H ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Δύσκολες στιγμὲς ζεῖ τὸν τελευταῖο καιρὸ ὁ Ἑλληνικὸς λαός. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει δημιουργήσει δυσκολίες διαβιώσεως καὶ ἀνασφάλειες. Βέβαια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως προηγεῖται ἡ ἠθικὴ κρίση καὶ μὲ ἕνα λόγο ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν Θεόν. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ἡ μόνη λύση εἶναι ἡ μετάνοια. Σὲ αὐτὸ βοηθοῦν καὶ οἱ προφητεῖες. Τί εἶπαν οἱ φωτισμένοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας γιʼ αὐτὴν τὴν κρίση; Κατʼ ἀρχὴν προφητεία σημαίνει ἡ πρόβλεψη γεγονότων, ποὺ πρόκειται νὰ συμβοῦν, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπὸ θεία ἔμπνευση. Συνήθως οἱ προφητεῖες ἀναφέρονται σὲ κάποια χρονικὴ στιγμή, ἀλλὰ δὲν τὴν ὁρίζουν. Ποτὲ δὲν εἶπαν οἱ Πατέρες μας ὅτι αὐτὸ τὸ γεγονὸς θὰ συμβῆ τὸ τάδε ἔτος. Καὶ αὐτὸ εἶναι λογικὸ, διότι ἐὰν μάθαινε ὁ κόσμος ὅτι τὴν τάδε χρονικὴ στιγμὴ θὰ συμβῆ αὐτὸ τὸ κακό, θὰ πάθαινε πανικό, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὀλιγοπιστίας μας. Ὅμως πολλὲς φορὲς εὕρισκαν τρόπο καὶ ὥριζαν τὸν χρόνο μὲ τὸν δικό τους τρόπο. Π.χ. ὅταν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐπισκέφθηκε τὸ Βασιλικὸ πρώην Τσαραπλανᾶ, τὸν ρώτησαν οἱ κάτοικοι: «Πότε θὰ ἔλθη τὸ ποθούμενον;». Ὁ Ἅγιος ἐπῆρε ἕνα ξύλο (παλούκι) καὶ τὸ ἔβαλε στὴν τρύπα (σχηματιὰ) ἑνὸς δένδρου, ποὺ ἦταν δίπλα του καὶ συγχρόνως τοὺς ἀπάντησε: «Τότε θὰ ʻρθῆ τὸ ποθούμενον ἅμα κλείσει τὸ δένδρον καὶ θὰ κλεισθῆ μέσα τό παλούκι». Πράγματι τὸ δένδρο ἐμεγάλωσε, ἐχόνδρυνε καὶ ἔκλεισε τὸ 1913, ποὺ ἔγινε ἡ ἀπελευθέρωση τῶν Τσαραπλανῶν καὶ τῆς Ἠπείρου.

Ψήφισμα Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία

[Μαρούσι, Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021]

Τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών μαζί με το Πανελλήνιο Κίνημα «Μαμά Μπαμπάς και Παιδιά», το οποίο έχει στόχο την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της Ελληνορθόδοξης Οικογένειας, με αφορμή την επιβολή από το Υπουργείο Παιδείας του μαθήματος της «Ολοκληρωμένης ή Συμπεριληπτικής» Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία από την νηπιακή ηλικία, πραγματοποίησαν Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα αυτό, την Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, έξω από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μαρούσι.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΤΑΝ:

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ~ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τη ΚΕ΄ (25η) Σεπτεμβρίου, ο Άγιος Οσιομάρτυς ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ ο Αναχωρητής και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες πεντακόσιοι τεσσαράκοντα εξ, εν έτει από Χριστού τγ΄ (303) σταυρωθείς τελειούται.

Παφνούτιος ο Όσιος και Μάρτυς ησκήτευε κατά τους χρόνους του ασεβεστάτου Διοκλητιανού βασιλεύσαντος των Ρωμαίων κατά τα έτη σπδ΄ -  τε΄ (284-305), ήτο δε εις τινα επαρχίαν της Αιγύπτου καλουμένην Γεντυρίαν. Κατά την εποχήν εκείνην εγένετο εξουσιαστής της Αιγύπτου ειδωλολάτρης τις, ονομαζόμενος Αρριανός, ο οποίος εκίνησεν εκεί μέγαν διωγμόν κατά των Χριστιανών. Ούτος ακούσας ότι εις τα μέρη της Γεντυρίας ευρίσκετο ο Αναχωρητής Παφνούτιος, όστις ήτο άνθρωπος δίκαιος και επίσημος εις όλην την περιοχήν εκείνην και σεβόμενος τον Χριστόν, διέταξε δύο εκατοντάρχους να υπάγουν να τον φέρουν σιδηροδέσμιον εις αυτόν· ο δε Άγιος Παφνούτιος, μη γινώσκων τα εναντίον του αποφασισθέντα, ανέβη εις το όρος και ηγρύπνει κατά την συνήθειάν του. Προσευχόμενος λοιπόν εις εκείνο το όρος εφάνη εις αυτόν Άγγελος Κυρίου λέγων· «Χαίρε, Παφνούτιε, Αθλητά του Χριστού»· είπε δε και ο Παφνούτιος προς αυτόν· «Χαίρε, και συ, Κύριέ μου»· έπειτα του λέγει ο Άγγελος·

