ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ --- Του εν Αγίοις Πατρός ημών ΙΩΑΝΝΟΥ Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΙΣ ΤΟ, ΟΤΕ ΑΝΕΒΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΕΣΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ                                                                              

Τα ρόδια και τα μήλα και οι φοίνικες (χουρμάδες) και οι άλλοι καρποί των οπωροφόρων δένδρων ευχαριστούν τον φάρυγγα του σώματος ημών με την γλυκείαν γεύσιν των· οι δε θείοι λόγοι των Αγίων Διδασκάλων ανάμικτοι με αγάπην, όταν απευθύνωνται προς την ακοήν μας, γλυκαίνουν τον λάρυγγα της ψυχής μας. Και όπως εκείνος ο οποίος θα συλλέξη τους καρπούς των δένδρων, αφού δοκιμάση τους καρπούς αυτούς επαινεί τα δένδρα, τα οποία τους παρήγαγον, κατά τον ίδιον τρόπον εκείνος ο οποίος θα συνάξη εις τον κάλαθον της ακοής του τα θεία λόγια των διδασκάλων και κατόπιν θα τα εμβάλη εις τον νουν του, αφού γευθή την γλυκύτητα των λόγων αυτών, επαινών τον διδάσκαλον ο οποίος είπε τους λόγους αυτούς, λέγει·

Ο ΔΙΠΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ -- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ


Ο δήμος Σουφλίου απέρριψε παιχνίδια από την Τουρκία

Αξιέπαινη η πρωτοβουλία του Δήμου Σουφλίου να απορρίψει την προμήθεια παιχνιδιών για τις παιδικές χαρές του Δήμου που προέρχονταν από την Τουρκία. Δεν μπορούμε να στηρίζουμε οικονομικά την Τουρκία μετά από όλες αυτές τις θρασύτατες προκλήσεις της γείτονος χώρας στον Έβρο. Μακάρι όλοι οι φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί να πάρουν το μήνυμα και να πράξουν το ίδιο.
Απέρριψε με ξεκάθαρη τοποθέτηση του δημάρχου Παναγιώτη Καλακίκου και απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής τα παιχνίδια που προορίζονταν να τοποθετηθούν στις παιδικές του χαρές και προέρχονται από την Τουρκία, ο δήμος Σουφλίου.
Την στιγμή που έχουν προηγηθεί όσα συνέβησαν στα σύνορα του Έβρου Φεβρουάριο και Μάρτιο, αλλά και συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στον ποταμό Έβρο, ο δήμος Σουφλίου ξεκαθάρισε ότι δεν δέχεται να προχωρήσει σε καμία οικονομική συνδιαλλαγή με την Τουρκία, λόγω αυτών των συνεχών προκλήσεων. Τις τελευταίες μέρες άλλωστε, οι Τούρκοι Στρατοχωροφύλακες πυροβολούν εναντίον των χωριών της περιοχής από την απέναντι όχθη του ποταμού Εβρου.

ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Τη αυτή ημέρα Τετάρτη του Παραλύτου, την της ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ εορτάζομεν εορτήν.                                                                                                       

Την εορτήν ταύτην της Μεσοπεντηκοστής εορτάζομεν δια την τιμήν των δύο μεγάλων εορτών του Πάσχα και της Πεντηκοστής, επειδή αύτη τρόπον τινά είναι ως σύνδεσμος των δύο και μεγαλύνεται και λαμπρύνεται από των δύο τούτων τα μεγαλεία και τας λαμπρότητας. Επειδή όμως ο θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, ότι· «Της εορτής μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το Ιερόν και εδίδασκε» (Ιωάν. ζ: 14) κ.τ.λ., η δε Εκκλησία συχνάκις ψάλλει, ότι το μέσον της εορτής επέστη, συμπεριλαμβάνει δε και το θαύμα του Παραλύτου, δια τούτο πρέπει να γνωρίζωμεν, ότι το θαύμα του Παραλύτου ο Χριστός ετέλεσεν εις τας ημέρας της Εβραϊκής Πεντηκοστής, ήτις ηριθμείτο από το νομικόν αυτών Πάσχα.

ΑΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Τη ΙΓ΄ (13η) Μαϊου, οι Άγιοι Οσιομάρτυρες Ιβηρίται ΜΟΝΑΧΟΙ οι τους Λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα φημί Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκκον, εν τη θαλάσση βληθέντες, τελειούνται.

