ΑΛ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΥ : Διατί έγινε η αλλαγή του εορτολογίου το 1924;

Ποίος εμελέτησε την πρόσφατον Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν και δεν γνωρίζει ότι η αλλαγή αυτή ήτο το πρώτον συγκεκριμένον βήμα του Οικουμενισμού εις τον Ελληνικόν χώρον; Οι Νεοημερολογίται, διά να παραπλανήσουν τον λαόν, είχον ισχυρισθή ότι προέβησαν εις μίαν διόρθωσιν διά λόγους αστρονομικής ακριβείας. Εάν τούτο ήτο αληθές θα είχεν εφαρμοσθεί εις την Ελλάδα ημερολόγιον αστρονομικώς τελειότερον του πεπαλαιωμένου ήδη ημερολογίου του Πάπα Γρηγορίου. Διατί εφαρμόσθη το επίσης εσφαλμένον ημερολόγιον του Πάπα; Μα απλούστατα, σκοπός δεν ήτο η επίτευξις αστρονομικής ακριβείας. Αυτό που επεδιώκετο ήτο η επίτευξις εορτολογικής ενότητος μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των αιρετικών "Εκκλησιών" της Δύσεως. Επεδιώκετο η Ένωσις των Εκκλησιών τουλάχιστον εις τον εορτολογικόν τομέα, και τούτο ως πρώτον βήμα. Η τακτική των Οικουμενιστών είναι πρόοδος διά βαθμίδων. Η πρώτη βαθμίς ήτο η εορτολογική ένωσις των Εκκλησιών. Στο πρόγραμμα ήτο να επακολουθήσουν συν τω χρόνω όσα επηκολούθησαν και όσα θα επακολουθήσουν.

---------------------------

 Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Είναι δε [οι Νεοημερολογίται] και καταδεδικασμένοι διά αναθεμάτων υπό των Πανορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνος.

22 Ιουνίου 2022 - 1:42 π.μ.

 Διαγραφή
Blogger Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὀρθοτάτη ἡ παρατήρησις τοῦ μακαριστοῦ Ἀλεξάνδρου Καλομοίρου! Παῦσις μνημοσύνου τοῦ τοπικοῦ (ψευδ)ἐπισκόπου, ἀλλά διατήρησις τῆς κοινωνίας (ἐμμέσως) μετ' αὐτοῦ καί μετά τῆς αἱρέσεως γενικώτερον εἶναι μία ἀλλοπρόσαλλος κατάστασις. Ἀπορῶ πῶς φωτισμένοι ἄνθρωποι, ὡς οἱ τότε ἐπίσκοποι Φλωρίνης Αὐγουστῖνος καί Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος, καθώς καί οἱ σημερινοί Πατέρες Θεόδωρος καί Σεραφείμ Ζήσης, εὑρίσκονται σήμερον εἰς τήν ἀλλοπρόσαλλον αὐτήν κατάστασιν.

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐπειδή «ὁ σιωπῶν δοκεῖ συναινεῖν», θά σχολιάσω, χάριν τῶν ἀναγνωστῶν, τό ὡς ἄνω σχόλιον τοῦ κ. ΧΣ, τό ὁποῖον συμπυκνώνει τήν Ματθαιϊστικήν αἵρεσιν περί «αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος». Τόν 16ον αἰῶνα τρεῖς Πανορθόδοξες Σύνοδοι ὄντως κατεδίκασαν τό «Καλεντάριον τῶν Λατίνων». Ἔτσι, λοιπόν, ὅπως τό Εὐαγγέλιον καταδικάζει τήν ἀπιστίαν καί ἄλλα ἁμαρτήματα, καί ὅπως οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἔχουν καταδικάσει πολλές αἱρέσεις, ὅποιος κληρικός υἱοθετήσει τό «Καλεντάριον τῶν Λατίνων» ἤ κάποια παραλλαγή αὐτοῦ (ὅπως τό «διωρθωμένον Ἰουλιανόν») σφάλλει καί εἶναι ὑπόδικος ἐνώπιον Συνόδου μέ τό ἐρώτημα τοῦ ἀναθεματισμοῦ καί τῆς καθαιρέσεως. Δέν ἔχει ἀπολέσει τήν ἱερωσύνην του, ὅμως, ὅπως ἐσφαλμένως διατείνονται οἱ σχισματοαιρετικοί Ματθαιϊσταί. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὅσοι γνωρίζουμε τά ὡς ἄνω δυνάμεθα νά τόν ἔχουμε κοινωνικόν, διότι τότε θά συμμετείχαμε στήν παράβασίν του, διά τήν ὁποίαν εἶναι ὑπόδικος ἐνώπιον Συνόδου. Οὔτε, βεβαίως, ἔχουμε τό δικαίωμα νά σφετεριζώμεθα ἁρμοδιότητες Πανορθοδόξου Συνόδου καί νά λέμε ὅτι ὁ ὡς ἄνω κληρικός εἶναι δῆθεν ἤδη καθῃρημένος καί ἄρα τά Μυστήρια πού τελεῖ εἶναι ἄκυρα. Καί πάλιν, γιά τούς ἀναγνῶστες τά γράφω αὐτά. Δέν ἀνοίγω «διάλογον» μέ τόν κ. ΧΣ, καθότι τό ἔχω ἤδη κάνει δεκάδες φορές, ἀλλ' ἀπέβη ἄκαρπος.

