ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ -- ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΟΚΟΡΗ ΙΑΤΡΟΣ – ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ἀντιπρόεδρος τῆς Πολιτιστικῆς καί Κοινωνικῆς Κινήσεως «ΕΠΑΛΞΕΙΣ»

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΗΝΑ 2021 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 5G. Ἰατρική καί σφαιρικά ἐμπεριστατωμένη μελέτη πού ἀναδεικνύει τήν ἀλήθεια γιά τόν κορωνοϊό, τά ἐμβόλια καί τό 5G.

 

Συγγραφεύς: Μαγδαληνή Κόκορη Τίτλος: Ἰατρικές Συμβουλές 25 Μαρτίου 2021, Ἀθῆναι ISBN: 978-618-00-2854-6 Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τοῦ παρόντος βιβλίου, ὄχι ὅμως γιά ἐμπορικούς σκοπούς. Τηλέφωνο: 210-5982586, 2105982573 margalini.kokori@gmail.com

 

Εἶναι ἀπὸ ὅλους, μᾶλλον, ἀντιληπτό ὅτι βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα ἑνός ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν σχεδιαζομένου παγκοσμίου πολέμου. Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι στοὺς πρόσφατους πολέμους, ὁ πόλεμος πῆρε καί μιά ἰδιαίτερη μορφή μὲ τὴν χρήση βιολογικῶν ὅπλων. Αὐτή εἶναι μία πραγματικότητα πού κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἀμφισβητήσει. Ἀφοῦ, λοιπόν, τὸ βλέπουμε καὶ τὸ συνειδητοποιοῦμε, ὅτι πλησιάζει ἡ ἡμέρα ποὺ θὰ ἀνοίξουν οἱ ἀσκοί τοῦ Αἰόλου τοῦ παγκοσμίου πολέμου, δέν πρέπει νά ἐξετάσουμε τί ἔγινε ἀλλά καί τί ἤδη γίνεται σέ ἐπίπεδο βιολογικοῦ πολέμου; Σέ χρόνους παλαιούς, γιά νά ὑποκύψει στήν ἐπίθεση τοῦ ἐχθροῦ μιά πόλη πού ἀντιστεκόταν, ὁ ἐχθρός τήν περιεκύκλωνε, γιά νά τῆς στερήσει τρόφιμα καί νερό. Κάτω ἀπό τίς συνθῆκες αὐτές, ἡ τυχόν ἐξάπλωση μέσα στήν πόλη κάποιας ἐπιδημίας θά ἦταν εὔκολη. Μέ τόν τρόπο αὐτό, διευκολυνόταν ἡ κατάρρευση τοῦ ἀμυνόμενου. Σάν πόλη ἄς θεωρήσουμε τό ἴδιο μας τό σῶμα καί ἄς ἐξετάσουμε ἄν τά μέτρα τά ὁποῖα ἐπιβάλλονται γιά τήν τάχα προστασία μας ἀπό τόν κορωνοϊό, ἄν ἐνισχύουν τήν ἄμυνα τοῦ σώματός μας ἤ ἀντίθετα, τό καθιστοῦν εὐάλωτο στήν ἐπιδημία. Στόν βιολογικό πόλεμο τά δεδομένα εἶναι δύο: Τό βιολογικό ὅπλο πού θά χρησιμοποιηθεῖ, π.χ. ἕνας ἰός, καί ἡ ἄμυνα τήν ὁποία μπορεῖ νά προβάλλει ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τίς προϋποθέσεις γιά νά ἀναπτύσσει τήν ἄμυνά του σέ ἕνα εἰσβολέα τοῦ σώματός του. Γιά νά τό καταλάβουμε αὐτό, πῶς ἀντιδρᾶ ὁ ὀργανισμός ἀμυνόμενος ἀπέναντι σέ ἕνα ἰό, ἄς δοῦμε τί συμβαίνει μέ τόν κορωνοϊό.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω Αγίω!


 

Ἅγιον Πνεῦμα καί Χριστιανική ἑνότης -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

1. Ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν

Ἕνα εὔκολο –καὶ πρόχειρο– ἐπιχείρημα, γιὰ νὰ ὑποστηριχθεῖ ἡ συγγένεια τῶν Μεγάλων Θρησκειῶν (Θρησκευμάτων ὀρθότερα), εἶναι ἡ ἀναφορὰ σὲ ἕνα Θεό, πού ἀπὸ κοινοῦ ἀποδέχονται. Καὶ βέβαια ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας.

