Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: θεωρώ, ότι είναι μεγάλο κακόν να αποκλείωνται οι χρήσιμοι και ικανοί από την Εκκλησίαν και να προωθούνται εις τα ύψιστα αξιώματα οι αχρείοι.

«… οίμαι είναι δεινόν, το τε τους χρησίμους απείργειν και τους αχρείους εισωθείν»


Σ΄ αυτές τις ώρες του κόσμου, όπως η σημερινή, που η αίρεση του Οικουμενισμού έχει και έκταση και βάθος, η μόνη σωτηρία είναι η αλήθεια, που πρέπει να λέγεται χωρίς φόβο και χωρίς πάθος υπέρ όλων και εναντίον όλων και να υπηρετείται αντί πάσης θυσίας! Όλα τα άλλα, δήθεν διαλλακτικά και ειρηνικά – «άχρι καιρού» – είναι παραπλανητικά, ηττοπαθή, υποκριτικά, καθαρές σοφιστείες του διαβόλου, για να τροχοπεδείται ο αγωνιστικός ζήλος, ν΄ αποκοιμίζονται οι πιστοί κι΄ οι υπηρέτες του διαβόλου να δρουν ανενόχλητα!

Τὸ θέμα τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, θέμα ἐθνικόν -- Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Θεοκλήτου ∆ιονυσιάτου (†)

Εἰς μνήμην τοῦ ἀγωνιστοῦ Ἁγιορείτου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 10ετίας ἀπὸ τῆς κοιμήσεώς του, παραθέτομεν, ἐλαφρῶς παρηλλαγμένον διὰ τὰς συγχρόνους περιστάσεις, ἕνα παλαιὸν ἀλλὰ γραμμένον προφητικῶς διὰ τὸ σήμερον κείμενόν του (Ο.Τ. φ.48/1965), τὸ ὁποῖον ἀπευθύνομεν εἰς τὸν Ὑπουργὸν Παιδείας: Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευµάτων, ἀποτελεῖ τὸ θέµα τῆς ἡµέρας ἀπὸ µηνὸς καὶ πλέον. Κατηγορεῖται ἐπὶ ἀθεΐᾳ, ὑλισµῷ, ἀµοραλισµῷ. Ἐντεῦθεν προκύπτει τὸ ἀσυµβίβαστον τῆς ἰδιότητός του, ὡς φορέως τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύµατος τῆς Παιδείας, µὲ τὰς ἐλευθερίους ἰδέας του. Ὁ ἴδιος διαµαρτύρεται, ἀλλ᾽ οἱ κατηγοροῦντες προσάγουν συντριπτικὰ στοιχεῖα. Αἱ πράξεις του τὸν κατηγοροῦν (ἐψήφισε τὸ σύµφωνον συµβιώσεως). Εἶναι τόσον διάχυτον τὸ ὑλιστικὸν καὶ ἀνηθικιστικὸν στοιχεῖον, ὥστε πᾶσα ἀπόπειρα ἀθῳώσεώς του νὰ ἀποβαίνη µαταία. Ἀλλ᾽ ἀντὶ νὰ πείση ὅτι ἔχεται χριστιανικῶν ἀρχῶν καὶ πεποιθήσεων, κατορθώνει νὰ στερεώση τὰς κατηγορίας, ὅτι στερεῖται παντελῶς µεταφυσικοῦ ἕρµατος. Προτιµᾶ τὰς ἀοριστολογίας, γεγονὸς µαρτυροῦν τὴν ἀπορίαν του εἰς ἐπιχειρήµατα. Ἤδη, εἶναι ἐκτεθειµένος εἰς τὴν δηµοσίαν γνώµην, ὡς ἄθεος, ὑλόφρων καὶ ἀνηθικιστής.

ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - KANON OF THEOTOKOS Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες Θεώ τω ποιήσαντι θαυμαστά τέρατα, βραχίονι υψηλώ και…


Primates suspend Episcopal Church from full participation in the Anglican Communion

The primates of the Anglican Communion have suspended the Episcopal Church from full participation in the life and work of the Anglican Communion. On 14 January 2016 a motion was presented to the gathering of archbishops and moderators gathered in the crypt of Canterbury Cathedral that called for the Episcopal Church to be suspended for a period of three years.

http://www.anglican.ink/article/primates-suspend-episcopal-church-full-participation-anglican-communion

Orthodox Hymns -- Oρθόδοξοι Ύμνοι από το Άγιον Όρος


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Προσκύνησις αλύσεως αποστόλου Πέτρου, Πευσίπτου μάρτυρος.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ τελοῦμε τὴν προσκύνηση τῆς τιμίας ἁλυσίδας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, μὲ τὴν ὁποία τὸν ἔδεσε καὶ τὸν ἔριξε στὴν φυλακὴ ὁ τετράρχης Ἡρώδης, σύμφωνα μὲ τὴν ἐξιστόρηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.
Ὁ Ἡρώδης ἔβαλε τοὺς Ἰουδαίους καὶ συνέλαβαν τὸν Ἀπόστολο Πέτρο κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῶν ἀζύμων. Καὶ ὅταν τὸν ἔπιασε, τὸν ἔβαλε στὴν φυλακή. Τὴ νύκτα, πρὶν τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἡρώδης ἔμελλε νὰ τὸν παρουσιάσει στὸν λαό, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος κοιμόταν μεταξὺ δύο στρατιωτῶν καὶ φρουροὶ φύλαγαν μπροστὰ στὸ κελί του. Ξαφνικὰ ἦλθε Ἄγγελος Κυρίου καὶ ἔλαμψε φῶς στὸ κελί. Ἀφοῦ κτύπησε τὴν πλευρὰ τοῦ Πέτρου, τὸν ξύπνησε καὶ τοῦ εἶπε: «Σήκω γρήγορα». Καὶ ἔπεσαν οἱ ἁλυσίδες ἀπὸ τὰ χέρια του.
Κάποιοι Χριστιανοὶ εὐσεβεῖς διαφύλαξαν αὐτὴ τὴν ἁλυσίδα διαδοχικὰ ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά, μέχρι ποὺ τὴν μετέφεραν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν ἐναπέθεσαν στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Πέτρου, ποὺ βρίσκεται μέσα στὴ μεγάλη Ἐκκλησία, ὅπου ἐτελεῖτο καὶ ἡ Σύναξη τοῦ Ἀποστόλου.

Ο Kyprianos Christodoulides άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν...":

Η καύση των νεκρών

"Ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, ὡς μήτηρ φιλόστοργος ἀντιλαμβανομένη τά σημεῖα τῶν καιρῶν καί τήν συστροφήν τῶν πονηρευομένων κατ’ Αὐτῆς, ... διά καταλλήλου ἐνημερώσεως διεφώτισε τό χριστεπώνυμον πλήρωμα Αὐτῆς ... καί ἐτόνισε τάς πνευματικάς διαστάσεις καί τάς συνεπείας μιᾶς τοιαύτης ἐπιλογῆς εἰς τήν πνευματικήν ζωήν τοῦ πιστοῦ ἀπορρίπτουσα τήν καῦσι τῶν νεκρῶν ... ὡς πρᾶξι ἀπάδουσαν πρός τήν παράδοσι Αὐτῆς, ὁριοθετοῦσα τήν πίστι Αὐτῆς καί τόν σεβασμόν εἰς τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί κατ’ ἐπέκτασι εἰς τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ... ."

