ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη Α΄ (1η) Αυγούστου, μνήμη των Αγίων επτά Μαρτύρων Μακκαβαίων

ΑΒΕΙΜ, ΑΝΤΟΝΙΟΥ, ΓΟΥΡΙΟΥ, ΕΛΕΑΖΑΡΟΥ, ΕΥΣΕΒΩΝΑ, ΑΧΕΙΜ και ΜΑΡΚΕΛΟΥ, της μητρός αυτών ΣΟΛΟΜΟΝΗΣ και του διδασκάλου αυτών ΕΛΕΑΖΑΡΟΥ.                                                                                                                                                  

Ελεάζαρος ο ευσεβέστατος διδάσκαλος  και οι επτά Μακκαβαίοι μαθηταί αυτού Αβείρ, Αντώνιος, Γουρίας, Ελεάζαρος, Ευσεβωνάς, Αχείμ (Εν δε τω χειρογράφω Συναξαριστή γράφεται Ευλάλου· εν άλλω δε Συναξαριστή γράφεται Μάρκου.) και Μάρκελλος και η μήτηρ αυτών Σολομονή ήκμασαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Αντιόχου, υιού Σελεύκου, εν έτει από μεν κτίσεως κόσμου ετκη΄ (5328), προ Χριστού δε ρογ΄ (173). Αναγκασθέντες δε οι Άγιοι ούτοι υπό του βασιλέως Αντιόχου (όστις εξώντωσε και ηχμαλώτισεν άπαν το γένος των Εβραίων) να αρνηθώσι τας συνηθείας και διατάξεις τας παραδεδομένας υπό του νόμου και των προγόνων των, τρώγοντες χοιρινά κρέατα, δεν επείσυησαν εις τούτο, φυλάττοντες την παραγγελίαν του θείου νόμου την λέγουσαν:

Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς οὔτε ἁρμοδιότητα ἔχει, ἀλλ' οὔτε καί τήν δυνατότητα νά κρίνῃ ποῖος εἶναι ἀνίερος κ.λπ. -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Παγκοσμίως σήμερον ὑπάρχει ἐκκλησιαστικόν χάος, γεγονός πού ἐδημιουργήθη ἀπό τήν ἐσφαλμένην (Ματθαιϊκήν) ἐκκλησιολογίαν πού ἠκολούθησαν οἱ ἀποτειχισθέντες ἀπό τόν Οἰκουμενισμόν, ὁ καθένας δηλαδή νά θεωρῇ μόνον τήν «ὁμάδα» του ἐντός τῆς «ἐκκλησίας» καί ὅλους τούς ἄλλους ἐνεργείᾳ ἐκτός! Μέσα σ' αὐτό τό χάος εἶναι ἀδύνατον εἰς οἱονδήποτε νά προσδιορίσῃ ἐπακριβῶς ποῖος εἶναι 100% Ὀρθόδοξος καί δέν ἔχει ὑποπέσει εἰς κοινωνίαν μέ σχίσματα (ἀμφιβάλλω ἄν ὑπάρχῃ κάποιος αὐτῆς τῆς κατηγορίας εἰς ὁλόκληρον τόν πλανήτην!), ποῖος 95% κ.λπ. Ἐπειδή δέ ὁ Κύριος μᾶς διεβεβαίωσεν ὅτι ἡ «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν» τῆς Ἐκκλησίας Του, ἕπεται ὅτι, ἄν ἡ ἐποχή μας δέν εἶναι χρόνια Ἀντιχρίστου καί Συντελείας τοῦ αἰῶνος, τότε ὁ Κύριος θά φροντίσῃ νά συγκληθῇ μία ἀληθής Πανορθόδοξος Σύνοδος γιά νά βάλῃ τίς ταμπέλες καί νά ἐκδιώξῃ ἀπό τόν ἀμπελῶνα Του ὅλους τούς ἀπατεῶνας. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς οὔτε ἁρμοδιότητα ἔχει, ἀλλ' οὔτε καί τήν δυνατότητα νά κρίνῃ ποῖος εἶναι ἀνίερος κ.λπ. Ἐπαναλαμβάνω καί πάλιν ὅτι αὐτή ἀκριβῶς ἡ Ματθαιϊκή νοοτροπία εἶναι ἡ κυρία αἰτία διαλύσεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος πού ξεκίνησε τό 1924.
---------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...@ 1 Αυγούστου 2020 - 8:28 π.μ.: «κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα από τις κακοδοξίες του και τις αιρέσεις του, να καταστρέψει ο,τι είχε καταφέρει ο Άγιος Ματθαίος».

