Διήγησις περί της υπό των βαρβάρων αιχμαλωσίας του Οσίου Θεοδούλου κατά την επιδρομήν των εναντίον των Οσίων Πατέρων του Σινά και της Ραϊθούς.

Του Οσίου Νείλου του Σιναϊτου.                                                                                               

Αφού ηχμαλώτισαν και εφόνευσαν τους εν Σινά και Ραϊθώ Οσίους οι ανόσιοι βάρβαροι, επήγα εις την Φαράν και εκεί ήκουσα τινας και επαινούσαν την ησυχίαν και την ενεκωμίαζον λέγοντες, ότι είναι σωτηρίας αιτία εις πολλούς, και βελτιώνει την ψυχικήν κατάστασιν, μη έχουσα τινά ταραχήν ή σύγχυσιν, και αναβιβάζει τον νουν εις την θείαν επίγνωσιν, ήτις είναι η αληθινή μακαριότης και μακαρία απόλαυσις. Εγώ δε ταύτα ακούσας εδάκρυσα δια τον υιόν μου Θεόδουλον, ενθυμούμενος, ότι δια την ησυχίαν αυτήν τον υστερήθην και μου τον επήραν οι βάρβαροι. Τότε οι Χριστιανοί βλέποντές με ούτω περίλυπον και δακρύοντα, με ηρώτησαν την αιτίαν της τοιαύτης μου θλίψεως· και τους απεκρίθην λέγων: «Την αυτήν γνώμην είχον και εγώ δια την ησυχίαν, αδελφοί φίλτατοι, αλλά δι’ αυτήν έπαθα μεγάλην συμφοράν και υστερήθην τον υιόν μου, τον οποίον είχον φως των οφθαλμών μου.

''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' -- ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΑ


«GUARDIAN»: Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ!

ΔΕΝ παραξενευτήκαμε ἰδιαίτερα μὲ τὴν πρόσφατη ἀποκάλυψη τῆς βρεττανικῆς ἐφημερίδας «Guardian» σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ἡ «Ἁγία Ἕδρα» ἔχει χτίσει, μὲ ἄκρα μυστικότητα, μία τεράστια αὐτοκρατορία μὲ ἀκίνητα στὴν Βρεττανία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, ἀξιοποιώντας  χρήματα, ποὺ τῆς δώρισε ὁ Μουσολίνι. Ἡ ἔγκριτη ἐφημερίδα παρέθεσε ἀκλόνητα στοιχεῖα, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα τὸ Βατικανὸ «ἄντλησε» τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ δημόσιο κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1920, προκειμένου νὰ ἀναγνωρίσει τὸ φασιστικὸ καθεστὼς τοῦ παράφρονα δικτάτορα Μουσολίνι, ὁμιλώντας γιὰ «μυστικὴ αὐτοκρατορία»!
Ἑταιρεῖες – φαντάσματα δημιουργήθηκαν στὰ σκοτεινὰ ἄδυτα τοῦ Βατικανοῦ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μέσῳ τῶν ὁποίων γινόταν οἱ ἀγοραπωλησίες σὲ ὅλον τὸν κόσμο, γιὰ νὰ μὴ φαίνεται ἡ «Ἁγία Ἕδρα». Σύμφωνα πάντα μὲ τὴν «Guardian»: «Τὰ βρεττανικὰ ἐθνικὰ ἀρχεῖα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πολέμου, συμπληρώνουν τὴν εἰκόνα. Ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ Profima Α εἶναι ἡ ἑταιρεία holding τοῦ Βατικανοῦ, ἡ ὁποία ἐκείνη τὴν ἐποχὴ κατηγορήθηκε γιὰ “ἐνασχόληση μὲ δραστηριότητες  ἀντίθετες μὲ τὰ συμφέροντα τῶν συμμάχων”» (ΕΘΝΟΣ -On Line 22/1/2013)!
Ξαναλέμε: δὲ μᾶς προκαλεῖ  ἐντύπωση ἡ εἴδηση, διότι ἔχουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι ἡ «Ἁγία Ἕδρα» εἶναι σαφέστατα πολιτικοοικονομικὸς ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος «τὸ παίζει ἐκκλησία», γιὰ νὰ κάνει καλλίτερα τὴ «δουλειά» του! Προτρέπουμε ὅμως νὰ διαβάσουν προσεκτικὰ τὴν εἴδηση οἱ «δικοί» μας βατικανο-λιγούρηδες οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ βλέπουν τὴν  «Ἁγία Ἕδρα Α.Ε.» ὡς…«Ἐκκλησία»!

Τη ΙΔ΄ (14η) Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΣΑΒΒΑ του πρώτου Αρχιεπισκόπου Σερβίας και κτίτορος της Ιεράς Μονής Χιλιανταρίου.

Σάββας ο Όσιος πατήρ ημών ήτο από την Σερβίαν, υιός ων του ευσεβεστάτου και Αγίου Συμεών βασιλέως της Σερβίας. Η μήτηρ αυτού εκαλείτο Άννα, αμφότεροι δε κατήγοντο από γένος βασιλικόν, και ήσαν Ορθοδοξότατοι Χριστιανοί και ευλαβέστατοι, οίτινες πρώτον μεν εγέννησαν δύο τέκνα, υιόν και θυγατέρα, μετά δε ταύτα ησθένησεν η βασίλισσα και δεν έκαμνε πλέον τέκνον. Επειδή δε είχον την βασιλείαν και πλούτη πολλά, εδέοντο του Αγίου Θεού μετά δακρύων και νηστειών να τους δώση και άλλο τέκνον, επακούσας δε ο Κύριος της δεήσεως αυτών, τους εχάρισε και τρίτον τέκνον, τον αείμνηστον τούτον Σάββαν.

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος Ἐδέσσης ὑποδεικνύει:

«Κανένας ἀπὸ ἐμᾶς δὲν μπορεῖ μὲ τὴν δική του δύναμη νὰ γλυτώσει ἀπὸ τοὺς μεθόδους καὶ τὶς τέχνες τοῦ πονηροῦ, παρὰ μόνο μὲ τὴν ἀνίκητη δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Μάταια λοιπὸν πλανιοῦνται ὅσοι ὑπερηφανεύονται καὶ φουσκώνουν διαφημίζοντας ὅτι μὲ τὶς ἀσκήσεις, ποὺ κάνουν καὶ μὲ τό αὐτεξούσιό τους καταργοῦν τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁποία καταργεῖται μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, καθὼς ἔχει νεκρωθεῖ διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ. Καὶ δὲν θὰ κερδίσομε τίποτε ἀπὸ τὴν θεία βοήθεια, ἂν δὲν ἔχομε προθυμία. Αὐτὰ τὰ δύο τὰ φανερώνουν ὁ Ἰούδας καὶ ὁ Πέτρος».

Χάριτι Θεία, δεν μας είναι δυνατόν, να συμφωνήσουμε και συμπορευθούμε με τοιούτους «Ποιμένας».

Η έννοια και σημασία του Μνημοσύνου σημαίνει ταυτότητα Πίστεως μνημονεύοντος και μνημονευομένου, πρέπει, εν γενικαίς γραμμαίς, να αποδεχθώμεν την δια του «Πατριαρχικού Διαγγέλματος» του 1920 παγκοσμίως διακηρυσσομένην παναίρεσιν του Οικουμενισμού, η οποία, δια της «Θεωρίας των κλάδων» καταβλασφημεί την Μοναδικότητα της Αγίας ημών Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας! Κατ΄ αναπόφευκτον δε συνέπειαν και βάσει πάντοτε του ως άνω «Πατριαρχικού Διαγγέλματος», θα πρέπη να πιστεύσωμεν ότι αι ετερόδοξοι αιρετικαί «Χριστιανικαί» ομολογίαι δηλαδή ο Πάπας και οι Προτεστάνται γενικώς, είναι «αδελφαί Εκκλησίαι» του Χριστού, «μέτοχοι απολυτρωτικής χάριτος» κ.λ.π., με Ιερωσύνην, Μυστήρια και Αποστολικήν Διαδοχήν, ώστε να δυνάμεθα να συμπροσευχώμεθα και συλλειτουργούμεθα μετ΄ αυτών, πράγμα το οποίον σήμερον διενεργούν και πράττουν, όλως κακοδόξως προς την επισκοπικήν αυτών αποστολήν, από του διαβοήτου Αθηναγόρου μέχρι σήμερον του Βαρθολομαίου, τόσον οι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσον και διάφοροι άλλοι Οικουμενισταί Αρχιερείς και οι Αγιορείτες Ηγούμενοι!

Ὁ Μέγας Φώτιος σὲ κατηχητικὴ ἐπιστολή του πρὸς τὸν ἄρχοντα Μιχαὴλ τῆς Βουλγαρίας τοῦ γράφει:

«Ἔτσι λοιπὸν σκεπτόμενος καὶ πιστεύοντας, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῆς ἁγίας, καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, σὺ τὸ ὡραῖο γέννημα τῶν κόπων μου, νὰ ἀποδέχεσαι καὶ νὰ τιμᾶς τὶς ἅγιες καὶ οἰκουμενικὲς ἑπτὰ συνόδους, ἄλλες ἀπὸ αὐτὲς γιατί εἶναι διδάσκαλοι, καὶ ἄλλες γιατί εἶναι πρόμαχοι τῆς εὐσεβείας. Γιατί μὲ αὐτὲς ἀποκρούεται κάθε καινοτομία καὶ αἵρεση, καὶ ἑδραιώνεται στὶς ψυχὲς τῶν εὐσεβῶν ὡς ἀναμφίβολη σεβασμιότητα τὸ αἰώνιο καὶ ἀρχαιοπαράδοτο φρόνημα τῆς ὀρθοδοξίας».

«Ζήτω η Ελλάς»

Aνησυχούμε και απελπιζόμεθα, όταν μελετούμε τους εκτεθέντας από την Εθνικήν Στατιστικήν Υπηρεσίαν αριθμούς, εν σχέσει προς το δημογραφικόν πρόβλημα της Ελλάδος. Εκ των αριθμών, αποδεικνύεται ότι η πατρίς μας είναι άτεκνος σχεδόν χώρα, χώρα, κατά το πλείστον, γερόντων ! Ποίος θα το εφαντάζετο; Οι Έλληνες, δυστυχώς κατ’ όνομα οι πλείστοι Ελληνορθόδοξοι, εγένοντο αρνηταί της ζωής, φυγότεκνοι, στείροι! Ωσάν να μη υπήρξαν απόγονοι ενδόξων όντως προγόνων, οι οποίοι εξύψωσαν την ιδέαν και αξίαν του ανθρώπου και του ανθρωπισμού όσον ουδέν άλλο έθνος επί της γής. Η δε πολιτεία, άνευ βουλής ενεργήσασα, εψήφισε νόμον περί αμβλώσεων διά του οποίου φονεύονται 300-400 χιλιάδες Ελληνορθόδοξα νήπια ετησίως και όντως επεδεινώθη επικινδύνως το δημογραφικόν πρόβλημα της χώρας. Υπό το πνεύμα του δήθεν  «εκδημοκρατισμού» της οικογενείας, του γάμου και του ατόμου ηλλοίωσε το Οικογενειακό δίκαιο και ενομιμοποίησε την μοιχεία και ομοφυλοφιλίαν. Με την ανεξέλεκτη και μεθοδευμένη μετακίνηση ξένων πληθυσμών στον Ελληνικό χώρο, η πολιτεία θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την πληθυσμιακή αλλοίωση και θα βοηθήση την ανάπτυξη ξένων ισχυρών μειονοτήτων, που θα δρούν διασπαστικά στο τέλος, ως Πέμπτη φάλαγξ εντός των τειχών. Η πολιτεία μεθοδευμένα ηλλοίωσε, την Χριστιανική αγωγή του λαού και τας ηθικοθρησκευτικάς του αξίας, διότι η φυγοτεκνία και οι εκτρώσεις είναι θέμα κυρίως ηθικό. Ηλλοίωσε και το εθνικό φρόνημα. Είναι ολοφάνερο, ότι η εθνική συνείδησις έχει σήμερον αμβλυνθή κυρίως στις ψυχές των νέων! Εφ’ όσον δεν υπάρχει μέσα μας έντονο το αίσθημα της φιλοπατρίας, πως είναι δυνατόν να σκεπτόμεθα το μέλλον της Ελλάδος; Έτσι, αφού οι Έλληνες αντέστησαν επί χιλιετίες εις αφανιστικούς κινδύνους, ήδη εξαφανίζονται ειρηνικώς και αφ’ εαυτών! «Ζήτω η Ελλάς», αναφωνούν, κατά τα επετειακά ειωθότα, οι ομιληταί. Αλλά πως θα ζήση η Ελλάς χωρίς Ελληνες;;;

Ὁ ἐκμουσουλμανισμός τῆς Ἑλλάδος (μιά ἀνοικτή πληγή)

Τοῡ Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος
Μετανάστευση εἶναι ἡ ἀκούσια ἤ ἑκούσια μετακίνηση ἀτόμου ἤ κοινωνικῶν ὁμάδων σέ ἄλλο τόπο τῆς χώρας (ἐσωτερική μετανάστευση) ἤ σέ ἄλλη χώρα (ἐξωτερική μετανάστευση), μέ σκοπό τήν προσωρινή ἤ μόνιμη ἐγκατάστασή τους ἐκεῖ.
Οἱ λόγοι τῆς μετανάστευσης εἶναι οἰκονομικοί (ἀνεργία, ὑποαπασχόληση, οἰκονομική κρίση). Ἐπίσης ὁ ὑπερπληθυσμός, οἱ κοινωνικές συγκρούσεις, οἱ πόλεμοι, οἱ φυσικές καταστροφές. Ἀρκετά ὅμως ἄτομα μεταναστεύουν στό ἐσωτερικό ἤ ἐξωτερικό γιά ἀναζήτηση καλύτερης τύχης. Ἡ μετανάστευση, ὡς φαινόμενο, λύνει προβλήματα (ἀξιοποιεῖ καλύτερα τό ἀνθρώπινο παραγωγικό δυναμικό, μειώνει τήν κοινωνική ἔνταση, ἐνισχύει τήν ἐθνική οἰκονομία κ.λ.π.), ἀλλά καί δημιουργεῖ νέα: ἀστυφιλία, προβλήματα προσ­αρμογῆς, ἐρήμωση τῆς ὑπαίθρου κ.ο.κ.

῾Ο ἀείμνηστος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν Χρυσόστομος Βʹ, ἀναφερόμενος εἰς τὴν συνάντησιν τῶν ῾Ιεροσολύμων Πάπα και Αθηναγόρα γράφει:

Κρίνοντες τὰς γενομένας πράξεις ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Παλαιστίνῃ, πρὸς τόσον ἐπίσημον, καὶ δὴ ἐξ ὀνόματος τῆς ὅλης ᾿Ορθοδόξου᾿Εκκλησίας, τὸν Πάπαν Ρώμης, λέγομεν, ὅτι τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον, ὡς σωτήρια δῆθεν τῆς Χριστιανοσύνης διατυμπανισθέντα γεγονότα, ε ἶ ν α ι  κ α ν ο ν ι κ ῶ ς κ ο λ ά σ ι μ α, ὡς γενόμενα ἐπὶ καταφρονήσει τῶν ἁγίων καὶ ῾Ιερῶν Κανόνων καὶ ἐπὶ ἀνατροπῇ τῆς ἐν ᾿Ορθοδόξῳ ᾿Εκκλησίᾳ αἰωνοβίου τάξεως, καὶ πρὸς σοβαρὸν σκανδαλισμὸν τῶν ᾿Ορθοδόξων, δὸς δ᾿ εἰπεῖν, καὶ διαιρέσεως αὐτῶν, καὶ πρὸς προφανῆ ἐξευτελισμὸν τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
--------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Χρυσόστομος Χατζησταύρου: «Τὰ περὶ τούτου λαβόντα χώραν γεγονότα, ἄκρως δυσάρεστα καὶ διασύροντα αὐτὸ τοῦτο τὸ κῦρος τῆς ᾿Ορθοδοξίας, δὲν πρόκειται νὰ ἐκθέσωμεν ὧδε. Θὰ ὁμιλήσῃ ἐπὶ τούτων ἡ ῾Ιστορία μίαν ἡμέραν≫.

Ὄχι μόνον νά ὁμιλήσῃς ἔπρεπε, καί μάλιστα μετ' ἐμφάσεως, πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, ἀλλ' ἔπρεπε καί νά διακόψῃς τό μνημόσυνον τοῦ Ἀθηναγόρου, καθώς καί ν' ἀπευθύνῃς ἐπιστολάς πρός ἅπαντας τούς Προκαθημένους νά γίνῃ Σύνοδος μέ τό ἐρώτημα τῆς καθαιρέσεως τοῦ μασσώνου Ἀθηναγόρου. Ἀντί αὐτῶν, ὅμως, ἐσύ συνέχισες νά κοινωνῇς μ' αὐτόν, μένεα πνέων κατά ... τῶν Παλαιοημερολογιτῶν!

Κατεβαίνει με υπουργική εντολή η αφίσα του Μετρό για τις αμβλώσεις

Οι επιβάτες του μετρό από νωρίς το πρωί ανέβαζαν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες της αφίσας, κάνοντας λόγο για «οπισθοδρόμηση» και για φαινόμενα που γυρνούν την Ελλάδα αρκετές δεκαετίες πίσω.....

350 χιλ. εκτρώσεις ετησίως στην "αγιοτόκο" Ελλάδα. 350 χιλ. ετησίως λαθρομετανάστες μουσουλμάνοι έποικοι στην Ελλάδα. Αυτό δεν μας λέει τίποτε; 

Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι.....
----------------------------

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἄς τά βλέπουν αὐτά ὅσοι Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι ψηφίζουν πράσινους, κόκκινους καί γαλάζιους Τσίπρες, βρωμερούς δολοφόνους τοῦ Ἔθνους, ἐνόχους Ἐσχάτης Προδοσίας καί λάτρεις τοῦ Σατανᾶ!

Αυτοκτονούμε. 18.410.000 εκτρώσεις στην «αγιοτόκο» Ελλάδα !!!

Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2019
18 .410 .000, (δεκαοκτώ  εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες) ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 3.500. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμε!!!

Ο απόηχος της Πρωτοχρονιάς -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος

Η «εκεχειρία» των Εορτών παρήλθε ανεπιστρεπτί και πλέον καλούμεθα, να απαγκιστρωθούμε από την οικογενειακή ευωχία και την κατανυκτική, πλην όομως,  φυλλορρούσα περιρρέουσα ατμόσφαιρα και να προσαρμοσθούμε εις την άτεγκτη σκληρή πραγματικότητα.
Η συμβατική ημερολογιακή καμπή έτεινε προς το 2020, πλην όμως οι κοινωνικο-πολιτικοί ρυθμοί παραμένουν αμείλικτοι και απαιτητικοί προκειμένου να ανταποκριθούμε εις την σχιζοειδή καθημερινότητα, ερμηνεύοντας ολιστικώς τα  επισυμβάντα πολιτικά γεγονότα εις την ζωή μας.