κχ
Μετά από τέτοιες Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις, το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας διερωτάται : Πρᾶξις ἀπάδουσα πρός τήν παράδοσι Αὐτῆς δεν είναι η γενόμενη εορτολογική/ημερολογιακή τροποποίηση και είναι μόνο η καῦσι τῶν νεκρῶν ; Ο σεβασμός του ανθρώπινου προσώπου είναι μόνο ως προς την καύση του σώματος και όχι ως προς την Μνήμη θαύματος, Θεοφανείας, ή ονόματος αγίου, άρα, και του προσώπου του ;
Όταν ο Αναγνώστης του Συναξαρίου διαβάζει,

- "Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμην ποιοῦμεν τοῦ γενομένου θαύματος παρὰ τῆς Ἁγίας Θεοτόκου ἐν τῇ Μονῇ τῶν Μιασηνῶν, καὶ μνήμη τοῦ γενομένου ἐμπρησμοῦ",
- "Τῇ ΣΤ᾽ τοῦ αὐτοῦ μηνός, τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ"
- "Τῇ Β' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ, καὶ Ἰουστίνης τῆς Παρθένου",

και οι ημέρες των εορτών έχουν αλλάξει για λόγους επιστημονικούς, αυτό τι είναι ; Σεβασμός στην Παράδοση ή ασέβεια προς Αυτή ; Ο σεβασμός ενός θανόντος υπερτερεί της Μνήμης ενός θαύματος, μνήμης ενός αγίου, μνήμης Θεοφανείας, επειδή ο θεός είναι άχρονος ;

Τους νεκρούς να μη τους καίμε, την Παράδοση να μην αλλάξουμε. Αλλάξαμε όμως τα μυαλά μας. Ο θεός είναι άχρονος, είναι άκτιστη και η εκκλησία, η καύση δεν πτοεί όσους θέλουν να γίνουν στάχτη. Έχουμε το παράδειγμα της ακαΐας με τους "αναστενάρηδες".

«Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου, Κύριε, δόξα σοι»!

π.Νικόλαος Μανώλης, Ο Άγ. Βασίλειος της Ορθοδοξίας προς τους νέους (Μέρος Β΄)


Εθελοντής έστησε τζαμί στη Λέσβο!

Ερευνα για τον ύποπτο Βρετανό, μέλος οργάνωσης που συνεργάζεται με την αμφιλεγόμενη «One Nation»

Θύελλα αντιδράσεων και έντονη ανησυχία στις διωκτικές Αρχές έχει προκαλέσει η θρασύτατη ενέργεια ενός Βρετανού υπηκόου, αραβικής καταγωγής, που βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στη Λέσβο, ως εθελοντής βρετανικών ΜΚΟ, για να στήσει παράνομο τζαμί στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Καταγραφής και Πιστοποίησης Μεταναστών και Προσφύγων στη Μόρια.
Ο μυστηριώδης Αντονι Καν (Adonis Khan) εμφανίστηκε στο νησί ως Αγγλος από το Χάντερσφιλντ, πρώην στέλεχος εταιρίας που παραιτήθηκε από τη δουλειά του και ασχολήθηκε εθελοντικά με την ταφή νεκρών προσφύγων στη Λέσβο.
Με την βοήθεια άλλων εθελοντών φέρεται ότι έφτιαξε τζαμί σε μια σκηνή (αρχικά με την επιγραφή «Prayer Tent» και στη συνέχεια με την επιγραφή «Mosque»), τοποθετώντας χαλιά, τραπέζια, ξύλινους πάγκους και άλλα αντικείμενα στο εσωτερικό, ενώ μέσω της προσωπικής σελίδας του στο facebook, όπου ανέβασε και σχετικές φωτογραφίες, πανηγύριζε για την κατασκευή του πρώτου τζαμιού στη Λέσβο 300 χρόνια μετά το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ούτω σας λέγω και εγώ, ότι εγώ δεν διαστρέφω τι, αλλά σεις, οίτινες αφήνετε την Παράδοσιν των Πατέρων και κάμετε ιδικά σας νεώτερα σαπρά και παράλογα δόγματα. (σήμερα θα έλεγε ο Άγιος για τα σαπρά δόγματα του Οικουμενισμού...)

