+π.Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : Ορθόδοξος και Βατικάνιος Συμφωνία περί Ουνίας Μπαλαμάντ Λίβανος, Ιούλιος 1993.


Το Ερώτημα

http://www.romanity.org/htm/im/w.gif
 66) Ο μόνος σκοπός της διατυπώσεως των δογμάτων από Οικουμενικάς και Τοπικάς Συνόδους ήτο και είναι η διαφύλαξις των πιστών εντός της θεραπευτικής αυτής αγωγής, της καθάρσεως και του φωτισμού της καρδίας και του δοξασμού/θεώσεως και από κομπογιαννίτες μη ορθοδόξους και τυπικά ορθοδόξους ιατρούς. Τούτο επειδή "πάντες γαρ ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού..." (Ρωμ. 3:23). Αι διατυπώσεις των δογμάτων ουδεμίαν σχέσιν έχουν με θεολογικόν ή φιλοσοφικόν στοχασμόν. Η αρώστεια του ανθρώπου συνίσταται εις τον σκοτασμόν του πνεύματος εις την καρδίαν που αρχίζει να θεραπεύεται με την αδιάλειπτον προσευχήν, και όχι με στοχασμούς θεολογικο-φιλοσοφικούς. Τούτο διότι ουδεμία ομοιότης υπάρχει μεταξύ του ακτίστου Θεού και των κτισμάτων Του και επομένως "Θεόν φράσαι αδύνατον, νοήσαι δε αδυνατώτερον" όπως δογματίζουν οι προφήται, οι απόστολοι και οι πατέρες κατά το ρητόν του Γρηγορίου του Θεολόγου. Δια τούτο οι περί Θεού και ανθρώπου στοχασμοί του Αυγουστίνου και των Φραγκο-Λατίνων Σχολαστικών, βάσει της analogia entis και της analogia fidei, είναι παντελώς ξένοι προς την Βιβιλικήν και Πατερικήν παράδοσιν. Σήμερον θεωρούνται μάλιστα ως γνωρίσματα νοητικώς καθυστερουμένων τινων θρησκολήπτων.
           
       Συνεχίζεται.

O Συναξαριστής της ημέρας


Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Θεοδώρας οσίας, Ευφροσύνου μαγείρου, Ευανθίας.

Καταγόταν π τν λεξάνδρεια στ χρόνια το βασιλι Ζήνωνος (474 – 490) κα ταν συνεζευγμένη μ εσεβ νδρα, τν Παφνούτιο. ζω τς Θεοδώρας ταν τίμια, νάρετη κα φοσιωμένη στν σύζυγό της. μως, μισόκαλος διάβολος, σ κάποια στιγμ δυναμίας τς Θεοδώρας, τν σπρωξε κρυφ στν μοιχεία. Κανες δν τν εδε. Κανες δν τ μαθε. Μποροσε, πομένως, ν συνεχίσει ρμονικ τν ζωή της μ τν σύζυγό της. ταν, μως, κουσε τ λόγια του Εαγγελίου, μ τ ποία Κύριος διδάσκει τι «οκ στ κρυπτόν, ο φανερν γενήσεται», δν πάρχει, δηλαδή, κρυφό, τ ποο δν θ γίνει φανερ στ μέλλον, σκέφθηκε τ βάθος τς μαρτίας της κα κλαψε πικρά.
Ντύθηκε πειτα νδρικά, πγε σ μοναστρι κα κάρη μοναχς μ τ νομα Θεόδωρος. κε, μέρα – νύκτα μετανοοσε κα κλαιγε τν μαρτία της. Μετ π δυ χρόνια, συκοφαντήθηκε τι πόρνευσε μ γυνακα, ταν φεραν να νεογέννητο μωράκι ξω π τν πόρτα το μοναστηριο. Τότε Θεοδώρα πρε τ βρέφος κα γι πτ λόκληρα χρόνια, ξω π τ μοναστρι μ διάφορες κακουχίες, τ νέθρεψε σν δικό της.
ταν πανλθε στ μοναστρι, τ ταλαιπωρημένο σμά της μετ π λίγο καιρ ξεψύχησε. Τότε ο μοναχοί, ταν διαπίστωσαν τ φλο της, θαύμασαν κα λοι μαζ δόξασαν τ Θεό.