Ὁ ἕνας ὅμως Θεὸς θεωρεῖται ἀπὸ τὰ διάφορα θρησκεύματα μέσα ἀπὸ εἰδικὴ προοπτική, ὥστε τελικὰ νὰ διαφέρει ὁ Θεὸς ἀπὸ θρησκεία σὲ θρησκεία, καὶ τελικὰ νὰ ἀποδεικνύεται, ὅτι δὲν εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, στὸν ὁποῖο ἀναφέρονται, ἀκόμη καὶ οἱ λεγόμενες μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες, ἀλλὰ καὶ οἱ χριστιανικὲς «Ὁμολογίες».

Ὁ Θεὸς τῶν χριστιανῶν εἶναι μὲν ἕνας, ἀλλὰ διακρίνεται σὲ Τρία Θεῖα Πρόσωπα, κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ Ὁποῖα ἔχει τὸ πλήρωμα τῆς θεότητας, χωρὶς ὅμως νὰ γίνεται λόγος γιὰ «τρεῖς θεούς», ἀλλὰ γιὰ Ἕνα, ὅπως ὁμολογοῦμε καὶ στὸ «σύμβολο τῆς πίστεως, («Πιστεύω εἰς ΕΝΑ Θεόν…»). Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι «ὁ Θεὸς ποὺ ἀποκαλύπτεται στὴν ἱστορία, δὲν εἶναι μία μοναχικὴ ὕπαρξη, αὐτόνομη Μονάδα ἢ ἀτομικὴ Οὐσία. Εἶναι Τριάδα ὑποστάσεων, τρία Πρόσωπα μὲ ἀπόλυτη ὑπαρκτικὴ ἑτερότητα, ἀλλὰ καὶ κοινότητα Οὐσίας, Θέλησης καὶ Ἐνέργειας»1.

Pascha , Anastasi Hymn - Ode 8 in Greek


 

Τη ΚΔ΄ (24η) Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ΣΥΜΕΩΝ του εν τω Θαυμαστώ Όρει.

Συμεών ο Όσιος Πατήρ ημών ο Θαυμαστορείτης ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστίνου Β΄ του βασιλεύσαντος κατά τα έτη φξε΄ -  φοη΄ (565 – 578). Τούτον ο Κύριος ηυδόκησε να γεννηθή, δια να έχωμεν όχι μόνον πρεσβευτήν και μεσίτην παρά Θεώ, αλλ’ ιατρόν ψυχών και σωμάτων, τύπον δε του ερημητικού βίου και παράδειγμα φιλοσοφίας πατρικής. Διότι εκ της βρεφικής αυτού ηλικίας ηκολούθησε την αρετήν, εκ μειρακίου την άσκησιν και ούτω, εκ νεαράς ηλικίας μέχρι θανάτου, και θείων οραμάτων κατέστη άξιος και της χάριτος των θαυμάτων απήλαυσε. Ας διηγηθώμεν όθεν δια της μικράς μας δυνάμεως τον βίον αυτού και τα κατορθώματα, επικαλούμενοι εις βοήθειαν τον κοινόν ημών Δεσπότην και τας πρεσβείας του Οσίου Συμεών. Άνθρωπός τις, νέος την ηλικίαν, Ιωάννης ονόματι, καταγόμενος από την Έδεσσαν της Μεσοποταμίας, μετέβη, μετά των γονέων του, μυροποιών την τέχνην, ίνα κατοικήση εις Αντιόχειαν. Θέλοντες δε να υπανδρεύσουν τον υιόν των, εύρον κόρην ωραίαν, Μάρθαν ονόματι, μεθ’ ης υπάνδρευσαν αυτόν.

Πανδημία- επιδημία ή ενδημία ευήθειας! -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Είναι πρόδηλο ότι ο κόσμος μας ραγδαίως έχει μεταβληθεί και βιώνουμε, με το πρόσχημα της επιτακτικής ανάγκης, η οποία συνίσταται σε υπέρτερους λόγους δημοσίας υγείας, η επί μακρόν αναστολή θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας, όπως αυτά ρητώς κατοχυρώνονται εις το Σύνταγμα (άρθρο 5 παρ, άρθρο 7 του Συντάγματος), ήτοι το δικαίωμα εις την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητά μας, του δικαιώματος αυτοδιάθεσης της υγείας μας, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, πέραν από την Συνταγματική και εγχώρια νομική κατοχύρωση, διασφαλίζεται υποκείμενη και εις ένα συναφές πρόσθετο πλέγμα ισχυρών διατάξεως της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας, η οποία λογίζεται ανυπερθέτως υπερ-νομοθετικής ισχύος κατά το άρθρο 28 του Συντάγματος.