Ιβηρίται οι Όσιοι και Μάρτυρες ούτοι Πατέρες ηγωνίζοντο ασκητικώς εν τη Ιερά Μονή των Ιβήρων εν έτει ασπ΄ (1280), ότε ο βασιλεύς Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος (1259 – 1289), ο Αζυμίτης και ο Πατριάρχης Ιωάννης ΙΑ΄ ο Βέκκος (1275 – 1282), οι Λατινόφρονες, περιήρχοντο τα διάφορα Μοναστήρια του Αγίου Όρους δια να πείσουν τους Μοναχούς να ακολουθήσουν την πλάνην των. Επειδή δε τούτους από παντού απέπεμπον, διότι ουδόλως επείθοντο οι Μοναχοί να ασπασθούν τα δόγματα των Λατίνων, δια τούτο πολλά δεινά επεσώρευσαν οι δείλαιοι εις το Άγιον Όρος και πολλούς Μοναχούς εβασάνισαν και απέκτειναν. Τους Λατινόφρονας τούτους, ελθόντας και εις την Ιεράν Μονήν των Ιβήρων, θείω ζήλω δια την Αγίαν Ορθοδοξίαν κινούμενοι, οι εν τη Μονή ενασκούμενοι Πατέρες δεν τους εδέχθησαν. Όθεν εκείνοι μένεα πνέοντες διέταξαν να συλληφθούν άπαντες. Τότε τους μεν καταγομένους εκ των μερών της Ιταλίας εκράτησαν ως σκλάβους, τους δε λοιπούς ανεβίβασαν εις το πλοίον της Μονής και αφού τους εξήγαγον του λιμένος τους παρέδωκαν εις τον βυθόν της θαλάσσης ομού με το πλοίον και ούτως έλαβον οι μακάριοι τον στέφανον του Μαρτυρίου.                                            

Θεοδωρικάκος: "Όσοι θέλετε να αποκτήσετε Ελληνική Ιθαγένεια ελάτε να σας την δώσουμε εύκολα και γρήγορα"

Με ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07.05.2020 ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος παραλαμβάνοντας την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) από τον Διοικητή της Άγγελο Μπίνη, ανακοίνωσε πόσο χαρούμενος είναι που ο δημόσιος τομέας θα οργανωθεί ώστε να δίνει ελληνική ιθαγένεια εύκολα και γρήγορα σε όποιον την ζητήσει!

Ο δε
Aθανάσιος Μπαλέρμπας (Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας) στην τελετή παράδοσης της έκθεσης δηλώνει το ανεκδιήγητο: "Αυτό ανοίγει νέους δρόμους για το ελληνικό δημόσιο και προσωπικά θεωρώ ότι κάπως έτσι δικαιώνουμε κι αυτούς που έφτιαξαν αυτήν εδώ τη χώρα πριν 200 χρόνια, όταν ήθελαν ένα κράτος σύγχρονο, ευρωπαϊκό, αντάξιο των παραδόσεων και της ιστορίας μας."

------------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Θεοδωρικάκος (Υπουργός Εσωτερικών): «Ένα μήνυμα προς τους πολίτες: Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών από την πρώτη ημέρα ήταν και είναι η απόδοση ελληνικής ιθαγένειας με όρους αντικειμενικότητας, ταχύτητας και διαφάνειας».

Ἡ βασική προϋπόθεσις εἶναι ὁ αἰτῶν νά εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Ἔχει γεμίσει ὁ τόπος ἀπό παραχαράκτας τῆς ἐννοίας «ἰθαγένεια», τήν ὁποίαν αὐτοί οἱ ἀγράμματοι ἀνθέλληνες ἐξισώνουν μέ τήν ἔννοιαν τῆς «ὑπηκοότητος», μέ στόχον νά βαπτίσουν «ἰθαγενεῖς» ὅλους τούς λαθρομετανάστας, εἰς τούς ὁποίους σκοπεύουν νά δώσουν ὑπηκοότητα, κινούμενοι ἀπό τό ἀβυσσαλέον μῖσος πού τρέφουν ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Δέν θά βρεθῇ ἄραγε ἕνας Εἰσαγγελεύς νά τούς στείλῃ στό Γουδί δι' Ἐσχάτην Προδοσίαν;

----------------------------
Ο/Η ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είπε...
Το πρώτο πράγμα που φρόντισαν να κάνουν είναι να βάλουν στην μασονική στοά τους εισαγγελείς δικαστικούς κλπ ακριβώς για να κάνουν παρέλαση εναντίον της Ελλάδας.
δες εδω:


Εμεις απλά παρακολουθούμε την αποκαθήλωσή μας.