Η Αποτείχιση του π. Σταύρου Βαΐου (Επιστολή)


........Με την παύση του μνημοσύνου του ονόματός σας, Σεβασμιώτατε, νομίζω, ότι δεν έχω παρεκτραπεί καθόλου από την «κανονική εκκλησιαστική οδό», για τους εξής λόγους. Την «κανονική εκκλησιαστική οδό» ορίζει η Αγία Γραφή, και οι Πατέρες οι οποίοι λένε: 

α. Ο Απόστολος Παύλος μιλώντας στους πρεσβυτέρους της Εφέσου λέει μεταξύ άλλων και τα εξής: «εγώ οίδα τούτο ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου. Και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών». Δηλ. μέσα από την Εκκλησία, από τους ηγέτες της Εκκλησίας, θα ξεπηδήσουν άτομα, που θα λαλούν διεστραμμένα, που θα είναι αιρετικοί. Και πράγματι οι περισσότεροι αιρετικοί στην ιστορία της Εκκλησίας ήταν κληρικοί, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, Πατριάρχες! 

β. Ο άγιος Ιγνάτιος στην επιστολή προς τον άγιο Πολύκαρπο γράφει: «Πας ο λέγων παρά τα διατεταγμένα καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν σημεία ποιή, καν προφητεύη, λύκος φαινέσθω εν προβάτου δορά, προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος»!
 
Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κληρικοί, οι οποίοι θα είναι «λύκοι βαρείς»! Θα μιλούν διεστραμμένα, δηλαδή κακόδοξα. Όταν οι κληρικοί αυτοί είναι επίσκοποι, τότε και οι πιστοί που τους ακολουθούν, καθίστανται και αυτοί κακόδοξοι, καίτοι μπορεί οι ίδιοι να έχουν ορθόδοξο φρόνημα.. Εάν όλοι οι επίσκοποι της Εκκλησίας καταστούν κακόδοξοι, τότε η Εκκλησία αυτή παύει να είναι Ορθόδοξη. Γίνεται αιρετική! Για το λόγο αυτό ο Κύριος είπε το φοβερό εκείνο λόγο «άρα ελθών ο υιός του ανθρώπου ευρήσει την πίστιν επί της γης;»
 

3. Πρέπει να σημειωθεί ότι κακόδοξος καθίσταται κάποιος, όχι μόνο πρωτογενώς, όταν δηλ. ο ίδιος κηρύττει, ή αποδέχεται κάποια αιρετική διδασκαλία, αλλά και όταν «κοινωνεί» με αιρετικούς, όπως είναι οι ποιμένες του.
 
α. Το μνημόσυνο του ονόματος του επισκόπου από κληρικό υποδηλώνει την μεταξύ τους «κοινωνία». Γι’ αυτό, ο Άτλας της Ορθοδοξίας, ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, λέει: «…πολύς εστιν ο του μνημοσύνου λόγος και ουχί μικρός, διότι εκείνοι μνημονεύονται επ’ εκκλησίαις, όσοι εισί Ορθόδοξοι και κοινωνικοί προς την αυτήν εκκλησίαν. Οι δε ακοινώνητοι ούτε μνημονεύονται, ούτε γαρ έχει άδεια τις των ιερωμένων εύχεσθαι επ’ εκκλησίαις»! Ο ίδιος δε άγιος Μάρκος, πιεζόμενος να μνημονεύσει τον Λατινόφρονα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη, είπε: «Εκφεύγειν άπασι τρόποις την κοινωνίαν αυτού ( του Πατριάρχου) και μήτε συλλειτουργείν αυτώ, μήτε μνημονεύειν όλως αυτού, μήτε αρχιερέα τούτον αλλά λύκον και μισθωτόν ηγείσθαι».
 

β. Οι αγιορείτες Πατέρες τον 13ο αιώνα, όταν πιέζονταν να μνημονεύσουν τον Λατινόφρονα Πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο, σε επιστολή τους προς τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγο, έγραψαν: «μολυσμόν έχει η κοινωνία, εκ μόνου του αναφέρειν αυτόν, καν ορθόδοξος είη ο αναφέρων»!
 

γ. Αλλά, και όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας ομόφωνα παραγγέλλουν, λέγοντας «Άπαντες οι της Εκκλησίας διδάσκαλοι, πάσαι αι Σύνοδοι, πάσαι αι θείαι γραφαί, φεύγειν τους ετερόφρονας παραινούσι και της αυτών κοινωνίας διϊστασθαι» (
P.G. 160, 105C). 

δ. Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος αποφαίνεται: «Τοις κοινωνούσιν εν γνώσει (τοις αιρετικοίς) ανάθεμα» (
P.G. .13, 128) 

ε. Οι Αποστολικές Διαταγές προτρέπουν: «Ώσπερ γαρ τω καλώ ποιμένι το μη ακολουθούν πρόβατον λύκοις έκκειται εις διαφθοράν. Ούτω τω πονηρώ ποιμένι το ακολουθούν πρόδηλον έχει τον θάνατον ότι κατατρώξεται αυτό. Διό φευκτέον από των φθορέων ποιμένων (Αποστολικαί Διαταγαί Β΄ ιθ΄)
 

στ. Ο Μέγας Αθανάσιος συμβουλεύει: «Βαδίζοντες την απλανή και ζωηφόρον οδόν , οφθαλμόν μεν εκκόψωμεν σκανδαλίζοντα, μη τον αισθητόν…αλλά τον νοητόν. Οίον εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφωνται, και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρη αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γαρ εστιν άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή μετ’ αυτούς εμβληθήναι, ως μετά Άννα και Καϊάφα, εις την γέεναν του πυρός…ίνα η Εκκλησία ασκανδαλίστως συναγομένη διαφυλαχθήσεται»( ΒΕΠΕΣ 31, 311)
 

ζ. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Κρείττον γαρ ουδενός άγεσθαι. Πως ουν ο Παύλος φησί “πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών” ανωτέρω ειπών, “:ων αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής, μιμείσθε την πίστιν”, τότε είπε “πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε;” Τι ουν φησίν; Όταν πονηρός ή, μη πειθώμεθα; Πονηρός πώς λέγεις; Ει μεν πίστεως ένεκεν, φύγε αυτόν και παραίτησαι, μη μόνον αν άνθρωπος ή, αλλά και άγγελος εξ ουρανού κατιών» (
P.G. 63 , σελ.231 επ.). 

η. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης ορίζει: «Εχθρούς γαρ Θεού ο Χρυσόστομος ου μόνον τους αιρετικούς, αλλά και τους τοιούτοις κοινωνούντας μεγάλη τη φωνή απεφήνατο» (
P.G. 99, 1049A) ! 
Ο αυτός άγιος Θεόδωρος Στουδίτης θεωρεί «προδοσίαν της Ορθοδόξου Ομολογίας» το να παραμένει κάποιος εν κοινωνία με τον κακοδοξούντα επίσκοπόν του (
P.G. 99, 1365)! 
Ο ίδιος πάλι άγιος Θεόδωρος Στουδίτης λέει: «Έχουμε παραγγελία από τον Απ. Παύλο να θεωρούμε απαραδέκτους στον άγιο κλήρο αυτούς τους ποιμένες, που διδάσκουν διαφορετικά από όσα παραλάβαμε από τους αγίους Πατέρες και τις άγιες Συνόδους»!
 ..........

O ήρωας Στρατηγός Μακρυγιάννης :


Μάθαινα από ανθρώπους τίμιους ότι η κατήχηση των ξένων εναντίον της θρησκείας μας προοδεύει. Τότε κάπνισαν τα μάτια μου. Πάγω εις τον Κωλέτη και του λέγω: Δεν μας αφήνεις πλέον ησύχους να ζήσουμεν εδώ εις την ματοκυλισμένην μας πατρίδα με την θρησκεία μας, αλλά μας τζαλαπατάς και μας διαιρείς. Γνωρίζομεν τις ενέργειες τις μυστικές των ξένων όπου εργάζονται δια την θρησκείαν μας, θρησκείαν δεν αλλάζομεν εμείς, ούτε την πουλούμεν. Τώρα θα γένης κομμάτια απ’ αυτά που εργάζεσαι εσύ με τους όμοιούς σου κι αφήνεις και τους ξένους κι εργάζονται δια την θρησκείαν μας. 
Μου λέγει : Η Κυβέρνηση πρέπει να λάβη μέτρα δια σένα. Του είπα, κουσούρι να μην κάμης εσύ και η κυβέρνησή σου! Σηκώθηκα κι έφυγα. Τότε έστειλε στρατιώτες, την νύκτα, μου τριγύριζαν το σπίτι. Έρχονταν πάντοτε άνθρωποι και μόλεγαν να φυλαχτώ, ότι θα με σκοτώσουνε, ότι έχω πολλούς οχτρούς. Τους λέγω : οχτρούς αν τους έκαμα, δε λυπώμαι, ότι κακό κανενού δεν έκαμα δια το νιτερέσιόν μου. Όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και την θρησκείαν μου, θα μιλήσω, θα ενεργήσω κι ό,τι θέλουν ας μου κάμουν.

Μέσα και στη σωματεμπορία οι «κακόμοιροι οικονομικοί μετανάστες»!


10/09/12

Παρά τις παραπλανητικές κραυγές των γνωστών «αλληλέγγυων», πως οι «κακόμοιροι οικονομικοί μετανάστες» που έχουν εισβάλει στην πατρίδα μας είναι… αγγελούδια και αδίκως τους κατηγορούμε, άλλα αποδεικνύονται από το καθημερινό αστυνομικό δελτίο. Πως οι «κακόμοιροι κ.τ.λ.» είναι βαθιά χωμένοι μέσα σ’ όλα τα είδη της εγκληματικότητας.

Μια τριμελή, λοιπόν, σπείρα μαστροπών εξάρθρωσε η αστυνομία στη Χαλκίδα. Και οι τρεις προαγωγοί ήταν «κακόμοιροι κ.τ.λ.», οι δύο από το Πακιστάν, ηλικίας 41 και 37 ετών αντιστοίχως, κι ο άλλος από την Ρουμανία (μέλος της γνωστής «ευπαθούς» ομάδας), ο οποίος μάλιστα είναι ανήλικος (17χρονος!). Η κοπέλα που εξέδιδαν ήταν μια 26χρονη από την Ρουμανία. Η σύλληψη έγινε όταν αστυνομικός προσποιούμενος τον πελάτη ήρθε σε συνεννόηση με τον 17χρονο και στο ραντεβού το οποίο έκλεισαν τους πλήρωσε με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Μόλις έκλεισε η «αγοραπωλησία» επενέβησαν άλλοι αστυνομικοί και συνέλαβαν τους «κακόμοιρους κ.τ.λ.».

Κι ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από τους «υπερασπιστές», «αλληλέγγυους» κ.λπ. προστάτες των λαθρομεταναστών. Ούτε μια τόση δα ανακοινωσούλα, έστω από τις… φεμινίστριες των ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ, που όπως φαίνεται το δράμα της 26χρονης δεν τους συγκίνησε καθόλου. Ενώ αν ήταν Έλληνες αυτοί που την πουλούσαν, θα τους συγκινούσε πολύ… Πιάστηκαν κατάσκοποι στην Λήμνο - Βάσεις πυραύλων & οδοί πρόσβασης οι στόχοι τους!

10/09/12
Με ιδιαίτερα λεπτομερές ως προς τις απεικονίσεις, οπτικοακουστικό υλικό που ελήφθη με την χρήση διάφορων σύγχρονων ηλεκτροοπτικών μέσων, ακόμα και νυκτερινών καμερών συνελήφθησαν για κατασκοπεία στο Πλατύ της Λήμνου, δύο άτομα από την Τσεχία ηλικίας 28 και 33 ετών. Ήδη έχει σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος τους και η υπόθεση από πηγές των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών χαρακτηρίζεται ως "ιδιαίτερα σοβαρή".


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more


Πάνω από την πεπερασμένη και πτωτική ανθρώπινη λογική.

Ο ορθολογισμός αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια του ανθρώπου να προσεγγίσει τον Τριαδικό Θεό και τις άκτιστες ενέργειές Του, μέρος των οποίων είναι και τα θαύματα. Τα θαύματα του Θεού, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Θεός, γίνονται αποδεκτά ή απορρίπτονται. Λογική ή «επιστημονική» εξήγηση γι' αυτά δεν υπάρχει αφού τα θαύματα δεν είναι κάτι παράλογο, αλλά κάτι υπέρλογο, κάτι δηλαδή πάνω από την πεπερασμένη και πτωτική ανθρώπινη λογική. 

MHNYMA Του ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Ιερωνύμου Β’


Προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων
Με την ευκαιρία της ενάρξεως του Νέου Σχολικού έτους 2012-13
Αγαπητά μου παιδιά,
Ίσως την ώρα που θα διαβάζονται αυτές οι γραμμές να μην τις ακούτε. Ο θόρυβος της νέας συνάντησης, η χαρά και η προσδοκία μιας ομορφότερης χρονιάς από την προηγούμενη είναι πιθανό να καλύπτουν τη δική μου φωνή. Δεν πειράζει. Γιατί στέκομαι αμήχανα μπροστά στο νεφελώδη ορίζοντα του μέλλοντός σας. Η γενιά μας δεν στάθηκε στο ύψος της αποστολής της.
Είναι φυσικό να ακούγεται η  αμφισβήτησή σας σαν  κραυγή όπως την περιγράφει ο Αισχύλος: «Μην προσπαθείς από συμπόνια με ψεύτικα να με ζεστάνεις λόγια. γιατί θαρρώ πως άλλο δεν υπάρχει  τόσο χειρότερο κακό από το ψέμα» .
Δικαιολογημένα ίσως. Οι παροτρύνσεις μας πώς να γίνουν πιστευτές αν δεν έχετε διαπιστώσει την ειλικρίνειά τους; Σε ποιόν ορίζοντα να προσανατολιστείτε όταν η γενιά μας στήριξε τη προοπτική της, την ίδια της τη ζωή σε θεμέλια που αποδείχθηκαν όχι μόνο προσωρινά αλλά και ψεύτικα;
Υπήρξαν, αλλά και υπάρχουν, όμως άνθρωποι αληθινοί οι οποίοι με τον καθαρό βίο και το λόγο τους στήριξαν τους άλλους. 
« Καλύτερα  να έχεις στη χώρα σου σχολείο ελληνικό, παρά να έχεις βρύσες και ποταμούς,διατί η βρύση ποτίζει το σώμα ενώ το σχολείο ποτίζει την ψυχή… Τα πάντα από το σχολείο τα μανθάνομεν, διατί  χωρίς το σχολείον περιπατούμε στο σκοτάδι» , δίδασκε ο Αγ.Κοσμάς ο Αιτωλός.
Ο μοναδικός τρόπος που έχουμε για να προστατευτούμε είναι να αγαπήσουμε ξανά, να  δημιουργήσουμε και πάλι, να διψάσουμε για αλήθεια, να ομορφύνουμε την ψυχή μας, να τη φωτίσουμε με το Φως της Πίστης «πέρα από τη ζωή μου και τη ζωή σας. Πέρα πολύ.» 
Αγαπητά μου παιδιά,
Αντικρίστε το σχολείο σας με τα μάτια της δημιουργίας, αναζητήστε τη γνώση που θεμελιώνει ελπίδα και προοπτική. Υπάρχει στα βιβλία σας καλά κρυμμένη αλλά εύκολα μπορείτε να την ανακαλύψετε.
Αρκεί να ταξιδέψετε, να διαβάσετε, να αμφισβητήσετε, να ακούσετε μουσική, να βρείτε το μεγαλείο που σας έχει δωρίσει ο Θεός, στην καρδιά σας.
Καλή και ευλογημένη χρονιά

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Ο  Θεάνθρωπος εξ ίσου πραγματικώς έδειξε και τον Θεόν εν τη τελειότητί Του και τον άνθρωπον εν τη τελειότητί του. Όταν εξετάσωμεν αμερολήπτως την ιστορίαν του ανθρωπίνου γένους, πρέπει να ομολογήσωμεν ότι εις το γένος των ανθρώπων δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από τον Ιησούν. Τούτο δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε καλύτερος Θεός από τον Ιησούν. Διότι ο Ιησούς μόνον ως Θεάνθρωπος ήτο και είναι ο καλύτερος άνθρωπος, δηλ. άνθρωπος άνευ αμαρτίας, άνευ του κακού. Και μόνον ως τοιούτος, δηλ. ως Μόνος Αναμάρτητος, ηδύνατο ο Χριστός να ερωτήση αφόβως τους μεγαλυτέρους εχθρούς Του: «Τις εξ υμών ελέγχει με περί αμαρτίας;» (Ιωάνν. 8, 46). Και ουδείς εξ αυτών ηδυνήθη να αποδείξη οιανδήποτε αμαρτίαν εις Αυτόν. Ο άνθρωπος λοιπόν άνευ αμαρτίας είναι ταυτοχρόνως και ο ιδανικώτατος και ο πραγματικώτατος άνθρωπος, διότι μόνον ως τοιούτος είναι αληθώς τέλειος, αθάνατος και αιώνιος.                                                              
Δια της Ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου εισήλθεν εις την ανθρωπίνην φύσιν η υπερτελεία Θεία Σοφία, η υπερτελεία Θεία Λογική, ο υπερτέλειος Θείος Νους. «Ο Λόγος σαρξ εγένετο» (Ιωάνν. 1, 14), τούτο σημαίνει: πάσαι αι υπερβατικαί θείαι αξίαι εισέδυσαν και ηνώθησαν εσωτερικώς (έγιναν immanent) με την ανθρωπίνην φύσιν, διότι είναι συγγενείς προς την ουσίαν της θεοειδούς ανθρωπίνης ψυχής. Όλαι αυταί αι θείαι αξίαι, σαρκωθείσαι εις τον άνθρωπον, ενώνονται τελικώς εις μίαν υπέρμετρον και ανυπέρβλητον αξίαν: εις τον Θεάνθρωπον Χριστόν. Δια τούτο ο Θεάνθρωπος είναι η πρώτη, η μεγίστη, η βασικωτάτη και η εσχάτη αξία εις τον ανθρώπινον κόσμον. Διότι τίποτε δεν είναι περισσότερον ανθρώπινον από τον Ιησούν Χριστόν, ο Οποίος προσωποποιεί εν Εαυτώ την πλέον ιδανικήν τελειότητα παντός του αληθώς ανθρωπίνου. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ως Θεάνθρωπος Αυτός είναι η τελειοτάτη σύνθεσις του θείου και του ανθρωπίνου, του εδώ και του επέκεινα, του φυσικού και του υπερφυσικού, του ενδοκοσμικού και του μεταφυσικού, του πραγματικού και του ιδανικού. Εν Αυτώ ως εν τω Θεανθρώπω επραγματοποιήθη κατά τρόπον πραγματικώτατον και διεφυλάχθη η ισορροπία μεταξύ του θείου και του ανθρωπίνου, διεσώθη δε ταυτοχρόνως η αυτονομία και του ανθρωπίνου και του θείου.  

  Συνεχίζεται.                                                                                                             

Ας σεβαστούμε επιτέλους την ΕθνεγερσίαΜειοψηφίες θορυβώδεις έχουν βάλει σκοπό να αποκόψουν τον Ελληνισμό από το ιστορικό παρελθόν του.
 Δεν είναι λίγα τα φαινόμενα ασέβειας, χλευασμού και παραποίησης της αλήθειας ως προς τη μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821. Για να βοηθήσω τη μνήμη των αναγνωστών, αναφέρω ορισμένα γεγονότα των τελευταίων ετών που στενοχώρησαν τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων. Το σχολικό βιβλίο της κ. Μ. Ρεπούση αγιοποιούσε την Τουρκοκρατία και προσπαθούσε να παρουσιάσει το παιδομάζωμα σαν ένα απλό στρατολογικό γραφείο!

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more