O πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος : Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ! ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ»

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ   ΧΩΡΙΣ ...ΠΟΛΕΜΟ!

 _______Τα στίφη των μεταναστών, που στην ολότητά τους είναι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, στην πραγματικότητα αποτελούν κρυφούς ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ! Τα σχέδια των παραγόντων της Παγκοσμιοποίησης έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό, ένα σχέδιο, που αποβλέπει στον αποχαρακτηρισμό της Ελλάδος ως κοιτίδος της Ορθοδοξίας! Θέλετε αποδείξεις; 

  1. Ποιός οργανώνει και ποιός πληρώνει τα πλοιάρια μέ τά οποία μεταφέρονται τα πλήθη των μεταναστών; 
  2. Ποιός επιλέγει τα πρόσωπα; 
  3. Γιατί η Ελληνική Κυβέρνησις τους εξασφαλίζει κατοικίαν δωρεάν;
  4. Ποιός καταβάλλει σε κάθε μετανάστη ένα μηνιαίο βοήθημα 300 ή 400 €; Κάποια ημέρα ένας μετανάστης εισέπραξε από την Τράπεζαν ως μηνιαίον επίδομα για όλη την οικογένειά το ποσόν των 1.800 € !!!! 
  5. Γιατί στα Νοσοκομεία οι μετανάστες έχουν προτεραιότητα  στην παραχώρηση της νοσηλευτικής  κλίνης;

 _________Τελικά εμείς είμαστε οι «ξένοι» στον τόπο μας!!! Στα παγκάκια ξενυχτάνε μερικοί  Έλληνες πτωχοί και άποροι αδελφοί μας! Γι' αυτούς η Ελληνική Πολιτεία ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ! Έτσι, λοιπόν, οι μετανάστες προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος! Ακόμη και Ναό τους κτίσαμε εκεί κάτω στο Βοτανικό!

_______Η Ελλάδα, λοιπόν, με σταθερά βήματα κατακτάται! Έπειτα από μερικά χρόνια το Μουσουλμανικό στοιχείο θα πλεονάζει και θα κυριαρχεί στην ταλαίπωρη Ελλάδας μας. Γι'αυτό άλλωστε  με την δικαιολογία του Κορωνοϊού ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ! Πλήν όμως στα Τζαμιά των Μουσουλμάνων δεν ακούσαμε να επιβάλουν τα ίδια αυστηρά μέτρα! 

_______Στην συνέχεια σας παραθέτω ένα καταληκτικό δημοσίευμα! Οι ξένες Δυνάμεις ετοιμάζουν στρατιές μεταναστών, καί μάλιστα τζιχαντιστών, δηλ. επικινδύνων, για να ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ! 

_______ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΥΠΝΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ! Η ΕΛΛΑΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ, ΚΑΤΑΚΤΑΤΑΙ! 

«Είπον και ελάλησα!» Εάν θέλετε, ξυπνείστε από τον λήθαργο!

+ O πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

ΕΝΩ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ --- Αθωνικά Άνθη

Εάν ήρχετο ο άγγελος φύλαξ της Ελλάδος εφέτος, αφού περιώδευεν όλας τας πόλεις και τα χωρία μας, ο άγγελος εκείνος που εγνώρισεν όλας τας φάσεις του εκκλησιαστικού και εθνικού μας βίου εις όλας τας εποχάς, τι τάχα θα μας έλεγε; Τι θα έβλεπε, τι εντυπώσεις θα απεκόμιζεν από την Ελλάδα των αρχών του θεία χάριτι ανατέλλοντος 1968;…  Θα ήτο ικανοποιημένος από την ελληνικήν κοινωνίαν, από τους βαπτισθέντας εις το όνομα του Χριστού Ορθοδόξους Χριστιανούς; Ή θα εκάλυπτε με τας πτέρυγάς του το άγιον πρόσωπόν Του από εντροπήν ή λύπην ή απελπισίαν;…  Θα έβλεπεν ήθη χριστιανικά, ορθόδοξα, αγιότητα ζωής, πίστιν θερμήν, έργα πίστεως; Θα ήκουε λόγους «άλατι ηρτυμένους», θα έβλεπεν ενδιαφέροντα πνευματικά, πόθους ουρανίους, θα ανέπνεεν εις ατμόσφαιραν σεμνότητος; Ή θα ευρίσκετο προ απελπιστικού θεάματος, ευρυτάτης αποχαλινώσεως της ηθικής ζωής, προ αδιαφορίας δια την πέραν του κόσμου τούτου ζωήν, προ ελλείψεως ιστορικής ευθύνης, ενώπιον λήθης της υψηλής ελληνοχριστιανικής παραδόσεώς μας;…  Με άλλους λόγους, εάν ήρχετο εις την ηγιασμένην και ιστορικώς κατάφορτον από δάφνας Ελλάδα μας, «ο υιός του ανθρώπου θα εύρισκε την πίστιν»; Ή, τουλάχιστον, εάν δεν δυνάμεθα να παρουσιάσωμεν πίστιν, ως Έθνος, θα ηδυνάμεθα να επιδείξωμεν κάποιαν παρασκευήν, εγγυωμένην την συνέχειαν των ελληνορθοδόξων παραδόσεών μας, επί των οποίων να στηρίξωμεν την καλλιέργειαν του θείου άνθους της ορθοδόξου πνευματικής μας πολιτείας και ζωής;….