Ἡ μοναδικότητα τῆς παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας -- Του Φώτη Κόντογλου

(Ἀπάντησις σὲ ἀρχιμανδρίτην τῶν Ἀθηνῶν)

Ὑπάρχει φανερὴ ὑπερηφάνεια, ὑπάρχει καὶ κρυφὴ ὑπερηφάνεια. Τὴν κρυφὴ ὑπερηφάνεια ἐννοεῖ ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σῦρος, λέγοντας: «Ἡ ὑπερηφάνεια ἀναγκάζει ἐπινοεῖν καινοτομίας μὴ ἀνεχομένη τὸ ἀρχαῖον».

Αὐτὴ τὴν ὑποχθόνια ὑπερηφάνεια, ποὖναι κρυμμένη κάτω ἀπὸ τὴν ταπεινολογία καὶ τὴν ταπεινοφάνεια, ἔχουνε ὅσοι δὲν σέβουνται τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας στὴ λατρεία καὶ στὶς ἐκκλησιαστικὲς τέχνες, καὶ θέλουνε νὰ εἰσάξουνε σ᾿ αὐτὴ κάποιους νέους τρόπους ποὺ εἶναι ὁλότελα ξένοι πρὸς τὴν οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ὄχι μοναχὰ ξένοι πρὸς τὸν πνευματικὸν χαρακτήρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ ὁλότελα ἀντιορθόδοξοι.

Εἶδες τί λέγει ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ γιὰ τὴν ὑπερηφάνεια ποὺ εἶναι ἡ αἰτία τῶν νεωτερισμῶν; Δὲν λέγει ἁπλῶς «κινεῖ» ἀλλὰ «ἀναγκάζει», βιάζει αὐτὸν ποὺ τὴν ἔχει τὴν ὑπερηφάνεια. Καὶ ἔπειτα λέγει «ἐπινοεῖν», νὰ ἐφεύρει, νὰ φτιάξει κάποια ψεύτικα πράγματα. Τὸ «ἐπινοεῖν» ἔχει μέσα του τὴν πονηρία. Καὶ παρακάτω λέγει ὁ ἅγιος: «μὴ ἀνεχομένη». Ἡ περιφάνεια, λέγει δὲν ἀνέχεται, δὲν χωνεύει, δὲν ὑποφέρει «τὸ ἀρχαῖον», δηλαδὴ «τὴν παράδοση», ἀλλὰ τὴν πολεμᾶ μὲ λύσσα. Πῶς νὰ τὴν ἀνεχθεῖ ἀφοῦ τὴ μποδίζει στοὺς νεωτερισμοὺς ποὺ ἐπιθυμᾶ νὰ ἐπιδίδεται. Ἡ ὑπερηφάνεια, λοιπόν, μισεῖ «τὸ ἀρχαῖον», δηλαδὴ τὸ ἔργον τῶν εὐσεβῶν ψυχῶν ποὺ μᾶς παραδώσανε τὸν ἐξωτερικὸ χαρακτῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας μαζὶ μὲ τὸν ἐσωτερικό, γιὰ νὰ τὰ φυλάξουμε μὲ δέος καὶ μὲ ἀγάπη. Τὸ νὰ μισεῖ ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι φυσικὸ ἰδίωμά της. Ἀλλὰ τί μισεῖ; Μισεῖ «τὸ ἀρχαῖον», δηλαδὴ τὴν παράδοση.

Γιατὶ τόση παραποίηση τῆς ᾽Εκκλησιαστικῆς Ἱστορίας ;

῞Ενα ἀξιοσημείωτο γεγονός, ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ ᾽Αρχιεπισκόπου Κύπρου στὴν Αἴγυπτο, εἶναι ἡ ταύτιση τῆς ᾽Εκκλησίας τῶν Κοπτῶν μὲ τὴν ᾽Εκκλησία, τὴν ὁποία ἳδρυσε ὁ Απόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Μάρκος! Εἶναι δυνατὸν ἡ ᾽Εκκλησία αὐτή, ἡ ὁποία ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της μετὰ τὴν Δ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο (451 μ. Χ.), ὓστερα ἀπὸ ἔντονη διαφωνία πρὸς τὸν ἐγκριθέντα ῞Ορο τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὴν ὓπαρξη στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ δύο φύσεων καὶ δύο θελήσεων, νὰ ἀνάγεται στοὺς ᾽Αποστολικοὺς χρόνους καὶ μάλιστα μὲ αὐτὴν ἡ Κυπριακὴ ᾽Εκκλησία νὰ ἔχει ἀναπτύξει «στενότατους δεσμούς»; ῎Αν αὐτὸ ἰσχύει, τότε ποιὸ εἶναι τὸ status τοῦ «πρεσβυγενοῦς» Πατριαρχείου ᾽Αλεξανδρείας, τὸ ὁποῖο γιὰ μᾶς εἶναι τὸ Δευτερόθρονο Πατριαρχεῖο στὰ Δίπτυχα τῆς ᾽Ορθόδοξης ᾽Εκκλησίας; Γιατὶ τόση παραποίηση τῆς ᾽Εκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καὶ τόση κατάφωρη ἀντίθεση πρὸς τὴν ᾽Ορθόδοξη Δογματικὴ διδασκαλία;

Μουσουλμάνοι εἰς τὴν Σουηδίαν: Θὰ κάνωμεν τὴν Εὐρώπην χαλιφᾶτον!


