Στην Ορθοδοξία συντελείται η προσωπική κοινωνία και συνάντηση του πιστού με τον Θεό

Η Ορθοδοξία είναι η αποκάλυψη του Θεού με την ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι δηλαδή η Ορθοδοξία απλώς μία θρησκευτική τελετουργία ή θρησκευτική γνωσιολογία και θρησκευτικός στοχασμός. Στην Ορθοδοξία συντελείται η προσωπική κοινωνία και συνάντηση του πιστού με τον Θεό, ο Οποίος στις σχέσεις Του με τον άνθρωπο δεν είναι μόνο Θεός , αλλά Θεάνθρωπος. Και η συνάντηση και κοινωνία του πιστού με τον Θεάνθρωπο συντελείται με την βιωματική ένταξή του στο Σώμα του Χριστού, την Αγία Εκκλησία Του και την μέθεξη της Θείας Χάριτος με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Χωρίς την βιωματική αυτή ένταξη είναι αδύνατη η λύτρωση, η αναγέννηση και τελείωση του ανθρώπου. Η Ορθοδοξία ως καθαρώς πνευματική βασιλεία του Χριστού έχουσα αποκλειστικό σκοπό την πνευματική αναγέννηση, απολύτρωση και θέωση του ανθρώπου, αποτελεί την μοναδική δυνατότητα για την διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και συνεπώς κοινοτήτων με ανθρώπινο πρόσωπο, όπως απέδειξε με την δισχιλιετή προσφορά Της στην ανθρωπότητα.

Ταυτοτήτων Συνέχεια --- Κυπριανός Χριστοδουλίδης

https://docs.google.com/document/d/1XHMGivcY1oziiaNfrXrmqn0u-8gwPfzA/edit?usp=drivesdk&ouid=109270966716349707863&rtpof=true&sd=true

Διόρθωση λάθος --- Κυπριανος Χριστοδουλίδης

Τό Επιστολή Δεύτερη, έγινε ... "επιδρομή". Τά ποντίκια επιδράμουν ... .

Επειδή υπάρχει πρόβλημα στό Ιστολόγιο αυτό μέ τά σχόλια καί τίς απαντήσεις.

Επισυνάπτω σύνδεσμο, όπου καταχωρείται όλη η συζήτηση τού γράφοντος μέ κ. Πέτρο Τυριντζή.

https://docs.google.com/document/d/1s0kgs8qM2JnWNBQm7sF6uhOoydKt_3y05SORYwk4NMc/edit?usp=drivesdk

Τό κατωτέρω σάν τεχνική οδηγία

Ο ενδιαφερόμενος άς κάνει αντιγραφή καί επικόλληση τού συνδέσμου στέλνοντας τήν αντιγραφή/επικόλληση σέ ημέηλ πρός τόν εαυτό του, έχοντας κάνει προηγουμένως - πρό αποστολής ημέηλ - Μορφοποίηση τού άρθρου ή κειμένου. Αυτή γίνεται κάνοντας "μπλέ" όλο τό άρθρο / κείμενο, που θά στείλει σάν ημέηλ στόν εαυτό του.

Κυπριανός Χ. Επίλυση καλής διαφωνίας

- Πέτρος Τυριντζής

"Κυπριανέ, οι ορθόδοξοι θεολόγοι λένε ότι τό πύρ τής Κολάσεως είναι άκτιστο"

 

- Κυπριανός Χ.

Αυτό δέν τό γνωρίζω. Άν κάνουν τό λάθος καί ταυτίζουν τό πύρ τής φλεγομένης βάτου ή τό φώς τής Μεταμορφώσεως, μέ τό πύρ τής Κολάσεως, όπου τό μέν είναι καθαρτικό, τό δέ καυστικό, προφανώς βρίσκονται σέ σύγχυση. 

 

Τό ίδιο θά ίσχυε μέ τήν λέξη "πνεύμα". Τό μέν ένα είναι τό Άγιον Πνεύμα, τό δέ έτερο είναι τό " πνεύμα " τού αέρος, τήν εξουσία τού οποίου έχει "ο άρχοντας τού αέρος, τό πνεύμα τών υιών τής απειθείας", καθώς γράφει ο Απ. Παύλος στήν Πρός Εφεσίους, κεφ. β'.

 

Σέ ευχαριστώ γιά τήν ευκαιρία που μου έδωσες, ώστε νά ξεκαθαρίσουν κάποια ασήμαντα ζητήματα, όμως λίαν σοβαρά.