Άγιος Ησύχιος : «Προς Θεόδουλο –Ταπείνωση»

Η ταπείνωση, επειδή εκ φύσεως ανυψώνει τον άνθρωπο και έχει την αγάπη του Θεού και αφανίζει σχεδόν όλα τα κακά πού υπάρχουν μέσα μας τα όποια μισεί ο Θεός, είναι δυσκολοκατόρθωτη. Και μπορεί να βρεις σε έναν άνθρωπο μερική εργασία πολλών αρετών, αν όμως ζητήσεις και μυρωδιά μόνον ταπεινώσεως, μόλις πού θα τη βρεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έχομε μεγάλη επιμέλεια, ώστε να αποκτήσομε την αγία ταπείνωση. Η Γραφή, τον διάβολο τον ονομάζει ακάθαρτο, επειδή εξαρχής απώθησε το αγαθό της ταπεινοφροσύνης και αγάπησε την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και πνεύμα ακάθαρτο ονομάζεται σε όλες τις Γραφές. Ποια σωματική ακαθαρσία μπορεί να κάνει ο ασώματος, άσαρκος και αστάθμητος, για να τον λέει η Γραφή ακάθαρτο; Φανερό είναι ότι για την υπερηφάνεια του ονομάστηκε ακάθαρτος και από καθαρός και φωτεινός άγγελος, έγινε βέβηλος. Επειδή, για το Θεό είναι ακάθαρτος κάθε υπερήφανος, και πρώτη αμαρτία είναι η υπερηφάνεια. Έτσι και ο υπερήφανος Φαραώ έλεγε: «Δε γνωρίζω το Θεό σου και δε θα ελευθερώσω τον Ισραήλ». 

Αγώνας με τη σημαία του Χριστού, κατά του ανθρωποκτόνου συνωμότη Σατανά!


Είναι γνωστό ότι χριστιανός σημαίνει αγωνιστής. Αυτό άλλωστε θα πει και άγιος. Αυτός που αγωνίζεται κατά του κακού όπου κι΄ αν βρίσκεται. Και μέσα του και στο περιβάλλον του. Αγώνας για τα επίγεια και για τα ουράνια. Και για το εφήμερο σήμερα και για το αιώνιο αύριο. Αγώνας με τη σημαία του Χριστού, κατά του ανθρωποκτόνου συνωμότη Σατανά! Αγώνας για την αλήθεια στην Πίστη και για την αλήθεια στην πράξη. Αγώνας για ένα άρτιο εαυτό, με μια άρτια ζωή. 

How God can be inside man


St. Nikolai Velimirovic
To a soldier of a student's brigade who asks how God can be inside man

You asked somebody, "where is God?" And you got an answer that God is inside you. And you marvel at this answer. How can that be?

Kind of like light in a room, or like fire in a; stove. When you are able to feel God within you, you will feel and know that He is inside you, but you will not be able to explain it to someone else. But you will look for images in nature and then you will speak to the other person as I speak to you: God is within me like light in a room, or a like fire in a stove, or like air in the lungs, or like life in every creature, or like force and love and thought inside of man. Of course, these are just images and likenesses, and they cannot express what a man feels when God dwells within him in His fullness. God's apostle, our spiritual father Paul, wishes for the faithful to be filled with all fullness in God (Eph. 3, 19). God works from within a man in two ways -- by helping and by governing.

«Ματαίως κοπιάζεις, πάτερ, διότι αποφασίσθηκε να ε­παναφέρωμε το μνημόσυνο του Πάπα και είναι αδύνα­το να γίνη αλλοιώς....


ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ: 