Απελθόντες εκείνοι εις το Μοναστήριον έφεραν ενώπιόν των τον Άγιον βασταζόμενον, επειδή δεν ηδύνατο να περιπατήση,  και τότε λέγει εις αυτόν (τον Όσιο και Ομολογητή Στέφανο τον Νέον), ο Επίσκοπος Εφέσου Θεοδόσιος : Διατί άνθρωπε του Θεού διαστρέφεις τον λαόν, ονομάζων πάντας ημάς αιρετικούς; Ο δε Άγιος με πραείαν φωνήν απεκρίνατο : Γνωρίζεις τι είπεν ο Προφήτης Ηλίας προς τον Αχαάβ, όταν του είπε, συ είσαι αυτός που διαστρέφεις τον λαόν; Δεν είμαι εγώ, είπεν ο προφήτης Ηλίας, όστις διαστρέφω, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου. Ούτω σας λέγω και εγώ, ότι εγώ δεν διαστρέφω τι, αλλά σεις, οίτινες αφήνετε την Παράδοσιν των Πατέρων και κάμετε ιδικά σας νεώτερα σαπρά και παράλογα δόγματα. Ταύτα ειπόντος του Αγίου εθυμώθη ο της Νικομηδείας Επίσκοπος Κων/νος, και εγερθείς του θρόνου ο αναιδέστατος ελάκτησε τον κατά γης καθήμενον Άγιον εις το πρόσωπον με πολλήν οργήν ο θεόργιστος, ο δε Άγιος από την αδυναμίαν του έπεσε κατά γης ύπτιος, έπειτα πάλιν τον εκτύπα εις την κοιλίαν συχνά με τους πόδας του. 

(Συναξ. ΙΑ:703).

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Οι πειρασμοί Του Ιησού Χριστού


Οποία κατάπτωσις και διαστροφή!

Έφθασαν, δυστυχώς, οι περισσότεροι εκπρόσωποι της Ορθοδοξίας να αναγνωρίζουν ως σπουδαίον τον ενσαρκωτήν της αιρέσεως Πάπαν, και όχι μόνον δεν καταβάλλουν προσπάθεια δια να επιστρέψουν οι αιρετικοί εις την Ορθοδοξίαν, αλλά και επευλογούν την αίρεσιν, αγωνιζόμενοι να πείσουν τους Ορθοδόξους πιστούς, ότι οι αιρετικοί παπικοί και προτεστάντες δεν είναι πεπλανημένοι! Όσοι δε από τους Ορθοδόξους πιστούς χριστιανούς, καλώς πράττοντες, δεν αποδέχονται τις αντορθόδοξες αυτές ενέργειες, αντί να επαινεθούν δια την εμμονήν των εις την πίστιν των Πατέρων τους, χαρακτηρίζονταια ευκαίρως-ακαίρως, ακραίοι,φονταμενταλιστές, ταλιμπάν, ορθοδοξαμύντορες, ψευδοχριστιανοί, κι’ άλλα…και διώκονται σκληρώς. Οποία κατάπτωσις και διαστροφή!

ΑΝΘΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΑΝΤΑ


Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Εορτή Αγίου Νικολάου


Από το "Τάμα του Έθνους" - ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τὴν 30.1.2016 ἡμέρα Σάββατο, Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πρὸς τιμὴ καὶ τῆς σπουδαζούσης νεολαίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας συλλειτουργοῦμε καὶ προσευχόμεθα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἐνημερώνουμε γιὰ τὴν πορεία τῆς ὅλης προσπάθειας.
Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἰθύνοντες πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ καταργήσουν ἀκόμη καὶ τὰ πρότυπα – τοὺς 3 φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος καὶ νὰ προβάλωνται ὡς πρότυπα οἱ «φελλοί», οἱ «παλλακίδες», οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», ἐν τούτους ἐμεῖς ἐπιβάλλεται διὰ τοῦ παραδείγματος νὰ διδάσκουμε καὶ νὰ παρουσιάζουμε ὡς πρότυπα προσωπικότητες μὲ ἀκέραιο χαρακτῆρα, μὲ ἦθος, μὲ εὐσυνειδησία, μὲ εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα καὶ νὰ τὰ ἔχουν οἱ νέοι μας ὡς πυξίδα στὴν ζωή τους.
Παρακαλοῦμε ἐπιστρατεύσατε συγγενεῖς σας, φίλους σας, γνωστούς σας, καὶ ἐλᾶτε νὰ προσευχηθοῦμε κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν (8.30 - 9.30 π.μ.) ὅλοι μας γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Θὰ χοροστατήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος καὶ πιθανῶς καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς. Προσπαθεῖστε νὰ φέρετε καὶ ἱερεῖς, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν 30.1.2016 ἐφημερίαν.
Ἡ Θεία Λειτουργία θὰ λάβῃ χώρα στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοσπηλαιωτίσσης
(ὁδὸς Αἰόλου 60 - Ἀθήνα)