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ


 

Τη Λ΄ (30η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος ΓΕΔΕΩΝ του Νέου.

Γεδεών ο νεοφανής αστήρ του νοητού στερεώματος και νέος Οσιομάρτυς κατήγετο από το χωρίον Κάπουρνα της επαρχίας της Δημητριάδος, κείμενον πλησίον της Μακρυνίτσας, κωμοπόλεως της ιδίας Δημητριάδος, γεννηθείς από γονείς ευσεβείς και Ορθοδόξους. Και ο μεν πατήρ του ωνομάζετο Αυγερινός, η δε μήτηρ του Κυράτζα, είχε δε και άλλους τρεις αδελφούς κατά σάρκα και τέσσαρας αδελφάς, αλλ΄ αυτός ήτο ο πρωτότοκος των άλλων, ονομαζόμενος Νικόλαος. Επειδή δε ο πατήρ του Αγίου περιέπεσεν εις δυστυχίαν λόγω της βαρείας φορολογίας, και δεν ηδύνατο να εξοικονομήση τα προς το ζην αναγκαία εις την πατρίδα του Κάπουρνα, αναχωρήσας εκείθεν κατώκησεν εις εν χωρίον ονομαζόμενον Γιερμή με όλην την οικογένειάν του, φέρων ομού και τον Άγιον, δώδεκα χρόνων ηλικίαν έχοντα τότε.

Η «προσφορά» των παπικών στην Κύπρο γράφτηκε με το αίμα των Ορθοδόξων

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διακηρύσσει ότι η Παπική παρασυναγωγή είναι αδελφή Εκκλησία, ενώ για τον Πάπα λέγει ότι είναι ο Προκαθήμενος της αδελφής Εκκλησίας και είναι κανονικός Επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης  (Εκκλ. Πρακτορείον «amen”  2/6/2010).

(σ.σ. Ο δε «αγωνιστής» Μητρ. Μόρφου κοινωνεί μαζί του!…) 