Ἐδῶ πλέον ἐγράφη ἡ διαστροφή τῶν διαστροφῶν, μεγαλύτερη καί ἀπό αὐτές πού κάμνουν οἱ Οἰκουμενισταί! Ποιές ἦσαν οἱ «κακοδοξίες» καί «αἱρέσεις» τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης, ἡ θεολογικωτάτη διάκρισις μεταξύ «δυνάμει» καί «ἐνεργείᾳ»; Μά αὐτή εἶναι διδασκαλία τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων! Βλ. π.χ. ὑποσημείωσιν 2 τοῦ 3ου Ἀποστολικοῦ Κανόνος, καθώς καί ὑποσημείωσιν 6 τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Γενναδίου (σελ. 696 τοῦ Πηδαλίου). Καί τί «κατέστρεψεν» ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης πού τάχα «ἐδημιούργησεν» ὁ σχίστης Καρπαθάκης; Ὀλίγη ἐντροπή δέν βλάπτει, ὥστε ν' ἀποφεύγωνται διαστροφές τοιούτου μεγέθους!
Υ.Γ. Ἔγραψα τό σχόλιον αὐτό χάριν τῆς Ἀληθείας. Οὐδένα διάλογον ἐπιθυμῶ μετά τοῦ δεινοῦ συκοφάντου καί διαστροφέως τῆς Ἀληθείας Χ.Σ

-----------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 3 Αυγούστου 2020 - 4:32 π.μ.

Ὅποιος ἐνδιαφέρεται πραγματικά, Πάτερ μου, μαθαίνει. Δέν περιμένει ἐμᾶς νά τοῦ ποῦμε. Ὅπως θά ἔχετε διαπιστώσει, ἐδῶ μέσα κυκλοφοροῦν πληρωμένοι πράκτορες τῶν Σατανιστῶν. Συνεπῶς, ἄν ἀρχίσουμε ἐμεῖς νά δείχνουμε ποῦ, κατά τήν γνώμην μας, εὑρίσκεται ἀκόμη ἡ Ὀρθοδοξία, τότε συντόμως θά τρέξουν οἱ Σατανισταί νά ἐξαλείψουν τίς ἑστίες αὐτές.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης

Σὲ σχέση μὲ τὴν παλαιὰ σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439) οἱ ὅροι τώρα εἶναι πιὸ εὐνοϊκοί· ὁ πολὺς κόσμος, ἀκατήχητος καὶ ἀπληροφόρητος σὲ θέματα πίστεως, ἔχει ναρκωθεῖ ἀπὸ τὴν ὑποκριτικὴ καὶ ψεύτικη ἀγαπολογία, ἡ ὁποία ταιριάζει στὸ πνεῦμα τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς ἐξαλείψεως τῶν διαφορῶν καὶ ἰδιαιτεροτήτων. Στοὺς ναοὺς τὰ κηρύγματα ἐξαντλοῦνται σὲ κοινωνικὲς ἀναλύσεις καὶ πατριωτικὲς κορόνες ἢ σὲ ρηχοὺς καὶ ὑποκριτικοὺς εὐσεβισμούς. Σπανίως ἀναπτύσσονται θέματα πίστεως μὲ ἀναφορὰ στὶς αἱρέσεις καὶ στοὺς αἱρετικούς, ἰδιαίτερα στὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καὶ στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.  Ἑπομένως δὲν ὑπάρχει ὁ φόβος τῆς ἀποδοκιμασίας καὶ τῆς ἀντιδράσεως τοῦ λαοῦ στὰ τεκταινόμενα, ὅπως ἔγινε στὴν παλαιὰ Φερράρα-Φλωρεντία, ἀφοῦ τώρα ὁ λαὸς ἀγνοεῖ τὰ τῆς πίστεως καὶ ἔχει ὑποστεῖ πλύση ἐγκεφάλου ὑπὲρ τοῦ ψεύτικου ἀγαπισμοῦ τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ ἐναντίον τῆς συνδεδεμένης μὲ τὴν ἀλήθεια ἀγάπης, ἐναντίον τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, ποὺ δὲν ἀποκρύπτει τὴν πλάνη καὶ τὸ ψεῦδος, ἀλλὰ τὰ φανερώνει, ὥστε νὰ προφυλάξῃ τοὺς πιστούς.

Απάντηση πρός ἀποροῦντα αναγνώστη --- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

- «"Κύριε Κυπριανέ Χριστοδουλίδη , μπήκα στο ιστολόγιό σου και πήγα στην παραπομπή σου και ήθελα να σε ρωτήσω....καταλαβαίνει κανείς άλλος εκτός από σένα τί γράφεις;»
- Είχα κι εγώ τό ίδιο πρόβλημα, διαβάζοντας τά ιερά Γράμματα τής καθ΄ ημάς Πίστεως καί Εκκλησίας. Παρά ταύτα, δέν τά εγκατέλειψα