Η πολιτική του τρόμου --- Γράφει ο κ. Γιώργιος Κασιμάτης

 Α. Εισαγωγή κατανόησης της «πολιτικής του τρόμου»

Επισημάναμε στην τελευταία σφήνα του 2021 ότι τόλμη έχουν και τα ζώα για την επιβίωσή τους και για την αναπαραγωγή τους: για την τροφή και την άμυνα της ζωής τους και για τη διασφάλιση της πράξης γέννας και προστασίας του γεννήματός τους. Αρετή δεν έχουν. Γιατί η αρετή για να ενωθεί με την τόλμη χρειάζεται την ανθρώπινη συνείδηση, δηλαδή τη συνείδηση του κάθε ανθρώπου ότι είναι μέλος της ανθρώπινης κοινωνίας και ότι έχει ευθύνη για το καλό της κοινωνίας. Έχει, με άλλα λόγια, τη συνείδηση ότι υπάρχει (ζει) από, με και για την κοινωνίαΑυτή η συνείδηση του κάθε ανθρώπου αποτελεί τη διαφορά που τον διακρίνει από τα άλλα ζώα.

Ξέρομε από την προϊστορία, τη μυθολογία, την ιστορία, την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία και άλλες επιστημονικές έρευνες ότι ο Άνθρωπος, ως είδος των έμβιων όντων της γης, άρχισε εξαρχής, από όταν, δηλαδή, άρχισε να έχει συνείδηση του εαυτού του ως είδους, να αισθάνεται ότι αποτελεί μέλος μια κοινωνικής ομάδας (κοινού αίματος, κοινής τοπικής εγκατάστασης, κοινών αντιλήψεων και συνηθειών, κοινής μνήμης του παρελθόντος, συνείδησης κοινής ιστορίας και κοινού πολιτισμού κ.λπ.).

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Μήνυμα Αγιορείτη - Προς όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς


 

Ἡ Ἱ. Μ. Ἄνω Γατζέας εἰς τὴν Εἰσαγγελίαν

 Τὸ ἡμερολόγιον τῆς Ἱ. Μονῆς παραθέτει ἀπόψεις ἐγκρίτων διεθνῶν ἐπιστημόνων, προφανῶς ὅμως δὲν εἶναι ἀνεκτὴ πλέον ἡ ἐλευθερία διακινήσεως ἰδεῶν… Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «taxydromos.gr» τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2021:

«Κατ’ ἐπείγουσα προκαταρκτικὴ ἐξέταση γιὰ διασπορὰ ψευδῶν εἰδήσεων παρήγγειλε ἡ Εἰσαγγελία Βόλου μὲ ἀφορμὴ τὸ πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τοῦ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ γιὰ τὸ ἡμερολόγιο – ἀντιεμβολιαστικὸ μανιφέστο ποὺ ἐξέδωσε Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Πηλίου ποὺ ὑπάγεται στὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ ἀποτελεῖ μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας. Ἐξηγήσεις θὰ κληθεῖ νὰ δώσει καὶ τὸ μέσον τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε τὸ ἐν λόγῳ ἡμερολόγιο γιὰ λογαριασμὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀφοῦ τὸ ἄρθρο 191 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, ὅπως τροποποιήθηκε τὸν Νοέμβριο, προβλέπει ποινὲς γιὰ τὸ ἀδίκημα τῆς διασπορᾶς ψευδῶν εἰδήσεων ὄχι μόνο αὐτῶν ποὺ τὶς διακινοῦν, ἀλλὰ καὶ τὰ μέσα ἢ τοὺς ἰδιοκτῆτες, μέσῳ τῶν ὁποίων διευκολύνεται ἡ διακίνηση. Τόσο οἱ μοναχοὶ ὅσο καὶ ὁ ἐκδότης ἀπειλοῦνται μὲ ποινὲς φυλάκισης 3 μηνῶν ἕως καὶ 5 ἐτῶν καὶ χρηματικὲς ποινὲς σὲ περίπτωση ποὺ διαπιστωθεῖ ὄντως ὅτι πραγματοποίησαν τὸ ἐν λόγῳ ἀδίκημα σὲ βάρος τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ ἀσφάλειας.

