Ο Πύρινος Άγιος. Ηλίας ο Θεσβίτης

του Φώτη Κόντογλου

Αὐτὸς ὁ ἅγιος ξεχωρίζει ἀνάμεσα στοὺς ἄλλους, καὶ μὲ ὅλο ποὺ ἤτανε ἄνθρωπος, φαίνεται σὰν κάποιο ὑπερφυσικὸ καὶ μυστηριῶδες πλάσμα, ποὺ ἔρχεται καὶ ξανάρχεται στὸν κόσμο. Οἱ Ἰουδαῖοι περιμένανε νὰ ξανἄρθει στὸν κόσμο, γιὰ τοῦτο θαρρούσανε πὼς ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἤτανε ὁ Ἠλίας. Καὶ τότε ποὺ ρώτησε ὁ Χριστὸς τοὺς μαθητὲς τοῦ «Ποιός, λένε, πὼς εἶμαι, οἱ ἄνθρωποι;», τοῦ ἀπαντήσανε πὼς λέγανε πὼς ἤτανε ὁ Ἠλίας ἢ κάποιος ἄλλος ἀπὸ τοὺς προφῆτες. Ὁ προφήτης Μαλαχίας, ποὺ ἔζησε πολὺ ὑστερώτερα ἀπὸ τὸν Ἠλία, λέγει: «Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτωρ. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ», καὶ πολλοὶ τὸ ἐξηγήσανε πὼς ὁ Ἠλίας θἄρθη πάλι στὸν κόσμο πρὶν ἀπὸ τὴ Δευτέρα Παρουσία καὶ θὰ μαρτυρήσει.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

ΟΙ δύο μάρτυρες και Προφήτες Ηλίας και Ενώχ.


Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς σὲ λόγο του γιὰ τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ πάθη γράφει:

«Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ εἶναι ρίζα καὶ ἀρχὴ κάθε ἀρετῆς, δὲ ἀγάπη πρὸς τὸν κόσμο εἶναι πρόξενος κάθε κακίας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ εἶναι ἀντίθετες μεταξύ τους αὐτὲς οἱ δύο καὶ φθείρονται μία ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἀλλὰ αὐτῆς τῆς δυάδος τῶν ἀντιθέτων ριζῶν, δηλαδὴ τῆς πρὸς τὸν κόσμο καὶ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν ἀγάπης, ρίζα καὶ ἀρχὴ καὶ πρόξενος εἶναι ἄλλη δυὰς ἀγάπης, ποὺ διάκειται κι ἐκείνη ἀσπόνδως καὶ ἀπεχθῶς πρὸς ἑαυτήν. Διότι τῆς μὲν ἀγάπης πρὸς τὸν κόσμο αἰτία γίνεται πρὸς τὸ σῶμα μας ἀγάπη, καθ᾽ ὅσον τὸν κόσμο τὸν ἀγαποῦμε ἐξ αἰτίας τοῦ σώματος καὶ τῆς εὐπάθειας σχετικὰ μὲ αὐτό. Τῆς δὲ ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ αἰτία γίνεται ἀγάπη πρὸς τὸ πνεῦμα μας δηλαδὴ πρὸς τὴν ψυχή, καθ᾽ ὅσον καθένας μας ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ γιὰ τὴν ψυχή του καὶ τὴν ἄνεση καὶ τὴν εὐημερία κατὰ τὸν μέλλοντα αἰώνα».

Ο αείμνηστος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Κορναράκης :

....Ἤδη, καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος –ἀκραῖος οἰκουμενιστής– συνέπλευσε μὲ τὸν Πατριάρχη στὰ ἀνοίγματα πρὸς τοὺς οἰκουμενιστικοὺς χώρους. Ἔφερε καὶ αὐτός, πρὶν ἀπὸ τὸν Πατριάρχη, τὸν Πάπα στὴν Ἀθήνα, καὶ πανηγύρισε τὸ γεγονὸς μὲ φιέστες καὶ ἐκδηλώσεις μειοδοσίας τῆς Ὀρθοδοξίας.
Λίγο πρὶν ἔλθει ὁ Πάπας στὴν Ἀθήνα, καὶ ἀφοῦ εἶχε ὀργανώσει τὰ πάντα γιὰ τὴν ὑποδοχή του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐκάλεσε τέσσερεις ὁμοτίμους καθηγητὲς Πανεπιστημίου –μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸν ὑπογράφοντα τὸ παρόν– γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ συντάξει τὰ σχετικὰ κείμενα ποὺ θὰ διάβαζε ἐνώπιον τοῦ Πάπα, οὕτως ὥστε αὐτὰ νὰ ἔχουν ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξο χαρακτῆρα. Ὡστόσο, προσωπικῶς διαπίστωσα ὅτι, τὰ συγκεκριμένα κείμενα ἀνεγνώσθησαν ἐνώπιον τοῦ Πάπα χωρὶς τὶς διορθώσεις μας. 

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος στὸ βιβλίο «Ἁμαρτωλῶν σωτηρία»διδάσκει:

« δυσκολία ποὺ εἶναι στὴν ὁδὸ πρὸς τὴν σωτηρία, δὲν γεννᾶται ἀπὸ τὴν ποιότητα τῆς ἁμαρτίας οὔτε τῆς ἀρετῆς, ὅτι μὲν ἁμαρτία εἶναι παρὰ φύσιν καὶ ἀρετὴ κατὰ φύσιν καὶ ἔπρεπε νὰ εἶναι δυσκολία εἰς τὴν ἁμαρτίαν, εἰς δὲ τὴν ἀρετὴν εὐκολία, ἀλλὰ γεννᾶται ἀπὸ τὴν φθορὰν τοῦ ὑποκειμένου, ὅπου εἶναι καρδία τοῦ ἀνθρώπου χαλασμένη καὶ διεφθαρμένη διὰ τῆς ἁμαρτίας. Λοιπὸν καθὼς εἰς τὸν ἀσθενισμένον φαίνεται ἄνοστον τὸ εὔμορφον φαγητόν, ὅπου εἶναι γλυκὺ εἰς τοὺς ὑγιαίνοντας καὶ καθὼς μισοῦσιν οἱ ἄρρωστοι ὀφθαλμοὶ τὸ φῶς τὸ λαμπρότατον, ὅπου οἱ ὑγιεῖς ὀρέγονται, οὕτω καὶ ἀρετὴ μᾶς φαίνεται ἄνοστος καὶ ἁμαρτία νόστιμος ὄχι μὲ τὸ νὰ εἶναι οὕτως ἀλήθεια, ἀλλὰ διὰ τὴν κακὴν κατάστασιν τῆς καρδίας, ὅπου εἶναι χαλασμένη».

Ο Προφήτης Ηλίας ----† π.. ΑΘΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Πηγή : http://agiooros.org/viewtopic.php?f=75&t=4528

Ο Προφήτης Ηλίας στην εποχή του και στα έσχατα
(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία)


«Ως εδοξάσθης, Ηλία, εν τοις θαυμασίοις σου. και τις όμοιός σοι καυχάσθαι; ο εγείρας νεκρόν εκ θανάτου και εξ άδου εν λόγω Υψίστου. ο καταγαγών βασιλείς εις απώλειαν και δεδοξασμένους από κλίνης αυτών. ο ακούων εν Σινά ελεγμόν και εν Χωρήβ κρίματα εκδικήσεως. ο χρίων βασιλείς εις ανταπόδομα και προφήτας διαδόχους μετ' αυτόν. ο αναληφθείς εν λαίλαπι πυρός εν άρματι ίππων πυρίνων. ο καταγραφείς εν ελεγμοίς εις καιρούς κοπάσαι οργήν προ θυμού, επιστρέψαι καρδίαν πατρός προς υιόν και καταστήσαι φυλάς Ιακώβ. Μακάριοι οι ιδόντες σε και οι εν αγαπήσει κεκοσμημένοι, και γαρ ημείς ζωή ζησόμεθα.»

(Σ. Σειρ.48,11)


Ο προφήτης Ηλίας, ο μέγιστος των Προφητών.
Για τον προφήτη Ηλία έχουν γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη πολλές σελίδες, που όλες είναι μεστές πολλής και βαθειάς θεολογίας. Το Καρμήλιον όρος, πάνω στο οποίο ο Προφήτης προσέφερε κατά θαυμαστό τρόπο τη θυσία του, όταν από τον ουρανό κατήλθε φωτιά και κατέκαψε τα σφάγια1, το όρος Σινά, επί του οποίου είχε θεοπτεία ο μέγας Προφήτης2, και το όρος Θαβώρ, πάνω στο οποίο εμφανίσθηκε μαζί με τον Κύριό μας ο Προφήτης3, είναι οι τρεις μεγάλες κορυφές ορέων, που αναφέρονται στη δόξα τη δική του.
Ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί μου, είναι μία μεγάλη μορφή, μια πολύ μεγάλη μορφή της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο μέγιστος των Προφητών είναι ανώτερος κι απ' αυτόν τον προφήτη Ησαΐα τον μεγαλοφωνότατο. Και ενώ δεν έγραψε ο προφήτης Ηλίας ούτε μία λέξη, υπήρξε ο ίδιος μία μεγάλη προφητεία. Αυτό του το έργο, ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από την παρούσα ζωή αλλά και η εμφάνισή του στη Μεταμόρφωση του Χριστού δείχνουν ότι η μορφή αυτή είναι παμμέγιστη, είναι πελώρια!

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγ. Ιουστίνος (Πόποβιτς) :

Ήτο άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον Θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού, να ταπεινωθή τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποί Της θεολόγοι, ακόμη και ιεράρχαι να επιζητούν την “οργανικήν” μετοχήν και συμπερίληψιν εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών, το οποίον κατ΄ αυτόν τον τρόπον γίνεται εις νέος εκκλησιαστικός “oργανισμός”, μία “νέα Εκκλησία” υπεράνω των εκκλησιών, της οποίας αι Ορθόδοξοι και μη ορθόδοξοι εκκλησίαι αποτελούν μόνον “μέλη”, “οργανικώς”μεταξύ των συνδεδεμένα; Αλλοίμονον, ανήκουστος προδοσία!   

(Γνωμάτευσις 13/11/1974).

«Δος αίμα και λάβε πνεύμα»!

Αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη

….Ο όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, στη προσπάθεια του να περιγράψει διεξοδικά το ψυχολογικό και πνευματικό μεγαλείο της υπακοής, υπενθυμίζει την ιστορία του προφήτου, που ξεπέρασε τον εαυτό του με μια πράξη δυναμική αλλά και απροσδόκητα πρωτότυπη!
Ένας προφήτης (Γ΄ Βασιλ. 21, 35-42), διηγείται ο όσιος πατήρ, έλαβε την εντολή από το Θεό να μεταφέρει στον αιμοχαρή και ειδωλολάτρη Βασιλέα Αχαάβ τις βουλές του. Ο προφήτης, πορευμένος να συναντήσει τον βασιλέα, συλλογιζόταν ότι η αποστολή του ήταν δύσκολη γιατί ο Αχαάβ ήταν πωρωμένος και δεν θα δεχόταν καν να αντικρύσει τον άνθρωπο του Θεού. Ήταν βέβαιος ο προφήτης ότι ο βασιλεύς δεν θα δεχόταν να μιλήσει μαζί του. Κι η σκέψη αυτή προβλημάτιζε έντονα τον άνθρωπο του Θεού που ήθελε με κάθε θυσία να πραγματοποιήσει το θέλημά Του. Αλλ’ ο αγωνιστής του Κυρίου δεν άργησε να βρει τη λύση του προβλήματος του. Σκέφτηκε να ματώσει το κεφάλι του μ’ ένα ισχυρό κτύπημα και αιμόφυρτος να παρουσιασθεί στον βασιλέα, που δεν θα μπορούσε να μη ακούσει ένα πληγωμένο και αιμορραγούντα άνθρωπο.
Πράγματι, ο προφήτης, μόλις συναντά κάποιον αγρότη, τον διατάσσει· «άρον σου την αξίνην και πλήξον μου την κάραν». Έτυχε όμως ο αγρότης αυτός να είναι θεοσεβής και δεν δέχθηκε να πλήξει τον άνθρωπο του Θεού. Ο προφήτης συνέχισε τον δρόμο του και συνάντησε άλλον αγρότη που δεν δίστασε να του φέρει με δύναμη την αξίνα στο κεφάλι. Ευχαριστημένος ο προφήτης από την υπακοή του ανθρώπου αυτού του είπε, μόλις άρχισαν τα αίματα να σκεπάζουν το πρόσωπό του· «Ευλογία Κυρίου επί σε, ότι ήκουσας φωνής Κυρίου». Αιμόφυρτος λοιπόν ο προφήτης συνάντησε τον βασιλέα και ανήγγειλε σ’ αυτόν το θέλημα του Θεού. Χάρις στο αίμα που έχυσε κατόρθωσε να κάνει διάλογο με τον βασιλέα και να πραγματοποιήσει την εντολή του Θεού.

Το κτύπημα της αξίνας στο κεφάλι του προφήτου δεν είναι βέβαια μια λογική πράξη. Είναι ασφαλώς μια παράλογη ενέργεια. Είναι όμως μια ενέργεια μ’ ένα μοναδικό νόημα. Κλείνει μέσα της το νόημα της υπερβάσεως, δηλ. της βίας. Με μια πράξη βίας επάνω στον εαυτό του, ολοκλήρωσε με επιτυχία ο προφήτης την αποστολή του. Έδωσε αίμα και έλαβε πνεύμα!

