Μία Επισήμανσις --- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Στις μέρες μας, που, όπως το διαπιστώνουμε, καταργούνται τα αυτονόητα και αμφισβητούνται τα αυθεντικά, δεν είναι ίσως άνευ σημασίας η επισήμανση, που επιχειρεί το παρόν σημείωμα. Πολλοί από μας, μεθυσμένοι από την αχανή αίσθηση του παγκοσμίου, υποτιμούμε και ίσως κάποτε περιφρονούμε και τσαλαπατούμε την σαφώς ορισμένη έννοια της περιορισμένης πατρίδας. Και άλλοτε πάλι, τρομοκρατημένοι από την ισοπεδωτική ορμή της παγκοσμιοποίησης επιζητούμε μία ένοχη περιχαράκωση στα στεγανά της πατρίδας, που την εκφυλίζουμε σε αντικείμενο του εθνικιστικού μας οίστρου. Κι όμως, ανάμεσα σ΄ αυτά τα δύο υπάρχει η χρυσή τομή, η μέση οδός, που επιτρέπει την αξιοπρεπή παρουσία μας στην ευρωπαϊκή και στη παγκόσμια κοινότητα και την αρμονική συμπόρευσή μας με τα άλλα έθνη, χωρίς το υποχρεωτικό γδύσιμό μας από την εθνική μας ταυτότητα. Καταρχήν, ως χριστιανοί δεν λησμονούμε ότι «ουκ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν» (Εβρ. 13: 14), διότι «ημών το πολίτευμα εν ουρανοίς υπάρχει» (Φιλ. 3: 20). Όσο, όμως, βρισκόμαστε σ΄ αυτή τη γη, «πάροικοι και παρεπίδημοι» (Α΄ Πέτρ. 2: 11) αγαπούμε και πονούμε τον τόπο, που μας φιλοξενεί. Βεβαίως, ο λόγος του Θεού διδάσκει ότι «του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής» (Ψαλμ. 23: 1).

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ / Theodoros Vasilikos - Logon Agathon and basso profondo from Romania


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

Ίδμεν τα Μωσεί τη Βάτω δεδειγμένα, Δεύρο ξένοις, θεσμοίσιν εξειργασμένα· Ως γαρ σέσωσται, πυρφορούσα Παρθένος, Σελασφόρον τεκούσα τον ευεργέτην, Ιορδάνου τε ρείθρα προσδεδεγμένα.

Ερμηνεία.


Με το Τροπάριον τούτο προσαρμόζει ο θείος Μελωδός το της Βάτου θαύμα, τόσον εις την εορτήν της Γεννήσεως του Χριστού, όσον και εις την του Βαπτίσματος ταύτην· όθεν λέγει· ημείς εγνωρίσαμεν τα παλαιά εκείνα θαύματα, τα οποία εδείχθησαν εις τον Μωϋσήν εν τη Βάτω τη εν Σινά, ότι εδώ εις την χάριν του Ευαγγελίου εξειργάσθησαν, ήγουν ετελεώθησαν με νόμους υπερφυεστέρους και παραδοξοτέρους, τόσον εν τη κοιλία της Παρθένου, όσον και εν τοις ρείθροις του Ιορδάνου· διότι καθώς εκεί η Βάτος σέσωσται: ήτοι εφυλάχθη αβλαβής, καιομένη μεν, μη χωνευομένη όμως υπό του θείου πυρός (τούτο δε ο Μελωδός ουκ είπε δια την συντομίαν αλλά αφήκε να νοήται έξωθεν), ούτω διεφυλάχθη τώρα αβλαβής η Παρθένος Μαρία, η το άϋλον πυρ δεξαμένη εν τη κοιλία της, και τεκούσα τον ευεργέτην των απάντων Θεόν, τον ως σελασφόρον Ήλιον εξ Αυτής ανατείλαντα· ομοίως εσώθησαν αβλαβή και τα ρείθρα του Ιορδάνου, τα οποία εδέχθησαν μεν και αυτά το πυρ της Θεότητος: ήτοι τον βαπτισθέντα Χριστόν τον Θεόν, δεν κατεκάησαν όμως από Αυτόν, αλλά εφυλάχθησαν άκαυστα.

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Τιμοθέου αποστόλου, Αναστασίου του Πέρσου.

Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες πού μας παρέχουν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καὶ οἱ Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁ Τιμόθεος ἦταν ὁ πιὸ ἀγαπητὸς μαθητής του καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ στενοὺς συνεργάτες τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Τὸ ὄνομά του εἶναι ἑλληνικὸ καὶ σημαίνει αὐτὸς ποὺ τιμᾶ τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ποὺ τιμᾶ ὁ Θεός.
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Τιμόθεος γεννήθηκε μᾶλλον στὰ Λύστρα τῆς Λυκαονίας ἢ πιθανὸν στὴ Δέρβη, ἀπὸ πατέρα Ἕλληνα Ἐθνικὸ καὶ μητέρα πιστὴ Ἰουδαία, προφανῶς ἐκ γενετῆς καὶ πιθανὸν προσήλυτη, ποὺ ὀνομαζόταν Εὐνίκη. Κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἦταν εὐσεβής, ὅπως καὶ ἡ μάμμη του, ἐκ μητρός, Λωΐς. Ὁ Τιμόθεος δέχθηκε ἀπὸ τὶς εὐσεβεῖς αὐτὲς γυναῖκες τὴν πρώτη θρησκευτικὴ ἀγωγὴ καὶ διδάχθηκε ἀπὸ βρέφος τὰ ἱερὰ γράμματα.

Έλεγε κάποιος Ασκητής της ερήμου :

 Όταν σκεπάσουν με παρωπίδες τα μάτια του βοδιού, περπατάει κυκλικά γύρω από το μαγγανοπήγαδο. Αν δεν τα σκεπάσουν δεν παίρνει τις στροφές. Έτσι και ο διάβολος, αν καταφέρη να σκεπάση τα μάτια του ανθρώπου, τον ταπεινώνει παρασύροντάς τον σε όλες τις αμαρτίες. Αν, όμως, φωτισθούν τα μάτια του, εύκολα μπορεί να ξεφύγη από αυτόν και να ελευθερωθή.

Στρατηγός Μακρυγιάννης : Όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και την θρησκείαν μου, θα μιλήσω, θα ενεργήσω κι ό,τι θέλουν ας μου κάμουν.

Μάθαινα από ανθρώπους τίμιους ότι η κατήχηση των ξένων εναντίον της θρησκείας μας προοδεύει. Τότε κάπνισαν τα μάτια μου. Πάγω εις τον Κωλέτη και του λέγω: Δεν μας αφήνεις πλέον ησύχους να ζήσουμεν εδώ εις την ματοκυλισμένην μας πατρίδα με την θρησκεία μας, αλλά μας τζαλαπατάς και μας διαιρείς. Γνωρίζομεν τις ενέργειες τις μυστικές των ξένων όπου εργάζονται δια την θρησκείαν μας, θρησκείαν δεν αλλάζομεν εμείς, ούτε την πουλούμεν. Τώρα θα γένης κομμάτια απ’ αυτά που εργάζεσαι εσύ με τους όμοιούς σου κι αφήνεις και τους ξένους κι εργάζονται δια την θρησκείαν μας. Μου λέγει : Η Κυβέρνηση πρέπει να λάβη μέτρα δια σένα. Του είπα, κουσούρι να μην κάμης εσύ και η κυβέρνησή σου! Σηκώθηκα κι έφυγα. Τότε έστειλε στρατιώτες, την νύκτα, μου τριγύριζαν το σπίτι. Έρχονταν πάντοτε άνθρωποι και μόλεγαν να φυλαχτώ, ότι θα με σκοτώσουνε, ότι έχω πολλούς οχτρούς. Τους λέγω : οχτρούς αν τους έκαμα, δε λυπώμαι, ότι κακό κανενού δεν έκαμα δια το νιτερέσιόν μου. Όταν μου πειράζουν την πατρίδα μου και την θρησκείαν μου, θα μιλήσω, θα ενεργήσω κι ό,τι θέλουν ας μου κάμουν.

π. Θεόδωρος Ζήσης :

…ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, μας δείχνει τον δρόμο· να δυναμώσουμε την πίστη, τις παραδόσεις, να διατρανώσουμε και να προβάλουμε την ορθόδοξη πνευματικότητα και να στείλουμε τους νέους Βαρλαάμ, δικούς μας και ξένους, εκεί που ανήκουν και τους ταιριάζει, εκεί που πήγε ντροπιασμένος ο Βαρλαάμ και διωγμένος από την Ανατολή· να προσκυνήσει τον Πάπα, όπως λέγει ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: «προσφύσας μεν εκείνω τα χείλη και το γόνυ μεθ΄ ηδονής, ως έοικε, και σεβάσματος ασπασάμενος, την δε κεφαλήν υποθείς ταις εκείνου χερσί και την εκείθεν σφραγίδα χαίρων δεξάμενος». Εμείς ούτε γόνυ θα κλίνουμε ούτε χρειαζόμαστε την ευλογία του, και λυπούμαστε, γιατί οι ηγέτες μας αποδεικνύονται μικροί μπροστά σε τόσο μεγάλα θέματα. Όσοι σέβονται τον Πάπα, ας πάνε να τον επισκεφθούν στο Βατικανό, στη Ρώμη. Στην Ορθόδοξη Ελλάδα από αιώνων είναι πρόσωπο ανεπιθύμητο· persona non grata. Ποιος θα αλλάξει την ιστορία και θα ασεβήσει εις τους αγίους και εις τα άγια; 

Νοῦν ἔχουμε;

http://krufo-sxoleio.blogspot.ca/

(ΜΑΣ ΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ)

Δόξα τῷ Θεῷ! Δόξα τῷ Θεῷ ποὺ ὑπάρχουν καὶ Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ λαϊκοὶ ποὺ τελοῦν θεῖες λειτουργίες, ἀγρυπνίες, ἰδιαίτερες προσευχὲς καὶ ἄλλες ἐν Χριστῷ συνάξεις, καὶ προσεύχονται (ἢ τοὐλάχιστον συζητοῦν ἐν ταπεινώσει καὶ γράφουν καὶ ἐνεργοῦν) γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ Γένους, ὅπως καὶ γιὰ τὶς ἐπικείμενες ἐκλογές. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ! Τοῦτο, ὄμως, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν θέλησί μας. Ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς πολιτικοὺς! Τοῦτο, πάλι, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν θέλησί τους. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς χαρίσῃ μετάνοια! Τοῦτο θὰ σημάνῃ τὴν ἀνατροπὴ τῶν σχεδίων καταστροφῆς· τὴν ἀνακοπὴ τῆς «ἐλευθέρας πτώσεως». Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς χαρίσῃ ἀγάπη καὶ ταπείνωσι, ἢ ἔστω (ἀφοῦ ἡ προαίρεσί μας εἶναι ἰσχνή) κάποιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ τὸν πλησίον! Τοῦτο θὰ μᾶς «βγάλῃ ἀπὸ τὸ καβούκι μας», θὰ σηκώσῃ λίγο τὸ κεφάλι μας ὥστε νὰ δοῦμε τὸν διπλανό μας (καὶ νὰ παύσῃ ἡ προσήλωσι στὴν δική μας γαστέρα καὶ στὰ κάτωθεν αὐτῆς) ἢ ἂν σηκωθῇ λίγο περισσότερο νὰ «δοῦμε» τὸν Θεό μας. Καὶ ἐὰν δὲν τὸ κάνουμε, ὑπάρχει περίπτωσι, ναὶ ὑπάρχει, νὰ σφαχτοῦμε μεταξύ μας, ἐὰν ἢ ὅταν τὰ πράγματα δυσκολεύσουν ἔτι περισσότερον. Θὰ πῇ κάποιος: «εἶναι δυνατόν»; Μάλιστα, εἶναι τόσο δυνατὸν ὅσον εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀφοῦ οἱ Ἰταλοὶ καὶ οἱ Γερμανοὶ, κατὰ τὸν πόλεμο, μᾶς ἔσφαξαν, μᾶς ὡδήγησαν σὲ λιμοκτονία, τρόμο καὶ ἀπελπισία καὶ μᾶς λεηλάτησαν, ἀμέσως μετὰ τὴν κατοχὴ μόνοι μας  οἱ Ἕλληνες σφαχτήκαμε μεταξύ μας...
   Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς χαρίσῃ νοῦν! Νοῦν ἀπλῶς ἢ «νοῦν Χριστοῦ»; Ὁ ἔχων «νοῦν Χριστοῦ» εἶναι ὁ διακριτικός, ὁ ἅγιος. Αὐτὸς ποὺ διέβη, «ἀθλῶν νομίμως», τὰ στάδια τῆς ἐγκρατείας καὶ ἀπαθείας, κατὰ τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή. Αὐτὸ εἶναι ὑψηλό. Νοῦν (σκέτο) ἔχουμε;
   Ἔλεγεν ὁ ἄθεος μὲν, ἀλλὰ εὐφυέστατος (μέχρι τρέλλας) Νίτσε ὁ φιλόσοφος (ἢ «φιλόζοφος») ὅτι ὁ λαὸς ποὺ δὲν έχει μνήμη δὲν ἔχει μέλλον. Λεγόμεθα χριστιανοὶ, ἀγωνιζόμεθα κατὰ τοῦ διαβόλου, τῶν αἱρέσεων, τῶν ψευδῶν θρησκειῶν, τῶν παθῶν καὶ θανασίμων καὶ συγγνωστῶν ἁμαρτιῶν, ἀλλὰ λησμονοῦμε (δεῖγμα πωρώσεως καὶ ἀνοησίας) ποιοὶ ἐπέβαλαν ἀντίχριστη καὶ ἀντεθνικὴ ἐκπαίδευσι στὰ σχολεῖα καὶ ποιοὶ ψήφισαν ἀντιχρίστους νόμους. Νομιμοποίησι ἐκτρώσεων καὶ μοιχείας, πολιτικὸ γάμο, σύμφωνο συμβιώσεως, μεταμοσχεύσεις. Ἀφαίρεσι θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες καὶ ἐνέργειες γιὰ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα τεραστίων διαστάσεων. «Ἀντιρατσιστικὸ» νόμο καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός (παρακαλῶ, θυμίστε μας σὲ σχόλια καὶ ἄλλα). Λησμονοῦμε ποιοὶ εἶναι δηλωμένοι ἄθεοι, ποιοὶ εἶναι ὑποκριταί, ποιοὶ εἶναι νεοεποχῖτες, ποιοὶ εἶναι νεοειδωλολάτρες, ποιοὶ εἶναι ἀποκρυφιστὲς, ποιοὶ εἶναι ρατσιστὲς, ποιοὶ εἶναι ἀλλόθρησκοι (καὶ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας), ποιοὶ ἐξυπηρετοῦν ξένα συμφέροντα, ποιοὶ εἶναι ἄπληστοι καὶ διεστραμμένοι. Νοῦν ἔχουμε;

   Λαὸς ὁ ὁποῖος ἔχει μνήμην Θεοῦ θὰ ἔχῃ μέλλον ἀγαθὸν καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰώνι. Ἀμὴν

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την εκκλησία

Κωνσταντίνος Χολέβας
*Υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ.


Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας ανακάλυψε εσχάτως και προεκλογικώς την τελετή του Αγιασμού των Υδάτων στον Πειραιά και μιλά δημοσίως για εξορθολογισμό των σχέσεων και όχι για χωρισμό μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Ολα αυτά είναι παραπλανητικά, διότι οι επίσημες θέσεις του κόμματός του είναι διαφορετικές. Τις θυμίζω για να γνωρίζουν και οι Ελληνες ψηφοφόροι.
Τον Φεβρουάριο του 2013 πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνέδριο με τίτλο: «Εκκλησία και Αριστερά». Εκεί ο υπεύθυνος του τομέως Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης δήλωσε ότι πρέπει να καταργηθεί η μισθοδοσία των κληρικών από το κράτος και να πληρώνονται οι κληρικοί από ειδική φορολογία, η οποία θα επιβληθεί στους ορθοδόξους Ελληνες. Μάλιστα, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τον διαχωρισμό Εκκλησίας και Πολιτείας και ότι στο πλαίσιο αυτό δεν νοείται μισθοδοσία του κλήρου. Να, λοιπόν, άλλος ένας φόρος, τον οποίο θα επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.