Ἁγ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ -- Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

 (νεοελληνικὴ ἀπόδοσις)

 Ἐλᾶτε ὅλα τὰ ἔθνη, κάθε ἀνθρώπινη γενιά, καὶ κάθε γλῶσσα, καὶ κάθε ἡλικία, καὶ κάθε ἀξίωμα, νὰ γιορτάσουμε μὲ ἀγαλλίαση τὴν γέννηση τῆς παγκόσμιας χαρᾶς. Γιατὶ ἂν οἱ εἰδωλολάτρες, μὲ ψεύτικα δαιμονικὰ παραμύθια ποὺ ξεγελοῦν τὸ μυαλὸ καὶ σκοτεινιάζουν τὴν ἀλήθεια, κι᾿ ἂν ἀκόμα προσφέροντας ὅ,τι εἶχαν καὶ δὲν εἶχαν τιμοῦσαν γενέθλια βασιλιάδων, ποὺ τοὺς τυραννοῦσαν σ᾿ ὅλη τους τὴ ζωή, πόσο περισσότερο πρέπει ἐμεῖς νὰ τιμοῦμε τὴν γέννηση τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἀνώρθωσε ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος, ποὺ ἄλλαξε τὴν λύπη τῆς πρώτης μας μητέρας, τῆς Εὔας, σὲ χαρά; Ἐκείνη ἄκουσε τὴν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ: «Μὲ πόνους νὰ γεννᾷς τὰ παιδιά σου». Αὐτή: «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη». Ἐκείνη: «Στὸν ἄνδρα σου ἡ ὑποταγή σου». Αὐτή: «Ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου». Τί ἄλλο λοιπὸν ἀπὸ λόγο νὰ προσφέρουμε στὴν Μητέρα τοῦ Λόγου; Ὅλη ἡ κτίση ἂς γιορτάσει μαζί μας κι᾿ ἂς ὑμνήσει τὸν ἁγιασμένο καρπὸ τῆς ἁγίας Ἄννας. Γιατὶ γέννησε στὸν κόσμο παντοτινὸ θησαυρὸ ἀγαθῶν, δηλ. τὴν Παναγία.

Ἀγρυπνία Γενεθλίου Θεοτόκου

Ἀγρυπνία
Γενεθλίου Θεοτόκου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ θεομητορικῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (8η Σεπτεμβρίου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.

                                                     Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου.

Patriarch Bartholomew's speech at Istanbul meeting heretical - Russian theologist

Moscow, September 6, Interfax - 

The claim by Patriarch Bartholomew at a Synaxis in Istanbul that his Church of Constantinople has exclusive rights to resolve the problems of the Christian Orthodox world was pure heresy, Archpriest Andrey Novikov, a member of the Moscow Patriarchate's Bible Theological Commission, said.

"All these expressions - that without the Patriarchate of Constantinople all other local Churches are sheep without a shepherd, that Constantinople possesses certain exclusivity, that it represents an ethos, or nation, of the Orthodoxy, that it has the special rights of ultimate jurisdiction over the whole Church and ensures its unity - all this repeats the Roman Catholic views on the Pope's role in the Church, and that is already absolute, pure heresy," the priest told Interfax-Religion on Thursday.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ~ Ι.Μ.ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Τη  Ζ΄ (7η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΣΩΖΟΝΤΟΣ.                                  
Σώζων ο Άγιος Μάρτυς κατήγετο από την Λυκαονίαν (ήτις είναι μέρος της Καππαδοκίας, ήτοι της Καραμανίας και νεύει προς Νότον κατά την Κιλικίαν), ακμάσας εν έτει σπη΄ (288), ωνομάζετο δε πρότερον Ταράσιος, αλλ’ αφού πιστεύσας εις τον Χριστόν έλαβε το θείον Βάπτισμα, ομού με τον προτερινόν του ασεβή βίον απέρριψε και το πρώτον του όνομα και μετωνομάσθη Σώζων. Έζη δε εις την περιφέρειαν εκείνην μετερχόμενος το έργον ποιμένος προβάτων. Αλλ’ όμως εγένετο συνάμα έκτοτε και ποιμήν ανθρώπων· διότι εις όσους τόπους μετέβαινε με το ποίμνιόν του ίνα βασκήση αυτό, εις όλους τους ανθρώπους, τους οποίους συναντούσεν, ωμίλει τον λόγον της ευσεβείας κηρύττων τα σωτήρια του Ευαγγελίου διδάγματα, και πολλούς από εκείνους κατώρθωνε δια της διδασκαλίας του να οδηγή εις την μάνδραν του Χριστού.