-------------------------

 Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Oι σχισματοαιρετικοί και εχθροί της Εκκλησίας Ακακιοφλωρινικοί, κ. Κωνσταντίνε, δεν θεωρούν τους επίσης σχισματοαιρετικούς
και καταδεδικασμένους διά κατεγνωσμένων αιρέσεων Νεοημερολογίτας εκτός Εκκλησίας.

Σας υπενθυμίζω, ότι ο σχισματοαιρετικός πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ΚΑΘΗΡΕΘΗ από την Νεοημερολογιτική σύνοδο, αλλά οι Ακακιοφλωρινικοί τον ... ΄΄αγίασαν΄΄!!!

Σας υπενθυμίζω επίσης ότι η Ακακιοφλωρινική ομάδα, από του 2014, έχει πράξει το αυτονόητο για ΄κείνη.
Εντάχθηκε στον 4301 Νόμο, μαζί με όλους τους υπολοίπους σχισματοαιρετικούς !

Τελικά είναι να γελά κανείς μ΄αυτούς.

Τη ΚΒ΄ (22α) Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΕΥΣΕΒΙΟΥ Επισκόπου Σαμοσάτων.

Ευσέβιος ο Μάρτυς ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίου, υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, εν έτει τλη΄ (338), εχρημάτισε δε ζηλωτής διάπυρος της Ορθοδόξου πίστεως και με πολλήν ανδρείαν ψυχής και καταφρόνησιν των παρόντων κατεγίνετο δια την πρόοδον της ευσεβείας και Ορθοδοξίας, καίτοι ο βασιλεύς Κωνστάντιος ήτο εναντίος, ως άλλος ουδείς, Αρειανιστής ων. Όθεν όταν ηπείλησεν ο βασιλεύς ότι θέλει κόψει την δεξιάν χείρα του Αγίου, εάν δεν δώση το υπό του Μελετίου γενόμενον ψήφισμα, τότε ο Άγιος ήπλωσε και τας δύο χείρας του, θέλων να δείξη ότι μετά χαράς δέχεται και των δύο την εκκοπήν, παρά να παραδώση το ζητούμενον ψήφισμα, ομού δε με εκείνο να προδώση και την ευσέβειαν. Τούτον τον Άγιον πατέρα ημών Ευσέβιον, μετά τον Κωνστάντιον και Ιουλιανόν, εξώρισεν ο Ουάλης εκ του θρόνου του και κατεδίκασεν αυτόν να περιπατή εξόριστος κατά τον ποταμόν Δούναβιν.

Βασικὲς ὀρθόδοξες ἐκκλησιολογικὲς ἀρχὲς

Ἡ ἑτεροδοξία-αἵρεση, ὡς εἰσαγωγὴ νεωτερισμῶν στὴ δογματικὴ πίστη, ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια, διότι καταστρέφει τὴ θεραπευτικὴ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση μέθοδο τῆς Ἐκκλησίας (θεολογία καὶ ἄσκηση) καὶ διότι ὁ Θεὸς δὲν ἐπευλογεῖ τὸ ψεῦδος οὔτε ἑνώνεται μὲ αὐτό. Κατὰ τὴ χαρακτηριστικὴ φράση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ «ὅποιος δὲν πιστεύει ὅπως πιστεύει ἡ Παράδοση τῆς Καθολικῆς [δηλ. τῆς Ὀρθοδόξου] Ἐκκλησίας εἶναι ἄπιστος», καθὼς δὲ διαπιστώνει ἡ Β’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος στὸν ζ΄  ἱ. Κανόνα της, μόνον ὅσοι αἱρετικοὶ ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὴν αἵρεση «προστίθενται στὴ μερίδα τῶν σῳζομένων». Γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση κανεὶς ἑτερόδοξος (ρωμαιοκαθολικός, προτεστάντης, μονοθελήτης, Οικουμενιστής κ.λπ.) δὲν εἶναι οὔτε δύναται νὰ ὀνομάζεται κυριολεκτικῶς «χριστιανός» οὔτε ἡ αἱρετικὴ κοινότητα «ἐκκλησία».