ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ (Λουκ. ιβ´ 16-21)* Αἱ περὶ πλούτου ἰδέαι τοῦ Μ. Βασιλείου -- Τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιµανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη

Εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἄφρονος πλουσίου, ποὺ θὰ ἀναγνωσθῆ τὴν προσεχῆ Κυριακήν, ὑπάρχει θαυµασία ὁµιλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἂς τὴν ἀκούσωµεν: 1. Ἡ φύσις τῶν πειρασµῶν, λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, εἶναι διπλῆ. Διότι ἢ αἱ θλίψεις βασανίζουν τὰς καρδίας, ὅπως τὸν χρυσὸν εἰς τὸ καµίνι (Σοφ. Σολ. 3,6), µὲ τὸ νὰ δοκιµάζουν διὰ τῆς ὑποµονῆς τὴν ἀκεραιότητά των ἢ πολλάκις καὶ αἱ ἴδιαι αἱ ἀφθονίαι τῆς ζωῆς γίνονται τὸ δοκιµαστήριον διὰ τοὺς περισσοτέρους. ∆ιότι ἐξ ἴσου εἶναι δύσκολον καὶ νὰ διαφυλαχθῆ ἀταπείνωτος ἡ ψυχὴ εἰς τὰς δυσκολίας καὶ νὰ µὴ ὑπερηφανευθῆ καὶ ἐκτραπῆ πρὸς ἀδικίαν εἰς τὰς εὐτυχεῖς περιστάσεις.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (8) μέρος


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Τη ΙΗ΄ (18η) Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΠΛΑΤΩΝΟΣ.                                        

Πλάτων ο μέγας και θαυμάσιος Μάρτυς ήτο από την Άγκυραν της Γαλατείας εν έτει 296, υιός γονέων ευγενών Ορθοδόξων, αδελφός δε του Αγίου Αντιόχου (ίσως του εορταζομένου κατά την εικοστήν τετάρτην του Δεκεμβρίου). Ούτος γεννηθείς και ανατραφείς με πάσαν σπουδήν και μάθησιν, εφαίνετο εις όλους συνετός και σοφώτατος. Μη υποφέρων δε να βλέπη την ασέβειαν αυξανομένην και την του Χριστού πίστιν σμικρυνομένην από τας τιμωρίας των δυσσεβών τυράννων, ηγωνίζετο ακαταπαύστως και ενεδυνάμωνε τους Χριστιανούς εις την ευσέβειαν.

π. Θεόδωρος Ζήσης, Σχολιασμός της συμφωνίας Ιερώνυμου - Τσίπρα


Η Ψευδοπαρθένος στην Βοσνία --Γράφει ο Αλέξανδρος Τζούπης

Χαίρετε εν Κυρίω. Παρακαλώ πολύ αξίζει όσοι ενδιαφέρεστε και θέλετε να δείτε τί γίνεται σε μία περιοχή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με την ονομασία Medjugorje για να δείτε πώς η ψευδοπροφήτισσα ψευδοπαρθένος των παπικών δρα. Στις δύο του μηνός κυρίως, κάθε μήνα πληθυσμοί από όλο τον κόσμο(και πολλοί άρρωστοι ή βασανισμένοι) μαζεύονται μπροστά από το άγαλμα της ψευδοπαρθένου καθότι η ψευδοπαρθένος όπως λένε εμφανίζεται και δίδει μηνύματα σε μία γυναίκα ονόματι Mirjana Dragićević. Οι εμφανίσεις ξεκίνησαν το 1981 σε 6 παιδιά από την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δυστυχώς γίνεται ξεκάθαρο ότι όπου πόλεμος και κακό η ψευδοπαρθένος με κάποιο τρόπο συνδέεται. Σήμερα οι εμφανίσεις της συνεχίζονται μόνο με την Mirjana. Πολλοί μάλιστα μαρτυρούν θαύματα όπως σταυρούς ή καρδιές στον ουρανό, παιχνίδια του ήλιου ή και θεραπείες από ασθένειες. Η παπική αίρεση έχει ακόμα υπό διερεύνηση την υπόθεση και αυτό γιατί ακόμα εξελίσσεται. Έτσι έκανε και με την Φάτιμα αλλά και με άλλες εμφανίσεις της ψευδοπαρθένου. Το ψέμα και ο προσηλυτισμός εν τω μεταξύ συνεχίζεται και η παπική αίρεση μόνο κερδισμένη βγαίνει. Δείτε παρακαλώ όσοι ενδιαφέρεστε ενδεικτικά τους τελευταίους 7 μήνες τί συμβαίνει λίγο βορειότερα από την Ελλάδα μας :