Εν τω Γεροντικώ γράφονται ταύτα· Ηρώτησεν ο Αββάς Σισώης τον Αββάν Ωρ, λέγων:

«ειπέ μοι λόγον»· 
και είπεν αυτώ: «έχεις πίστιν εις εμέ»; 
Και είπε: «ναι»· 
είπεν ουν αυτώ: «ύπαγε και ο εώρακάς με ποιούντα, ποίησον και συ»· και είπεν αυτώ: «τι ορώ, πάτερ, εις σε»; 
Έφη δε αυτώ ο γέρων: «ότι ο λογισμός μου κατώτερός εστι πάντων ανθρώπων».

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (Π.Σ.Ε.)

Της Αλεξάνδρας Ματζώρα του Θεοδώρου και της Ελένης, κατοίκου Αθηνών,  (Μητρόπολη βαπτίσεως: Δημητριάδος και Αλμυρού)

ΠΡΟΣ

Την διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος,  (ΑΓIΑΣ ΦΙΛΟΘEΗΣ 21, Τ.Κ. 105 56, ΑΘHΝΑ e-mail: iaath.gr@gmail.com).
_________
Ως ορθόδοξη Χριστιανή, μέλος της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας (και όχι κάποιας παλαιοημερολογήτικης παράταξης γοχ), δηλώνω ότι, μετά την Σύνοδο που έλαβε χώρα στο Κολυμπάρι της Κρήτης, κατά το έτος 2016, με την οποία επικυρώθηκε Συνοδικά το λεγομένο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), η δογματική διδασκαλία περί αυτού και η δεσμευτική πλέον συμμετοχή των μελών της Εκκλησίας σε αυτό, (κείμενα συνόδου της Κρήτης, κεφ. ε΄. άρθρα 16 επ.) έχω παύσει κάθε εκκλησιαστική κοινωνία με όσους συμμετείχαν στην εν λόγω σύνοδο και με όσους έχουν εκκλησιαστική κοινωνία με αυτούς, έως ότου και εάν -Χάριτι Θεού- σπεύσουν να μετανοήσουν, διότι ο Κύριος δέχεται τους μετανοούντες την ενδεκάτη, όχι όμως και μετά την δωδεκάτη, τότε που κλείνει η Θύρα, και όσοι θελήσουν να εισέλθουν θα βρεθούν έξω του Παραδείσου και τότε θα ακούσουν και το επόμενο φοβερό, «Ουκ οίδα υμάς», το οποίο, βέβαια, όλοι μας απευχόμεθα. Δεδομένου ότι οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι, «Αὗται ἰδιαιτέρως προέβαλον τόν μεταξύ τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας ὑφιστάμενον ἄρρηκτον δεσμόν» (κείμενα συνόδου Κρήτης, κεφ. ε΄. άρθρο 3.)

Επιπλέον, ζητώ την πάραυτα διαγραφή μου -αποδεικνυόμενη εγγράφως- από τη λίστα των μελών που είναι καταχωρημένα στο (Π.Σ.Ε.), όπως προκύπτει από την επίσημη ιστοσελίδα του.

Σημειώνω δε, ότι ουδέποτε ερωτήθηκα ή συμφώνησα για τη συμμετοχή μου στο (Π.Σ.Ε.), το οποίο ουδόλως αποδέχομαι, ως τελείως ανορθόδοξο και βλάσφημο, αντίχριστο και υβριστικό προς το Άγιο Σύμβολο της Πίστεως της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ενώ η χωρίς τη συναίνεση μου εγγραφή και αναφορά μου σε αυτό αποτελεί προσβολή των θρησκευτικών μου δικαιωμάτων και πεποιθήσεων, καθώς και πιθανής παραβίασης της προστασίας των προσωπικών μου δεδομένων.

Τόπος, Αθήνα, 17/7/2018
Η Αιτούσα
Αλεξάνδρα Θ. Ματζώρα

Η ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΔΕΝ ΞΕΡΩ πόσοι ἄνθρωποι ἀξιοποιοῦν πνευματικά το καλοκαίρι. Πόσοι καταφεύγουν σέ τόπους ἱερούς για να γνωρίσουν πρόσωπα και να ἀποκομίσουν ὠφέλεια. Πόσοι ἀποφεύγουν τον πειρασμό τῆς χαλάρωσης και ὀκνηρίας. Πόσοι ἐπιλέγουν την ἡσυχία, το στοχασμό, την προσευχή, την ἀναγωγή ἀπό τίς ὡραιότητες τῆς φύσης στο Δημιουργό, την εὐχαριστία τοῦ Θεοῦ και την ἔμπρακτη ἀγάπη προς τούς ἀδελφούς. Ἀπευθύνομαι πάντα στους συνειδητούς χριστιανούς και ὄχι στους κατ᾽ ὄνομα, οἱ ὁποῖοι περιμένουν τίς διακοπές για να ταξιδέψουν, να φᾶνε περισσότερο, να διασκεδάσουν χωρίς μέτρο καί να ἀπολαύσουν τίς σαρκικές ἡδονές. Δυστυχῶς, οἱ παραθεριστές λησμονοῦν παντελῶς το Θεό. Και το ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι ἐπηρεάζουν ἐκεῖ πού πηγαίνουν και τούς μόνιμους κατοίκους.