Το 1192 πάτησε το πόδι του στην Κύπρο το ανάλγητο παπικό τάγμα των Ναϊτών. Το Πάσχα του ίδιου έτους κατέσφαξαν, εντός του Ορθοδόξου Ι. Ναού της Παναγίας της Λευκωσίας, τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες, που κατέφυγαν εκεί για να σωθούν. Οι διάδοχοι των Ναϊτών, Λουϊζιάνοι, έμειναν στην Κύπρο 300 χρόνια, διώκοντας σκληρότατα την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επί των ημερών τους πλημμύρησε η Κύπρος από μοναχούς παπικών ταγμάτων, κατήργησαν δεκατέσσερις Ορθόδοξες Επισκοπές, περιορίζοντάς τες σε τέσσερις και τις έθεσαν υπό την δικαιοδοσία τους. Το 1260 ο πάπας Αλέξανδρος απαγόρευσε την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Παράλληλα, οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι έπρεπε να δίνουν όρκο πίστης στον Πάπα, ενώ οι ορθόδοξοι ιερείς χειροτονούνταν με έγκριση των παπικών. Το 1231 δεκατρείς μοναχοί της Καντάρας αρνήθηκαν να υποταγούν στον πάπα και φυλακίστηκαν για τρία έτη. Ο ένας εξ αυτών κοιμήθηκε στη φυλακή, εξ αιτίας των άθλιων συνθηκών. Οι παπικοί έσειραν κατόπιν το λείψανό του στις πλατείες της Λευκωσίας και στο τέλος το έκαψαν. Τους άλλους δώδεκα πατέρες τούς έδεσαν σε μουλάρια, που τα άφησαν νε τρέξουν στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου. Τα σώματά τους ξεσχίστηκαν και κατόπιν τα έκαψαν σε πλατεία της Λευκωσίας. Τέλος, τα ανακάτεψαν με οστά ζώων για να μη τα λάβουν οι Ορθόδοξοι.
------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἄν καί τά φρικιαστικά αὐτά γεγονότα, τά ὁποῖα ἔλαβον χώραν εἰς τήν αἱματοβαμμένην Κύπρον, εἶναι εὐρέως γνωστά, ὅπως εἶναι βεβαίως καί ἄλλα ἐπίσης φοβερά ἐγκλήματα τῶν παπιστῶν, πού ἔλαβον χώραν εἰς ἄλλας περιοχάς (π.χ. εἰς τήν Σερβίαν τοῦ 1941-1942 ἀπό τούς Οὐστάτσι), ἐν τούτοις οἱ ΒΡΩΜΕΡΟΙ Οἰκουμενισταί, προβάλλοντες τήν (ἐν Διαβόλῳ) «ἀγάπην» (διάβαζε «ἀπάτην»), ἔχουν ἑνωθῆ μέ τούς παπιστάς (7-12-1965), παρά τό γεγονός ὅτι οἱ τελευταῖοι οὐδέποτε μετενόησαν γιά τίς αἱρέσεις των, οἱ ὁποῖες καταργοῦν πλήρως τό Εὐαγγέλιον, τούς Ἀποστόλους, τούς Ἁγίους καί Αὐτόν τόν Χριστόν! (Δοσίθεος Ἱεροσολύμων). Ὁ ἐν γνώσει κοινωνῶν μετ' αὐτῶν εἶναι Οὐνίτης καί δέν σώζεται.

«ΟΣΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΥΗ ΚΙΑΓΙΑ!


 

Τι σημαίνει σήμερα να είσαι Έλληνας -- Μαρία Μαντουβάλου - αν. καθηγήτρια φιλοσοφικής σχολής Παν/μιου Αθηνών.


 

Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος : "ΚΑΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΝΑ ΤΡΟΧΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑ"

Η ρίζα του κακού είναι οι επίσκοποι και οι ποιμένες και οι γεροντάδες και οι πνευματικοί , αυτή είναι η ρίζα του κακού .

 https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/12/blog-post_288.html

------------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ καί σεβαστέ μοι π. Παΐσιε, συμφωνῶ ἀπολύτως μαζί σας ὅτι πρέπει νά προσευχώμεθα ὥστε ὁ Θεός νά στείλῃ τόν Προφήτην Ἠλίαν γιά νά καθαρίσῃ τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τούς συγχρόνους ἱερεῖς τοῦ Βάαλ. Ἐπιτρέψατέ μοι νά προσθέσω, ὡστόσον, ὅτι καλόν θά ἦτο νά καθαρίσῃ καί τούς νεοταξίτας πολιτικούς κ.ἄ. γιά νά ξεβρωμίσῃ ὁ τόπος.

Περί εμβολίου κόβιντ-19 -- Toυ ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Προλογικό σημείωμα 

 Η φωτογραφία που βλέπετε δημοσιεύθηκε σέ τοίχο, μέ τό όνομα στό άνω τμήμα τής φωτό. Τό σχόλιο, τώρα, που διαβάζετε, γράφτηκε από κάτω. Αλλά οι ελεγκτές τής επί τοίχων δημόσιας πληροφορίας φέησμπουκ, μέ τό αναφερόμενο όνομα, απέρριψαν τό σχόλιο ως σπάμ. Διότι, ως γνωστόν, οι άνωθεν εντολές που εκτελούν τά όργανα τών δημοσίων πληροφοριών, όπως είναι οι τοίχοι (όνομα καί πράγμα) φέησμπουκ, έχουν πάρει τήν εντολή νά αποκλείουν κάθε σχόλιο, που δρά αρνητικά στόν σχεδιασμό τού παγκόσμιου εμβολιασμού, μέ πειραματόζωο τόν άνθρωπο. Τέλος, στέλνω τό άρθρο αυτό στό φιλόξενο ιστολόγιο (blog) τής ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΩΝΗΣ, μέ σκοπό νά παρακάμψω τήν λογοκρισία τού φέησμπουκ. Διότι τό δικό μου blog είναι αποκλεισμένο από τούς λογοκριτές τοίχων φέησμπουκ. Τό δικό μου μυαλό καί άλλων, δέν κολλάει σέ τοίχους τύπου φέησμπουκ. Τέτοια μυαλά έχουν οι λογοκριτές, αλλά καί ο κύριος κάτοχος αυτού τού τοίχου, καί τέτοια μυαλά θέλουν. 