ΑΒΥΣΣΑΛΕΟΝ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ -- Αθωνικά άνθη

Ελέχθη ευφυώς ότι το θαύμα συνίσταται εις το εμμένειν. Όντως. Θαύμα είναι η διάσπασις της σχέσεως αιτίου και αποτελέσματος. Και τοιούτον θαύμα αποτελεί το γεγονός, ότι η αγία Ορθοδοξία μας εμμένει είκοσιν αιώνας εν τη Αποστολική παραδόσει. Θαύμα θαυμάτων η κεχαριτωμένη Εκκλησία μας! Τι δεν μετεβλήθη, τι δεν μετεμορφώθη, τι δεν ανετράπη κατά τον μακρότατον δίαυλον των αιώνων τούτων; Θεσμοί, φιλοσοφίαι, ιδέαι, συστήματα, καθεστώτα, έθνη, ο κόσμος ολόκληρος. Πάντα ηλλοιώθησαν. Και μόνη η Εκκλησία έμεινεν αρραγής, αμετάβλητος, υπερφυσικόν πράγμα και θέαμα μέσα εις την ρέουσαν του βίου τούτου διάβασιν. Ιδού το θαύμα. «Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη Εκκλησία και ουκ έπεσε· τεθεμελίωτο γαρ επί την πέτραν». Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία, λοιπόν, μένει εις τον αιώνα και «πύλαι άδου ου κατισχύσουσι». Πίπτουσι μόνον οι άνθρωποι. Εάν δε είπητε ότι έπεσαν και Εκκλησίαι, θ’ απαντήσωμεν: Εκκλησίαι, ναι,-- ως σύνολα ανθρώπων. Η Εκκλησία ποτέ, ως διδασκαλία, ως θεσμός θεοφύτευτος και ως σώζουσα πνευματική Κιβωτός, ως Θεανθρώπινον Σώμα.  

ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στις 21 Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν εἴσοδο εἰς τό ναό τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας. Οἱ Ἅγιοι Προπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα πέρασαν σχεδόν ὅλη τήν ζωή τους προσευχόμενοι πρός τόν Κύριο νά τούς χαρίση παιδί μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι, ἄν εἰσακούονταν θά τό ἀφιέρωναν ἀμέσως στόν Θεό. Πράγματι ὁ Θεός εἰσάκουσε τίς προσευχές τους καί τούς προσέφερε σέ μεγάλη ἡλικία τήν Κυρία Θεοτόκο, ἡ ὁποία θά ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἀναπλάσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἔτσι σέ ἡλικία τριῶν χρόνων οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας μας τήν ὁδήγησαν στόν νομικό ναό, γιά νά τήν παραδώσουν στούς ἱερεῖς καί μάλιστα στόν ἀρχιερέα Ζαχαρία, ὥστε νά ἐκπληρωθῆ ἡ ὑπόσχεσή τους ἀπέναντι στόν Θεό.

Ontario PC Party passes resolution to not recognize gender identity

The Ontario PC Party has passed resolution to no longer recognize gender identity theory, sources tell Global News.
The vote happened Saturday morning, during the party's three-day convention in Toronto.

READ MORE: Andrew Scheer to speak on second day of Ontario PC convention

The resolution says gender identity theory is "A highly controversial, unscientific 'liberal ideology'; and, as such, that an Ontario PC Government will remove the teaching and promotion of 'gender identity theory' from Ontario schools and its curriculum."
The vote was adopted as a party policy and is not binding government policy.

The policy, named Resolution R4, was proposed by Tanya Granic Allen, a former Ontario PC candidate in the June general election who was ousted following what the Ontario Liberals called "homophobic" comments in a 2014 video.