Τη στ΄ (6η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, οι Άγιοι Μάρτυρες ΚΥΡΙΑΚΟΣ ο δημότης και ΣΑΡΑΠΑΒΩΝ ο βουλευτής ξίφει τελειούνται.

Κυριακός και Σαραπάβων οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν εις τους χρόνους Δεκίου του βασιλέως εν έτει σν΄ (250)· διαβληθέντες δε ως Χριστιανοί εις τον άρχοντα Ουαλέριον, παρεστάθησαν έμπροσθέν του· ο δε άρχων καταπλαγείς δια την στερεάν και άφοβον καρδίαν των, προστάσσει να θανατωθούν δια ξίφους· όθεν αφού εθανατώθησαν, έλαβον τα σώματα αυτών Χριστιανοί τινες της Αλεξανδρείας και ενεταφίασαν αυτά, δια να είναι εις την πόλιν αυτών πολύτιμος και ασύλητος θησαυρός.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ -- ΕΚΚΛΗΣΗ


         
 ΌΛΟΙ  στο   ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ  για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας.
                                        Μη λείψει κανείς !
  

                                                        Σάββατο   8 / 9    ώρα 7 μ.μ.
                                                           Επίκεντρο Συνάντησης :
                                        Το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου


             

             E-mail
stpapathemelis@gmail.com,
                           danagennisi.press@gmail.com

Τη στ΄ (6η) του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΕΥΔΟΞΙΟΥ, ΡΩΜΥΛΟΥ, ΖΗΝΩΝΟΣ και ΜΑΚΑΡΙΟΥ.

Ρωμύλος ο Άγιος Μάρτυς εμαρτύρησε κτά τας ημέρας του ασεβεστάτου βασιλέως Τραϊανού, του βασιλεύσαντος εν Ρώμη από του έτους 98 έως του έτους 118μ.Χ. ότε μέγας εγένετο διωγμός κατά των Χριστιανών υπό των ειδωλολατρών. Κατά την εποχήν εκείνην απεστέλλοντο πανταχού κατά των Χριστιανών γράμματα βασιλικά προστάσσοντα αυτούς ή να θυσιάζουν εις τους θεούς ή να αποθνήσκουν εις διαφόρους βασάνους. Απέστειλε δε τότε ο Τραϊανός εις το μέρος της Ανατολής ένδεκα χιλιάδας στρατού δια πολεμικήν υπηρεσίαν, ήλπιζε δε αναμφιβόλως ότι ούτοι όχι μόνον τας δια τον πόλεμον εντολάς αλλά προ πάντων τας κατά των Χριστιανών διαταγάς θα εκτελέσωσιν.

«Μιθριδατισμός»

Η προσπάθεια δημιουργίας μιας πνευματικά ευνουχισμένης μάζας-αγέλης

Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά*

Είναι προδήλως βάσιμο ότι η σημερινή «ανοσία» και η αναντίρρητη ανοχή προς ορισμένα κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία, εάν λάμβαναν χώρα ενδεχομένως κατά το παρελθόν, θα προξενούσαν συλλήβδην την οργίλη αντίδραση της σύγχρονης κοινωνίας, ανάγεται στη βαθμηδόν υποδόρια εγκαθίδρυση του «ενέσιμου» κοινωνικού «μιθριδατισμού» στο συλλογικό υποσυνείδητο των μαζών, απονεκρώνοντας ακουσίως, πλην προοδευτικώς, τα κοινωνικά ανακλαστικά τους.

Τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα, πλην όμως, «επιλείψει με γαρ διηγούμενον ο χρόνος», σταχυολογώ τα πλέον οξέα και κραυγαλέα, όπως η ανέλεγκτη και μαζική ροή μεταναστών στην ολιγάριθμη και οικονομικώς εξαθλιωμένη Ελλάδα, η οποία έχει εν τοις πράγμασι καταστεί αποικία επηλύδων, με ιδιαζόντως επαχθείς συνέπειες (έξαρση εγκληματικότητας, μετάδοση ασθενειών, αλλοίωση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της Ελλάδας), βεβαίως με την αρωγή ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, τα οποία υποδαυλίζουν την κατάσταση αυτή.

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ....ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ!!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ...


Ο κατάλογος θα ενημερώνεται συνέχεια....


Α 
Αθήνα: Εθνική Αλληλεγγύη, 6909733272 -Ισιδώρα Χρήστου,  25 ευρώ. Για κάθε λεωφορείο που θα συμπληρώνεται, θα διατίθενται 5 εισητήρια ΔΩΡΕΑΝ για ανέργους....