ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ -- ΑΘΩΝΙΚΑ ΑΝΘΗ

Χρειάζεται κατά καιρούς κάποια αιτία, μία νέα ιδέα, ένα σύνθημα μοντέρνο, δια να φανερωθή ο εσωτερικός, ο κρυπτός κόσμος των ιδεών μας, αι πεποιθήσεις μας, η πίστις μας. Χρειάζεται μία πνευματικής φύσεως λυδία λίθος, δια να δοκιμάση τι έχομεν μέσα εις τας καρδίας μας, ως ανεκδήλωτον σύστημα ιδεών, ως σύγχυσιν, ως κενόν, ως άρνησιν ή ως πίστιν. Από την άποψιν αυτήν αντιλαμβάνεται κανείς την σκοπιμότητα του Αποστόλου Παύλου λέγοντος: «Δει και αιρέσεις είναι εν υμίν, ίνα οι δόκιμοι φανεροί γένωνται», άρα και οι αδόκιμοι…   

Οικουμενισμός: το βδέλυγμα της ερημώσεως


Επιστολή Υπερπολύτεκνου Πατέρα Προς τον Υπουργό Μεταφορών Κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή

Θεσσαλονίκη 17/01/2020
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ
Με τη χάρη του Θεού είμαι πατέρας δέκα παιδιών και με μεγάλη μου λύπη έμαθα ότι σας ενόχλησε μία αφίσα κατοχυρωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονικά και δυστυχώς δώσατε εντολή (ή σας δώσανε εντολή) να αποσυρθεί η αφίσα γιατί ίσως ενοχλούσε ή έλεγχε κάποιους που έκαναν αμβλώσεις. Η κίνηση αυτή είναι αδιανόητη, απαράδεκτη, σχιζοφρενική γιατί με το ίδιο σκεπτικό θα έπρεπε να αποσυρθούν και οι αφίσες του τύπου "Ναι στη ζωή όχι στα ναρκωτικά" γιατί προσβάλλουν κάποιους χρήστες ναρκωτικών και ότι "Το τσιγάρο σκοτώνει ή είναι αιτία για πολλές καρδιακές και εγκεφαλικές παθήσεις" γιατί προσβάλλουν κάποιους καπνιστές.

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox Hymns«Ὦ ζεῦγος λογικῶν τρυγόνων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα τὸ σωφρονέστατον. Ὑμεῖς τὸν τῆς φύσεως νόμον, τὴν σωφροσύνην, τηρήσαντες τῶν ὑπὲρ φύσιν κατηξιώθητε· τετόκατε γὰρ τῷ κόσμῳ Θεοῦ μητέρα ἀπείρανδρον. Ὑμεῖς εὐσεβῶς καὶ ὁσίως ἐν ἀνθρωπίνῃ φύσει πολιτευσάμενοι, ὑπὲρ ἀγγέλους καὶ τῶν ἀγγέλων δεσπόζουσαν νῦν θυγατέρα τετόκατε. Ὦ θυγάτριον ὡραιότατον καὶ γλυκύτατον· ὦ κρίνον ἀναμέσον τῶν ἀκανθῶν ἐκφυὲν ἐξ εὐγενεστάτης καὶ βασιλικωτάτης ρίζης δαβιτικῆς… Ὦ ρόδον ἐξ ἀκανθῶν τῶν Ἰουδαίων φυὲν καὶ εὐωδίας θείας πληρῶσαν τὰ σύμπαντα. Ὦ θύγατερ Ἀδὰμ καὶ μήτηρ Θεοῦ. Μακαρία ἡ ὀσφὺς καὶ ἡ γαστὴρ ἐξ ὧν ἀνεβλάστησας· μακάριαι αἱ ἀγκάλαι αἵ σε ἐβάστασαν καὶ χείλη τὰ τῶν ἁγνῶν φιλημάτων σου ἀπολαύσαντα, μόνα τὰ γονικά, ἵνα ᾖς ἐν πᾶσιν ἀειπαρθενεύουσα».