Κείμενο του πατέρα Νικολάου Δημαρά :

O ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΝΤΙΛΕΡ ΤΗΣ TEVA, ELIAS MOSSIA (ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ) ΚΑΝΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟΝ “ΛΑΓΟ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚOΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ …

Ρόλο λαγού ανέλαβε και πάλι ο Ηλίας Μόσιαλος συνεχίζοντας το περίεργο και ύποπτο παιχνίδι από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτή τη φορά, βγήκε μπροστά για να καλλιεργήσει το κλίμα και να προετοιμάσει το έδαφος για την κατάργηση της Θείας Κοινωνίας. Ισχυρίστηκε βέβαια ότι αυτό θα γίνει μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια πρόφαση για να προχωρήσει στη νέα του φάση το σχέδιο κατά του έθνους μας και της χριστιανικής πίστης!

Aνάγκη Ομολογίας

Πάντοτε μεν, μάλιστα δε σήμερον είναι αναγκαία η ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως και η μαρτυρία της αποκεκαλυμμένης αληθείας υπό παντός πιστού, χάριν της σωτηρίας εαυτού και του πλησίον. Ούτε μόνη η πίστις, ούτε μόνη η αγάπη, ουδέ πίστις και αγάπη ομού συνιστούν τον πιστόν, εάν δεν υπάρχη και η ομολογία. Τότε ο Χριστιανός είναι ωλοκληρωμένος και ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου, όταν εν αυτώ, ως λέγει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, «και η πίστις της ομολογίας προλάμπη και η αγάπη τη πίστει συμπλέκηται» (PG, 44, 928). Η ανακήρυξις της αληθείας και η ομολογία της ευσεβείας, τονίζει ο Συμεών Θεσσαλονίκης είναι αναγκαία, και ο θεμέλιος παντός πιστού (PG, 155,  36).

Στὸ βίο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς:

Στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἦταν κάποιος ἄνθρωπος, ποὺ τὸ ὄνομά του ἦταν Ὀνησιφόρος καὶ ἡ ὑπηρεσία του ἦταν νὰ σβήνη τὶς λαμπάδες, ποὺ ἔφερναν οἱ χριστιανοὶ στὸν τάφο τοῦ Ἁγίου. Αὐτὸς ὅμως τὶς ἔσβηνε ἀμέσως καὶ τὶς ἔπαιρνε. Κάποια νύκτα τοῦ παρουσιάσθηκε στὸν ὕπνο ὁ Ἅγιος Δημήτριος καὶ τοῦ εἶπε:

Αμελλητί Ανάνηψις -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος

Η χώρα προϊόντος του χρόνου αποκλιμακώνεται με σαφείς προβληματισμούς αναφορικώς προς την χαίνουσα  πυορροούσα πληγή την οποία κατέλειψε ο ιός ή το τι επαγγέλλεται να δημιουργήσει ο ίδιος  δια το μέλλον.
Η απροσχημάστιστη εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, διαρκούσης της περιλαλήτου πανδημίας του ιού, μας αγάγει νομοτελειακά να αντιμετωπίζουμε την υφιστάμενη κατάσταση εν μέρει με σκεπτικισμό, ρητή επιφύλαξη, τεταμένη εγρήγορση και οξυμμένη κριτική σκέψη, εξάγοντας τα συμπεράσματα ότι εσκεμμένα η κυβέρνηση, θεωρεί ότι ο ιός μεταδίδεται ιδιαίτατα από τους Έλληνες και δη τους Χριστιανούς Ορθοδόξους.

Του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ τα λοιπά του Βίου, υπό Πολυβίου Επισκόπου πόλεως Ρινοκούρων.

Ας είναι δεδοξασμένος ο Παντοκράτωρ Θεός, όστις δίδει εις ημάς την ζωήν και δοξάζει τους δοξάζοντας Αυτόν, ως λέγει ο Δαβίδ (Ψαλμ. ιδ:4). Κατ’ εκείνον τον καιρόν, ο Όσιος Πατήρ Ιωάννης, ο μαθητής του Αγίου Επιφανίου, συνέβη να προσβληθή υπό βαρυτάτης νόσου και κειτόμενος επί της κλίνης προσεκάλεσεν εμέ και μου είπεν· «Επειδή ο Άγιος δεν θέλει να γράφωνται τα θαυμάσια, τα οποία ο Θεός τελεί δια μέσου αυτού, δια τούτο συ, τέκνον Πολύβιε, παράλαβε τα χειρόγραφα ταύτα εις τα οποία έχω γεγραμμένα τα κατορθώματα, τα οποία είδον τελούμενα υπό του Αγίου μέχρι σήμερον, χωρίς να πληροφορηθή τούτο, και γράψον και συ τα άλλα όσα θέλει τελέσει από της σήμερον και εις το εξής. Διότι ο Θεός θα προσθέση εις τον Άγιον χρόνους ζωής. Πρόσεξον λοιπόν να μη αμελήσης, διότι εγώ, υπό Θεού κινούμενος, έγραφον ταύτα. Αλλ’ επειδή ήδη αποθνήσκω, συνέχισον συ».