Μέγας Βασίλειος:

Tὸ γὰρ ἐν ταῖς χερσὶ τῶν ἰατρῶν τὴν ἐλπίδα ἔχειν τῆς ἑαυτῶν ὑγείας κτηνῶδες” 

( “τό νά στηρίζουμε τήν λπίδα τς γείας μας στά χέρια τν ατρν εναι κτηνδες, τοτο βλέπομε νά παθαίνουν μερικοί δύστυχοι, πού δέν διστάζουν νά νομάζουν τούς ατρούς καί σωτρες”).

Θεοτόκε μου, τὸ ὑπερπόθητον ὄνομα! -- Του Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Οὐδὲν γὰρ τῆς Σῆς βοηθείας ὀχυρώτατον τρόπαιον. Σὺ γὰρ ἀφεῖλες πᾶν δάκρυον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· Σὺ τὴν κτίσιν ἐνέπλησας παντοίας εὐεργεσίας. Τὰ οὐράνια εὔφρανας, τὰ ἐπίγεια ἔσωσας· τὸ πλάσμα κατήλλαξας, ἐξιλάσω τὸν Πλάστην· τοὺς Ἀγγέλους ὑπέκλινας, τοὺς ἀνθρώπους ἀνύψωσας· τὰ ἄνω τοῖς κάτω δι’ ἑαυτῆς ἐμεσίτευσας· μετεσκεύασας ἄριστα τὸ πᾶν πρὸς τὸ βέλτιον. Διὰ Σοῦ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀψευδῆ τὰ σύμβολα κατέχομεν· διὰ Σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν.

 


Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Παν. Αθηνών -- Ψυχολογική εμβάθυνση στην παραβολή του ασώτου.

Η παραβολή του Ασώτου εκτιμάται ιδιαιτέρως υπό του πληρώματος εν γένει της Εκκλησίας. Η ευσπλαγχνία και η απεριόριστος αγάπη του ουρανίου Πατρός προς τον αμαρτωλόν άνθρωπον, η τονιζομένη μεγαλειωδώς εις την όλην ευαγγελικήν περικοπήν, προκαλεί έντονον αίσθησιν εις τας ψυχάς των πιστών. 

Λόγω δε της τοιαύτης εντυπώσεως, την οποίαν η παραβολή του Aσώτου δημιουργεί, εξισούται αύτη, ως γνωστόν, πολλάκις πλήρως προς το λοιπόν περιεχόμενον της Αγίας Γραφής. Ούτως αναγνωρίζεται ότι η παραβολή αύτη είναι μεστή σωτηριολογικών νοημάτων και ότι εν αυτή εύρηται συμπεπυκνωμένη η όλη χριστιανική διδασκαλία περί της σωτηρίας του ανθρώπου δια της εν Χριστώ Θείας Αποκαλύψεως.

Αλλ' επίσης και εκ της επόψεως των ψυχολογικών διαδικασιών η παραβολή του Ασώτου αποτελεί ασφαλώς ανεξάντλητον μεταλλείον. Επί τη βάσει οιασδήποτε ψυχολογικής θεωρίας, αντιμετωπιζούσης την ψυχικήν υπόστασιν μετά της οφειλομένης εΙς αυτήν αξιοπρέπειας και αν ερευνήσει τις το κείμενον της παραβολής ταύτης, θα επισημάνη πλούτον και ποικιλίαν ψυχικών διαδικασιών, δι' ων διαφωτίζεται πως το σχήμα της πτώσεως του ανθρώπου εις την αμαρτίαν και της επιστροφής αυτού εις τον Θεόν. Το θέμα δηλονότι ή το πρόβλημα, το οποίον η παραβολή απεικονίζει, είναι πάντοτε πνευματικόν. Το γενικόν σχήμα της συμπεριφοράς του Ασώτου υιού αλλά και του πρεσβυτέρου αφορά εις την πνευματικήν υπόστασιν και ζωήν αυτών.

Sunday of the Paralytic

Close to the Sheep's Gate in Jerusalem, there was a pool, which was called the Sheep's Pool. It had round about it five porches, that is, five sets of pillars supporting a domed roof. Under this roof there lay very many sick people with various maladies, awaiting the moving of the water. The first to step in after the troubling of the water was healed immediately of whatever malady he had.