ΟΠΟΙΟΙ ἀρνοῦνται ὅτι ἡ μουσουλμανικὴ ἐποίκηση τῆς Εὐρώπης εἶναι μεθοδευμένη ὑλοποίηση καταχθονίου σχεδίου, γιὰ τὴν μετατροπή της σὲ ἰσλαμικὸ χαλιφᾶτο, ἂς διαβάσουν μὲ προσοχὴ τὴν ἀκόλουθη εἴδηση: «Μουσουλμάνοι στὴν Σουηδία σχεδιάζουν “νὰ καταλάβουν τὴν Εὐρώπη”. Ἐπίσης κατηγοροῦν τοὺς Ἑβραίους γιὰ τὰ φεμινιστικὰ κινήματα. Ἕνας ἡγέτης τῆς μουσουλμανικῆς ὀργάνωσης Hizb ut-Tahrir στὸ Rinkeby ἐντοπίστηκε ἀπὸ μία κρυφὴ κάμερα, ἐνῷ συζητοῦσε πῶς θὰ μποροῦσε νὰ καταληφθεῖ ἡ Εὐρώπη ἀπὸ τὸ Ἰσλὰμ στὸ μέλλον. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωση ἔχει γίνει πιὸ ἐνεργὴ στὴν στρατολόγηση νέων μελῶν στὴν περιοχὴ Jarva. Ἕνας δημοσιογράφος τοῦ δικτύου SVT παρευρέθηκε μὲ κρυφὴ κάμερα σὲ συναντήσεις στὸ σπίτι ἑνὸς ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς ὀργάνωσης καὶ κατέγραψε τὴ συλλογιστικὴ ποὺ παρουσιάστηκε ἐκεῖ. Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀποσπάσματα, ὁ ἡγέτης λέει στὰ Ἀραβικὰ ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ καταλάβει τὴν Εὐρώπη, ὅταν σχηματιστεῖ τὸ μουσουλμανικὸ “χαλιφᾶτο”» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Ἡ ἀφανὴς κρυπτοκρατία, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἀφανισμὸ τῆς χριστιανικῆς κληρονομιᾶς στὴν Εὐρώπη, εἶναι αὐτὴ ποὺ προωθεῖ μὲ κάθε μέσο καὶ πακτωλὸ χρημάτων τὰ καλόπαιδα τοῦ Ἰσλὰμ στὴν γηραιὰ ἤπειρο, γιὰ νὰ δώσουν τὸ τελειωτικὸ κτύπημα στὰ χριστιανικά της ὑπολείμματα, μὲ τὴ «σφραγῖδα» τοῦ Ἀλλάχ! Καὶ μία ἀποκάλυψη, ἐλάχιστα γνωστή: Τὸ Ἰσλὰμ ἦταν ἡ ἀγαπημένη θρησκεία τῶν «διαφωτιστῶν», ὅπως τοῦ διαβόητου «ἄθεου» Βολταίρου!

"Oρθ. T."

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια! Δεν κρύβεται πλέον. (βίντεο)

Χαίρετε πάντοτε.

Στο απόσπασμα του βίντεο που θα δούμε, μια δημοσιογράφος που κάνει εξωτερικό ρεπορτάζ στα Νοσοκομεία και ειδικά στις ΜΕΘ, έχει συλλέξει στοιχεία που δείχνουν το 60-70% είναι οι εμβολιασμένοι στις ΜΕΘ και το 30-40% είναι ανεμβολίαστοι!

Αυτό όπως είναι φυσικό σοκάρει τους γκεμπελιστές αργυρώνητους παρουσιαστές του συγκεκριμένου σταθμού που το μεταδίδει ζωντανά, οι οποίοι μένουν με φρίκη τρόμο στο πρόσωπο γι αυτά που δηλώνει η δημοσιογράφος του ρεπορτάζ, και στην συνέχεια κάνουν απίστευτες προσπάθειες να βρεθεί κάποιος του νεοταξικού συναφειού με άσπρη ιατρική ρόμπα για να αλλάξει τις δραματικές εντυπώσεις.

The Commemoration of the Miracle of the Theotokos Myrtidiotissis in Kythyra

Apolytikion of Theotokos Myrtidiotissis in the Fourth Tone

O come, all you people, and let us in faith clap our hands * and sing sacred songs to her who is the Mother of God, * and longingly cry aloud: * "Rejoice, O protection of all those who entreat you; * rejoice, the salvation of those who honor you with longing; * rejoice, O Lady who restored * the paralyzed man to health."