Παπικοί και "Ορθόδοξοι" Έλληνες μαζί στην εορτή Πέτρου και Παύλου...NEEDHAM -- As Cardinal Seán P. O'Malley and Greek Orthodox Metropolitan Methodios brought their communities together in an annual ecumenical celebration of vespers at St. Joseph Parish in Needham on the Feast of Sts. Peter and Paul, June 28, they called not just for unity within Christianity, but unity in going out to face the challenges in the modern world.

"It is important that in these last few decades, that we have rediscovered that we are brothers and sisters in the Lord," the cardinal said, during the service.(= είναι σημαντικό ότι σε αυτές τις τελευταίες δεκαετίες ξανα-ανακαλύψαμε ότι είμαστε αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, είπε ο καρδινάλιος κατά την διάρκεια της ακολουθίας).

The two men, who led a group of Boston Catholics and Orthodox to Rome and Constantinople on pilgrimage in 2007, spoke at the prayer service as they continued a long-standing tradition of outreach between their communities.

"The measuring stick of our unity is the unity that exists in the Trinity," the cardinal said.

Each addressed the need for churches to stand united in defense of Christian values.

Δεύτερο βράδυ με αστυνομική παρουσία στο αντιπροσωπείο στις Καρυές της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου.


Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Δεύτερο βράδυ με αστυνομική παρουσία στο αντιπροσωπείο στις Καρυές της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. Πληθαίνουν οι φήμες για αστυνομική επέμβαση μέχρι το πρωί. Ας βάλει το χέρι του ο θεός για σύνεση και εγκράτεια. Μιλάμε για μοναχούς και όχι για εγκληματίες. Ανθρώπινες ζωές μοναχών ως παράπλευρες απώλειες για Ευρωπαϊκα κονδύλια της Νέας Αδελφότητας των Ψευδοεσφιγμενιτών (όπως αναφέρει και η εντολή εκκένωσης) ... ή εκκαθάριση Εσφιγμενιτών και ζηλωτών Ορθοδόξων Χριστιανών εν γένει λόγο επικείμενης επίσκεψης στο Άγιο Όρος του Πάπα τον Σεπτέμβριο, προσκεκλημένο του Οικουμενικού, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ενσωμάτωση της μοναστικής πολιτείας του Άθωνα στον εθνικό κορμό. Όπως και να έχει, δεν μπορεί κανένας πιθανός λόγος να αντισταθμιστεί με αστυνομική επέμβαση εναντίον μοναχών εντός Αγίου Όρους. Ο πρωθυπουργός είναι ενήμερος; Έχει δώσει το πράσινο φως ο Υπ.Εξ. για αστυνομική επέμβαση (όπως οι ίδιοι οι Κατσουλιέρηδες διαδίδουν) μετά την συνάντηση του μαζί τους την περασμένη Τετάρτη;

Παρακαλούμε για σύνεση και Φώτιση ...

--
Μετά Τιμής

Γραφείο Τύπου
Ιεράς Μονής Εσφιγμένου - Άγιο Όρος

(6977253297)

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Έναντι του ουμανιστικού ανθρώπου και της προόδου του ίσταται ο άνθρωπος του Χριστού με την θεανθρωπίνην πρόοδόν του. Η βασική αρχή της θεανθρωπίνης προόδου είναι η εξής: ο άνθρωπος είναι αληθινός άνθρωπος μόνον δια του Θεού και εν τω Θεώ, μόνον δια του Θεανθρώπου και εν τω Θεανθρώπω. Με άλλας λέξεις ο άνθρωπος είναι αληθινός άνθρωπος μόνον δια της αθανασίας, δηλαδή δια της νίκης επί του οιουδήποτε θνητού και της οιασδήποτε θνητότητος. Νικών εν εαυτώ την αμαρτίαν και το κακόν ο άνθρωπος του Χριστού, νικά τον θάνατον και την θνητότητα εις την συνείδησίν του και την αίσθησίν του και ενούται με τον μόνον Αθάνατον, τον Θεάνθρωπον Χριστόν. Ενωθείς δε με τον Θεάνθρωπον, γίνεται ήδη εις αυτόν τον κόσμον αθάνατος: ο νους του σκέπτεται με την σκέψιν του Χριστού, σκέψιν αθάνατον και αιώνιον. Η καρδία του ήδη αισθάνεται εν εαυτή την ζωήν του Χριστού, ζωήν αθάνατον και αιώνιον. Με ποίον τρόπον επιτυγχάνεται τούτο; Δια της πίστεως εις τον αναστάντα Κύριον Ιησούν.