Ἐν ἀναμονῇ …                      Μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς
Ὁ Πρόεδρος         Ἡ Γεν. Γραμματεύς

Μητρ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- Ἐξόδιος Ἀκολουθία καί καῦσις νεκρῶν

                                                                  Ἐν Πειραιεῖ τῆ 15/1/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἐξόδιος Ἀκολουθία καί καῦσις νεκρῶν

Τυγχάνει γνωστόν ὅτι ἔνιοι ἐντόπιοι κύκλοι τοῦ διεθνιστικοῦ περιπαίγματος μή κηδόμενοι τῆς πατροπαραδότου Χριστιανικῆς παραδόσεως τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως διεισδύουν εἰς πᾶν μέσον ἐπικοινωνιακῆς μορφῆς καί δι’ αὐτῶν εἰς τάς συνειδήσεις τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, δηλητηριάζουν αὐτάς καί κλονίζουν τάς βάσεις τῆς πίστεως. Ὡσαύτως ἡ ἀδιαφορία περί τήν πίστι καί τάς χριστιανικάς παραδόσεις, ὑπό τήν ἐπίδρασι τῶν ἀνωτέρω ἀποκτᾶ ὁσημέραι ρίζωμα εἰς τάς ἠθικῶς ἀτόνους καί θρησκευτικῶς καχεκτικάς συνειδήσεις.
Ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, ὡς μήτηρ φιλόστοργος ἀντιλαμβανομένη τά σημεῖα τῶν καιρῶν καί τήν συστροφήν τῶν πονηρευομένων κατ’ Αὐτῆς, πρός διαφύλαξι τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως σήμερον, πού ὑλοποιεῖται πλήρως καί ἑτοιμάζεται καταλλήλως ἡ διαδικασία καύσεως καί ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν σωμάτων, διά καταλλήλου ἐνημερώσεως διεφώτισε τό χριστεπώνυμον πλήρωμα Αὐτῆς πρός καταρτισμόν τῶν Ἁγίων καί οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ κατά τούς θεοπνεύστους λόγους τοῦ ἀποστόλου Παύλου (Ἐφεσ. Δ 12) καί ἐτόνισε τάς πνευματικάς διαστάσεις καί τάς συνεπείας μιᾶς τοιαύτης ἐπιλογῆς εἰς τήν πνευματικήν ζωήν τοῦ πιστοῦ ἀπορρίπτουσα τήν καῦσι τῶν νεκρῶν διά τά πιστά Της μέλη ὡς πρᾶξι ἀπάδουσαν πρός τήν παράδοσι Αὐτῆς, ὁριοθετοῦσα τήν πίστι Αὐτῆς καί τόν σεβασμόν εἰς τό ἀνθρώπινον πρόσωπον καί κατ’ ἐπέκτασι εἰς τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ ναόν καί κατοικητήριον τοῦ Παναγίου Πνεύματος δυνάμει τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2959/29.10.2014 Ἐγκυκλίου Αὐτῆς.
Κατόπιν τῆς προτάσεως ὑπό τῆς Κυβερνήσεως τοῦ ἄρθρου 21 «Ἐπιλογή τόπου ἐνταφιασμοῦ» στό Σχέδιο Νόμου «Μέτρα γιά τήν ἐπιτάχυνση τοῦ Κυβερνητικοῦ ἔργου καί ἄλλες διατάξεις» διά τοῦ ὁποίου θεσμοθετεῖται διά τῆς γενικότητος τῆς διατάξεως ἡ ὑποχρεωτικότητα κατά τήν βούλησι τοῦ ἀποθανόντος ἐκκλησιαστικῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καί εἰς περιπτώσεις ἐκπεφρασμένης βουλήσεώς του διά τήν ἀποτέφρωσι τοῦ σώματός του, ἐπαγόμεθα τά κάτωθι:

