ὑπουργόν τῆς Προνοίας καί Ἀντιλήψεως «ἀδ.·.» Μιχ. Κύρκον, μασόνον, «ἀδ.·.» ὅπως τόν ἀποκαλεῖ ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν Π. Χατ­ζηπάνος 33ος, ζήτησαν τήν ἔγκριση τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις «Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος». Ὁ «ἀδ.·. Μ. Κύρ­κος» ἐνέκρινε τήν αἴτηση, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Παῦλος Κουντουριώτης ὑπέγραψε τό Διάταγμα καί στίς 10/12/ 1927 εἶχε δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβε­ρνήσεως! Ὁ σκοπός τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱ­δρύματος ἦταν «ἡ ἀνέγερσις καί διατήρησις Τεκτονικοῦ Μεγάρου ἐν Ἀθήναις πρός εὐόδωσι ἔργων εὐποιΐας, ἰδία δέ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παί­δων»! Ὁ σκοπός αὐτός λοιπόν ἀποτελεῖ τήν πρώτη κραυγαλέα ἀπάτη: Τό Τεκτονικό Μέγαρο, ἀνύπαρκτο κατά τήν ἔγκρισιν τοῦ Ἱδρύματος, δέν ἐκτίσθη ποτέ ώς κτίριο περι­θάλψεως ἐνδεῶν, ὡς κέντρο φιλανθρωπίας, κτίστηκε ἐξ' ἀρχῆς κτίριο θρησκευτικό μέ σκοπό του νά ὑπηρετῇ τήν λειτουργία τῆς μασονικῆς θρησκείας καί ὄχι νά περιθάλ­πει ἐνδεεῖς! Νά εἶναι δηλ. Ναός ὄχι φιλανθρωπική στέ­γη, ὅπως ὁρίζει τό ἱδρυτικό Διάταγμα!