Αξίζουν συγχαρητήρια στήν δεύτερη (κάτω) φωτογραφία, επειδή αποπατεί - αποφεύγω νά γράψω τήν γνωστή λαϊκή λέξη - αυτούς που έφτιαξαν τό εμβόλιο, αφού προηγουμένως μετάλλαξαν τόν ιό. Έβαλαν, δηλαδή, τό δακτυλάκι τους. Τό είπε καί ο Γάλλος βραβευμένος Νομπελίστας Λούκ Μοντανιέ, αλλά μασημένα. Δέν είπε ότι καί ο ιός HIV, ήταν εργαστηριακό προϊόν, διότι άν τό έλεγε, δέν θά έπαιρνε τό Νόμπελ, δέν θά τόν ήξερε κανείς. 

 Άν τώρα μου πεί ένας άσχετος ; «Μά, καί η ισπανική γρίπη, που θέρισε εκατομμύρια Ευρωπαίων, μεταλλαγμένος ιός γρίπης δέν ήταν ;», τού απαντώ ότι : Τό 1918 μιλούσαν γιά ιό καί ιούς, δέν υπήρχε όμως ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, γιά νά δείς πώς είναι ο ιός καί η χημική του σύσταση. Αυτά τά μάθαμε μετά τό 1960, όταν, αργότερα πλέον, είχαμε φτιάξει τό ηλεκτρονικό υπέρ μικροσκόπιο. Τότε, τό 1918, ήταν ίσως ένας ιός (*), μπορεί όμως νά ήταν καί ένα λίαν μικροσκοπικό μικρόβιο, που δέν τό "έπιαναν" τά τότε μικροσκόπια. Δέν υπήρχαν άλλωστε καί οι κατάλληλες εργαστηριακές μέθοδοι χρωστικής, πρός εντοπισμό, που θά τό έδειχναν. Υποθετικά, ευνόητο, τά ανωτέρω περί ισπανικής γρίπης τού 1918. Λοιπόν, αλλού τό παραμύθι τής μετάλλαξης, που αποτελεί τήν νέα κολυμβήθρα τού Σιλωάμ, ώστε νά θεραπεύονται οι βρομιές τών σύγχρονων ερευνητών. Ερευνητών που χρηματοδοτούνται από Ιδρύματα τύπου Μπίλ Γκέητς καί άλλων. 

(*) αιμόφιλος γρίπης, βλέπε σύνδεσμο http://respi-gam.net/node/4626

https://kyprianoscy.blogspot.com/

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Τὴν ἕνωση μὲ τὸν Παπισμὸ κρύβει τὸ οὐκρανικὸ ζήτημα -- Γράφει ὁ Διονύσης Μακρῆς

Οὐάσιγκτον, Βατικανὸ καὶ Φανάρι ἐργάζονται πυρετωδῶς στὸ ρυθμὸ τῆς παγκοσμιοποίησης

 Μετὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο διχάζει ἐξ ἀφορμῆς τοῦ οὐκρανικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἐφαρμόζοντας κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τῆς Οὐάσιγκτον καὶ δὴ τοῦ λεγομένου βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους ἀλλὰ καὶ τοῦ Βατικανοῦ!

Ἡ παράλογη ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου νὰ μνημονεύσει τὸν ἀχειροτόνητο σχισματικὸ καὶ λίαν ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας «Ἀρχιεπίσκοπο» Οὐκρανίας Ἐπιφάνιο καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν κατὰ παραγγελία τῆς Οὐάσιγκτον ἀντικανονικὴ Αὐτοκεφαλία τῆς ψευδο-ἐκκλησίας του προκάλεσε μείζονα προβλήματα καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καὶ ἐπέφερε διχασμό.