Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! -- Brothers and sisters, glorify our Lord who is Risen from the Dead as we proclaim: Christ is Risen! Truly He is risen!

Ταπεινά ευχόμεθα η Ζωηφόρος Ανάστασις του Χριστού μας να λαμπρύνει τις καρδιές σας με Ουράνιον Χάριν, Φως Κυρίου και ευωδίαν Πνευματικήν, και καταυγάζοντας τα διαβήματά σας εις περιποίησιν των Αγίων Του εντολών, να σας οδηγήση εις την άληκτον και παντευφρόσυνον μακαριότητα της Ουρανίου Βασιλείας Του.

We humbly pray that the Lifegiving Resurrection of our Christ fills your hearts with heavenly grace, the Light of God, and spiritual fragrance, illuminating your path in preserving His holy commandments, thus leading you to the unending and jubilant bliss of His Heavenly Kingdom.


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ. Θεοδώρου Τριχινά του οσίου, Αθανασίου του των Μετεώρων, Ιωάννου, Ιωάσαφ, Ζακχαίου αποστόλου.


Οι γυναίκες οι οποίες παραβρέθηκαν κατά την εσπέρα της Παρασκευής, στον ενταφιασμό του Σωτήρα, δηλαδή η Μαρία η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες, όταν επέστρεψαν από το Γολγοθά στην πόλη, ετοίμασαν αρώματα και μύρα για να αλείψουν το σώμα του Ιησού, και την επομένη μέρα απείχαν από κάθε δραστηριότητα λόγω της αργίας του Σαββάτου. Κατά το βαθύ όρθρο, όμως, της Κυριακής, η οποία ονομάζεται από τους Ευαγγελιστές «πρώτη Σαββάτου» και «μία Σαββάτων», δηλαδή πρώτη μέρα της εβδομάδος, μετά από τριάντα έξι σχεδόν ώρες από τη νέκρωση του ζωοδότη Λυτρωτή, έρχονται με νεκρώσιμα αρώματα στον τάφο. Και ενώ σκέπτονταν τη δυσκολία της αποκυλίσεως του λίθου από την είσοδο του τάφου γίνεται σεισμός φοβερός, και Άγγελος με αστραπηφόρα όψη και χιονόφωτη στολή, αφού αποκύλισε το λίθο και κάθισε πάνω σε αυτόν, έκανε τους φύλακες να τρομάξουν και τους έτρεψε σε φυγή. Οι γυναίκες, στο μεταξύ, αφού μπήκαν στον τάφο και δε βρήκαν το σώμα του Ιησού, βλέπουν δύο Αγγέλους λευκοφορεμένους, με αντρική μορφή, οι οποίοι αφού τους φανέρωσαν την ανάσταση του Σωτήρα, στέλνουν για να απαγγείλουν τρέχοντας γρήγορα, στους μαθητές τις χαρούμενες ειδήσεις. Σε μικρό χρονικό διάστημα φθάνουν και ο Πέτρος με τον Ιωάννη, αφού έμαθαν τι έγινε από τη Μαρία τη Μαγδαληνή, όπως ήδη ειπώθηκε, και μπαίνουν στον τάφο, βρίσκουν μόνο τα σάβανα. Γι’ αυτό ανέρχονται όλοι στην πόλη με χαρά, κήρυκες της ανήκουστης αναστάσεως του Χριστού, το οποίον και είδαν πραγματικά ζωντανό πέντε φορές κατά την σημερινή εορτή.
Αυτήν τη χαρμόσυνο Ανάσταση γιορτάζοντας σήμερα ασπαζόμαστε μεταξύ μας τον εν Χριστώ ασπασμό, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τη διακοπή της πρώτης έχθρας ανάμεσα σε εμάς και το Θεό και τη διαλλαγή του Θεού προς εμάς για άλλη μια φορά, διαλλαγή που έγινε φανερή με το πάθος του Σωτήρα. Και η εορτή ονομάζεται Πάσχα, έχοντας έτσι ίδιο όνομα με το Πάσχα των Εβραίων, το οποίο, στη γλώσσα τους σημαίνει «διάβαση», διότι ο παθών και αναστάς Ιησούς μας διαβίβασε από την κατάρα του Αδάμ και δουλεία του διαβόλου στην αρχαία ελευθερία και μακαριότητα. Και αυτή η μέρα της εβδομάδος, κατά την οποία έγινε η Ανάσταση του Χριστού, η οποία είναι η πρώτη από τις υπόλοιπες ημέρες, επειδή αφιερώθηκε στην τιμή του Κυρίου ονομάστηκε από το όνομά Του Κυριακή, και σ’ αυτή μετατέθηκε από τους Αποστόλους η αργία και η ανάπαυση της εορτής του Σαββάτου του παλαιού νόμου.