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -- του αείμνηστου Στεργίου Σάκκου, Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ἀρχίζοντας ὁ πιστός τό κάθε ἔργο του ἔχει ἅγια συνήθεια νά κάνει τόν σταυρό του. Ἀναθέτει ἔτσι ὅλες τίς φροντίδες στόν Κύριο, δηλώνοντας ὅτι ἔχει ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη του καί στήν δύναμή του. Ἀρχίζοντας καί ἡ Ἐκκλησία το ἔργο της κάθε χρόνο, βάζοντας ἀρχή ἀπό τόν μήνα Σεπτέμβριο, κάνει σύσσωμη τόν σταυρό της γιορτάζοντας πανηγυρικά τήν Ὕψωση τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ὅλο τόν μήνα -καθώς ἡ γιορτή εἶναι στά μέσα τοῦ μηνός- καλούμαστε - προεόρτια, ἑόρτια καί μεθεόρτια- νά ὑψώσουμε τήν καρδιά καί τον νοῦ μας στόν ὑψωμένο σταυρό τοῦ Κυρίου καί νά ζητήσουμε τον ἁγιασμό πού ἀπορρέει ἀπό αὐτόν, τό ἔλεος καί τήν χάρη. Εἶναι μία ἀγαθή εὐκαιρία, πού μᾶς χαρίζει ὅ,τι πιό πολύ χρειαζόμαστε τώρα πού ἐπαναλαμβάνουμε ὕστερα ἀπό τίς διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ τίς ἐργασίες μας, τώρα πού ξαναμπαίνουμε στόν μόχθο τῆς βιοπάλης καί ἡ ἀγωνία τῆς ἐπιβιώσεως μᾶς σφίγγει τά σωθικά. Χρειαζόμαστε αὐτή τήν ὥρα ἕνα δυνατό χέρι νά μᾶς στηρίξει· κι εἶναι τό παντοδύναμο χέρι τοῦ ἐσταυρωμένου Θεοῦ. Χρειαζόμαστε μία θερμή ἀγκαλιά νά μᾶς κρατήσει· κι εἶναι ἡ ὁλόθερμη ἀγκαλιά τοῦ φιλανθρώπου Ἰησοῦ. Τά ματωμένα χέρια του, διάπλατα ἀνοιχτά πάνω στόν σταυρό, ἁπλώνονται πρός ἐμᾶς καί μᾶς βεβαιώνουν για τήν δύναμη τῆς ἀγάπης του· «Ὁ Χριστός ἠγάπησεν ἡμᾶς καί παρέδωκεν ἑαυτόν ὑπέρ ἡμῶν προσφοράν καί θυσίαν τῷ Θεῷ εἰς ὀσμήν εὐωδίας» (Ἐφ 5,2). Εὐωδιάζει ὁ κόσμος ὅλος ἀπό αὐτή τήν θυσία. Δοξολογοῦν οἱ ἄγγελοι, ἀναγαλλιάζει ἡ πλάση, εὐφραίνεται ἡ Ἐκκλησία, καί μόνο ὁ ἐγωϊστής ἄνθρωπος δέν «παίρνει μυρωδιά», διότι τό ἐγώ του βούλωσε τίς πνευματικές του αἰσθήσεις. Κι ὅμως, ὁ σταυρός ἀποτελεῖ τήν πιό ἔντονη μαρτυρία τῆς θείας εὐδοκίας, πού εἶναι ἱκανή νά χαροποιήσει τά σύμπαντα. «Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ», ὁμολογοῦμε στήν προσευχή τῆς Ἀναστάσεως καί χαιρόμαστε ὄντως, διότι κάτω ἀπό τόν σταυρό ἀναπαύεται ἡ ψυχή μας.