«Σκέψου πρὶν ἐμβολιαστεῖς» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κειμένου ποὺ φιλοξενεῖται στὶς πρῶτες καὶ τὶς τελευταῖες σελίδες τοῦ ἡμερολογίου…

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ - π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ | Ορθόδοξο μονοπάτι


 

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Χριστός γεννᾶται..., Μεγάλυνον ψυχή μου..., Μυστήριον ξένον...


 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ 55 Προς τον Μέγα Βασίλειον Εάν είναι σύμφωνον με το ιδεώδες της ευσεβείας να χρησιμοποιούμεν τα φάρμακα της Ιατρικής. --- Μυργιώτης Παναγιώτης, Μαθηματικός

ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ 

Κάθε τέχνη μας έχει δοθή από τον Θεόν ως βοήθεια προς την ασθενή φύσιν μας. Παραδείγματος χάριν, η γεωργία μας έχει δοθή, επειδή τα αυτοφυή δεν επαρκούν προς ικανοποίησην των αναγκών μας, η υφαντική, επειδή χρειαζόμεθα κατ’ ανάγκην σκεπάσματα, διά να είμεθα κόσμιοι και να μη προσβαλλώμεθα από τον αέρα, και η οικοδομική διά παρό­μοιον λόγον. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την Ιατρικήν. Επειδή το σώμα μας, που υπόκειται εις την ασθένειαν, προσ­βάλλεται από διαφόρους βλάβας, προερχομένας από έξω και από μέσα (διά των τροφών), και καταπονείται και από την υπερβολήν και από τας ελλείψεις, η ιατρική παρεχωρήθη από τον Θεόν, που κανονίζει όλην την ζωήν μας, διά να μας υποδεικνύη, προτυπούσα την θεραπείαν της ψυχής, την απομάκρυνσιν του περιττού και την πρόσθεσιν του ελλείποντος.

----------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ποιός μπορεί να αμφισβητήσει την σοφία και την πνευματική αρτιότητα κάθε λόγου του Μεγάλου Βασιλείου!
Προς περισσοτέραν πνευματική τέρψη και ωφέλεια, παρατίθενται και έτερα χωρία του συγκεκριμένου λόγου...

''Έτσι και εις την περίπτωσιν της ιατρικής δεν είναι ορθόν με την κακήν χρήσιν της να δυσφημούμεν την δωρεάν τού Θεού. Διότι και το να στηρίζωμεν την ελπίδα της υγείας μας εις τα χέρια των ιατρών είναι κτηνώδες, τούτο βλέπομεν να παθαί­νουν μερικοί δύστυχοι, που δεν διστάζουν να ονομάζουν τους ιατρούς και σωτήρας''...

''Υπάρχει δε μεγάλος κίνδυνος να πλανηθή η σκέψις μας, υποθέτουσα ότι κάθε ασθένεια χρειάζεται ιατρικήν βοήθειαν''...

''Διότι πολλάκις αι ασθένειαι είναι και τιμωρίαι διά τα αμαρτήματά μας, έρχονται δε διά την επιστροφήν''...

''Ούτε πρέπει λοιπόν να αποφεύγωμεν παντελώς την ιατρικήν τέχνην ούτε αρμόζει να στηρίζωμεν εις αυτήν κάθε ελπίδα μας''...

''Είτε λοιπόν χρησιμοποιούμεν ενίοτε τας συστάσεις της ιατρικής είτε όχι, σύμφωνα με τους λόγους που εξεθέσαμεν, ας υπάρχη πάντοτε ο σκοπός της ευαρεστήσεως προς τον Θε­όν και ας εξασφαλίζεται η ωφέλεια της ψυχής μας και ας εφαρμόζεται το πρόσταγμα του αποστόλου · «είτε λοιπόν εσθίετε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε»
(ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ Β’ , ΕΠΕ 8, 394-408)

''νοῦς ἀποστάς τῆς τοῦ Θεοῦ θεωρίας ἤ κτηνώδης ἤ δαιμονιώδης γίνεται'' (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής).

''οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ᾿ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης.'' (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ Γ' 15).

''Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾿ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι. καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.'' (ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε' 25-29)

Γεώργιος

-------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Με την ιατρική δεν έχουμε τίποτα άλλωστε έχουμε τους αγίους ιατρούς αναργύρους.
Με τους σατανάδες που χρησιμοποιούν την ιατρική ως μέσο δαιμονοποίησης του ανθρώπου έχουμε.
Σοκαριστικά στοιχεία για την προέλευση των εμβρυϊκών κυτταρικών σειρών και τη σχέση τους με τα εμβόλια!
https://enromiosini.gr/arthrografia/sokaristika-stoicheia-gia-tin/

Πρόσθεσε νανοτεχνολογία Ρομποτική 
μετανθρωπισμό ( τα λινκ ατελείωτα)

Όλα αυτά σε εμβόλια για το καλό μας....

π. Γρηγόριος


Τη ΚΑ΄ (21η) Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΞΙΜΟΥ του Ομολογητού.

Μάξιμος ο θαυμάσιος Πατήρ ημών έζη κατά τους χρόνους του βασιλέως Ηρακλείου εν έτει χμ΄ (640) έφθασε δε και μέχρι των ημερών των διαδόχων αυτού. Εγεννήθη εις την βασιλίδα των Πόλεων από γονείς ευγενείς και ευσεβείς, έτυχε δε εκ νεότητος αγαθής προαιρέσεως και καλόγνωμος, έχων εις τον εαυτόν του τα χαρίσματα της αρετής. Οι δε γονείς του τον εβάπτισαν από μικρόν, βλέποντες εις αυτόν καλά προμηνύματα, και όσον εμεγάλωνε τοσούτον επρόκοπτεν εις τελείωσιν. Όθεν δίδοντες αυτόν εις διδασκάλους, έμαθεν εις ολίγον χρόνον ανείκαστον παίδευσιν, διότι ήτο πολύ ευφυής εις τον νουν και κατελάμβανε με πολλήν ευκολίαν τα μαθήματα. Λοιπόν αφού έμαθε την γραμματικήν και ποίησιν, τον έβαλαν εις τας επιστήμας και τόσην επιμέλειαν έβαλεν εις την ρητορικήν και φιλοσοφίαν, ώστε ουδείς ηδύνατο να τον νικήση εις την διάλεξιν, διότι είχε γνώσιν πολλήν και νοός οξύτητα, προσθέτων εις την ευφυϊαν την επιμέλειαν· όθεν έγινεν εις την φιλοσοφίαν τέλειος, από την οποίαν επήρεν όλον το ωφέλιμον, αφήνων το ψυχοβλαβές και άχρηστον, διότι έχων τον πόθον να αρέση μόνον εις τον Θεόν, εκαρπώνετο από τα μαθήματα όλον το ψυχωφελές και θεάρεστον· ήτο δε τόσον ταπεινός και μέτριος, ώστε δεν εκενοδόξει ποσώς δια την ευγένειαν του γένους του, ούτε δια την σοφίαν και αρετήν του, αλλά ήτο από όλους ταπεινότερος και δια την πολλήν του ταύτην μετριότητα τον είχον όλοι εις περισσήν ευλάβειαν και πάντες τον εσέβοντο και τον εθαύμαζον.

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης γράφει:

Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!                                       

Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η  άγνοια...                                           