.....Έπειτα δεν θεωρώ μικρό πράγμα το μνημόσυνο του Πάπα ή οποιουδήποτε επισκόπου του. Άλλωστε η πνευματική κοινωνία των ομοδόξων και η τελεία υπο­ταγή προς τους γνησίους ποιμένας εκφράζεται με το μνημόσυνο.
..... Επίσης, επειδή ελπίζετε και για κάποια βοήθεια από εκεί, αυτή η ανταλλαγή απόψεων αφ' ενός θα α­ποκαλύψη τι είδους είναι εκείνες οι ελπίδες και αφ' ε­τέρου δεν θα προσκρούετε στον Θεό.
Εάν, αντίθετα, πραγματοποιήσετε πρώτα αισχρώς τον εκλατινισμό που θέλετε, και τότε για να εξαπατή­σετε τους απλουστέρους βάλετε χρονικά όρια τάχα και ελπίδες λόγων και συζητήσεων, το συμπέρασμα του κακού αυτού διαβήματος θα είναι αυτό που πολ­λές φορές είπα.
Εγώ τότε, έστω κι αν όλη η Ανατολή πάη στην Δύσι, δεν πηγαίνω. και αν όλη η Δύσις έλ­θη στην Ανατολή, εγώ θα σιωπήσω. και ήδη από τώ­ρα σιωπώ. Διότι, αν όλοι εσείς και η δήθεν σύναξίς σας γίνετε Λατίνοι, με ποιους και για ποιους και τι να ομιλή πλέον ο ταπεινός Γεννάδιος υπέρ του πατρίου δόγματος; Αυτά τα έγραψα εκτενέστερα και στον μέγα δού­κα, όπως γνωρίζουν οι τιμιώτατοι που ανέφερα. Τώρα μόνο τα κυριώτερα σταχυολόγησα. Έχω κοντά μου και αντίγραφο του γράμματος εκείνου, στο οποίο μου απήντησε ο μέγας δούκας με τρόπο που με εξέπληξε: «Ματαίως κοπιάζεις, πάτερ, διότι αποφασίσθηκε να ε­παναφέρωμε το μνημόσυνο του Πάπα και είναι αδύνα­το να γίνη αλλοιώς. Με την προϋπόθεσι ότι δεν θα φέρης κανένα εμπόδιο, διότι τίποτα δεν θα πετύχης, έ­λα να βοηθήσης να το κάνουμε». Και εγώ του απή­ντησα: «Έλεγα (ότι θα έλθω), με την προϋπόθεσι ότι δεν θα γίνετε Λατίνοι. Εάν αποφασίσατε να γίνετε, και ήδη εγίνατε, όλα τελείωσαν και εγώ δεν έχω ευθύ­νη γι' αυτό». Λοιπόν, πατέρες άγιοι, δεν αμέλησα και γι' αυτό το συμφέρον της Πόλης. Μάλιστα ουδόλως αμέλησα για την Πίστι και για το συμφέρον της Πόλης, το ο­ποίο κυρίως εξαρτάται από τον Θεό και την προς Αυ­τόν ορθόδοξο Πίστι μας. Είθε ο Κύριος να ανοίξη τα μάτια όλων. Ειδ' άλλως, τουλάχιστον εσάς και τους πιο εκλεκτούς από σας να φυλάξη σταθερούς στην Πίστι των Πατέρων, ώστε εξ αιτίας σας να υπάρχη κάποια ελπίδα εκ Θεού. Με τις ευχές σας να ελεήση και εμένα τον αμαρτωλό. Πάντως λυπούμαι πολύ.

Υπομονή άχρι καιρού....και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός!...Τότε ένας ησυχαστής μου υπενθύμισε την περίπτωση του ασκητού πού, μετά την άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως, είδε επάνω στήν αγία Πρόθεση ερειπωμένου Ναού, μία γουρούνα με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει και νά οδύρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και του λέγει· Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι, αυτό πού είδες, είναι πιο ευάρεστον στόν Κύριον από την αναξιότητα τών ιερέων, πού λειτουργούσαν; Και ο Αγγελος εγένετο άφαντος.
(από το κείμενο του Θεόκλητου Διονυσιάτη:Μελαγχολικές ενοράσεις).


Το παπικό κείμενο του Ιουνίου 2007 :

1) Η μόνη αληθινή εκκλησία είναι η Καθολική, Mία και μοναδική.
2) Η Καθολική εκκλησία διοικείται από τον Πάπα ως άμεσο διάδοχο του Αποστόλου Πέτρου και τους Επισκόπους που βρίσκονται σε κοινωνία μαζί του.
3) Οι άλλες εκκλησίες έχουν Εκκλησιολογικό έλλειμμα. 

Διαβάζω και σκέπτομαι...

...φάτνην ορώ και Βρέφος και σπάργανα, λοχόν Παρθένου των χρειών έρημον, όλα πτωχείας εχόμενα, όλα πενίας γέμοντα. ............ ούτε κλίνην ούτε στρωμνήν είχεν, αλλ’ επί ξηράς έρριπτο φάτνης; 
(του Αγ. Ι. Χρυσοστόμου)


και μεις σήμερα με ακίνητα με καταθέσεις, αυτοκτονούμε!....
(διαβάζω από την ημερήσιο αθηναϊκό τύπο)

Δυστυχώς μείναμε ακατήχητοι, μείναμε χωρίς Χριστό.

"Ευτυχώς" μας πλούτισαν με οικουμενισμό!

"Ετι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου Επισκόπου και Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου...." 


Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Εις τον ορθόδοξον χριστιανόν τίποτε δεν γίνεται κατά άνθρωπον, αλλά τα πάντα γίνονται κατά Θεάνθρωπον, δια των συνεχών ευαγγελικών ασκήσεων-αρετών ούτος συγκεντρώνεται εν τω Θεώ, το πνεύμα του συγκεντρώνεται δια του Πνεύματος του Θεού, και ωσαύτως η ψυχή και η θέλησίς του, παν ό,τι είναι ιδικόν του συναθροίζεται και καθολικοποιείται εν τω Θεανθρώπω. Και με όλον του το είναι αισθάνεται ότι η ορθόδοξος εκκλησιαστικότης είναι πάντοτε αγία και πάντοτε καθολική, και ότι η κατηγορία της θεανδρικότητος είναι η αναλλοίωτος κατηγορία της ορθοδόξου εκκλησιαρτικότητος.                                                                                                     Οι ορθόδοξοι είναι ορθόδοξοι, διότι έχουν συνεχώς αυτήν την αίσθησιν της θεανθρωπίνης καθολικότητος, την οποίαν και διαφυλάττουν και θερμαίνουν με την προσευχήν και την ταπείνωσιν. Ούτοι δεν κηρύττουν ποτέ τον εαυτόν των, ποτέ δεν καυχώνται εν τω ανθρώπω, ποτέ δεν μένουν μόνον με την γυμνήν ανθρωπίνην φύσιν, ποτέ δεν ειδωλοποιούν τον ανθρωπισμόν. Οι άγιοι χριστοφόροι Απόστολοι έδωσαν άπαξ δια παντός τον ορισμόν της θεανθρωπίνης εκκλησιαστικότητος:  «Έδοξε τω Αγίω Πνεύματι και ημίν» (Πράξ. 15, 28). Πρώτον το Άγιον Πνεύμα και κατόπιν ημείς, ημείς τόσον, όσον δίδομεν χώρον εις το Άγιον Πνεύμα δια να ενεργή δι΄ ημών. Εις αυτόν τον θεανθρώπινον αποστολικόν ορισμόν περιέχεται όλη η μέθοδος της θεανθρωπίνης δραστηριότητος της Εκκλησίας εις τον κόσμον. Την μέθοδον αυτήν παρεδέχθησαν και συνέχισαν οι άγιοι Μάρτυρες και οι Ομολογηταί, οι άγιοι Πατέρες και αι Οικουμενικαί Σύνοδοι. Εάν τις απομακρυνθή από αυτήν, απομακρύνεται από το Πνεύμα το Άγιον, απομακρύνεται από τους αγίους Αποστόλους και Μάρτυρας, από τους αγίους Πατέρας και τας Οικουμενικάς Συνόδους, εκπίπτει της ενότητος, της αγιότητος, της καθολικότητος και της αποστολικότητος της θεανθρωπίνης πίστεως του Χριστού. Με μίαν λέξιν:  αποκόπτεται από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν.

Συνεχίζεται.  

π. Θεόδωρος Ζήσης. Άνθρωπος και κόσμος...


Δημοσιεύτηκε στις 4 Οκτ 2012 από 
Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Άνθρωπος και κόσμος εν τη οικονομία του Θεού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο (30-09-2012)
Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/E3F565EE.el.aspx

Apple no! The Cross is the way to go!- Radical orthodox Christians from Russia remove Apple logotype from the company's products and put a cross sign instead of them. The orthodox find the half-bitten apple logotype anti-Christian and insulting their belief, something that may potentially cause serious problems for Apple's products in the country.

Interfax news-agency reports about "several" cases, where the radical orthodox, including priests, swapped the Apple logo for an image of the cross, the symbol of Jesus Christ. According to the ultra-radical orthodox activists, the bitten apple symbolizes the original sin of Adam and Eve and is generally anti-Christian. It is unknown whether the radical orthodox consider the logotype as insulting, but it looks like they do.