Του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού εις το Γενέσιον της Θεοτόκου

Τη ΚΑ΄ (21η) Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΜΑΞΙΜΟΥ του Ομολογητού.

Μάξιμος ο θαυμάσιος Πατήρ ημών έζη κατά τους χρόνους του βασιλέως Ηρακλείου εν έτει χμ΄ (640) έφθασε δε και μέχρι των ημερών των διαδόχων αυτού. Εγεννήθη εις την βασιλίδα των Πόλεων από γονείς ευγενείς και ευσεβείς, έτυχε δε εκ νεότητος αγαθής προαιρέσεως και καλόγνωμος, έχων εις τον εαυτόν του τα χαρίσματα της αρετής. Οι δε γονείς του τον εβάπτισαν από μικρόν, βλέποντες εις αυτόν καλά προμηνύματα, και όσον εμεγάλωνε τοσούτον επρόκοπτεν εις τελείωσιν. Όθεν δίδοντες αυτόν εις διδασκάλους, έμαθεν εις ολίγον χρόνον ανείκαστον παίδευσιν, διότι ήτο πολύ ευφυής εις τον νουν και κατελάμβανε με πολλήν ευκολίαν τα μαθήματα.

Οσίου Νείλου «Περί προσευχής»

Πολλές φορές στην προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό, που εγώ νόμιζα καλό. Και επέμεινα στο αίτημα εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού μη αναθέτοντας σ’ αυτόν να οικονομήσει ό,τι Eκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Και όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα δυσανασχέτησα πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα.

Από την θαυματουργή παρέμβαση του Τιμίου Προδρόμου.

Ήταν Τρίτη όταν χάθηκε… Πέμπτη είχε πάει τώρα! Βούιξε όλος ο τόπος: «χάθηκε ο Δαβίδ! Το Άγιο παιδί του παπά»!..
Λιώσανε από την αγωνία οι δικοί του! Ένα τρίχρονο παιδάκι μόνο του; Μέσα στη νύχτα, χωρίς φαγητό; Ζούσε άραγε; Ανάπνεε το αγγελούδι τους; Που βρισκόταν; Τι συνέβη; Θεέ μου δώσε τέλος στη δοκιμασία! Που είναι ο Δαβίδ; Τι απέγινε; Έξω από το όμορφο, γεμάτο ανθρωπιά χωριό, έστεκε μια Εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Κάτι από ψηλά, φαίνεται κίνησε την σκέψη της βουρκωμένης παπαδιάς και είπε στον άντρα της:

Ἡ διάρθρωση τού Οικουμενισμού είναι δαιμονική

Ὁ οἰκουµενισµός δέν εἶναι κίνηµα, πού ἐπιπόλαια προωθεῖται ἀπό κάποιους µωροφιλόδοξους. Ἔχει σαφεῖς σκοπούς, πού ἄν τούς στοχαστεῖς, θά φρίξεις. Ἡ διάρθρωσή του εἶναι δαιµονική. «Ὑποστηρίζει ὅτι οὐδαµοῦ ὑπάρχει ἀλήθεια. Ὑπόσχεται ὅτι µέ τήν µωσαϊκήν του σύνθεσιν θά δώσῃ λύσιν εἰς ὅλα τά προβλήµατα τοῦ ἀνθρώπου. Ἀποτελεῖ τό µέσον µιᾶς νέας θεωρήσεως τῆς ζωῆς. Εἶναι ἄθεος µέσα εἰς τήν πολυθεΐαν του. Εἶναι ἀσεβής ἐν τῇ ἀποδοχῇ του ὑπό τήν στέγην του, ὅλων τῶν ἀσεβῶν. Παντοῦ βλέπει κλάσµατα ἀληθείας κλάσµατα ἑνός τεθραυσµένου καθρέπτου, τά ὁποῖα φιλοδοξεῖ νά ἑνώσῃ. Δέν παραδέχεται προσωπικόν Θεόν. Ἀρνεῖται νά δεχθῇ αὐθεντικά, θεόπνευστα δόγµατα. Δέν πιστεύει εἰς ἀποκεκαλυµµένην ἀλήθειαν. Δέν ὑπάρχει µία ἀλήθεια, ἀλλά πολλαί, µερικαί, ἀτελεῖς»

Eπιτελούν διαβρωτικόν έργον εις βάρος της ευσεβούς συνειδήσεως του πιστού λαού

Εις τα θέματα της Πίστεως, «ου χωρεί οικονομία» κατά σαφεστάτην των Αγίων Πατέρων εντολήν, παρά ταύτα, υπό των σημερινών «αγωνιστών και ομολογητών της Πίστεως», η βασικωτάτη αύτη προϋπόθεσις, ήτις αποτελεί το θεμέλιον της ορθοδόξου υποστάσεως εν τω Σώματι της Εκκλησίας, παραθεωρείται καταφανέστατα υπ΄ αυτών! Ενώ θα έπρεπε πράξει τε και θεωρία, να αποδείξουν εαυτούς αληθείς και γνησίους ομολογητάς της Πίστεως, ως εκ της ιδιότητος και αποστολής των έχουσιν ούτοι ιεράν υποχρέωσιν να πράξουν προς ορθόδοξον ποδηγέτησιν του ευσεβούς Πληρώματος των πιστών, ούτοι, ως μη ώφειλε, νομίζωσι ότι δικαιούνται να ασκήσωσι την τακτικήν της «διακρίσεως και οικονομίας»! Χειρίζονται τα σοβούντα και φλέγοντα, εις τον τομέα της Πίστεως, θέματα της Εκκλησίας, ως και τον υπ΄ αυτών διαφημιζόμενον «αντιαιρετικόν αγώνα» κατά το δοκούν και το παντοειδές αυτών συμφέρον! Εκτός δε πάσης συνεπείας και κανονικότητος όντες, επιτελούν διαβρωτικόν έργον εις βάρος της ευσεβούς συνειδήσεως του πιστού λαού, δια διαφόρων παραπλανητικών και καθησυχαστικών συνθημάτων!

Ἀπόλυτος ἐμπιστοσύνη - ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Πόσα βάρη κουβαλᾶνε οἱ ἄνθρωποι στοὺς ὤμους τους καὶ στὶς καρδιές τους! Πόσα προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς! Πόσα συναισθήματα ὑπαρξιακῆς ἀγωνίας! Πόσες ἀνησυχίες ποὺ ἐπιτείνουν τὴν ἀσφυξία τοῦ ἄγχους! Πόσα βασανιστικὰ ἐρωτήματα ποὺ κρατᾶνε μετέωρη τὴν ψυχή! Πόσες καταιγίδες ξεσπᾶνε σὲ κάθε βῆμα τῆς ἀνθώπινης πορείας! Καὶ πόσα τὰ δάκρυα τοῦ πόνου!... Προβλήματα ποὺ καῖνε. Προβλήματα - μαχαίρια. Προβλήματα συγκλονιστικά. Προβλήματα, ποὺ κάποτε μοιάζουν μὲ στιγμὲς μαρτυρίου. Προβλήματα βασανιστικά. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει περισσότερο, δὲν εἶναι τὸ πλῆθος καὶ ἡ σφοδρότητα τῶν προβλημάτων ἀλλ᾽ ἡ διέξοδος καὶ ἡ ὑπέρβαση τῶν προβλημάτων. Ἡ ἐπάνοδος καὶ ἡ ἐπανάκτηση τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης. Δὲν ὑπάρχουν, βέβαια, μαγικὲς λύσεις. Ὁ διάβολος μᾶλλον δημιουργεῖ καὶ περιπλέκει τὰ πράγματα. Μονάχα ὁ Θεὸς ὁ παντοδύναμος κυβερνᾶ καὶ προνοεῖ γιὰ τὸ σύμπαν καὶ μάλιστα γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἐκεῖνος καὶ τὸν βεβαιώνει ὅτι δὲν πρόκειται νὰ τὸν ἐγκαταλείψει ποτέ. «Οὐ μή σε ἀνῶ, οὐδ᾽οὐ μή σε ἐγκαταλίπω» (Ἑβρ. ιγ´5).

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΜΑΣ – του αειμνήστου Γεωργίου Ζερβού

Πολλοί Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν ταραχθῆ ἀπὸ τὴν κατακραυγὴν τοῦ πιστοῦ λαοῦ, διὰ τὴν μὴ ἀντίδρασίν τους εἰς τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Μουσουλμανικοῦ τεμένους. Ὡρισμένοι ἐξ αὐτῶν δικαιολογοῦν τὴν στάσιν των ὑποστηρίζοντες ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐξυπηρετηθοῦν αἱ λατρευτικαὶ ἀνάγκαι τῶν Μουσουλμάνων. Ἀναγνωρίζομεν τὰς ἀνάγκας αὐτάς, ἀλλὰ ἔπρεπε αὗται νὰ ἱκανοποιηθοῦν μὲ τὴν ἀνέγερσιν τεμένους (μὲ Μουφτήν) εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν; Ἡ κατασκευὴ ἑνὸς τζαμιοῦ δὲν ἦτο ἀρκετὸν διὰ τὴν προσευχή των; Γνωρίζουν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται, ποὺ προβάλλουν τὸν προαναφερόμενον ἰσχυρισμόν ὅτι ἱκανοποιοῦν τὰς ἀνάγκας χιλιάδων παρανόμως ἐγκατασταθέντων Μουσουλμάνων; Γνωρίζουν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται ὅτι δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου θέτουν τὰς προϋποθέσεις διὰ τὴν νομιμοποίησιν τοῦ παρανόμως ἐγκατασταθέντος Μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα; Ὡς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὀφείλουν νὰ ἀγωνίζονται διὰ τὴν μὴ ἀλλοίωσιν τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἀστικῶν κέντρων της. Πολὺ δὲ περισσότερον ὤφειλον νὰ τιμοῦν τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρησαν ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ καὶ νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν μὴ Ἰσλαμοποίησιν τῆς Ἑλλάδος.

Πιστέ τοῦ Κυρίου λαέ, οἱ Ἕλληνες Ἱεράρχαι ἀναγνωρίζουν «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία»!

Γνωστὸν τυγχάνει ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως ἦτο ἕτοιμον νὰ ἀναγνωρίση τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων. Ἦτο ἀπὸ τοὺς πρώτους φορεῖς ποὺ ἐξέδωσαν ἀνακοίνωσιν, ἀναγνωρίζον τὰ Σκόπια μὲ τὴν νέαν τους ψευδώνυμον συνταγματικὴν ὀνομασίαν. Τώρα -ἀφοῦ ἤδη κάποιοι ἔχουν ἀποδεχθῆ τὴν ἐθνικὴν μειοδοσίαν- προχωρεῖ εἰς τὸ δεύτερον βῆμα μὲ τὸ ἑξῆς «”Ἀνακοινωθὲν γιὰ τὴν συνάντηση τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μὲ τὸν Ἐξοχ. Πρωθυπουργὸ τῆς Δημοκρατίας τῆς Βορείου Μακεδονίας (13.01.2020)»:
«Σήμερον, 13ην Ἰανουαρίου 2020, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐδέχθη, κατόπιν αἰτήσεως αὐτοῦ,τὸν Ἐξοχ. κ. Oliver Spasovski, Πρωθυπουργὸν τῆς Δημοκρατίας Βορείου Μακεδονίας, συν­οδευόμενον ὑπὸ τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Zoran Zaev καὶ τῶν συνεργατῶν αὐτῶν κ. Dane Talevski καὶ κ. Dejan Sotirovski.