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεΐας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. (Αφιερωμένη σε όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι  δια την Εκκλησίαν. Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας. Τουναντίον μάλιστα και έβλαψε ταύτην καιρίως παραγνωρίσασα όλως τον αληθή αυτής προορισμόν και θεωρήσασα εαυτήν μέχρι τούδε απλούν εργαστήριον δεσποτάδων και  παπάδων, ους στρατολογούσα συνήθως εκ της κοινωνικής υποστάθμης, άνευ ελέγχου παιδείας και ηθικής, εξαποστέλλει αυτούς ουχί ως ποιμένας, αλλ΄ ως λύκους βαρείς, μη φειδομένους του ποιμνίου του Κυρίου. Παρά τοιούτου σωματείου επαναλαμβάνομεν και πάλιν, ότι ουδέν απολύτως αγαθόν  έχομεν να προσδοκώμεν. Πάσας τας ελπίδας ημών αναθέτομεν εις την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν εκείνων, οίτινες ακμαίον έτι διασώζοντες αυτοί το θρησκευτικόν αίσθημα και κηδόμενοι της τιμής και αξιοπρεπείας της Εκκλησίας και της  θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως του Έθνους ημών θέλουσι και δύνανται να συντελέσωσιν εις ανύψωσιν του εκκλησιαστικού γοήτρου και εις αναρρίπισιν του θρησκευτικού παρ΄ ημίν αισθήματος.

"ΕΦΗΜΕΡΙΣ"  7-4-1888.

Ἡ ἅλωσις τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ Ἀφρικανῶν καὶ Ἀσιατῶν Μουσουλμάνων

λωσις τς λλάδος π φρικανν κα σιατν Μουσουλμάνων γίνεται βάσει σχεδίου, τ ποον κπορεύεται π τν πογείων ρευμάτων τς μερικς κα τ «διαπλεκόμενα συμφέροντα». Τ μν διαπλεκόμενα θέλουν λους ατος τος νθρώπους δι τν νατροπν τν ργασιακν σχέσεων, τν μαύρην κα νασφάλιστον ργασίαν κ.λπ.. Τ «πόγεια ρεύματα τς μερικς» πιδιώκουν τν διάσπασιν το δόγματος τι «εμεθα θνος ανάδελφον» μ σχυρν πολιτισμόν, μ στορίαν κα μ σχυρν λληνορθόδοξον ταυτότητα. Τ «ρεύματα» ατ πέτυχον δι τς λαθρομεταναστεύσεως τ κατόρθωτον: Ν καταστήσουν τος λληνας μειονότητα νευ οσιαστικν δικαιωμάτων. Τ θρήσκευμα διεγράφη π τς ταυτότητας. Τ μάθημα τν Θρησκευτικν πώλεσε τν χαρακτρα του. στορία πλαστογραφεται. Τ σχολεον λλάζει κα προσαρμόζεται ες τς νάγκας τς πολυφυλετικς κα πολυπολιτισμικς λλάδος. Τ γκλημα τν συμμοριν θεριεύει. Ες λοκλήρους συνοικίας τν θηνν βασιλεύει φόβος κα τρόμος.

Υγειονομικό χαράτσι: Η ανηθικότητα σε πλήρη εφαρμογή

 Υγειονομικό χαράτσι: Η ανηθικότητα σε πλήρη εφαρμογή – H κυβέρνηση ξεκίνησε επίδειξη «δύναμης» στους ηλικιωμένους!

Ελευθέριος Ανδρώνης

Η κυβέρνηση έθεσε σε πλήρη εφαρμογή το απαράδεκτο υγειονομικό χαράτσι στους άνω των 60, και ευρωπαϊκά ΜΜΕ «θαυμάζουν» τις απολυταρχικές εφευρέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μπήκε από σήμερα σε εφαρμογή το ντροπιαστικό υγειονομικό χαράτσι, αυτό το διεθνές ρεζιλίκι που έκανε μεγάλα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού να ασχολούνται με τη πρωτοκαθεδρία της Ελλάδας στον κρατικό τραμπουκισμό ενάντια σε ευάλωτους (οικονομικά και βιολογικά) πολίτες.

«Θαυμασμός» ξένων ΜΜΕ για το απάνθρωπο υγειονομικό χαράτσι:

Reading from the Synaxarion:

Righteous Euthymius the Great

This Saint, who was from Melitene in Armenia, was the son of pious parents named Paul and Dionysia. He was born about 377. Since his mother had been barren, he was named Euthymius-which means "good cheer" or "joy"-for this is what his parents experienced at his birth. He studied under Eutroius, the Bishop of Melitene, by whom he was ordained and entrusted with the care of the monasteries of Melitene. Then, after he had come to Palestine about the year 406, he became the leader of a multitude of monks.