"ΤΟ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ"_                                                                                                                                                                     Του Βασίλη Χαραλάμπους
__________________

Κεκλεισμένη ἡ Ἁγία Πόρτα
δεδιωγμένος ὁ γέρων Πατριάρχης Σωφρόνιος
ὁμοῦ μετά τῆς τῶν Ὀρθοδόξων ὁμηγύρεως
δεδιωγμένοι ἀπό Ἀρμενίων ἀλλοδόξων
ἀπό τόν Πανίερον τοῦτον Ναόν
ἐν ἔτει ἀπό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως
χίλια πεντακόσια τεσσαράκοντα ἐννέα.

Τοῦ Πατριάρχου αἱ λαμπάδες ἐσβεσμένες
οἱ κώδωνες σιωπηλοί
ἐσβεσμένα καί τά κηρία
τά σήμαντρα ἄηχα
ἡ νύξ μακρά.

Ὁ γέρων Πατριάρχης γονυπετής
τήν ἀρχαίαν ἀφίησι ἱκεσίαν
ἀγωνίας ἀρρήτου
πρός τόν ὄντα Φῶς μέγα
τόν Κύριον τῆς Δόξης.

Αἴφνης ὁ κίων ἐν τῇ Αὐλῇ τῇ Ἁγία ἐσχίσθη
τό Ἅγιον Φῶς ἔλαμψεν
ἡ νύξ φωταυγής γέγονεν
ἀλαλαγμοί χαρᾶς οὐρανίου.

Αὔτη ἡ φωτοφάνεια
τήν θεοφάνειαν εἰκονίζει.*

Τό Ἅγιον Φῶς τάς λαμπάδας τοῦ Πατριάρχου ἀνάπτει
ὁμοῦ καί τοῦ λαοῦ τά κηρία
οἱ μακράν τοῦ ὀλβίου τάφου
ἐγγύς γεγόνασιν
καί οἱ ἐγγύς μακράν.

Καί ὁ τῆς Ἄγαρ υἱός φρουρῶν
ἄλλοις ὀφθαλμοῖς ὁρᾶ τά γενόμενα
τῆς ἀληθείας τήν πίστην ὁμολογεῖ
δι’ αἵματος μαρτυρίου τήν ἀπιστίαν καταργεῖ
υἱός φωτός γενόμενος.

Ψάλλει ὁ Πατριάρχης
ἀντιφωνά ὁ τῆς χάριτος Ἰσραήλ
οἱ κώδωνες ἰσοκρατοῦσιν
τά σήμαντρα τήν ἀνεκλάλητον χαράν
ἄλλῳ τρόπῳ λαλοῦσιν.

Τό ὑπερευλογημένον ἐκεῖνον Σάββατον
οὐρανία βαθμίς γέγονεν.* Ἀπό τήν προσευχήν πού ἀναπέμπει ὁ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων γιά τό Ἅγιον Φῶς «φωτοφάνειαν ποιούμεθα, σοῦ τήν πρός ἡμάς συμπαθῶς γενομένην θεοφάνειαν εἰκονίζοντες».

Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία


Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία, και στήτω μετά φόβου και τρόμου και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω, ο γαρ Βασιλεύς των βασιλευόντων, και Κύριος των κυρευόντων, προσέρχεται σφαγιασθήναι, και δοθήναι εις βρώσιν τοις πιστοίς, προηγούνται δε τούτου, οι χοροί των Αγγέλων, μετά πάσης Αρχής και Εξουσίας, τα πολυόμματα Χερουβείμ, και τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, τας όψεις καλύπτοντα, και βοώντα τον ύμνον, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια.