Ψήφισμα κληρικών Ι.Μ. Καλαβρύτων : ¨Μας πρόδωσε ο Αρχιεπίσκοπος"Κατάφερε ο Αρχιεπίσκοπος να κινητοποιήσει τους ιερείς. Ο ίδιος ζήτησε να συνομιλήσει μαζί τους και οι ιερείς εξέδωσαν ψηφίσματα που προέρχονται από όλη την Ελλάδα. Αναμένουμε να τους δοθεί η πρέπουσα προσοχή
Έκτακτες Ιερατικές Συνάξεις πραγματοποιήθηκαν σε Καλάβρυτα και Αίγιο αντίστοιχα, χθες (Δευτέρα) και σήμερα (Τρίτη), τις οποίες συνεκάλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Αμβρόσιος εξ αφορμής της αιφνιδίως ανακοινωθείσης συμφωνίας μεταξύ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τον διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας.

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (10) μέρος


Άρχεται η νηστεία του Σαρανταημέρου των Χριστουγέννων -- Περὶ νηστείας Αγίου Εφραίμ του Σύρου

Πόθησον τὴν πτωχείαν τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πλουτήσῃς ἐκεῖ τὴν αὐτοῦ θεότητα. Πόθησον τὴν καλλίστην νηστείαν, τὸ τίμιον καὶ θεάρεστον πρᾶγμα. Νηστεία ὄχημα πρὸς οὐρανόν. Νηστεία προφήτας γεννᾷ, νομοθέτας σοφίζει. Νηστεία ψυχῆς ἀγαθὸν φυλακτήριον, σώματος σύνοικος ἀσφαλής. Νηστεία ὅπλον ἀριστεύουσιν, ἀθληταῖς γυμνάσιον. Νηστεία πειρασμοὺς ἀποκρούεται, ἀλείφει πρὸς εὐσέβειαν· νήψεως σύνοικος, σωφροσύνης δημιουργός. Νηστεία ἐν πολέμοις ἀνδραγάθημα. Νηστεία ἔσβεσε δύναμιν πυρός· νηστεία ἔφραξε στόματα λεόντων· νηστεία προσευχὴν εἰς οὐρανὸν ἀναπέμπει. Νηστεία ὑγιείας μήτηρ. Νηστεία νεότητος παιδαγωγία, πρεσβύταις κόσμησις, ἀγαθὴ συνοδοιπόρος οδοιπόροις.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Τη ΙΕ΄ (15η) Νοεμβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών ΓΟΥΡΙΑ, ΣΑΜΩΝΑ και ΑΒΙΒΟΥ.                                                                                                               

Γουρίας και Σαμωνάς οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν από τα όρια της πόλεως Εδέσσης, έζων δε κατά τον ένατον χρόνον της βασιλείας του Διοκλητιανού, εν έτει τγ΄ (303), ότε είχεν εγερθή μέγας και φοβερός κατά των Χριστιανών διωγμός. Τον καιρόν εκείνον οι ευλαβείς και ενάρετοι ούτοι άνδρες κατώκουν μακράν από τας πόλεις, σπουδάζοντες μόνον πως να αρέσωσιν εις τον Θεόν και φυλάσσοντες αυτού τα προστάγματα άπαντα· εις δε την αγάπην και εγκράτειαν ήτο ο Γουρίας τόσον επιμελητής άοκνος, ώστε οι εγχώριοι τον επωνόμαζον εγκρατή, ομοίως και ο Σαμωνάς είχεν όλον τον πόθον του εις τον Θεόν, τον Γουρίαν μιμούμενος.

Δια να εννοήση δε ο καθείς πόσον μισητή υπήρξε δια την Μητέρα του Θεού η βλάσφημος αίρεσις του Νεστορίου

Θα αναφέρωμεν εδώ, την ιστορίαν την οποίαν διηγούνται οι πατέρες του Λειμωναρίου Σωφρόνιος και Ιωάννης, οι οποίοι γράφουν ούτως: 

Επήγαμεν εις τον αββάν Κυριακόν τον πρεσβύτερον της Λαύρας του Καλαμώνος, ήτις κείται πλησίον του Ιορδάνου, ο οποίος μας είπε ταύτα. Εν μια των ημερών είδον καθ’ ύπνους την Κυρίαν Θεοτόκον με λαμπρόν και φωτεινόν πρόσωπον, ενδεδυμένην με πορφυρούν ιμάτιον και ακολουθουμένην από δύο ιεροπρεπείς άνδρας, η οποία εστέκετο έξω από το κελλίον μου· εγώ δε εγνώρισα ότι είναι η Δέσποινα Θεοτόκος, και ότι οι δύο άνδρες οι συν Αυτή ήταν οι Άγιοι Ιωάννης ο Βαπτιστής και Ιωάννης ο Θεολόγος. Όθεν εξήλθον από το κελλίον μου και προσκυνήσας την Κυρίαν Θεοτόκον, παρεκάλουν Αυτήν να εισέλθη δια να ευλογήση το κελλίον μου· η δε Θεοτόκος δεν έστεργε παντελώς· επειδή δε εγώ πολλήν ώραν παρεκάλουν Αυτήν λέγων, «μη αποστραφήτω, ω Δέσποινα, ο δούλος Σου εντροπιασμένος από Σου και ωνειδισμένος» και άλλα παρόμοια, Εκείνη βλέπουσα προς εμέ απεκρίθη μοι λέγουσα· «έχεις τον εχθρόν μου μέσα εις το κελλίον σου και πως ζητείς να εισέλθω εις συτό»; Και τούτο ειπούσα έγινε άφαντος.

Τρομοκρατούν τους Αρχιερείς!


Τις τελευταίες ημέρες στις εφημερίδες κυκλοφορεί πως το επιχείρημα του Αρχιεπισκόπου υπέρ της «συμφωνίας» θα είναι ότι σε περίπτωση που αυτή απορριφθεί από την Ιεραρχία η Πολιτεία θα απολύσει σχεδόν 3.000 κληρικούς.

«Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες, δυσσεβοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες...[1]» -- ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ἡ σωτήριος δωρεά τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Πατρός. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός, διά τοῦ Υἱοῦ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, μεταφράζεται ὡς ἡ μόνη καί μοναδική Ἀλήθεια ἐπί τῆς γῆς[2]. Ἡ Τριαδική αὐτή Ἀλήθεια ἐλευθερώνει καί σώζει τόν κάθε πιστό ἄνθρωπο[3], προστατεύοντάς τον ταυτόχρονα ἀπό ἔργα ἀτιμίας καί δόλου, δηλαδή ἔργα τοῦ πονηροῦ δαίμονος. Εἶναι τά ἔργα αὐτά μέ τά ὁποῖα ἡ νέα Τάξις πραγμάτων, ἡ Νέα Ἐποχή, προσπαθεῖ νά δελεάσει καί νά ἐξαπατήσει μέ ψέμα καί ἀπάτη ὅλους ὅσους τυχόν τήν ἐμπιστευθοῦν.
Ὁ Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστός, λίγο πρίν ἀναχωρήσει ἀπό τόν κόσμο καί ἐπιστρέψει στούς κόλπους τοῦ Πατρός ἀπ΄ὅπου ἐξῆλθε κι’ ἀφοῦ ὁλοκλήρωσε αὐτό τό ἔργο ἐπί τῆς γῆς, προσευχήθηκε ἐκτενῶς πρός τόν Πατέρα[4] ὅπως ὁ Θεός προστατεύει καί διαφυλάττει κατ΄ἀρχήν τούς μαθητάς Του, ἀλλά καί ὅλους ἐκείνους πού διαχρονικά θά ἐπίστευαν εἰς τόν Χριστόν Μεσσία διά τοῦ κηρύγματος ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων[5].

Ο ΦΟΒΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟΛΑΣΗ..ΜΗ ΦΟΒΟΥ !!.ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ (11-11-2018) - π. Γεώργιος Αγγελακάκης

https://agiooros.org/viewtopic.php?t=14441&p=37015#p37015&mobile=on

«Αν κρεμάσεις άλλη σημαία, σε περιμένει μια σφαίρα»


Ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής έδειξε το περίστροφο και απείλησε ευθέως τον Κατσίφα τρεις μέρες πριν από τον φόνο
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν πριν από τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Οπως σημειώνουν συγχωριανοί του αδικοχαμένου 35χρονου, τρεις μέρες πριν από την εκτέλεσή του ο Κωνσταντίνος είχε κληθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα Γεωργουτσάτι, όπου υπάγεται το χωριό Βουλιαράτες. 

Ο αστυνομικός διευθυντής Κιάνι Πέτσι τον προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να σημαιοστολίσει το χωριό. «Για αρκετή ώρα τον είχαν στο αστυνομικό τμήμα, θέλοντας να τον αποτρέψουν.

ΤΙ ΛΩΖΑΝΗ ΤΙ ΚΟΖΑΝΗ ....

Αιρετικοί οι μεν, αιρετικοί και οι δε...

*****

Επίσημη επίσκεψη στην Εκκλησία της Ελλάδος πραγματοποιεί από σήμερα έως 17 Νοεμβρίου ο Συρορθόδοξος Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. Ιγνάτιος-Εφραίμ Β’.
Ο Πατριάρχης κ. Ιγνάτιος-Εφραίμ Β’ επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στις σχέσεις των δύο Εκκλησιών, αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της Συρίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψη του Πατριάρχη και αναφέρθηκε στις τραγωδίες και στον πόνο στην Συρία τονίζοντας πως παρακολουθεί τις εξελίξεις με αγωνία.
Επεσήμανε, μάλιστα, ότι «η επικοινωνία και η συνεργασία αυτές τις ημέρες μας δίνει την ευκαιρία όχι μόνο να γνωριστούμε περισσότερο, αλλά και να προβληματιστούμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Αυτήν την στιγμή το μεγάλο "όπλο" στα χέρια και στην καρδιά των Χριστιανών είναι η προσευχή του ενός για τον άλλον και κυρίως η συνεργασία και η ενότητα σε πολλά πράγματα που είναι απαραίτητα σήμερα»...........

Εὑρισκόμεθα εἰς τὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ!

Είναι παρήγορες οἱ ἔστω λίγες, ἀλλὰ δυναμικὲς φωνές, ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς ἐπιστήμης. Μία τέτοια καθάρια φωνή, πλημμυρισμένη ἀπὸ ἀγωνία γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴ σύγχρονη κοινωνία, ἡ ὁποία ρέγχει τὸν ἐπιθανάτιο ρόγχο της, ἀπὸ τὸν κ. Π. Δημακάκο, ὁμότιμο καθηγητὴ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. Ἀθηνῶν. Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἄρθρο του: «Ὁμοφυλοφιλία, φαινόμενο γενετήσιας ἀνατροπῆς;». Ἀφοῦ ὁ διαπρεπὴς ἐπιστήμων ἀποδεικνύει τὴν διαστροφὴ τῆς ἀνθρώπινης φυσιολογίας καὶ ὀντολογίας διά τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καταδεικνύει τὴν καταστροφικὴ διάβρωση τῆς κοινωνίας ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀφύσικο πάθος. Τονίζει τὰ ἑξῆς: Εὑρισκόμεθα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, ἀφοῦ μαζὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴ δοκιμασία εὑρίσκεται σ’ ἐξέλιξη βαθύτατη πνευματικὴ κρίση χειρότερης τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων. Ἐξαίρετο παράδειγμα ἡ ἀκμάζουσα Ρωσία, ἡ ὁποία ψήφισε μετὰ ἀπὸ μακροχρόνιους διωγμοὺς τοῦ ἄθεου Μαρξισμοῦ, τὴν ἀπέλαση ἀτόμων προωθούντων τὴν ὁμοφυλοφιλία. Ὁμοίως ἀκολούθησαν Γεωργία, Ρουμανία, Πολωνία, Σερβία καὶ τοῦ Ἰσημερινοῦ μὴ ἐξαιρουμένου….