π. Γεώργιος Μεταλληνός για τον Παπουλάκο και Κοσμά Φλαμιάτο:

Ο αιδεσιμ. πρωτοπρ. π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής και έγκριτος και αυτός επιστήμων αντιλέγει: «μορφές, όπως ο Χριστοφόρος Παναγιωτόπουλος (Παπουλάκος) και ο Κοσμάς Φλαμιάτος, φαίνονται πολύ διαφορετικά σήμερα απ’ ότι στα μαθητικά μας χρόνια, που μας είχαν μάθει να τούς βλέπουμε «ως αμαθείς» και φανατικούς, «των οποίων η μνήμη ταχέως εσβήσθη»! Γιατί όπως η σύγχρονη έρευνα αποκαλύπτει, τίποτε δεν είναι περισσότερο αναληθές από αυτό. Και οι δύο αυτοί αγωνιστές όχι μόνο δεν λησμονήθηκαν από το Λαό μας, αλλά θα τολμήσουμε να πούμε ότι η δυναμική, που ανέπτυξαν στη λαϊκή συνείδηση, υπήρξε μεγαλύτερη μετά το θάνατό τους, απ’ όσο κατά τη διάρκεια του αγώνα τους. Ο άκρατος όμως ρασιοναλισμός συνετέλεσε παλαιότερα – και αυτό ήταν αμαρτία περισσότερο της εποχής απόσο των προσώπων – να μη βλέπουμε την αληθινή εικόνα των λαϊκών αυτών ευαγγελιστών, όπως οι Φαρισαίοι δεν «μπορούσαν» να «ίδουν» τα θαύματα του Χριστού. Σήμερα όμως φθάσαμε στο σημείο να συντάσσονται διδακτορικές διατριβές για τα πρόσωπα αυτά και τη δράση τους, για να μελετηθούν τα λαϊκά κινήματα του 19ου αιώνα σε όλες τις διαστάσεις τους, με ευρεία χρήση και των αρχειακών πηγών, που, όπως αποδεικνύεται, είναι πολύ πλουσιώτερες απόσο μπορούσαμε να φαντασθούμε…

Μη χαϊδεύετε άλλο τον Ράμα. Πάρτε αντίμετρα που πονούν -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Το δικτατορικό καθεστώς της Αλβανίας συνεχίζει το ασίγαστο μένος του κατά παντός ελληνικού. Με μια ηλίθια απόφαση που διακρίνει μόνο ένα κράτος – συμμορία, ποτέ ένα κράτος δικαίου,  το αλβανικό ΥπΕξ χαρακτήρισε τη γνωστή αγωνίστρια Κυπρία ευρωβουλευτή Ελένη Θεοχάρους persona non grata. Είναι η υψηλότερη τιμητική διάκριση για την πολιτικό.

«Γυνή ανδρεία» στην αριστοτελική έκφραση η Ελένη δήλωσε:
«Δεν πρόκειται να κάμψουν ούτε την αντίστασή μου, ούτε τη βούλησή μου, ούτε το πάθος μου για κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των φρικτά καταπιεσμένων Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου».

Σημαδιακή η εποχή μας όπως «τω καιρώ εκείνω» της Παλαιάς Διαθήκης  οπότε «δια το μη είναι άνδρας εν Ιερουσαλήμ εβασίλευσε Δεβόρα η γυνή»(Κριταί, 4,9 & 5) και τώρα «διά το μη είναι άνδρας εν Ελλάδι και Κύπρω έδρασεν Ελένη η Θεοχάρους».
Προηγήθηκε το τρομώδες παραλήρημα τού αλβανού πρωθυπουργού, ο οποίος μη λαμβάνοντας τη παραμικρή προειδοποίηση από τους δικούς μας εκστασιάζεται στον κύβο και εκτροχιάζεται τελείως. Άλλωστε, όπως έχει γραφεί σε αλβανικά έντυπα, ο άνθρωπός τους έχει βαρύ ιστορικό σχιζοφρένειας, γεγονός που εξηγεί και τους χυδαίους χαρακτηρισμούς «γαϊδούρια», «γουρούνια», που χρησιμοποίησε για τους Ελλαδίτες και Βορειοηπειρώτες που τίμησαν την εκφορά τού Κωνσταντίνου Κατσίφα.

Α. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -- Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 17Νοεμβρίου 2018

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ὡς μέλος τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατέθεσε τά ἀκόλουθα δύο ὑπομνήματα στήν συγκληθεῖσα Ἱεραρχία:

Α. Γιά τίς προτάσεις ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος πού σχετίζονται μέ τήν Ἐκκλησία

Β. Γιά τό πλαίσιο συμφωνίας Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

 16 Νοεμβρίου 2018
Μακαριώτατε,
               Σεβασμιώτατοι,

Ἀναφερόμενος εἰς τήν παρουσιασθεῖσα πρότασι ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ἐπάγομαι τά κάτωθι: