Στα... όπλα πάλι οι ΕσφιγμενίτεςΝέο κύκλο διώξεων εναντίον τους καταγγέλλουν οι ζηλωτές μοναχοί της Ιερής Μονής Εσφιγμένου Αγίου Ορους. Απέστειλαν επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι δικαστικός επιμελητής τούς κοινοποίησε απόφαση, με βάση την οποία πρέπει να εκκενώσουν το κονάκι του μοναστηριού που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και να το παραδώσουν στη νέα αδελφότητα, «που εν μία νυκτί», όπως καταγγέλλουν, «βαπτίστηκαν Νεοεσφιγμενίτες με εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχη».

«Δεν πρόκειται να παραδώσουμε το κονάκι, αλλά και κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο του μοναστηριού στους μοναχούς του ευρώ και της διαπλοκής. Δεν μας φοβίζουν και θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους» σημειώνει στη «δημοκρατία» ο ηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου, αρχιμανδρίτης Μεθόδιος.

ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ


Κατά το Μυστήριο της μετάνοιας, ή κατά την εξομολόγηση , η οποία είναι ένα και το αυτό, σχίζονται τα γραμμάτια, δηλαδή καταστρέφεται το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, και η Μετάληψη του Τιμίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας παρέχει τις δυνάμεις ώστε να αναγεννηθούμε πνευματικά. Μετά τη Μετάληψη, πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να διατηρήσουμε επαξίως τη Δωρεά και ο Θεός να μας δώσει τη δύναμη να μην γυρίσουμε πίσω, δηλαδή στις παλιές μας αμαρτίες.

Ο αείμνηστος αγωνιστής Ιεράρχης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος (+1984) :

...Ο 15ος Κανών της Πρωτοδευτέρας δεν αξιοί να έχη καταδικασθή υπό Οικουμενικής Συνόδου μία διδασκαλία ως αίρεσις, ίνα θεμελιωθή δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου του κηρρύσοντος ταύτην. Λέγει απλώς: "Δι' αίρεσιν τινά παρά των αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην...". Αρκεί λοιπόν και η γνώμη των επί μέρους Πατέρων! (Άλλωστε ουκ ολίγα Δόγματα φέρονται εν τη ζωή και τη πράξει και τη διδασκαλία της Εκκλησίας και δεν έτυχον διατυπώσεως παρ' ουδεμιάς Οικουμενικής Συνόδου).
...Με ερωτά ο γνωμοδοτών: Έπρεπεν ο Πατριάρχης να ηρωτήση προηγουμένως εμέ αν ενέκρινον τα διάφορα διαβήματά του; Βεβαίως όχι! Ποίος είμαι εγώ ώστε να με ερωτήση ο Πατριάρχης; Θα ήτο τραγική δι' εμέ τοιαύτη αξίωσις! Είχον όμως μίαν άλην αξίωσιν: Να ερωτήση τας Συνόδους του 867, του 879, του 1009, του 1054, του 1341, του 1347, του 1351, του 1440, του 1441, του 1443, του 1450, του 1484, του 1722, του 1727, του 1838, του 1848, του 1895, να ερωτήση τους αγίους Πατέρας και τους σοφούς Διδασκάλους της Εκκλησίας, να ερωτήση τον άγιον Φώτιον, τον ιερόν Θεοφύλακτον, τον άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν, Συμεών τον Θεσσαλονίκης, τον άγιον Μάρκον Ευγενικό, τον Ευγένιον Βούλγαριν, τον Νικηφόρον Θεοτόκην, τον άγιον Νικόδημον, τον άγιον Νεκτάριον και λοιπούς και λοιπούς και λοιπούς, να ερωτήση πολλώ μάλλον, τας σεπτάς και θεοκινήτους Οικουμενικάς Συνόδους, αι οποίαι διά των αγίων και ιερών Κανόνων των απαγορεύουν, επί ποινή καθαιρέσεως,  πάσαν συμπροσευχήν μετά αιρετικών, σχισματικών ή και ακοινωνήτων, και αν όλοι ενέκρινον τα διαβήματά του, τας δηλώσεις του, τας συμπροσευχάς του, τους εν γένει τρόπους του, τότε μάλιστα! Ουδείς θα είχε δικαίωμα να διαφωνήση, ουδείς να διαμαρτυρηθή, ουδείς να εμποδίση. Όταν όμως ο Παναγιώτατος ενεργή αντιθέτως προς Συνόδους, προς Πατέρας, προς Κανόνας, ως εάν πάντες αυτοί να μη είχον αληθινήν αγάπην και να μη ενδιεφέροντο διακαώς διά την πλήρωσιν του Κυρίου "ίνα πάντες εν ώσιν", αλλά να ήσαν πλήρεις μίσους και αδιαφορίας, τότε και ημείς δικαιούμεθα (δικαιούμεθα ή υποχρεούμεθα, εκόντες άκοντες;) να ενεργήσωμεν αντιθέτως προς τον Παναγιώτατον! Δι' ημάς υπέρ πάντα Πατριάρχην κείνται οι άγιοι Πατέρες, αι σεπταί Σύνοδοι, οι ιεροί Κανόνες. Και, ευρισκόμενοι τυχόν προ θλιβερών διλημμάτων υπακοής, θα προτιμήσωμεν (και ήδη προτιμώμεν) την υπακοήν προς τους Πατέρας, τας Συνόδους, τους Κανόνας! Λυπηρά και συγκλονιστικά τα οιαδήποτε διλήμματα, αλλ' όταν τίθενται, κάποια φευ! Η εκλογή πρέπει αφεύκτως να γίνη! Και δι' ημάς ερρίφθη ήδη ο κύβος! Ο Θεός μεθ' ημών!"

SIMONOPETRA - PSALM 110


Οικουμενισμός.


O Συναξαριστής της ημέρας.

 Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Τροφίμου Σαββατίου μαρτύρων.

Μαρτύρησαν ἐπὶ βασιλέως Πρόβου καὶ διοικητοῦ Ἀντιοχείας Ἠλιοδώρου (278 μ.Χ.).
Ὅταν λοιπὸν ὁ Τρόφιμος μὲ τὸν Σαββάτιο βρέθηκαν στὴν Ἀντιόχεια καὶ εἶδαν τὰ πολυποίκιλα ἁμαρτωλὰ ὄργια ποὺ γίνονταν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνα, δὲ συγκρατήθηκαν καὶ ἀποδοκίμασαν δημόσια τὴν ἁμαρτωλὴ αὐτὴ παραφροσύνη.
Βέβαια, γρήγορα συνελήφθησαν καὶ ὁδηγήθηκαν στὸ δικαστήριο. Θαρραλέα δήλωσαν πὼς εἶναι χριστιανοί. Τότε ὁ ἡγεμόνας Ἠλιόδωρος διέταξε καὶ τοὺς μαστίγωσαν ἀνελέητα. Τόσο, ποὺ οἱ σάρκες τους κόβονταν κομμάτια. Ἐκεῖ ὁ Σαββάτιος ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή.
Ὁ δὲ Τρόφιμος ὁδηγήθηκε σὲ ἄλλο σκληρότερο ἡγεμόνα, τὸν Διονύσιο Περώννιο. Αὐτός, ἀφοῦ τὸν ἔγδαρε μὲ σιδερένια νύχια, μισοπεθαμένο τὸν ἔριξε στὴν φυλακή. Ἐκεῖ τὸν ἐπισκέφθηκε κάποιος, βουλευτής, ὁ Δορυμέδων, ποὺ εἶδε τὸ μαρτύριό του καὶ στερεώθηκε στὴν πίστη τοῦ Χρίστου. Ὅταν τὸ ἔμαθε αὐτὸ ὁ ἡγεμόνας, βασάνισε σκληρὰ τὸν Δορυμέδοντα. Ἔπειτα, ἔριξε καὶ τοὺς δυὸ τροφὴ στὰ θηρία, μέσα στὸ ἀμφιθέατρο. Ἀλλὰ ἡ πεινασμένη ἀρκούδα καὶ ἡ αἱμοβόρα λεοπάρδαλη στάθηκαν στὰ πόδια τους σὰν ἥμερα ἀρνιά. Τὸ ἴδιο καὶ τὸ ἀγριεμένο λιοντάρι ποὺ ἐλευθέρωσαν ἀργότερα.
Γιὰ νὰ πληρωθεῖ ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «οἱ διὰ πίστεως... ἔφραξαν στόματα λεόντων». Αὐτοί, δηλαδὴ οἱ Ἅγιοι, ἐπειδὴ εἶχαν μεγάλη καὶ συνειδητὴ πίστη, βούλωσαν καὶ ἔφραξαν στόματα λιονταριῶν.
Ὅταν λοιπὸν εἶδαν ὅτι δὲν τοὺς ἄγγιξαν τὰ θηρία, ἀμέσως οἱ δήμιοι τοὺς ἀποκεφάλισαν.

Archbishop of Canterbury admits he has doubts about God (O αρχηγός της " Eκκλησίας" της Αγγλίας παραδέχεται ότι έχει αμφιβολίες για "την ύπαρξη" Θεού).

The Archbishop of Canterbury, the Most Rev Justin Welby
http://www.bbc.com/news/uk-29258631
18 September 2014 Last updated at 19:04 BST
Archbishop of Canterbury Justin Welby has said he sometimes has doubts in his belief in God.
In an interview with BBC Bristol presenter Lucy Tegg, the leader of the Church of England said he doubted in "lots of different ways".
He went on to explain that it was acceptable to occasionally have doubt, and still be a Christian.

σ.σ. Με τόση ομοφυλοφιλία που έχουν είναι δυνατόν να πιστεύουν σε Θεό...

Μνήμη Μακρυγιάννη

«… Είχα δυό αγάλματα περίφημα, μια γυναίκα κι ένα βασιλόπουλο – φαίνονταν οι φλέβες: τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν τον Πόρον, τάχαν πάρει κάτι στρατιώτες και εις τ΄ Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων· χίλια τάλλαρα γύρευαν. Άντεσα κ΄ εγώ εκεί, πέρναγα· πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα: «Αυτά και δέκα χιλιάδες τάλλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχθήτε να βγουν από την πατρίδα μας. Δι΄ αυτά πολεμήσαμεν». (Βγάζω και τους δίνω τριακόσια πενήντα τάλλαρα)· κι όταν φιλιωθούμεν με τον Κυβερνήτην, (ότι τρωγόμαστε), τα δίνω και σας δίνει ό,τι του ζητήσετε, δια να μείνουν εις την πατρίδα απάνου». Και τάχα κρυμμένα. Τότε με την αναφορά μου τα πρόσφερα του Βασιλέως να χρησιμέψουν δια την πατρίδα».

Πῶς θὰ σώσει ὁ πρωθυπουργὸς τὴν χώρα;

 Ας σκεφθοῦμε τὶ θὰ ἀπαντοῦσε ὁ Χριστὸς στὸν πρωθυπουργό, ἂν τὸν ρωτοῦσε τί πρέπει νὰ κάνει γιὰ νὰ σώσει τὴν χώρα του. Θὰ τοῦ ἔλεγε σίγουρα ὅτι πρέπει νὰ ἀκολουθήσει ὡς κυβέρνηση τὶς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ἔπραξε τὸ Βυζάντιο καὶ ἐμεγαλούργησε ἐπὶ χίλια χρόνια, καταστράφηκε δὲ ὅταν ἀποστάτησε καὶ πρόδωσε τὴν πίστη προσκυνώντας τὸν πάπα· νὰ ἀφήσει τὶς φιλίες μὲ τοὺς Ἑβραίους ποὺ Τὸν ἐσταύρωσαν, μὲ τὸ Ἰσλάμ ποὺ μέχρι σήμερα σφάζει τοὺς Χριστιανοὺς καὶ μὲ τοὺς Φράγκους τοῦ πάπα καὶ τοῦ Λουθήρου ποὺ κατέστρεψαν καὶ διέστρεψαν τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Νὰ ὑπολογίζει στὴν συμμαχία τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι στὶς συμμαχίες τῶν ἀνθρώπων. Ἂν χρειασθῆ, νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία οὔτε οἰκονομικὰ οὔτε στρατιωτικὰ μᾶς βοήθησε, ἠθικὰ δὲ μᾶς παρασύρει στὸν δικό της βόρβορο, στὴν λάσπη τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς ἀνηθικότητας. Νὰ μὴ ἐμπιστεύεται ὅλους τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τὶς συνόδους, γιατὶ καὶ Ἐκεῖνον ἀρχιερεῖς καὶ σύνοδος, παράνομα ἰουδαϊκὰ συνέδρια τὸν κατεδίκασαν. Νὰ πάρει ἀποστάσεις ἀπὸ τοὺς Ἑβραιομασόνους καὶ τὶς λέσχες τους, ποὺ νομίζουν ὅτι εἶναι δυνατοὶ καὶ θὰ νικήσουν τὴν Ἐκκλησία, ὅπως ἐνόμισαν πὼς μὲ τὴν Σταύρωση θὰ Τὸν νικοῦσαν, καὶ ἔγιναν καταγέλαστοι μὲ τὴν Ἀνάσταση.

Ορθόδοξος χριστιανικός τρόπος ευρέσεως εργασίας!

http://krufo-sxoleio.blogspot.ca/2014/09/blog-post_18.html

Ένας πνευματικός της εποχής μας σύστησε στα πνευματικά του παιδιά, που μετά την κρίση άρχισε να τα μαστίζει η ανεργία και δεν μπορούσαν να βρουν εργασία, το εξής.
Να σηκώνονται νωρίς το πρωί, την ώρα δηλαδή που θα έπρεπε να βρίσκονται στην εργασία τους, και να αρχίζουν να προσεύχονται επί 8 ώρες, όσες δηλαδή θα ήταν και το ωράριο στην δουλειά.

-Είμαι σίγουρος, τους είπε, πως ο διάβολος θα σας βρει αμέσως δουλειά, για να σταματήσετε να προσεύχεσθε! 

(σ.σ. Ωραίο!).

Η Μητρόπολη Γλυφάδας τίμησε την Σμύρνη και τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας

18.9.2014

Ιστορική Εκδήλωση με τίτλο-θέμα: «Αναπολώντας την όμορφη Σμύρνη του 1900» πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα το απόγευμα της Τετάρτης. Παρόντες στην εκδήλωση εκτός από τον Σεβασμιώτατο κ. Παύλο, ήταν ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γεώργιος Παπανικολάου, ο Εκπρόσωπος του Γενικού Προξενείου Σμύρνης Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Συκής, ο Αντιδήμαρχος Νέας Σμύρνης κ. Αθανασίου, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων κ. Γεώργιος Αρχοντάκης, η χοράρχης του Μικρασιατικού Συλλόγου Καισαριανής κ. Βιβή Βουτσελά με συνοδεία χορωδίας και ορχήστρας παραδοσιακών οργάνων, ο Ιστορικός-Μελετητής κ. Παναγιώτης Τσακίρης, η πρόεδρος των Μικρασιατών Γλυφάδας κ. Παπάζογλου, αρκετοί Κληρικοί, ο πολυμελής Βυζαντινός Χορός του Ιερού Καθεδρικού Ναού με χοράρχη τον κ. Μαρούλη και πλήθος κόσμου.

π. Ζήσης: Oι Άγιοι αναθεματίζουν τον Πάπα και εμείς τον Πάπα τον ευλογούμε!

 «Έχουμε στην εποχή μας τις αιρέσεις του Παπισμού και του Προτεσταντισμού και για τις οποίες οι εκκλησιαστικοί μας ηγέτες σιωπούν. Πολύ  μεγάλη αίρεση ο Παπισμός, 21 καινοτομίας έχει: filioque, αλάθητο, πρωτείο του Πάπα, άζυμα, καθαρτήριο πυρ, του κόσμου τις αιρέσεις και πολύ χειρότερη αίρεση ο Προτεσταντισμός. Και εμείς τι κάνουμε απέναντι αυτών των αιρέσεων; 

Εμείς τον Πάπα τον ευλογούμε... 

Τον δεχόμαστε στην Αθήνα, στο Βουκουρέστι, στην Τιφλίδα, στην Κύπρο, τώρα και στη Μόσχα ετοιμάζεται να πάει, στην Κωνσταντινούπολη – «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», «άγιος αδελφός» ο αιρετικός Πάπας, τον οποίο ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέει «Τον Πάπα να καταράσθε». Οι Άγιοι καταρώνται, αναθεματίζουν τον Πάπα και οι δικοί μας ηγέτες σήμερα;  Που είναι το αποστολικό και πατερικό τους φρόνημα, που λέει «επιτιμάν αποτόμως τους αιρετικούς».

Ταλαίπωρε Τσίπρα, αν ήξερες που πήγες. Στον Αίτιο όλων των συμφορών της ανθρωπότητος....

tsipras-pope

Βλέπεις αυτό που βλέπω; Κοίταξε πως σε κοιτάζει. Ξέρεις τι σκέπτεται; Απορεί πως ένας που έρχεται από τα χώματα της Αγιοτόκου Ελλάδος δεν γνωρίζει τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός....


Ενώ το θέμα παραμένει εις το σκότος. Ώρισαν και ημέραν εορτής δωρητών σώματος δια κοινής αποφάσεως Εκκλησίας-Πολιτείας.

Προβάλλονται απαράδεκτες αντιλήψεις.

Του αδελφού μας Κυπριανού Χριστοδουλίδη
"Ορθόδοξος Τύπος" αριθμ. φ. 917.

Εις την εποχήν του πλουραλισμού, των συναινετικών διεργασιών και των πάσης φύσεως διαλόγων, δια των οπτικοακουστικών μέσων συνήθως, είναι επόμενον κάθε είδους άποψις να γίνεται ευμενώς δεκτή. Με μίαν όμως εξαίρεσιν. Όταν δια τινος αναφοράς, γνώμης ή απόψεως, η όψις του λόγου καθίσταται ευκρινεστάτη και τα πράγματα ορίζονται ως έχουν. Τότε, εις την περίπτωσιν δηλαδή της τελικής διατυπώσεως κάποιου νοήματος δια εν συγκεκριμένον θέμα, η άποψις αυτή δεν γίνεται δεκτή. Και ο λόγος είναι διότι το «πνεύμα» του πλουραλισμού, ήγουν η επιχειρηματολογία της αντιλογίας, εκφυλίζεται και εν τέλει, ακυρώνεται. Εις την εποχήν της φαυλότητος «δεν θέλομεν τοποθετήσεις, αλλά απόψεις».
Με έκπληξιν ήκουσε ο γράφων τον ανωτέρω λόγον όταν, παρευρεθείς εις συγκέντρωσιν διαφωτίσεως του κοινού δια την δωρεάν σώματος, υπεστήριξε δια επιστημονικών επιχειρημάτων ότι ο φερόμενος ως κλινικώς νεκρός ασθενής δεν είναι νεκρός. Και διηρωτήθη ενώπιον συναδέλφων του ιατρών κατά πόσον, ο νεκρός κατά τον εγκέφαλον – μόνον –δωρητής σώματος, θνήσκει αφ΄ εαυτού ή αποθανούται υπό των ιατρών; Αποτέλεσμα της παρεμβάσεως του γράφοντος ήτο να εγερθή ευθύς ο αρμόδιος της ανθρωπιστικής συνάξεως όστις, δια να καθησυχάση το ακροατήριον, έσπευσε να δηλώση: «Δεν θέλουμε τοποθετήσεις, αλλά απόψεις». Η ζημία όμως, εγένετο. Ουδείς εκ των παρευρισκομένων, οι οποίοι προσήλθον προς διαφώτισιν και εγγραφήν εις την λίσταν της δωρεάς – ήτο άλλως τε και ο σκοπός της συναθροίσεως--, ετόλμησε να αποκτήση την ζείδωρον ταυτότητα του δωρητού.

Του Μ. Βασιλείου : Τον χριστιανό τον δοκιμάζει και τον φανερώνει ο πειρασμός με την υπομονή που θα δείξει!

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=4&t=10011

Πολλές φορές συμβαίνουν ατυχίες και θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου, ώστε και μ' αυτές να αποδειχθεί ποιοί, πλούσιοι ή φτωχοί, είναι στερεωμένοι στην πίστη και δυνατοί. Γιατί και οι δυο αυτές κατηγορίες των ανθρώπων δοκιμάζονται στην υπομονή. Στον καιρό μάλιστα των πειρασμών και των θλίψεων, μπορεί να γίνει φανερό κατά πόσο, ο πλούσιος συμπάσχει με τους άλλους. Κατά πόσο δηλαδή ελεεί και αγαπά τους αδελφούς.